asyan.org
добавить свой файл
1
Заявка

на участь у роботі обласного Інтернет-семінару

” Формування системи цінностей учнівської молоді шляхом створення виховних програм”
Прізвище – Діброва

Ім’я – Олена

По батькові – Леонідівна

Район – Новобузький

Заклад – Софіївська ЗОШ I-III ступенів

Посада – вчитель англійської мови, класний керівник 9 класу

Поштова адреса – м.Новий Буг, вул.Пушкіна, 80

E-mail – dibrova8899@ukr.net

Назва доповіді – Формування ціннісних ставлень школярів у системі роботи класного керівника

^ Формування ціннісних ставлень школярів

у системі роботи класного керівника

I Пояснювальна записка

II Визначення проблеми

III Проектно-технологічний підхід щодо формування ціннісних ставлень школярів

IV Зміст формування системи ціннісних ставлень

V Додатки

I Пояснювальна записка

В умовах змін у соціальному, економічному та політичному житті нашої держави постала потреба кардинальної перебудови у сфері виховання, мета якого формувати конкурентоспроможну творчу особистість, здатну до самовизначення, самореалізації та самовдосконалення.

Виховання учнів у сучасній школі здійснюється шляхом створення необхідних умов, за яких може розвинутися активний громадянин сучасного суспільства, що добре знає себе, вміє правильно використовувати власний потенціал, здатний створити ситуацію успіху, розробити і реалізувати власний життєвий проект.

Метою формування ціннісних ставлень школярів є створення системи навчально-виховної роботи з використанням інтерактивних методів, які спрямовані на розвиток компетентної особистості, прищеплення моральних якостей, активності, творчої ініціативи.

Для досягнення поставленої мети передбачено реалізацію таких завдань:

• утвердження принципів загальнолюдської моралі, формування моральних якостей;

• виховання духовної культури особистості, створення умов для вибору своєї світоглядної позиції;

• формування високої художньо-естетичної освідченості, інформаційної культури;

• розвиток індивідуальних здібностей, талантів, їх реалізація;

• забезпечення духовного взаємозв’язку поколінь, виховання поваги до батьків, культури та історії рідного народу;

• пробудження національної свідомості, любові до рідної землі, бажання працювати для розквіту держави, готовності її захищати.

В процесі формування ціннісних ставлень школярів слід враховувати індивідуальні здібності і нахили учнів, створюючи кожному умови для розвитку ініціативності, саморозвитку та самореалізації на основі загальнолюдських цінностей.

^ II Визначення проблеми

Суперечливий характер розвитку суспільства приводить до того, що підлітки не завжди можуть знайти можливості до застосування своїх сил. Спостереження розбіжності між високим рівнем освіти і культури дорослих і низьким матеріальним рівнем їхнього життя та агресивність стають головними причинами появи негативних явищ у середовищі підлітків. Єдиною метою життя стає досягнення високого матеріального достатку.

Сьогодні ми увійшли в період протиріч, якщо раніше було достатньо включати підлітків у трудове, політичне і громадське життя, таким чином розширяючи і ускладнюючи їх соціальні зв’язки, можна було говорити, що підліток усвідомлював своє місце у громадському життті. Відповідальний підліток розумів свої обов’язки у навчальних справах як необходність бути діяльними й виконувати доручення. На даний час цього вже недостатньо. Життя ставить нові завдання, нові умови. Поступово на перший план виходить сама індивідуальна особистість учня.

Тому, основним завданням класного керівника є формування системи ціннісних ставлень учня до себе та навколишнього середовища. Лише за умови зупинення соціальної деградації, відбудеться пробудження особистості до високих моральних якостей, духовного багатства, здатності впливати на рішення і діяльність колективу. З цією метою звертаємося до загальнолюдських цінностей, які виробилися століттями, впродовж всієї історії

людських цивілізацій. Людина. Праця. Знання. Культура. Здоров’я. Земля. Ці поняття і є для нас основою виховної роботи.

Для розвитку мобілізації творчого потенціалу школярів в конкретній життєвій ситуації пропонуeться модель компетентності учня (додаток №1). В центрi виховного процесу – особистiсть учня, розвиток якого вiдбувається шляхом формування життєвих компетенцiй, якi допомогають розвивати моральні, етичні, національні та загальнолюдські цiннiснi ставлення.
^ III Проектно-технологічний підхід у формуванні ціннісних ставлень школярів

Методичною родзинкою у виховній роботі є широке використання методу проектів, що забезпечує виховання і розвиток життєлюбної талановитої особистості, готової до творчої діяльності і моральної поведінки, здатної будувати відносини з іншими людьми, природою, суспільством і разом з тим творити себе самого.

Залучаючи школярів до участі у проектах, слід вчити учнів

використовувати знання як інструмент для розв'язання життєвих проблем;

цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації у

професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства,

держави; генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й нести за

них відповідальність. Метод проектів дозволяє забезпечити здобуття

школярами ключових компетентностей, необхідних для самостійного життя,

виконання професійних та соціальних функцій.

Слід зазначити, що цінність проектування полягає в тому, що саме ця діяльність привчає дітей до самостійної, практичної, планової і систематичної роботи, виховує прагнення до створення нового або існуючого, але вдосконаленого, формує уявлення про перспективи його застосування; розвиває морально-трудові якості, загальноцінні мотиви і працелюбність. При цьому необхідно пам’ятати, що потрібно особливу увагу приділяти тому, щоб в учнів не згасав інтерес до цього процесу, слідкувати щоб вони доводили свої наміри до кінця ( додаток №2)


Проектні технології сприяють формуванню в учнів:

● моральних, етичних і соціальних понять, необхідних для діяльності в інтересах суспільства, філософії  досягнення особистого успіху;

● гуманістичної системи цінностей;

● шанобливого ставлення до Батьківщини як до мірила своєї національної та культурної аутентичності;

● стійкої моральної та культурної норми про цінність людського життя та необхідність ведення здорового способу життя;

● здатності відтворювати моральні цінності, властиві особистості з духовною спрямованістю, уміння протистояти проявам соціальної моралі, що суперечать моральності і загальнолюдським цінностям.

^ IV Зміст формування ціннісних ставлень школярів

Сучасний зміст формування ціннісних ставлень дітей— це науково обґрунтована система загальнокультурних і громадянських цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характе­ризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самої себе.

Для учнів підліткового та старшого шкільного віку особливого значення набирають переважно внутрішні, особистісні якості. При наявності близьких, довірливих стосунків між вчителем та учнями життєві погляди вчителя, його ціннісні орієнтації, моральні принципи, професійні якості стають дієвим фактором формування особистості учнів. З цією метою у 9 класі рекомендовано проводити виховні заходи, спрямовані на формування і розвиток ціннісних ставлень, які забезпечують успішну соціалізацію особистості, формують мотиви діяльності, регулюють поведінку, спонукають до активних дій.

^ Формування ціннісних ставлень до себе

Завдання:

● формувати в учнів усвідомлення власної індивідуальності, само творення, самовладання;

● виховувати самоповагу, емоційну культуру, стремління до ідеалу.

^ Тематичний зміст виховної діяльності: ” Цінність людини – в її унікальності”,

” Ти знаєш, що ти – ЛЮДИНА!”, ” Життя людське – найвища цінність”, ” Відкрийте чарівні двері добра і довіри ”, ” Утверджуй у собі людину”, "Без добрих справ немає доброго імені",

^ Формування ціннісних ставлень до людей

Завдання:

● готувати до моральних вчинків та доброчинної діяльності на засадах гуманного ставлення до людей;

● розвивати навички соціальної взаємодії та потреби допомогати іншим;

● забезпечувати примноження сімейних традицій, єдності поколінь.

^ Тематичний зміст виховної діяльності: ” Добро починається з тебе”, ” Поспішайте творити добро”, ” Людям потрібна твоя допомога”

Формування ціннісних ставлень до природи

Завдання:

● формувати екологічну культуру, відповідне ставлення до природи, природних ресурсів;

● розвивати навички життєдіяльності в умовах екологічної кризи;

● виховувати бажання брати участь у природоохоронній діяльності.

^ Тематичний зміст діяльності: ” Природа – наш рідний дім”, ” Моє довкілля”,

” Несіть добро у світ природи”, ” У природи не має поганої погоди”.

Формування ціннісних ставлень до праці

Завдання:

● забезпечити знаннями про культуру пораці в традиціях українського народу;

● формувати цілеспрямованість, працьовитість та наполегливість у всіх видах діяльності;

● впроваджувати активні методи проектування творчої діяльності.

^ Тематичний зміст діяльності: ” Землю прикрашає сонце, а людину - праця”, ” Славимо працю”, ” Жити – значить працювати”, ” Праця – це краса людини”,

” Можу+Хочу+Треба”, ” Світ професій: праця та покликання ”.

^ Формування ціннісного ставлення до суспільства і держави

Завдання:

● активно залучати до участі у самоврядуванні школи;

● ви ховувати почуття відповідальності за долю Батьківщини, патріотизм

Тематичний зміст діяльності: ” Україно, ти моя молитва”, ” Ти і закон”, ” Моя Україна – незалежна держава”, ” Закон і ми”, ” Мій край – моя історія жива”,

” Громадяни суверенної держави”, ” Символи моєї Батьківщини”.

^ Формування ціннісного ставлення до мистецтва

Завдання:

● вчити правильно сприймати та аналізувати витвори мистецтва;

● реалізовувати систему мистецьких знань, понять, термінів;

● виховувати художньо-естетичні смаки.

^ Тематичний зміст діяльності: ” Краса української поезії”, ” У світі кіно”,

” Музичний калейдоскоп”, ” Художня карта рідного села”, ” Мої захолення”

Підсумовуючи, слід відмітити, що під час формування ціннісних ставлень діяльність спрямована на кінцевий результат — формування моделі компетентної особистості , оскільки реалії сьогодення висувають нагальну

потребу у формуванні національно свідомого громадянина, патріота, здатного забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі, особистості, яка своєю діяльною любов’ю до Батьківщини прагне досягти найвищих результатів у саморозвитку, у творчому зростанні.

Додаток№1


Додаток №2
^ Результативність роботи
Врятує світ краса-

Завжди так говорили.

Тепер врятує світ лиш доброта,

Бо однієї вже краси занадто мало.

Тож люди на землі,

Спішіть добро творити ,

Щоб нам не згинути у морі зла,

Щоб кожен міг серед краси прожити

У царстві справедливості й добра.

Безцінним скарбом є людське життя. Воно дається людині тільки раз, тому так хочеться якомога більше побачити, досягти, створити. Життя чогось варте, коли людина залишає по собі слід в історії, в серцях людей. Хто я? У чому моє призначення? Ці питання, напевно, задавали собі кожен юнак чи дівчина. Я впевнена, що час від часу треба звітувати перед собою проте, що зробив корисного.

” Перший обов’язок людини є обов’язок по відношенню до власної честі ”, - сказав Марк Твен. Другим, на нашу думку, є доброта, скромність, милосердя – основні принципи людського буття.

Милосердя… це слово, до якого ми останнім часом звертаємося все частіше. Чому? Тому що наше суспільство втомилося від грубощів, несправедливості, черствості душ людських, жорстокості. Як могло трапитися, що у XXI столітті – в час наукових злетів та технічного прогресу на Україні проживає майже два мільйони одиноких людей?.. Близько двохсот тисяч – не здатні себе обслуговувати, 15 тисяч – проживає в будинках-інтернатах. Адже ще з давньоруських часів благодійність була в традиціях нашого народу. Наша

школа - це велика і дружна сім’я. Нам хотілося б, щоб у нашій сімя’ї панували добро і взаємоповага. У нас в районі є діти-сироти та діти, позбавлені

батьківського піклування, які потребують матеріальної допомоги та підтримки. З цією метою проводимо різні доброчинні акції: ”Подарунки святого Миколая ”, ” Великодній кошик”.

Ми втілили в життя соціальний проект ” Поспішайте творити добро”, для того, щоб глибше ознайомити учнів нашої школи із традиціями доброчинності як історичними та духовними надбаннями українського народу, популяризувати благодійність серед учнів та вчителів нашої школи, а також серед односельців.

I Підготовчий:

  1. визначення мети і теми проекту;

  2. розробка і формування підтем.

II Планування роботи над проектом ( пропонуються джерела і способи одержання інформації).

III Пошук, накопичення, систематизація і опрацювання інформації.

IV Реалізація проекту ( позакласні заходи, творчі конкурси, доброчинна діяльність ).

V Оформлення результатів ( доповіді, творчі роботи, презентації ).

^ VI Звіт про роботу.

VII Підведення підсумків роботи.


• розвиток життєвих компетенцій учнів;

• набуття навичок дослідників;

• розвиток почуття милосердя, доброти;

• вироблення вмінь самостійно працювати з додатковою літературою, систематизувати матеріали, робити висновки;

• розвиток умінь працювати в команді;

• удосконалення вмінь презентувати результати досліджень;

• формування активної життєвої позиції.

^ Результати проекту:

Проект розпочали: 10 жовтня 2013 року

Тривалість проекту: 1 місяць  1. Соціологічне дослідження ( по групах)

- Хто на сьогодні, на вашу думку, потребує допомоги, підтримки?

- Чим ми, учні, можемо допомогти людям чи тваринам названих нижче категорій:

♦ одиноким людям похилого віку;

♦ інвалідам;

♦ бездомним тваринам?

- Кому ви самі особисто хотіли б допомогти?

- Кого ви вважаєте доброю лбдиною?

( Робота з результатами опитування: виділяємо 3-5 пріоритетних напрямів, шукаємо шляхи допомоги у вирішенні проблем).

2.Підготовка до проведення днів творчості, духовності, дня

3. Старт проекту ” Скарбничка добрих справ”.

Кожен бажаючий пише на папірці одну добру справу, яку можна і потрібно зробити протягом тижня. Свої папірці ми складаємо до скарбнички. Ініціативна група обробляє подані пропозиції і відбирає реальні справи. Кожна група отримує завдання. У кінці тижня, у День Доброти, ми звітуємо про виконання цих добрих справ.^ 1.Конкурс творів на такі теми:

♦ ”Якби я був добрим ангелом світу”

♦ ”Добре діло без віддяки не лишається ”

♦ ” Твори добро, бо ти – людина!”

Пропонуємо один з найкращих творів на тему: ” Твори добро, бо ти – людина!”

Людям з давніх-давен відома свята істина – допоможи ближньому. Благодійність, доброчинність притаманна людям великої і досконалої душі – даємо, тому, що нам дано. Що може бути простішим і чистішим від великого бажання допомогти ближньому. Добро вимірюється чесною мірою, якщо воно іде від щирого серця.

Людське життя… Неповторне і звичне, радісне і сумне, сповнене глибоких переживань, солодке, як мед, і гірке, як полин. Люди, їх мільйони… Всі вони зовсім різні і чимось неповторні. Вони, мов ті зорі на небі, що горять своєрідним світлом.

Так, життя кожної людини – це стежина, встелена жовтогарячими чорнобривцями, духмяними вишеньками, стежина з червоними і чорними кольорами… А й справді, кожне життя здається нам якоюсь дивовижною квіткою, яка вранці вмивається росою, зустрічаючи новий день, ніжно простягає руки – пелюстки до сонця, щоб захистило її від усього злого й

недоброго, а ввечері тихо й сумовито складає свою голівку до матері-землі, сподіваючись наступного дня побачити цей світ кращим. Тому, щоб усе було, як задумано, кожна людина повинна замислитись: ” Що вона може для цього зробити?” Кожен хоче жити у світі, де панує мир та злагода. Безперечно, всі прагнуть кращого життя, але не кожен прагне до цього. Дехто, робить шляхетні вчинки, але це для піару, щоб бути ” білим і пухнастим” в очах людей. Зважди за добрі справи людина чекає на винагороду, та це неправильно. За таких умов, ваш вчинок не принесе нікому користі. Але хіба це когось хвилює? У більшості випадків ні.

Та іноді зустрічаються люди, яким не байдужа доля інших. Вони є життєрадісними і, зазвичай, обирають професії, які служать людям. Це – вчителі, лікарі, психологи… Тому, кожна людина, яка гідна цього звання повинна допомогати іншим – і тоді вона буде по-справжньому щасливою.

Людське життя коротке і дається воно тільки раз. І кожному потрібно намагатися прожити його так, щоб не було соромно за марно прожиті роки.

^ 2. Конкурс віршів та власних поезій про доброту та милосердя

Сідає сонечко за гай

І лине пісня солов’їна

Така чудесна, добра, мила,

Як квітка янгельськой душі,

І все співає про добро,

Про щирість, щедрість

А не зло.

Про усмішку на всіх обличчях

Про наше сонце рідне, вічне,

Яке сіяє все життя.

І робить наше серце ніжним,

Таким чудесним, а не грізним.

І відчуваєш ти тепло,

Надію, віру і добро.

^ Мякотіна Юлія, учениця 9 класуПо всіх класах проводимо виховну годину на тему ” Чи сучасні зараз поняття доброта і милосердя?”^ Благодійний концерт ” Посій добро у своєму серці” за участі членів художньої самодіяльності школи. Створений організаційний комітет, який відповідає за проведення даного заходу. Кошти, виручені з концерту, будуть передані дітям-сиротам – вихованцям Новобузької школи-інтернату.


  1. ^ Доброчинна акції ” Від серця до серця”

а) Допоможи тим, кому гірше ніж тобі

На базі навчальних груп організувати трудові загони, які повинні допомогти одиноким людям похилого віку у Софіївці, а також ветеранам педагогічної праці.

Декому з них потрібна допомога в господарстві, на городі, декому потрібне і добре слово. Адже милосердя – це також добре співчутливе ставлення до інших.

б) Подаруй бібліотеці книгу

^ 2.Звіти учнів про добрі справи, зроблені протягом тижня з використанням ІКТ

На цьому тиждень добрих справ не завершується, так у наступному році. Ми будемо продовжувати роботу над акціями доброчинності. Адже відома українська поетеса Ліна Костенко писала: ” Бо кожний фініш це, по суті,


старт ”.

Такий проект не потребує матеріальних затрат, адже доброта в основі своїй безкорислива, а милосердя – безкінечне.

Зараз можна побачити навкруги багато горя і біди, але ми повинні жити і сіяти добро в людських душах, бути милосердними вже сьогодні. Іноді здається, що зло перемогло. Це тому, що про нього багато говорять, пишуть, показують по телебаченні. Давайте оглянемося довкола і запитаємо кожен себе: ” А чи все я зробив для того, щоб людям біля мене було затишно і спокійно?”

У нас таке коротке життя, так хай же не буде місця злим помислам. Хай оживає істина стара: ” Людина починається з добра!”

Літературні посилання

  1. Адамець Л. Система виховної роботи класного керівника // Позакласний час.-2005.-№18.-с.3-45

  2. Дем’янюк Т.Д. Методика виховання в сучасній школі. К.: Науково-методичний центр середньої освіти Міносвіти і науки України,2000.

  3. Капська А.Й. Основні закономірності моделювання виховного процесу.// Журнал ” Позакласний час” №7, 2000.

4. Класний керівник: почесний обов’язок чи професія // Рідна школа.-2005.-№11.-с.24-28

5. Програма ” ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 1-11 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ”

6. Роль класного керівника у розвитку виховної системи класу // Розкажіть онуку.-2004.-№7-8.-с.24-26

7. Шилова М.І. Проблема цінностей і мети виховання. / / Класний керівник. 2001. № 3.

8. Щуркова Н.Є. Класне керівництво: теорія, методика, технологія. - М.:

Педагогічне товариство Росії, 2000.