asyan.org
добавить свой файл
1
Публикации

Результаты научной и методической работы отражены в 254 научных и методических публикациях, в т.ч. в 3 монографиях, 7 учебных пособиях, 102 статьях в специализированных научных журналах и сборниках, 10 патентах и авторских свидетельствах на изобретения. Ниже приводится список избранных публикаций.

Учебные пособия:

 • Бахрушин В.Є. Теорія керування. – Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2007

 • Бахрушин В.Є. Часові ряди. – Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2006;

 • Бахрушин В.Є. Аналіз даних. – Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2006;

 • Бахрушин В.Е., Горбенко Г.Н. Лабораторный практикум по физике. – Запорожье: ГУ "ЗИГМУ", 2005;

 • Бахрушин В.Є., Горбань О.М. Основи теорії систем та системного аналізу. – Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 200;

 • Бахрушин В.Є. Математичне моделювання. – Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2004;

 • Бахрушин В.Е. Дифференциальное исчисление. – Запорожье: ГУ "ЗИГМУ", 2003;

 • Бахрушин В.Е. Конспект лекций по математическому анализу. Ч. 1. Запорожье: ГУ ЗИГМУ, 2001.

Монографии:

 • Бахрушин В.Є., Чиріков О.Ю. Моделі та механізми механічної релаксації, пов’язаної з перебудовою домішково-дефектної підсистеми кристалів. – Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2004.

 • Бахрушин В.Е. Получение и физические свойства слаболегированных слоев многослойных композиций. – Запорожье: ГУ "ЗИГМУ", 2001;

 • Бахрушин В.Е. Получение и свойства слаболегированных слоев кремниевых структур. – Запорожье: Видавець, 1997.

Статьи:

 • Бахрушин В.Є., Шумада Р.Я., Чуніховська А.С. Застосування методології контрольних карт для управління якістю підготовки фахівців // Вісник тестування і моніторингу в освіті. – 2008. - № 1. – С. 23 – 25.

 • Бахрушин В.Е., Игнахина М.А. Сквозное обучение моделированию сложных систем при подготовке специалистов в области системного анализа // Нові технології: Науковий вісник КУЕІТУ. – 2007. - № 4 (18). – С. 69 – 74.

 • Бахрушин В.Є., Петрова С.В. Моделювання динаміки фондових індексів України // Нові технології: Науковий вісник КУЕІТУ. – 2007. - № 4 (18). – С. 66 – 69.

 • Бахрушин В.Є., Журавель С.В. Застосування математичного моделювання в системі прийняття рішень з управління ціноутворенням в університеті // Нові інформаційні технології в освіті для всіх: стан та перспективи розвитку: Збірник праць II Міжнародної конференції. – К.: МННЦІТС, 2007. – С. 138 – 145.

 • Бахрушин В.Е., Миросенко Д.А. Исследование и разработка геоинформационной подсистемы конструкторского расчета городской сети водоснабжения // Системні технології. – 2007. - №3 (50). – С. 55 – 61.

 • Бахрушин В.Е., Журавель С.В. Математическая модель формирования стоимости образовательных услуг в университете // Математические методы в технике и технологиях – ММТТ-20: Сб. трудов XX Междунар. науч. конф. В 10 т. Т. 9. Секции 7, 10 / Под общ. ред. В.С. Балакирева. – Ярославль: Изд-во Яросл. гос. техн. ун-та, 2007. – С. 228 – 230.

 • Бахрушин В.Е., Миросенко Д.А., Горбань А.Н. Геоинформационная система поверочного расчета городской сети водоснабжения // Математические методы в технике и технологиях – ММТТ-20: Сб. трудов XX Междунар. науч. конф. В 10 т. Т. 6. Секция 12 / Под общ. ред. В.С. Балакирева. – Ярославль: Изд-во Яросл. гос. техн. ун-та, 2007. – С. 161 – 164.

 • Бахрушин В.Е., Игнахина М.А. Моделирование процесса геттерирования примесей в полупроводниковых структурах // Математические методы в технике и технологиях – ММТТ-20: Сб. трудов XX Междунар. науч. конф. В 10 т. Т. 4. Секция 5 / Под общ. ред. В.С. Балакирева. – Ярославль: Изд-во Яросл. гос. техн. ун-та, 2007. – С. 252 – 253.

 • Бахрушин В.Е., Янаков А.В. Розробка сайту для організації дистанційного навчання // Нові технології: Науковий вісник КУЕІТУ. – 2007. - № 1-2 (15-16). – С. 116 – 118.

 • Бахрушин В.Е., Горбань А.Н., Миросенко Д.А. Геоинформационная подсистема поверочного расчета городской сети водоснабжения // Складні системи і процеси. - 2006. - № 2. - С. 102 – 109.

 • Бахрушин В.Є. Застосування математичного моделювання при управлінні ціноутворенням в університеті // Складні системи і процеси. - 2006. - № 2. - С. 7 - 12.

 • Бахрушин В.Є., Чиріков О.Ю. Аналіз релаксаційних властивостей ОЦК сплавів впровадження в області релаксації Снука // ФХТТ. – 2006. – Т. 7, № 4. – С. 656 – 659.

 • Бахрушин В.Є., Ігнахіна М.О., Кір’янова Т.В. Дослідження оцінок параметрів регресійних моделей, одержаних методом гребеневого аналізу // Нові технології: Науковий вісник КУЕІТУ. – 2006. - № 3 (13). – С. 61 – 65.

 • Бахрушин В.Є. Математична модель для визначення плати за навчання в університеті // Нові технології: Науковий вісник КУЕІТУ. – 2006. - № 3 (13). – С. 45 – 50.

 • Бахрушин В.Е., Миросенко Д.А. Исследование и разработка геоинформационной подсистемы поверочного расчета городской сети водоснабжения // Системні технології. – 2006. - №5 (46). – С. 73 – 81.

 • Бахрушин В.Є. Дослідження оцінок властивостей дисперсії, отриманих за груповим методом // Складні системи і процеси. – 2006. – № 1. – С. 3 – 7;

 • Бахрушин В.Е, Чириков А.Ю. Особенности механической релаксации азота в сплавах ниобий-вольфрам, закаленных от высоких температур // Вопросы атомной науки и техники. – 2006. – № 1. – С. 120 – 123;

 • Бахрушин В.Є. Порівняльний аналіз алгоритмів побудови випадкових послідовностей, призначених для моделювання випадкових блукань молекул ідеального газу // Складні системи і процеси. – 2005. – № 2. – С. 69 – 74;

 • Бахрушин В.Є., Чиріков О.Ю. Врахування розширення піків при моделюванні складних релаксаційних спектрів внутрішнього тертя в області релаксації Снука // Нові технології: Науковий вісник Інституту економіки та нових технологій. – 2005. – № 4 (10). – С. 15 – 18;

 • Бахрушин В.Є., Горбань О.М. Концепція програми реформування житлово-комунального господарства регіону // Держава та регіони. Сер. Державне управління. – 2005. – № 2. – С. 7 – 9;

 • Бахрушин В.Е., Чириков А.Ю. Моделирование сложных релаксационных процессов в твердых растворах на основе ОЦК металлов // Нові технології: Науковий вісник Інституту економіки та нових технологій. – 2005. – № 3 (9). – С. 208 – 212;

 • Застосування квазіньютонівської мінімізації до визначення параметрів складних релаксаційних спектрів за емпіричними даними / Бахрушин В.Є., Гончаренко Ю.В., Чиріков О.Ю., Шумада Р.Я. // Нові технології. – 2005. – № 1–2 (7–8). – С. 226 – 229;

 • Бахрушин В.Є. Особливості застосування методу Ньютона чисельного аналізу нелінійних рівнянь // Складні системи і процеси. – 2004. – № 1–2 (5–6). – С. 144 – 148;

 • Бахрушин В.Е., Чириков А.Ю. Моделирование температурной зависимости динамических модулей упругости ОЦК сплавов в области релаксации Снука // Системні технології. – 2004. – № 5(34). – С. 55 – 61;

 • Горбань О.М., Огаренко В.М., Бахрушин В.Є. Економіко-математична модель визначення собівартості навчання студентів у вищому навчальному закладі // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2004. – № 4. – С. 68 – 76;

 • Бахрушин В.Є., Лобань О.В. Аналіз коректності математичних припущень моделей банків як фінансових посередників // Держава та регіони. Сер. Економіка і підприємництво. – 2004. – № 1. – С. 22 – 27;

 • Бахрушин В.Є., Горбань О.М. Економіко-математичне моделювання як засіб обґрунтування законодавчих та нормативних актів: попередній аналіз проблематики та цілей на прикладі системи державної атестації науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2004. – № 3. – С. 4 – 7;

 • Бахрушин В.Є., Волков В.М. Інформаційна система "Дифузія домішок впровадження в ОЦК металах" // Системні технології. – 2003. – № 5(28). – С. 107 – 111;

 • Бахрушин В.Є., Петрова С.В. Моделі утворення низькотемпературних термодонорів у монокристалах кремнію // Складні системи і процеси. – 2003. – № 1. – С. 40 – 51;

 • Бахрушин В.Є. Слабосвязанные системы в природе и обществе // Складні системи і процеси. – 2003. – № 1. – С. 10 – 14;

 • Бахрушин В.Е., Миросенко Д.А., Савин В.В. Разработка и исследование геоинформационной системы обработки аварийных ситуаций городской сети водоснабжения // Системні технології. – 2003. – № 1(24). – С. 62 – 68;

 • Бахрушин В.Е., Чириков А.Ю. Анализ сложных релаксационных спектров внутреннего трения твердых растворов на основе ниобия// Высокочистые металлические и полупроводниковые материалы. Сборник докладов 9 Международного симпозиума / Под ред. В.М. Ажажи, В.И. Лапшина, И.М. Неклюдова, В.М. Шулаева. Харьков: ННЦ ХФТИ, 2003. – С. 77 – 82.

 • Бахрушин В.Є., Чиріков О.Ю. Математичне моделювання складних спектрів внутрішнього тертя // Складні системи і процеси, – 2002. – № 2. – С. 27 – 35.

 • Бахрушин В.Є., Чиріков О.Ю. Моделювання впливу взаємодії домішок на релаксаційні спектри внутрішнього тертя подвійних твердих розчинів проникнення на основі ніобію // Складні системи і процеси, – 2002. – № 1. – С. 56 – 60.

 • Моделирование распределения концентрации ионов вблизи ионизатора / Бахрушин В.Е., Игнахина М.А., Вертинский Д.В., Евсюков А.Ю. // Складні системи і процеси. – 2002. – № 1. – С. 30 – 35.

 • Бахрушин В.Е. Аналіз системи управління вищою освітою в Україні // Держава та регіони. Сер. Державне управління, 2001. – № 3. – С. 100 – 106.

 • Бахрушин В.Е. Истинность и адекватность математических моделей // Философские проблемы гуманитаризации высшего образования. – Сумы–Бердянск: Сумской госуниверситет, 2002. – С. 62 – 67.

 • Бахрушин В.Є., Чиріков О.Ю. Моделювання впливу взаємодії домішок на релаксаційний спектр внутрішнього тертя подвійних твердих розчинів ніобій–кисень // Вісник Запорізького державного університету. Фізико-математичні та біологічні науки. – 2000. – № 1. – С. 165 – 168.

 • Дудко О.О., Бахрушин В.Є. Чисельне моделювання потужних напівпровідникових приладів у провідному стані // Вісник Запорізького державного університету. Фізико-математичні та біологічні науки. – 1998. – № 2. – С. 171 – 174.

 • Моделирование процессов формирования переходной области полупроводниковых структур / Бахрушин В.Е., Ольховой В.А., Пятигорец Р.А., Янус А.В. // Известия вузов. Электроника. – 1997. – № 6. – С. 44 – 48.