asyan.org
добавить свой файл
1
ЦЕНТРАЛЬНЕ ПРАВЛІННЯ

Українського товариства сліпих
ПОСТАНОВИ

VIII-го пленуму Центрального правління

Українського товариства сліпих
14 жовтня 2009 р.
м. Боярка
«Про хід виконання Концепції реформування
та основних напрямів діяльності Товариства на 2006 - 2010 p.p.
та завдання підприємств і організацій УТОС
щодо поліпшення їх роботи».

Заслухавши та обговоривши доповідь Голови Центрального правління УТОС Більчича В.М., VIII пленум ЦП УТОС відмічає, що в період 2006-2009 p.p. всіма структурними підрозділами Товариства проводилась певна робота по виконанню прийнятої XV з'їздом УТОС Концепції реформування та основних напрямів діяльності УТОС на 2006-2010 p.p., що в значній мірі сприяло досягненню позитивних результатів в основних сферах статутної діяльності системи УТОС по соціальній, трудовій та медичній реабілітації інвалідів по зору як в цілому по Товариству, так і окремими його / структурами.

Одним з найважливіших напрямів діяльності Товариства, відмічених в Концепції, є працевлаштування інвалідів по зору.

На протязі 2006-2008 p.p. лише на УВО, УВП було працевлаштовано більше двох тис. інвалідів по зору. Найбільш успішно це питання вирішувалось на тих підприємствах та об'єднаннях, які постійно нарощували виробництво продукції, виконання різних робіт та надання послуг. Так, на Сімферопольському УВО за період 2006-2009 p.p. збільшено кількість працюючих інвалідів на 62 чол., на Дніпропетровському УВП за післяз'їздівський період було працевлаштовано 45 інвалідів по зору, на Донецькому УВО - 60 інвалідів по зору. Позитивна робота в цьому напрямку проводилась також по Керченському, Вінницькому, Білоцерківському та інших підприємствах Товариства.

Обласними, територіальними первинними організаціями УТОС була проведена відповідна робота по працевлаштуванню інвалідів по зору поза системою УТОС. За 2006-2008 p.p. забезпечено роботою в інших державних та приватних структурах 1855 інвалідів по зору. Позитивну роботу в цьому напрямі можна відмітити по Волинській обласній та її первинних організаціях, де за останні три роки працевлаштовано ,в різних галузях майже 300 інвалідів по зору, а також по Хмельницькій, Дніпропетровській, Донецькій та інших обласних організаціях.

Разом з тим, ще недостатньо проводиться робота по працевлаштуванню інвалідів по зору поза системою УТОС структурами Вінницької, Кримської та інших обласних організацій. Є первинні організації, які поза системою УТОС не працевлаштували ні одного інваліда.

Для розширення сфер і можливостей забезпечення роботою інвалідів по зору, в післяз'їздівський період рядом структур УТОС активно проводилась робота по охопленню молоді з числа інвалідів по зору освітою, набуттям професії, навчанням працювати на комп'ютеризованих робочих місцях, тощо.

У Львівській, Чернівецькій обласних організаціях УТОС організовано разом з місцевими медичними навчальними закладами навчання груп інвалідів по зору професії масажиста.

Досвід організації набуття інвалідами по зору освіти при вищих навчальних закладах, започаткований Дніпропетровською та Волинською обласними організаціями, продовжено в Луганську, де за ініціативою обласної організації УТОС організовано навчання інвалідів по зору в Луганському державному університеті ім.. Т. Шевченка.

На виконання завдань Концепції, з метою підвищення професіональної підготовки інвалідів по зору до праці на комп'ютеризованих робочих місцях, в Товаристві всі ці роки розширювалась мережа створених при обласних організаціях УТОС та на підприємствах комп'ютерних навчальних класів, яких на даний час діє по системі 36 одиниць. В останні роки такі класи створені в Рівненській, Миколаївській, Харківській та інших обласних організаціях

Активно працює такий же клас при Реабілітаційному центрі УТОС, де за час його існування вже пройшло навчання близько 100 інвалідів по зору. На належному рівні велась робота в даному напрямі у Волинській, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Полтавській, Дніпропетровській та інших обласних організаціях УТОС. В результаті по Товариству вже більше двісті інвалідів по зору користується персональними комп'ютерами.

Певну роботу у справі розробки методичних матеріалів по навчанню інвалідів по зору навичкам експлуатації комп'ютерної техніки провели Навчально-інформаційний комп'ютерний центр УТОС, Реабілітаційних Центр УТОС та Науково-реабілітаційний комплекс Чернівецького УВО.

Разом з тим, в питанні комп'ютерного навчання інвалідів по зору є ще ряд невирішених проблем: недостатня кількість комп'ютерної техніки, відсутність навчальних посібників, методичної літератури та інше.

Широка робота проведена у вирішенні питання охоплення інвалідів по зору пільгами різного характеру, в тому числі по частковому, чи повному звільненню від сплати за отримувані комунальні послуги та енергоносії, безкоштовне користування транспортом, радіоточками, телефоном.

Прикладом в цій роботі може служити вирішення зазначених питань в Івано-Франківській обласній та її первинних організаціях, де при активній роботі працівників та членів правлінь цієї структури УТОС всі інваліди по зору області в кількості 1618 чол. мають певний розмір пільг по оплаті за комунальні послуги та енергоносії.

Не менш активна діяльність в цьому плані проведена структурами УТОС у Тернопільській, Одеській, Волинській та інших областях.

Разом з тим, недостатньо ця робота проводилась в Сумській, Запорізькій та інших обласних організаціях УТОС.

В цих же обласних організаціях недостатньо приділяється уваги вирішенню питань надання інвалідам по зору фінансової та матеріальної допомоги від благодійних, спонсорських надходжень коштів та матеріальних цінностей.

Разом з тим, в таких обласних організаціях, як Дніпропетровська, Донецька, Хмельницька та інших, в Київській міській організації, в Прилуцькій, Смілянській, Краснодонській, Львівській та інших ТПО УТОС практично кожен інвалід по зору на протязі останніх трьох років отримував певну матеріальну та фінансову допомогу за рахунок благодійних надходжень до цих структур УТОС.

Значно поповнили свій бібліотечний фонд спеціалізовані бібліотеки для сліпих, в тому числі і Центральна спеціалізована бібліотека УТОС, яка завдяки благодійній допомозі розширює забезпеченість своїх відвідувачів аудіо книгами, переводячи їх в цифровий формат, а також допомагаючи в поповненні бібліотечного фонду тим бібліотекам, які не в змозі самостійно вирішити це питання (спец бібліотеки при Сумському, Лисичанському та інших УВП, при Євпаторійському санаторії ім.. Наговіцина)

Завдяки вирішенню Центральним правлінням УТОС питань отримання фінансової підтримки з Державного бюджету забезпечувалось функціонування медичних пунктів, клубів, будинків відпочинку, гуртожитків, які в своїй більшості оснащувались необхідним інвентарем, обладнанням, медикаментами та іншими необхідними матеріальними ресурсами за рахунок коштів підприємств, а також благодійних та спонсорських допомог.

На протязі 2006-2009 p.p. в санаторії ім. Наговіцина було безкоштовно оздоровлено інвалідів по зору в кількості 4200 чол., а в Боярському будинку відпочинку 1760 чол. Крім того, понад 17 тис. чол. інвалідів оздоровились за цей період на 21 відомчих базах відпочинку УВО, УВП, а також за рахунок коштів підприємств Товариства, благодійної допомоги в інших оздоровчих закладах.

Належна увага приділялась організації і проведенню культмасової роботи.

В Товаристві постійно функціонувало п"ять будинків культури, 58 клубів, 48 кімнат дозвілля, в яких діяло понад 121 гуртків художньої самодіяльності з чисельністю учасників майже 2 тисячі чоловік інвалідів по зору. Активно проводилась культмасова робота на більшості підприємств та організацій УТОС

На базі культурно-освітніх закладів Товариства щорічно, згідно затверджених президією ЦП УТОС планів проводились загальноутосівські та регіональні огляди художньої самодіяльності серед колективів.

Певна увага в Товаристві приділялась і розвитку спортивно-масової роботи. При підприємствах УТОС постійно діяли 58 спортивні секції, в яких займались спортом і фізпідготовкою біля тисячі інвалідів по зору. Це дало можливість кращим спортсменам Товариства приймати участь в державних, європейських та світових змаганнях, а також проводити внутрішні змагання з різних видів спорту.

На виконання завдань Концепції, Центральним правлінням УТОС на протязі 2006-2009 p.p. була проведена робота з урядовими структурами, завдяки чого з Держбюджету України Товариству виділялись кошти на закупівлю тифлотехнічних засобів, на придбання житла інвалідам по зору, а співпраця з Фондом соціального захисту інвалідів та Комісією з питань діяльності підприємств і організацій громадських організацій інвалідів дала можливість отримати від Фонду соціального захисту інвалідів безповоротну фінансову допомогу на виконання "Довгострокової програми технічного переоснащення УВО, УВП на 2006-2010 p.p.", а також зберегти діючі пільги для об"єднань, підприємств та організацій системи.

Так, в 2006-2008 p.p. за рахунок коштів Державного бюджету Товариством було придбано житло для 94 сімей та одиноких інвалідів по зору. В поточному році на зазначені цілі Державним бюджетом також передбачено виділення УТОС 2,5.млн. грн.

Отримано з коштів Фонду соціального захисту інвалідів і освоєно 10 млн. грн. на капітальний ремонт, оснащення обладнанням та транспортом Євпаторійського санаторію ім.. Наговіцина, Боярського будинку відпочинку, окремих відомчих гуртожитків, де проживають інваліди по зору.

Об'єднаною редакцією періодичних видань УТОС здійснювався випуск газета "Промінь", журналів "Заклик" і "Школяр", на сторінках яких вміщувались матеріали життєдіяльності Товариства та його структур, проблемні питання, які стоять перед інвалідами по зору, Товариством в цілому та інше.

У співпраці Будинку звукозапису і друку і Об'єднаної редакції періодичних видань УТОС в певних обсягах видавалась література для інвалідів по зору.

Проте в 2009 році скоротився випуск Будинком звукозапису і друку озвученої літератури, що було викликано зменшенням замовлень на неї від підприємств системи.

Через недостатнє фінансування з Державного бюджету зменшились обсяги випуску газети, журналів та книг рельєфно-крапковим шрифтом.

В Реабілітаційному центрі УТОС створено бібліотеку навчальних матеріалів у електронному та друкованому варіантах, видано 5 книг з викладенням навчально-методичних програм для реабілітаційних центрів, які розповсюджені по системі УТОС.

На протязі 2006-2008 p.p. в цілому по системі щорічно зростали в середньому на 17 відсотків обсяги випуску та реалізації продукції.

В зазначений період постійно нарощували виробничі показники такі структури УТОС, як Сімферопольське, Дніпропетровське УВО, Керченське, Білоцерківське, Вінницьке та інші УВП.

За рахунок постійного оновлення асортименту продукції, впровадження сучасних технологій, освоєння нової продукції досягнуто певних успіхів в розширенні виробництва, забезпеченості роботою інвалідів по зору, гарантуванні своєчасності виплати заробітної плати такими підприємствами, як Криворізьке, Дніпропетровське, Рубіжанське, Нікопольське, Коростенське, Київське УВП №4 та інші.

Разом з тим, ряд виробничих структур УТОС ще недостатньо працюють над реалізацією положень Концепції, не досягли позитивних зрушень у розширенні виробництва та забезпеченні роботою інвалідів по зору. Незадовільна ситуація у вирішенні зазначених питань на Артемівському УВО, Лисичанському, Мукачівському, Ніжинському, Снятинському, Сумському, Роменському, Богодухівському та інших УВП. Залишається неліквідованою заборгованість з виплати заробітної плати на Луганському, Харківському, Артемівському УВО, Запорізькому, Мелітопольському, Київському №3 УВП.

Продовжують зростати залишки нереалізованої продукції, які в цілому по системі склали на 01.07.2009 р. 36,8 млн. грн.

Незадовільна робота адміністрацій деяких УВП по вирішенню питань зниження собівартості продукції, підвищення її конкурентоспроможності є наслідком постійної збитковості господарської діяльності таких підприємств, як Харківське УВП №1, Київське УВП №3, Артемівське УВО,

Запорізькі;, Мелітопольське, Чернігівське, та інші УВП.

Продовжують оплачувати простої Кременчуцьке, Севастопольське, Богодухівське, Миколаївське та інші УВП.

Незадовільно вирішують питання повернення дебіторської заборгованості на Кролевецькому, Мелітопольському, Кіровоградському та інших УВП.

Незважаючи на постійні вимоги президії ЦП УТОС, ряд підприємств і організацій УТОС, а саме: Реабілітаційний Центр, Боярський будинок відпочинку, Київське УВП №1 і 3, Запорізьке, Вознесенське, Макіївське, Звенигородське та інші УВП до цього часу не оформили Свідоцтва на право власності об'єктів нерухомості УТОС та Державних актів на право постійного користування земельними ділянками.

Ряд підприємств ще недостатньо працюють над вирішенням проблем покращення якості продукції, розширенням її асортименту відповідно до ринкового пошту на вироби УТОС, що не дозволяє нарощувати обсяги виробництва та в повній мірі забезпечувати роботою інвалідів по зору.

На виконання положень Концепції щодо вирішення питань соціального захисту інвалідів по зору структурами Товариства, в тому числі ШКЦ УТОС, проведено ряд зустрічей, конференцій, нарад за участю керівників урядових структур та місцевих органів само;/правління.

За підсумками цієї роботи були розроблені пропозиції, які лягли в основу протокольного рішення ініційованої Центральним правлінням УТОС робочої наради у Президента України 7 листопада 2008 р. за участю Голови ЦП УТОС, членів президії ЦП УТОС, керівників міністерств і відомств, а також Указу Президента України №113/2009 „Про першочергові заходи щодо поліпшення становища осіб з вадами зору", Плану невідкладних заходів щодо розв'язання проблем соціального захисту інвалідів", затвердженого Кабінетом Міністрів України 3 грудня 2008 р.

Зазначені документи сприяли активізації роботи різними державними структурами у напрямку соціального захисту інвалідів по зору, створення для них можливостей для освіти, набуття професійних навичок, фізичної та інформативної доступності.

Реабілітаційним Центром УТОС були розроблені, а президією ЦП УТОС затверджені Стандарти комплексної доступності для людей з вадами зору.

Міністерство праці та соціальної політики України розглянуло в робочому порядку разом з ЦП УТОС та погодило проект Держстандарту України „Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня.", згідно якого в Україні впроваджуються технічні вимоги до спеціальних пішохідних переходів для сліпих.

В прийнятому 20.05.2009 року Законі України „Про внесення змін до статті 12 Закону України „Про лікарські засоби" при активній участі Центрального правління та організацій УТОС введена норма про необхідність маркування лікарських засобів шрифтом Брайля.

Виконуючи рішення XV з'їзду УТОС та Концепції, ЦП УТОС та і|рго президія постійно тримали в полі зору питання кадрового забезпечення в Товаристві.

Аналіз цієї роботи свідчить , що в останні роки на УВО, УВП та організаціях УТОС питанням підбору, розстановки, навчання і виховання кадрів приділялась належна увага. Зокрема, активізувалась робота по створенню і оновленню резерву кадрів на заміщення посад перших керівників, підвищено рівень виконавської дисципліни щодо роботи з кадрами, тощо. Щорічно проводиться навчання та підвищення кваліфікації керівних кадрів УТОС. Так, за 2006-2008 р. р. такі цавчання пройшли по системі УТОС 481 чол. керівних працівників, спеціалістів та службовців системи, в тому числі на курсах Реабілітаційного центру УТОС - 103 чол.

Проте в роботі по кадровому забезпеченню ще^ ;є певні недоліки. На багатьох підприємствах не укомплектовані вакантні посади головних іфсенерів, бухгалтерів, керівників ведучих служб, дільниць, цехів, що не сприяє поліпшенню стану виробничої та фінансово-господарської діяльності цих колективів. Окремі керівники УВО, УВП не змфіи зорієнтуватись в сучасних умовах господарювання, не пред'явили як до 4ебе особисто, так і до своїх підлеглих необхідної вимогливості у виконанні поставлених Концепцією завдань по розширенню виробництва, підтриманню стабільного фінансового становища, випуску рентабельної продукції, налагодженню у ввірених їм колективах позитивного морально-психологічного клімату, що й привело, в значній мірі, до складного становища господарську діяльність очолюваних ними колективів.

^ VIII пленум Центрального правління УТОС постановляє:

1.Відмітити, що президією і апаратом ЦП УТОС, керівниками та колективами УВО, УВП і організацій УТОС в період 2006-2008 p.p. була здійснена певна робота по виконанню Концепції реформування та основних напрямків діяльності УТОС на 2006-2010 p.p., що дозволило в цей період щорічно збільшувати обсяги виробництва та реалізації продукції, підвищувати заробітну плату інвалідам по зору, створювати для них нові робочі місця, забезпечувати функціонування всіх структур соціальної сфери, а також зберегти для Товариства діючі пільги та створити умови для планомірного здійснення соціальної, трудової та медичної реабілітації інвалідів по зору, тощо. •

2.3обов'язати керівників всіх структурних одиниць Товариства продовжити активну роботу по виконанню рішень XV з'їзду УТОС, положень Концепції та розроблених на основі зазначених документів Заходів по їх реалізації.

3. Керівникам УВО, УВП УТОС з метою забезпечення більш повного виконання положень Концепції реформування та основних напрямів діяльності УТОС на 2006-2010 p.p.:

3.1.Розробити на основі цих положень таз урахуванням особливостей роботи в умовах продовження кризових явищ в економіці держави конкретні плани дій на 2010 рік і організувати їх реалізацію, включивши до цих планів такі основні заходи:

3.1.1. Забезпечення розвитку та розширення виробництва власної продукції, збільшення обсягів її реалізації, освоєння для цього нових виробів та впровадження нових технологій, забезпечення стабільного функціонування виробничих потужностей, покращення продуктивності використання основних засобів та підвищення їх виробничого потенціалу.

3.1.2.Проведення детального аналізу витрат на виготовлення продукції, Питому вагу в собівартості кожного з компонентів витрат, встановлення шляхів зниження собівартості продукції за рахунок економії трудових та матеріальних ресурсів, в тому ислі сировини, матеріалів, енергоносіїв та іншого.

3.1.3. Проведення аналізу асортименту та ціни на продукцію, що знаходиться в залишках, організацію роботи по зменшенню обсягів залишків до мінімально необхідних

3.1.4. Повернення максимально можливої суми дебіторських боргів. 3.1.5.Організацію роботи по удосконаленню, підвищенню якості, покращенню дизайну, зовнішнього виду власних виробів, забезпеченню випуску конкурентоспроможної, високоліквідної продукції.

З.І.б.Забезпечення своєчасного впровадження і дотримання діючих стандартів, розробки і періодичного перегляду технічних умов.

3.1.7.Проведення перевірки умов і термінів зберігання наявних запасів сировини, матеріалів, невстановленого обладнання, інвентарю та визначення потреби в них, прийняття відповідних рішень щодо подальшого використання.

3.1.8. Організацію ефективної маркетингової діяльності виробничих, економічних та збутових служб УВО, УВП в напрямі детального вивчення потреб внутрішнього та зовнішніх ринків з метою розширення обсягів реалізації власних виробів.

3.1.9. Застосування сучасних методів торгівлі власними виробами, в т.ч. через ділерську та ринкову мережу, власні торгові точки та магазини інших УВО, УВП, виїзну торгівлю, а також здійснення поглибленої кооперації з іншими УВО, УВП у питаннях збуту продукції.

3.1.10.Організацію активної участі в рекламних заходах, здійсненні популяризації власних виробів із застосуванням для цього друкованих видань, радіо, телебачення та демонстрування своєї продукції на різноманітних виставках і ярмарках.

3.1.11. Продовження роботи з обласними, відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів щодо виділення УВО, УВП безповоротної фінансової допомоги на технічне переоснащення виробництва, покращення санітарно-гігієнічних умов на робочих місцях, придбання- тифлотехнічних приладів для інвалідів по зору.

3.1.12.Організацію роботи по отриманню замовлень на поставку продукції власного виробництва для потреб державних' структур.

3.2. Забезпечити стабільну і безперебійну роботу об'єктів непромислової сфери УВО, УВП: медпунктів, клубів, гуртожитків, бібліотек, баз відпочинку, а також своєчасне проведення їх ремонту, оснащення необхідним інвентарем, обладнанням та іншими матеріальними ресурсами, подачу енергоносіїв.

3.3. Постійно приділяти належну увагу роботі по добору, розстановці, навчанню і вихованню кадрів. Звернути особливу увагу на поліпшення якісного складу керівних працівників і ведучих спеціалістів.

Оперативно вирішувати питання іцодо укомплектування вакантних посад керівного складу підготовленими спеціалістами, здатними ефективно працювати в ринкових умовах.

4. Вказати керівникам підприємств, на яких існує заборгованість з виплати заробітної плати, в тому числі Артемівського, Луганського, Харківського УВО, Запорізького, Мелітопольського, Київського №3 та інших УВП, що вони грубо порушують свої; функціональні .обов'язки та трудове законодавство України і зобов'язати їх прийняти всі можливі заходи по ліквідації цього недоліку в щонайближчі терміни.

5.Попередити керівників адміністрацій підприємств та організацій УТОС, які не завершили роботу по оформленню Свідоцтв права власності на нерухомість Товариства та Державних актів на постійне користування земельними ділянками про їх персональну відповідальність за отримання зазначених документів та вимагати від них щонайшвидшого завершення цієї роботк.

\ 6. Головам правлінь обласних, Київської міської організацій УТОС: НА. Активізувати роботу, направлену на вирішення статутних завдань з соціально-трудової і медичної реабілітації, соціального захисту і інтеграції в суспільство інвалідів по зору, в тому числі:

по вирішенню питань надання інвалідам по зору пільг по оплаті за комунальні послуги, паливо, проїзд в міському та приміському громадському транспорті, встановлення телефонів, підключення до теле-радіомереж, а також виділення матеріальної допомоги найбільш потребуючим її членам Товариства, безкоштовних путівок на лікування та інших проблем;

- по отриманню фінансової допомоги на потреби життєдіяльності структур УТОС за рахунок місцевого бюджету, в тому числі на придбання тифлоприладів, літератури для сліпих, медичного обладнання, утримання невиробничого персоналу та приміщень організацій УТОС, тощо;

- по віднаходженню можливостей працевлаштування інвалідів по зору на робочі місця як на підприємствах Товариства, так і поза системою УТОС та надання інших соціальних послуг інвалідам по зору.

6.2. Постійно співпрацювати з керівниками УВО, УВП та разом вирішувати проблеми забезпечення роботою інвалідів по зору, отримання УВО, УВП на місцевому рівні пільг і фінансової допомоги, стабільного функціонування об'єктів непромислової сфери УВО, УВП, забезпечення здорового морально-психологічного клімату в колективах підприємств та первинних організацій УТОС.

7. Керівникам Об'єднаної редакції періодичних видань, Реабілітаційного Центру, Будинку звукозапису і друку, Центральної бібліотеки ім. Островського, Євпаторійського санаторію ім. Наговіцина, Боярського будинку відпочинку, НЖЦ, Капели бандуристів забезпечити виконання намічених Концепцією реформування та основними напрямами діяльності УТОС на 2006-2010 р.р завдань у відповідності з функціональним призначенням кожної з організацій, організувавши при цьому активну роботу по забезпеченню інвалідів по зору літературою та періодичними друкованими виданнями, можливістю отримання інвалідами по зору знань і практичних професійних навичок, лікувально-оздоровчого відпочинку.

8. Керівникам Навчально-інформаційного комп'ютерного центру, Реабілітаційного Центру УТОС продовжити розробку та видання методичних матеріалів та посібників для практичного використання інвалідами по зору при навчанні в користуванні ком'ютерною технікою, тифлоприладами та для інших реабілітаційних потреб, вивчення проблем та розробку пропозицій щодо просторової та інформаційної доступності для інвалідів по зору.

9.Президії Центрального Правління УТОС:

9.1 .Забезпечити контроль за неухильним виконанням прийнятих 15 з'їздом УТОС рішень та положень Концепції реформування і основних напрямків діяльності УТОС кожною структурою Товариства.

9.2.Продовжити роботу по ініціюванню внесення змін та доповнень до діючих законодавчих актів, які стосуються діяльності УТОС та соціального захисту інвалідів по зору, з метою поглиблення їх сприяння стабільній життєдіяльності структур УТОС та безпосередньо інвалідів по зору, а також ініціювання прийняття нових законодавчих та нормативних актів, направлених на вирішення зазначених питань.

9.3..Постійно заслуховувати на своїх засіданнях звіти керівників УВО, УВП та організацій УТОС про здійснювану ними роботу щодо виконання Концепції реформування і основних напрямків діяльності УТОС.
Голова ЦП УТОС В.М.БІльчич

ПОСТАНОВА

VIII-го пленуму Центрального правління
^ 14 жовтня 2009 р. ^> м.Боярка
Про напрямки формування бюджету Українського товариства сліпих на 2010 рік.
Заслухавши доповідь головного бухгалтера ЦП УТОС Ісаєвої Г.В. "Про напрямки формування бюджету Українського Товариства Сліпих на 2010 рік" та розглянувши пропозиції УВО,УВП і організацій УТОС щодо основних напрямків формування бюджету на 2010 рік і узагальнивши їх VIII Пленум Центрального правління УТОС

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Залишити на 2010 рік для всіх УВО, УВП, РБЗіД УТОС, які працюють прибутково, порядок відрахувань до бюджету УТОС 10% від прибутку, але не менше ніж 300 грн щомісячно.

2.Підприємства,яхі на протязі звітних періодів 2010 року не будуть мати прибутку, відрахування залишити як фіксований внесок до ЦФ ЦП УТОС щомісячно в розмірі 300 грн.

3.Підприємства і організації УТОС, які мають дозвіл ЦП УТОС на передачу в оренду вивільнених приміщень та інших основних засобів, суму коштів в розмірі і 0%( від отриманого чистого доходу орендної плати) щомісячно перераховувати до ЦФ ЦП УТОС.
Голова

Центрального Правління

УТОС ' В.М.Більчич

ПОСТАНОВА

VIII Пленуму Центрального правління

^ Українського товариства сліпих
14 жовтня 2009 року м.Еоярка
Про роботу Президії ЦП УТОС
між VII і VIII Пленумами Центрального правління УТОС
/18 березня - 14 жовт­ня 2009 року/.

Заслухавши інформацію начальника відділу кадрів ІЩ УТОС Клепка П.В. про роботу Президії Центрального правління УТОС за період між УП і УІІІ Пленумами ЦП УТОС,

VІІІ Пленум Центрального правління УТОС, -

ПОСТАНОВЛЯЄ :

1. Роботу Президії ЦП УТОС по керівництву Товариством в період між УП і УІІІ Пленумами Центрального правління схвалити.

2. Постанови Президії ПП УТОС, які були прийняті в період між шми Пленумами / протоколи: 5 від І5.04.09р, 6 від І9.05.09р, № 7 від 14.06.09р, Л 8 від 2І.07.09р, 1 9 від 27.08.09? 10 від 22.09.09p, № 11 від I3.I0.09p/ - затвердити.
Голова

Центрального правління

УТОС В.М.Більчич