asyan.org
добавить свой файл
1
УГОДА
між Адміністрацією Курської області (Російська Федерація) та

Донецькою обласною державною адміністрацією (Україна)

про торговельно-економічне, науково-технічне

і культурне співробітництво

Адміністрація Курської області (Російська Федерація) з одного боку, та

Донецька обласна державна адміністрація (Україна) з другого боку, далі «Сторони»,

керуючись Договором про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією від 31 травня 1997 року, Договором між Україною та Російською Федерацією про економічне співробітництво на 1998-2007 роки від 27 лютого 1998 року і Програмою міжрегіонального та прикордонного співробітництва Російської Федерації та України до 2010 р.,

бажаючи організувати на взаємовигідній основі торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво,

будучи впевненими у тому, що дана Угода створить сприятливі умови і міцну основу для розвитку економіки обох областей,

домовилися про таке:


Стаття 1

Сторони здійснюють співробітництво на принципах довгострокового партнерства, що відповідає інтересам Курської області (Російська Федерація) та Донецької області (Україна), шляхом взаємодії на договірній основі суб'єктів господарювання, зареєстрованих на територіях Курської області (Російська Федерація) та Донецької області (Україна), незалежно від їх організаційно-правових форм відповідно до законодавства Російської Федерації та України.
Стаття 2
Сторони в межах своєї компетенції надають взаємну підтримку в розвитку галузей, що представляють взаємний інтерес, а саме:

паливно-енергетичного комплексу;

чорної і кольорової металургії;

машинобудування і металообробки;

хімічної промисловості;

сільського господарства, переробки та збереження сільськогосподарської продукції;

легкої промисловості та інших галузей, що виробляють товари народного споживання;

транспорту та розвитку транспортної інфраструктури, у тому числі взаємних перевезень вантажів та пасажирів.
Стаття 3
Сторони у рамках цієї Угоди та згідно із законодавством Росийськой Федерації та України розвивають форми співробітництва, які здійснюються на території Курської області та Донецької області:

організація та проведення форумів, конференцій, семінарів, виставок, ярмарків, обмін досвідом і стажування спеціалістів;

участь в розробці та реалізації регіональних і спільних науково-технічних і цільових соціально-економічних програм, спрямованих на раціональне використовування природно-економічного потенціалу Курської області (Російська Федерація) і Донецької області (Україна);

спільне впровадження новітніх досягнень та передових технологій в галузі науки та техніки;

організація спільної наукової діяльності та підготовка кадрів;

поглиблення міжрегіональних виробничих зв'язків, активізація залучення малого і середнього бізнесу в ході реалізації спільних інвестиційних та інноваційних проектів, у тому числі:

- з реконструкції, модернізації, розширення та автоматизації діючих виробництв;

- у вирішенні енергетичної проблеми: продовження за рахунок нових технічних рішень терміну служби обладнання електростанцій, реконструкція ліній електропередач, розвиток альтернативних джерел та впровадження енергозберігаючих технологій;

- щодо вкладення інвестицій в будівництво і виробництво сучасних будівельних матеріалів;

- з підготовки спільних проектів та програм у сфері охорони здоров'я, розвитку медичної та фармацевтичної промисловості;

- у питаннях розробки технологій та виготовлення обладнання, що забезпечує охорону навколишнього середовища та екологічну безпеку.
Стаття 4
Сторони, враховуючи особливу важливість інвестицій і технологічного трансферту для динамічного розвитку регіонів, сприяють в межах своїх повноважень складанню договорів між суб'єктами господарювання Курської області та Донецької області.

Сторони не несуть відповідальності за зобов'язаннями, закріпленими в цих договорах. Обсяги, номенклатура, ціни за товари і послуги, що поставляються, умови і порядок взаєморозрахунків є предметами договорів між суб'єктами господарювання, зареєстрованими на території Курської області (Російська Федерація) та Донецької області (Україна). Платіжно-розрахункові та інші фінансові операції між суб'єктами господарювання Курської області і Донецької області проводяться відповідно до законодавства Російської Федерації і України, а також міжнародними договорами, учасниками яких є Російська Федерація та Україна.
Стаття 5
Сторони сприяють здійсненню обміну делегаціями та фахівцями в різних областях господарської діяльності і розглядають перспективи наукового співробітництва між організаціями, розташованими на території Курської області (Російська Федерація) та Донецької області (Україна).
Стаття 6
Сторони сприяють співробітництву в галузі охорони здоров'я, освіти, культури, фізкультури та спорту, туризму, молодіжних зв'язків, організації відпочинку дітей, організовують обмін методичними посібниками та учбовою літературою.
Стаття 7
Сторони прагнуть, відповідно до законодавства Російської Федерації та України, вирішувати питання взаємного використування трудових ресурсів, прямого обміну науковими працівниками, викладачами, студентами, творчими працівниками.

Для підтримки спільної діяльності Сторони можуть створювати робочі групи.
Стаття 8
Повноважні представники Сторін при потребі проводять робочі зустрічі та консультації для розгляду питань, які зачіпають інтереси обох чи однієї з Сторін, метою яких повинне бути підвищення ефективності співробітництва на основі даної Угоди.
Стаття 9
Питання тлумачення та застосування положень даної Угоди, а також можливі розбіжності та спірні питання, що виникають між Сторонами у ході її реалізації, підлягають розв’язанню шляхом консультацій та переговорів між Сторонами, процедура проведення яких визначається Сторонами додатково.

Стаття 10
Ця Угода не зачіпає відносин з третіми сторонами. Сторони даної Угоди при здійсненні співробітництва з третіми сторонами утримуються від дій, які можуть завдати збитку іншій Стороні даної Угоди.
Стаття 11
Ця Угода набуває чинності з дня отримання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішніх процедур, необхідних для її вступу в силу.

Всі зміни і доповнення до цієї Угоди вносяться у письмовій формі за згодою Сторін і оформляються окремими протоколами.

Ця Угода діє протягом 5 (п'яти) років і автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо одна із Сторін не пізніше, ніж за шість місяців до закінчення відповідного періоду не повідомить іншу Сторону у письмовій формі про свій намір припинити її дію.

Припинення дії цієї Угоди не впливає на програми і проекти, здійснення яких вже розпочалось до дати денонсації, а також не буде торкатися дії договорів, укладених на її основі.
Вчинено в __________________ «_____» ___________2007 р. в двох примірниках, кожний російською та українською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову юридичну силу.

^ Підписи Сторін :За Адміністрацію Курської області

(Російська Федерація)


За Донецьку обласну

державну адміністрацію (Україна)
Губернатор Курської

області
______________О.М.МихайловГолова Донецької обласної державної адміністрації
______________В.І.Логвиненко