asyan.org
добавить свой файл
1 2 3

Розробка циклу уроків

з теми:

«Велика Британія»

( 8 клас )


Тема: Велика Британія


Підтема: Велика Британія. Загальні відомості.

Мета: Ознайомити з новими ЛО теми.

Удосконалювати вміння аудіювання.

Продовжувати формувати комунікативні навички учнів.

Практикувати учнів у використанні теперішнього доконаного часу в усному та писемному мовленні.

Розвивати ерудицію учнів.

Виховувати інтерес до культури та історії Великої Британії.

Обладнання: Підручник, картки для роботи в групах, для індивідуальної роботи.
Хід уроку
I. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

1.Привітання.

T: How are you today?

Ps: We are fine, thank you!
^ 2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: Today we are going to start the new topic-“ Britain Is Great” and speak about the geographical peculiarities of this country. We‘ll get to know some new vocabulary on the topic, practice it in games and exercises, and you’ll learn a poem “ Roadway ”by John Masefield, too. Besides, we’ll use one of the grammar tenses: the Present Perfect.
^ 3. Уведення в іншомовну атмосферу.
1) Вивчення вірша Джона Мейсфілда «Roadway »

Учні отримують картки і заповнюють пропуски в тексті вірша поданими словами. Учитель стежить за правильністю рим та вимови слів.


Wales sail north forth

One road leads to London

One road leads to ………

My road leads me seawards

To the whine dipping ….

My road calls me, lures me

West, east, south and ….

Most roads lead men homewards,

My road leads me ……
(by John Masefield)

2) Мозковий штурм

T: Our topic today is “ Great Britain”.

Can you name any of British…

-cities/ towns?

-places of interest?

-famous people?

-political system?

-traditions?

-food?

^ II. Основна частина уроку 1. Подання лексичного матеріалу.

  1. Учитель роздає картки для роботи в групах. Учні пригадують відомості про Велику Британію й заповнюють таблицю. Учитель малює аналогічну таблицю на дошці. Представники груп по черзі виходять до дошки й записують до таблиці відповідну інформацію.
Official name
Capital
Official language
Population
Rank among countries in populations
Major cities
Area
Currency
Highest point


  1. Робота із підручником.

T: On page 81 of your textbook you can see some of the phrases we’ll need while discussing the topic “ Britain Is Great”. Which of them are familiar to you? Can you guess the meaning of any of them? Which of these words and word combinations can’t you understand?

Учитель читає нові слова і словосполучення, учні хором повторюють, а потім відповідають на запитання вчителя.

Ferry Leek to be separated from…by…

Tunnel Daffodil to go down like a backbone

Landscape Dragon to be home of smth

Destination Thistle to have a border with smth

Populous Heather to look forward to do smth

Chalk cliffs
3) Гра ” Quick Wit”.

T : Look at the blackboard and try to remember the order of the word combinations on the cards.

Учитель вивішує на дошці картки з новими словосполученнями у певній послідовності. Учні поділяються на групи. Кожна з них отримує комплект таких самих карток. Учитель перегортає картки на дошці, а діти повинні розташувати свої картки у тій самій послідовності. Перемагає група, що скоріше й правильніше виконає завдання.to be separated from…by…


to go down like a backbone

to be home of smth


to have a border with smth

to look forward to do smth

Chalk cliffs


The North Sea

The Irish Sea

The English Channel

Northern Ireland

Great Britain

Thistle 1. Аудіювання.

Учні слухають текст і виконують завдання на картках. Потім по черзі дають відповіді на запитання, подані на картках.

United Kingdom

Some people call it Britain. Others say Great Britain. Many people mistakenly call the whole country England. But it’s real name is a mouthful : the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland . That’s why it’s usually called the United Kingdom , or UK for short.

The United Kingdom is a country made up of four parts : England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. For centuries,it was ruled by kings and queens. The United Kingdom still has a monarchy, although today its power is mostly symbolic.

England is the biggest part, but don’t forget the others. Each part was once ruled separately. Each has its own culture and its own native language, which some people still speak. Each even has its own national soccer team!^ Choose and circle the letter of the correct variant to fill in the blanks.

1) The official name of the country is…

a) Britain

b) Great Britain

c) The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
2) The country is usually called the United Kingdom , or UK because…

a) this sound better

b) this is the official name of the country

c) the official name of the country is too long
3) The United Kingdom is a country made of…

a) three parts

b) four parts

c) five parts
4) The parts of the United Kingdom are…

a) England, Scotland, Wales, and Northern Ireland

b) Britain, Scotland, Wales, and Northern Ireland

c) England, Scotland, Wales, and Ireland
5) The United Kingdom still has a monarchy, and that means…

a) it has no parliament

b) the head of the country is a queen or a king

c) there are kings and queens, princes and princesses in the UK
6) The biggest part of the country is…

a) England

b) Scotland

c) Wales
7) Which of the following statements is not true?

a) People in each part speak the same language.

b) The culture and language is different in different parts of the country.

c) There are their own national baseball teams in different parts of the UK.
 1. ^ Активізація граматичного матеріалу.
  1. Бесіда з учнями.

T: What tense do we use when we speak about things or actions whish happened in the past, but are directly connected with or important for the present moment?

( Записує на дошці: the Present Perfect.)

How is the Present Perfect formed?

(Записує на дошці: have, has+ the 3rd form of the verb. )

What is the auxiliary verb in the Present Perfect?

(Записує на дошці: present forms of the verb to have- have, has.)

Now will you give some examples of the sentences in the Present Perfect?

Учні усно наводять приклади речень у теперішньому доконаному часі.

  1. Граматична гра «Grammar Combination Game»

T: Let’s play a grammar combination game. Use the word- combinations from the boxes.

Example: A. I have arrived in London.

B. Have you seen many places of interest?

A. Not yet.
To travel many places of interest

To go the cliffs of England

To see London

To arrive Scotland

To visit English traditions

To learn the English weather

To experience English people

To get to know the British Isles

To tour

  1. Read about Paul’s visit to England and open the brackets.

Paul has arrived ( to arrive) in London recently. He____ (to see) many places of interest: the British Museum, the Houses of Parliament, the National Gallery, and the Zoological Gardens. Of course, he _____ ( not to be) outside London yet. He ____ ( to plan) to go to Cambridge on a weekend trip.  1. Граматична гра.

Учитель називає речення в минулому неозначеному часі. Учні повинні трансформувати його так, щоб вийшло речення в теперішньому доконаному, додаючи необхідні обставини часу.

Example: ^ T: I was in Britain last summer.

Ps: I have never been to Britain .
III. Заключна частина уроку


 1. Домашнє завдання (диференційоване).

Підготувати розповідь ( учням достатнього рівня - написати та прочитати речення ) про Велику Британію, спираючись на запитання (НО 2) та інформацію в таблиці (НО 1). 1. ^ Підведення підсумків уроку.

Рефлексія

T: What new information have you learned about Great Britain?

Today on a lesson

P1: I knew…

P2: I understood…

P3: I felt the most intresting…


Підтема: Географічні особливості Великої Британії.

Мета: Повторити й активізувати лексичний матеріал теми.

Ознайомити з новою лексикою теми.

Удосконалити техніку читання.

Продовжувати розвивати комунікативні вміння учнів.

Розвивати ерудицію учнів.

Виховувати інтерес до культури й історії Великої Британії.

Обладнання: Підручник, картки для роботи в групах, з текстом для читання « The Geographical Position of the United Kingdom»
Хід уроку
^ I. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

1. Привітання.

T: Good morning, children!

Ps: Good morning, teacher!
2. Повідомлення теми та мети уроку.

T: Today we are going to continue our talk about the United Kingdom, and discuss the geographical peculiarities of this country.
^ 3. Перевірка домашнього завдання.

Учитель просить одного – двох учнів розповісти про Велику Британію. Інші доповнюють їхні розповіді.
4. Уведення в іншомовну атмосферу.

Гра « Let’s Make a story ».

Учитель розподіляє клас на команди. Кожному гравцю команди він дає картку з реченням. Учні повинні розташуватися в послідовності розповіді. Потім учні по черзі читають свої речення. Перемагає команда, яка швидше і без помилок виконає завдання.


The teacher of Geography was trying to teach a small boy the points of the compass.

He explained to the boy,

“On your right is the East, on your left is the West, and in front of you is the North .

Now, what’s behind you?”

The boy thought for a moment, then cried,

“I knew it! I told mother you would see the patch on my trousers!”


^ II. Основна частина уроку
1.Презентація нового лексичного матеріалу.

1) Ознайомлення учнів із ЛО.

Учитель пише на дошці слова: sea, river, sights, ancient, ocean, mountains, history, lowland, hills, lakes, border, east, south, north, monarchy, west, language і просить учням назвати ті з них, що належать до теми «Географія». Потім показує учням зображення моря, гір, океану, річки, озера, низини, а учні називають ці географічні об’єкти англійською мовою.
2) Бесіда з учнями.

T: What parts of the world can you name? How do you understand the proverb “ East or West- home is best”?

^ 2. Подання тексту для читання.

1) Етап підготовки до читання.

Бесіда в режимі T-P1-P2-P3.

T: What do you know about seas/ rivers/ mountains of Great Britain?
2) Етап читання.

T: Read the text and write out:

-the name of the seas/ channels

- the name of the natural regions

- the name of the rivers/ lakes

- the name of the mountains.
Учні ланцюжком читають текст. Учитель пояснює значення незнайомих слів.


Read the text and answer the teacher’s questions.
The Geographical Position Of The United Kingdom

Great Britain is the largest island of Europe and the seventh largest island in the world. The waters of the North Sea and the English Channel separate Great Britain from Europe.

England occupies the southern and the eastern parts of Great Britain. It has an area of 50,327 sq miles. Scotland, covering 30,400 sq miles, lies to the north. Wales, to the west, has an area of 8,016 sq miles and Northern Ireland-5,460 sq miles. No part of Great Britain is more than 70 miles from the sea.

Great Britain has six distinct natural regions. The Highlands in northern Scotland is a region of mountain ranges, plateaus, deep valleys and lakes. Ben Nevis- the highest peak in great Britain- rises in the Highlands. The Scottish Lowlands lie in the valleys of the Clyde, Forth and Tay rivers . Scotland’s principal cities lie in this area. The Pennine Chain, a region rich in iron and coal, extends from the Scottish Lowlands. The Midlands is a lowland region, between the southern end of the Pennine Chain and the Cambrian Mountains of Wales. Many of the manufacturing and shipping industries are in the Midlands. The south- eastern Plains include the entire area south and east of the Pennines and to the Midlands. This region includes chalk downs and low plains and fenlands. These plains were the first part of the island to be settled and are Great Britain’s best farmlands. Northern Ireland is a lowland region surrounding an area of peat bogs. It includes Lough Neagh, the largest lake in the United Kingdom. The important natural resources are coal and iron ore. These minerals have helped to make the country a great manufacturing nation. The main deposits of coal and iron lie in the region of the Pennine Chain, but coal is also mined in others regions. Great Britain is not large enough to have many long rivers. The two longest, the Thames and the Severn, are only a little more than 200 miles long. The Clyde, Forth, Humber, Mersey, Severn and Thames rivers all have estuaries that make fine harbours. Cities on these estuaries serve as centres of ocean and inland commerce.


3) Етап перевірки розуміння тексту.

T: Which areas does England ( Scotland, Wales, Northern Ireland) occupy?

What is the highest peak of Great Britain?

Which region is rich in iron and coal?

Which part of island was settled first?

Which are the main rivers of great Britain?

^ 3. Повторення й активізація ЛО теми.

1)Робота в групах.

Клас розподіляється на 5 груп. Кожна група отримує картку з додатковою інформацією про географічні особливості Великої Британії. Учні в групах розбирають й обговорюють тексти, а потім презентують цю інформацію іншим учням класу.

Card 1

The Thames, a river in the southern England, is the most important river in England. It follows through London, and then it goes into the North Sea. It is 338 km long. At London Bridge the width of the river is about 265 m, at Woolwich- 448 m, at Gravesend- pier 732 m and at its mouth, between Whitstable and Foulness Point, the estuary is 29 km across.
Card 2

A few islands lie just off of Britain’s coast. The Hebrides, an archipelago of about 500 islands, cover a considerable area along the coast of western Scotland. The Isle of Anglesey lies just off the coast of northwestern Wales, and the Isle of Wight is off England’s southern coast. Northern Ireland has a beautiful and rugged coast. Northern Ireland has a beautiful and rugged coastline and is the location of the famous and unique Giant’s Causeway, an expansive and curious formation of rocks shaped like giant cylinders.
Card 3

About 30,000 kinds of animals live in Britain. The only surviving large mammals are red deer, which live in the Scottish Highlands and in Exmoor in southwestern England, and roe deer, found in the woodlands of Scotland and southern England. Semiwild ponies also inhabit Exmoor and the Shetland Islands. At one time wild boars and wolves lived in Britain, but they were hunted to extinction.
Card 4

Northwest England’s Cumbrian Mountains include Scafell Pike, the country’s highest peak. The range also incorporates the Lake District, an area of rivers and lakes that became famous when several British poets, including William Wordsworth, settled there in the early 1800s.
Card 5

The Grampian Mountains in central Scotland form a natural division between the Lowlands and Highlands. Cairn Gorm Peak has an elevation of 1245 m and is one of the Grampians’ major summits.следующая страница >>