asyan.org
добавить свой файл
1


«ПОГОДЖЕНО»

Ректор ВНТУ

Б. І. Мокін
«__»__________ 2010 р.


­

Положення

про Студентське самоврядування

Вінницького національного технічного університету

УХВАЛЕНО

Конференцією

Студентського самоврядування у ВНТУ

07 листопада 2007 року

(зі змінами, ухваленими Конференцією СтС ВНТУ 20 листопада 2008 р.)

(зі змінами, ухваленими Конференцією

СтС ВНТУ 28 квітня 2010 р.)

Положення про Студентське самоврядування Вінницького національного технічного університету
Зміст

 1. Глосарій.

 2. Загальні положення.

 3. Мета і завдання CтC ВНТУ.

 4. Права і обов’язки.

 5. Структура і організація роботи Студентського самоврядування (надалі – CтC) Вінницького національного технічного університету (надалі – ВНТУ).

 6. Студентське самоврядування факультетів ВНТУ.

 7. Міжнародне та міжрегіональне співробітництво.

 8. Планування та фінансування діяльності СтС ВНТУ.

 9. Статутний та фінансовий контроль СтС ВНТУ.

 10. Порядок затвердження змін та доповнень до Положення про СтС ВНТУ.

 11. Ліквідація та реорганізація СтС ВНТУ.
 1. Глосарій
  1. Спеціалізовані положення – це положення, що детально регламентують окремі аспекти діяльності СтС ВНТУ.

  2. Консенсус – спосіб прийняття рішень на основі загальної згоди при відсутності принципових заперечень у зацікавлених осіб.
 1. Загальні положення
  1. Положення про СтС ВНТУ ґрунтується на основі “Положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах”, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України №166 від 3.04.2001 року.

  2. СтС ВНТУ є єдиним органом студентського самоврядування ВНТУ, що об’єднує студентів, магістрантів (надалі – студенти) і аспірантів ВНТУ.

  3. Студентське самоврядування здійснюється особами, які навчаються у ВНТУ безпосередньо та через орган студентського самоврядування - СтС ВНТУ.

  4. СтС ВНТУ проводить свою діяльність на рівні університету, інституту, факультету, академічної групи, студмістечка, гуртожитку, поверху (під’їзду), секції ВНТУ.

  5. Структурними підрозділами СтС ВНТУ (надалі – структурні підрозділи) є Студентські ради факультетів ВНТУ (надалі – СРФ), Студентська рада інституту магістратури, аспірантури та докторантури ВНТУ (надалі – СР ІнМАД), Студентська рада студмістечка ВНТУ (надалі – СРС), загін по підтриманню правопорядку у гуртожитках та на території університету ВНТУ (надалі – ЗППГУ).

  6. СРС та ЗППГУ у своїй діяльності керуються ще й власними Спеціалізованими Положеннями, погодженими з Президією СтС ВНТУ.

  7. Вищим органом СтС ВНТУ є Конференція CтC ВНТУ (надалі – Конференція).

  8. Вищим органом СтС ВНТУ в період між Конференціями є Президія CтC ВНТУ (надалі – Президія).

  9. У своїй діяльності СтС ВНТУ керується Конституцією України, чинним законодавством України, рішеннями Міністерства освіти та науки України, статутом ВНТУ та даним Положенням.

  10. Управління та діяльність СтС ВНТУ здійснюється на принципах:

   1. Автономії та гласності.

   2. Незалежності від політичних партій та рухів, громадських та релігійних організацій.

  11. Для досягнення своїх цілей і завдань СтС ВНТУ взаємодіє з адміністрацією та усіма підрозділами ВНТУ, Профспілковим комітетом ВНТУ, громадськими, комерційними, благодійними та іншими організаціями на території України, а також за її межами.

  12. CтC ВНТУ має право на отримання спонсорської та благодійної підтримки, а також на здійснення іншої діяльності, яка не суперечить чинному законодавству України.
 1. Мета і завдання СтС ВНТУ
  1. СтС ВНТУ функціонує з метою забезпечення захисту прав студентів та виконання ними своїх обов’язків і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формування у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

  2. Діяльність СтС ВНТУ направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності.

  3. Основними завданнями і напрямками діяльності СтС ВНТУ є:

   1. Забезпечення і захист прав та інтересів студентів в навчальному процесі, відпочинку та побуті.

   2. Контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення.

   3. Забезпечення виконання студентами своїх обов’язків.

   4. Представництво в керівництві ВНТУ.

   5. Участь в обговоренні розподілу стипендіального фонду.

   6. Участь у вирішенні питань поселення студентів у гуртожитки та виселенні із них.

   7. Розпорядження коштами та іншим майном, що знаходиться на балансі та банківських рахунках СтС.

   8. Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів.

   9. Сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів.

   10. Сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами.

   11. Організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів і молодіжними організаціями.

   12. Сприяння працевлаштування випускників.

   13. Участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

   14. Участь у всеукраїнських та міжнародних освітніх програмах.

   15. Забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами).

   16. Залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час (спільно з деканатами).

   17. Співпраця з старостатом, кураторами академічних груп.

   18. Залучення студентів до художньої самодіяльності.

   19. Проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВН, посвят в студенти, випускних вечорів, днів інститутів.

   20. Пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень (вживання ними алкоголю, наркотиків, палінню та ін.)

   21. Участь у реалізації державної соціальної молодіжної політики.

   22. Разом з деканатами, господарською службою ВНТУ, дирекцією студентського містечка, завідувачами гуртожитків, організовувати належний побут, відпочинок і дозвілля студентів у гуртожитках.

   23. Активна участь в організації ремонту кімнат, забезпеченні зберігання і підтримки в необхідному стані приміщень, обладнання та іншого майна ВНТУ.

   24. Співпраця з викладачами, кафедрами, деканатами факультетів, дирекцією інститутів, адміністрацією ВНТУ.

   25. Співпраця з студентською секцією Профспілки ВНТУ.

   26. За погодженням з СтС ВНТУ приймається рішення про:

    1. Відрахування осіб, які навчаються у ВНТУ, та їх поновлення на навчання.

    2. Переведення осіб, які навчаються у ВНТУ за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

    3. Переведення осіб, які навчаються у ВНТУ за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на навчання за державним замовленням.

    4. Призначення заступника декана, проректора, які відповідають за роботу зі студентами.

    5. Поселення осіб, які навчаються у ВНТУ в гуртожитки та виселення з гуртожитків.

    6. Затвердження рішень з питань студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, що навчаються у ВНТУ.
 1. Права і обов’язки членів СтС ВНТУ
  1. Представники СтС ВНТУ мають права та обов’язки, якими наділені студенти вищих навчальних закладів України згідно чинного законодавства та відповідно до Статуту ВНТУ.

  2. Крім викладеного, члени СтС ВНТУ мають право:

   1. Обирати і бути обраними до будь-якого органу СтС ВНТУ згідно даного Положення, якщо це не суперечить нормативним документам даного органу.

   2. Звертатись до будь-якого органу СтС ВНТУ стосовно питань, що належать до компетенції цього органу та отримувати відповідь по суті питань.

   3. Звертатись до адміністрацій інститутів та університету з метою співпраці, сприяння або оскарження по питанням, що входять до компетенції СтС ВНТУ.

   4. Створювати і вступати в різноманітні асоціації та об’єднання.

   5. Створювати сектори (комітети, комісії, відділи та ін.) за напрямками роботи.

  3. Крім викладеного, члени СтС ВНТУ зобов’язані:

   1. Дбати про підвищення авторитету ВНТУ, гідно нести звання його студента.

   2. Дотримуватись Статуту ВНТУ, Правил внутрішнього розпорядку у ВНТУ.

   3. Чітко дотримуватись даного Положення.

   4. Виконувати рішення і вимоги керівництва СтС ВНТУ, що направлені на досягнення мети і вирішення завдань організації.
 1. Структура і організація роботи органів СтС ВНТУ


Конференція


  1. До компетенції Конференції належить:

   1. Розгляд найважливіших питань життєдіяльності студентів ВНТУ, обумовлених основними напрямками діяльності СтС ВНТУ.

   2. За поданням Президії ухвалення Положення про СтС ВНТУ, а також внесення змін та доповнень до нього.

   3. Затвердження структури СтС ВНТУ та порядок формування виконавчих органів студентського самоврядування, заслуховування їхніх звітів.

   4. Обрання Президента СтС ВНТУ (надалі – Президент).

   5. Визначення повноважень керівних органів та структурних підрозділів.

   6. Затвердження структури СтС ВНТУ.

   7. За вмотивованим поданням Президії розглядати питання про дострокове припинення повноважень Президента.

  2. Конференція має право розглядати й інші питання діяльності СтС ВНТУ відповідно до його завдань.

  3. Вищий орган СтС ВНТУ скликається не рідше, ніж один раз на рік Президією або на вимогу не менше ніж 25% від загального числа студентів ВНТУ, що засвідчується їхніми підписами.

  4. Конференція вважається легітимною, якщо на ній присутні ⅔ делегатів.

  5. Кожне засідання Конференції фіксується протоколом, який підписується головуючим та секретарем.

  6. Рішення Конференції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від присутніх на ній делегатів.

  7. Рішення, що стосуються внесення змін та доповнень до даного Положення, дострокового припинення повноважень Президента та затвердження структури СтС ВНТУ приймаються 2/3 від присутніх на Конференції делегатів.

  8. Рішення Конференції може прийматись Консенсусом, окрім питань про ухвалення Положення про СтС ВНТУ, а також внесення змін та доповнень до нього, обрання Президента та затвердження структури СтС ВНТУ.

  9. На Конференції повинні бути представлені:

   1. Делегати від СРФ:

    1. Голова СРФ.

    2. Члени керівного складу СРФ(по 6 делегатів від факультету).

    3. По одному представнику від кожної академічної групи факультету.

   1. Делегати від СРС (по 7 делегатів від гуртожитку).

   2. Делегати від ЗППГУ кількістю 7 осіб.

   3. Делегати від СР ІнМАД кількістю 7 осіб.

   4. Президент, Віце Президент з питань координації роботи СРФ (надалі – Віце Президент СРФ) та Віце Президент з питань координації роботи СРС (надалі – Віце Президент СРС), Секретар Президії, заступники Президента, керівник Прес-центру та керівники створених Президією комітетів.


Президія


  1. Президія координує діяльність структурних підрозділів.

До компетенції Президії належить:

   1. Ухвалення рішень з питань організації діяльності СтС ВНТУ.

   2. Ухвалення пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Положення про СтС ВНТУ з метою винесення їх на Конференцію.

   3. Затвердження символіки СтС ВНТУ.

   4. Ухвалення програм та планів роботи Президії та профільних комітетів.

   5. Затвердження кандидатур виборних представників з числа осіб, що навчаються у ВНТУ до складу Вчених рад, органів громадського самоврядування університету в кількості, визначеній Законом України про вищу освіту.

   6. Створення та визначення напрямків діяльності секторів (комітетів, комісій) СтС ВНТУ.

   7. Скликання Конференції.

   8. Аналіз та оцінка діяльності структурних підрозділів та секторів СтС ВНТУ, надання їм необхідної допомоги.

   9. За вмотивованим поданням Президента, Віце Президентів приймати рішення про дострокове припинення повноважень Голів Студентських рад факультетів та гуртожитків шляхом таємного голосування.

   10. Участь у роботі Ради з виховної роботи ВНТУ, винесення на обговорення Ради з виховної роботи ВНТУ проблем та актуальних питань СтС ВНТУ.

   11. Затвердження списку членів Президії із правом голосу на Раді з виховної роботи ВНТУ відповідно до наданої квоти.

   12. Встановлення контактів та налагодження співробітництва з студентським самоврядуванням інших вищих навчальних закладів.

   13. Забезпечення широкого інформування студентів ВНТУ про роботу СтС ВНТУ.

   14. За вмотивованим поданням Президента, визначення кількості заступників Президента, та їх затвердження.

Президія має право розглядати й інші питання діяльності СтС ВНТУ відповідно до завдань котрі стоять перед СтС ВНТУ.

  1. До складу Президії за посадами входять Президент, Віце Президент СРФ, Віце Президент СРС, заступники Президента, секретар, Голови Студентських рад факультетів ВНТУ, Голови студентських рад гуртожитків ВНТУ, керівник Прес-центру СтС.

  2. Заступником Президента за посадою є командир ЗППГУ.

  3. Обрання, призначення та звільнення з посади секретаря Президії, керівника Прес-центра та заступників Президента, окрім командира ЗППГУ, проводиться відповідно до даного Положення.

Керівник Прес-центра, Заступники Президента, окрім командира ЗППГУ, призначаються Президентом із затвердженням Президії.

Секретар Президії затверджується Президією один раз на два роки.

Заступники Президента, окрім командира ЗППГУ, секретар Президії та керівник Прес-центра звільняються з посади у разі порушення Положення про СтС ВНТУ, невиконання своїх обов’язків двома третинами членів Президії (шляхом таємного голосування), або за власним бажанням.

  1. Кожне засідання Президії фіксується протоколом, який підписується головуючим та секретарем.

  2. Засідання Президії мають проходити не рідше одного разу на два тижні і вважаються правомірними, якщо на них присутні 50% + 1 членів Президії.

Рішення на засіданнях Президії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більшість від присутніх членів Президії.

Рішення Президії може прийматись Консенсусом.
^ Президент, Віце Президент СРФ


  1. Обрання, затвердження та звільнення з посади Президента, Віце Президента СРФ проводиться відповідно до даного Положення.

Президент обирається один раз на два роки Конференцією шляхом таємного голосування.

Віце Президент СРФ обирається один раз на рік Радою факультетів шляхом таємного голосування.

Кандидат на посаду Президента та Віце Президента СРФ повинен бути студентом ВНТУ, членом СтС ВНТУ, володіти українською мовою, добре навчатись, бути членом Президії не менше, ніж 6 місяців з дати його обрання, характеризуватися високими моральними якостями, користуватися довірою і повагою в студентському середовищі, брати активну участь у громадському житті ВНТУ, мати якості лідера.

Президент та Віце Президент СРФ можуть входити лише до складу Президії в структурі СтС ВНТУ.

  1. Припинення повноважень Президента настає:

   1. у разі порушення Положення про СтС ВНТУ;

   2. у разі невиконання своїх обов’язків;

   3. у разі рішення Конференції СтС ВНТУ;

   4. за власним бажанням;

  2. Припинення повноважень Віце Президента СРФ:

   1. у разі порушення Положення про СтС ВНТУ;

   2. у разі невиконання своїх обов’язків;

   3. у разі відповідного рішення Ради факультетів, яке підтримало 2/3 від присутніх членів;

   4. за власним бажанням;

  3. Подання заяви Президентом про дострокове припинення своїх повноважень має відбуватися на засіданні Президії. Вибори тимчасового голови Президії призначаються на наступне засідання Президії.
  1. Президент в межах наданих йому повноважень:

   1. Координує та контролює діяльність СтС ВНТУ.

   2. Призначає заступників Президента, окрім командира ЗППГУ.

   3. Видає розпорядження, доручення, рекомендації обов’язкові для виконання всіма членами СтС ВНТУ.

   4. Відповідає за результати діяльності СтС ВНТУ перед студентами ВНТУ.

   5. Проводить засідання Президії та звітує за підсумками своєї роботи перед Конференцією.

   6. Підписує і затверджує рішення Президії.

   7. Створює робочі групи для вирішення основних питань діяльності СтС ВНТУ, а також визначає їх повноваження.

   8. Виносить на засідання Президії пропозиції про дострокове припинення повноважень будь-якого члена Президії, окрім командира ЗППГУ.

   9. Представляє інтереси СтС ВНТУ.

Голова Президії може делегувати частину своїх повноважень заступникам, шляхом видання відповідного розпорядження.


  1. Віце Президент СРФ в межах наданих йому повноважень:

   1. Координує та контролює діяльність СРФ.

   2. Видає розпорядження, доручення, рекомендації обов’язкові для виконання всіма членами СРФ ВНТУ.

   3. Проводить засідання Студентських рад факультетів та звітує за підсумками своєї роботи перед Президією та Конференцією.

   4. Підписує і затверджує рішення СРФ.

   5. Створює робочі групи для вирішення основних питань діяльності СРФ, а також визначає їх повноваження.
 1. Студентське самоврядування факультетів ВНТУ(далі – СтСФ ВНТУ)
  1. СтСФ ВНТУ є органом студентського самоврядування, що об’єднує студентів та магістрантів факультетів ВНТУ.

  2. СтСФ ВНТУ проводить свою діяльність на рівні факультету, академічної групи.

  3. Вищим виконавчим органом, що координує роботу СтСФ ВНТУ є Рада факультетів, яку очолює Віце Президент СРФ.

  4. Засідання Ради факультетів мають проходити не рідше одного разу на тиждень і вважаються правомірними, якщо на ньому присутні 50% + 1 членів Ради факультетів.

  5. Кожне засідання Ради факультетів фіксується протоколом, який підписується головуючим та секретарем.

  6. Всі рішення Ради факультетів приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів, окрім обрання чи зняття з посади Віце Президента СРФ.

  7. Вищим органом Студентського самоврядування факультету є Конференція СтСФ.

  8. Вищий орган СтСФ скликається не рідше, ніж один раз на рік Студентською радою факультету чи студентами при поданні 25% підписів від загального числа студентів факультету ВНТУ.

  9. Конференція вважається легітимною, якщо на ній присутні ⅔ делегатів.

  10. Кожне засідання Конференції, фіксується протоколом, який підписується головуючим та секретарем.

  11. Рішення Конференції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від присутніх на ній делегатів.

  12. На Конференції мають бути представлені:

   1. Голова, секретар та керівний склад Студентської ради факультету.

   2. По 4 делегата від кожної академічної групи.

  13. До компетенції Конференції належить:

   1. Обрання Голови СРФ та керівного складу СРФ в кількості 6 студентів.

   2. Розгляд найважливіших питань життєдіяльності студентів факультету ВНТУ, обумовлених основними напрямками діяльності СтСФ.

   3. За поданням СРФ ухвалення Спеціалізованого Положення про СтСФ ВНТУ, а також внесення змін та доповнень до них.

   4. Затвердження структури СРФ.

   5. Розглядати питання про дострокове припинення повноважень Голови СРФ.

   6. Конференція має право розглядати й інші питання діяльності СтСФ відповідно до його завдань, які стоять перед СтСФ.

  14. В період між Конференціями вищим органом СтСФ є Студентська рада факультету.

  15. Засідання СРФ проводяться не рідше, ніж один раз на тиждень і вважаються правомірними, якщо на ньому присутні 50% + 1 членів СРФ.

  16. Рішення СРФ приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

  17. Кожне засідання Ради факультетів фіксується протоколом, який підписується головуючим та секретарем.

  18. Очолює СРФ – Голова, який обирається Конференцією СтСФ один раз на рік шляхом таємного голосування.

  19. Кандидат на посаду голови СРФ повинен бути студентом ВНТУ, володіти українською мовою, добре навчатись, бути членом СРФ не менше, ніж 6 місяців з дати його обрання, характеризуватися високими моральними якостями, користуватися довірою і повагою в студентському середовищі, брати активну участь у громадському житті ВНТУ, мати якості лідера. За обставин відсутності необхідного терміну членства у СРФ у всіх членів СРФ, даним правилом нехтують.

  20. Голова та члени керівного складу СРФ звільняються з посади у разі порушення Положення про СтС у ВНТУ, Положення про СтСФ ВНТУ, невиконання своїх обов’язків двома третинами делегатів Конференції СтСФ або за власним бажанням, що засвідчується заявою.

  21. Обрання в.о. Голови СРФ та (або) членів керівного складу призначається на наступне засідання СРФ.

  22. До компетенції СРФ належить:

   1. Скликання чергових та позачергових Конференцій СтСФ.

   2. Видання рішень та доручень, обов’язкових для виконання всіма членами СтСФ.

   3. Затвердження символіки СРФ при погодженні з Президією.

   4. Створення та визначення напрямків діяльності секторів (комітетів, комісій).

   5. Ухвалення програм та планів роботи.

   6. Делегування виборних представників до складу трудового колективу факультету та інституту.

   7. Забезпечення широкого інформування студентів факультету ВНТУ про роботу СРФ.

   8. СРФ має право розглядати й інші питання діяльності СтСФ ВНТУ, відповідно до завдань, котрі стоять перед СРФ.

  23. Для забезпечення ефективної роботи СтСФ в кожній академічній групі обирається представник СРФ.

  24. Представники СРФ обираються відкритим голосуванням простою більшістю голосів студентів відповідної академічної групи на один рік.

  25. Голова СРФ в межах наданих йому повноважень:

   1. Координує та контролює діяльність СРФ.

   2. Видає розпорядження, доручення, рекомендації обов’язкові для виконання всіма членами СтСФ.

   3. Відповідає за результати діяльності СРФ перед студентами ВНТУ.

   4. Проводить засідання СРФ та звітує за підсумками своєї роботи перед Конференцією СтСФ та Президією СтС.

   5. Створює робочі групи для вирішення основних питань діяльності СРФ, а також визначає їх повноваження.

   6. Входить до складу стипендіальної комісії факультету.

   7. Бере участь у поселенні студентів до гуртожитків.

   8. Входить до складу Вченої ради факультету та інституту.

   9. Представляє інтереси СтСФ на засіданнях Президії.

   10. За погодженням із СРФ виносить рішення про дострокове припинення повноважень членів керівного складу СРФ.
 1. Міжнародне та міжрегіональне співробітництво
  1. Міжнародне та міжрегіональне співробітництво СтС ВНТУ базується на співробітництві з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів України та за її межами, громадськими організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування.

  2. Основні напрямки співробітництва – обмін досвідом у науковій, освітній, культурній, соціальній сфері, сфері відпочинку та обміну студентами.
 1. Планування та фінансування діяльності СтС ВНТУ
  1. Фінансовою основою СтС ВНТУ є кошти, визначені Вченою радою ВНТУ в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду ВНТУ.

  2. Кошти органів СтС ВНТУ спрямовуються на виконання статутних завдань і повноважень. Не менш як 30 % коштів, виділених Вченою радою ВНТУ, мають витрачатися на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються у ВНТУ.

  3. Майнові відносини між СтС ВНТУ та адміністрацією ВНТУ базуються на:

   1. Використанні виділених адміністрацією приміщень для засідань структурних підрозділів, Президії та проведення Конференцій.

   2. Забезпеченням оргтехнікою та витратними матеріалами до неї для досягнення завдань та обов’язків СтС ВНТУ.

   3. Надання телефонного зв’язку (абонентського номера та апарату).

   4. Подачі заявок на придбання матеріальних цінностей необхідних для досягнення завдань та обов’язків СтС ВНТУ до адміністрації ВНТУ.

   5. Використанні інформаційно-видавничої бази ВНТУ – “Імпульс” і радіомережі ВНТУ, а також інформаційних стендів та місць їх розташування для висвітлення своєї діяльності.


 1. Статутний та фінансовий контроль СтС ВНТУ
  1. З метою контролю фінансово-господарської діяльності та дотримання норм даного Положення, виконання рішень Конференції, Президії та інших виконавчих органів СтС створюється Контрольно-ревізійна комісія (далі – КРК) у складі від 3 до 5 осіб, які обираються Конференцією. Про конкретний кількісний склад КРК вирішує Конференція.

  2. Каденція КРК СтС ВНТУ за звичайних обставин становить 1 рік.

  3. Члени КРК можуть входити лише до складу КРК в структурі СтС ВНТУ.

  4. КРК підзвітна лише Конференції СтС ВНТУ.

  5. КРК очолює її Голова, який обирається членами КРК зі свого складу. Робота КРК будується відповідно до затвердженого нею регламенту.

  6. До компетенції КРК належить:

   1. Розгляд заяв про порушення органами та посадовими особами СтС ВНТУ норм цього Положення.

   2. Призупинення до моменту розгляду по суті виконання будь-яких рішень органів та посадових осіб СтС ВНТУ, якщо Комісія встановила, що вони суперечать або були прийняті з порушеннями Положення СтС ВНТУ.

   3. Здійснення перевірок фінансової діяльності СтС ВНТУ.

  7. Члени КРК мають право брати участь, з дорадчим голосом, у засіданнях всіх органів СтС ВНТУ.

  8. Всі органи та посадові особи СтС ВНТУ зобов’язані надавати для ознайомлення та зняття, в разі необхідності, копій будь-яких наявних у них документів стосовно діяльності СтС ВНТУ, запитані Контрольно-ревізійною комісією.
 1. Порядок затвердження змін та доповнень до Положення про СтС ВНТУ
  1. Дане Положення про СтС ВНТУ набуває чинності з моменту його ухвалення Вищим органом СтС ВНТУ – Конференцією.

  2. Пропозиції щодо змін та доповнень до Положення про СтС ВНТУ вносяться діючою Президією з подальшим ухваленням їх на Конференції.

  3. У випадку, коли пропозиції щодо змін або доповнень до Положення про СтС ВНТУ не були прийняті Конференцією, питання про їх повторне внесення не може порушуватись протягом шести місяців з моменту їх відхилення.
 1. Ліквідація та реорганізація органів СтС ВНТУ
  1. Ліквідація та реорганізація органів СтС ВНТУ може бути здійснено:

   1. За ініціативою Конференції СтС ВНТУ.

   2. У разі реорганізації або ліквідації ВНТУ.

   3. У разі рішення суду у випадку здійснення незаконної діяльності або такої, що не відповідає встановленій меті, діяльності СтС ВНТУ.