asyan.org
добавить свой файл
1

 1. Тиск газу - сума імпульсів за одиницю часу, переданої при зіткненні частинок зі стінкою. Характеризує стан сполошної середи, рівна силі F,діючу на одиницю поверхні S. перп. їй.

 2. Ідеальний газ - це газ, в якому молекули не мають об’єму, а силами притягання й відштовхування між молекулами можна знехтувати.

 3. (не уверен)
 1. Внутрішня енергія - енергія хаотичного руху мікрочастинок, та енергія їх взаємодії. 1. Ступені вільності - незалежні змінні, якими описується фізична система. Якщо матеріальних точок в фізичній системі N, то кількість ступенів свободи дорівнює 6N. 1. Питома теплоємність – кількість теплоти, необхідна для нагрівання 1 кг речовини на 1 гр. С або К. 1. Молярна теплоємність - фізична величина, що дорівнює відношенню теплоємності однорідної системи C до кількості речовини n цієї системи: кільк теплоти необхідна для нагрівання на 1 гр. моля речовини. 1. Ізохорний газовий процес - це термодинамічний процес, який відбувається при сталому об'ємі. У газах та рідинах здійснюється дуже просто. Для цього досить нагрівати (охолоджувати) речовину у посудині, яка не змінює свого об'єму. 1. Ізотермічний - фізичний процес, під час якого температура не змінюється. Ізотермічний процес відбувається достатньо повільно для того, щоб температура підтримувалася сталою завдяки теплообміну із середовищем. 1. Ізобарний - термодинамічний процес, який відбувається при сталому тиску. При ізобарному процесі об'єм ідеального газу прямопропорційний температурі. 1. Адіабатний - зміна стану тіла без обміну теплом з навколишнім середовищем. Його можна здійснити, проводячи стискання чи розширення тіла (наприклад, газу) дуже швидко. 1. Оборотний процес – це процес, який можно провести в зворотному напрямку через ту ж саму сукупність станів що й в прямому. 1. Необоротний процес – якщо не можна провести. 1. Вільна енергія системи - термодинамічний потенціал, який визначає рівноважні термодинамічні характеристики системи в залежності від об'єму й температури. 1. Фази речовини – термодинамічний стан речов. відмінний за своїми фіз. властив. від інших станів речоувини 1. Фазовий перехід речовини - у фізиці означає таку трансформацію внутрішньої структури речовин, при якій відбувається різкий стрибок певної фізичної характеристики системи, викликаний малою зміною іншої характеристики. Розрізняють фазові переходи першого і другого роду. 1. Електричний заряд – зв’язана з тілом властивість, яка дозволяє йому бути істочником єл поля, та приймати участь в єлектромагн. взаємодії. Кільк характеристика. Носії - електрон, протон. 1. Напруженість електростатичного поля – векторна фіз величина, характеризує поле в даній точці, й численно рівна відношенню сили F, діючу на пробний заряд, поміщений у дану точку поля, до величини цього заряду q.

 2. Поток вектора електростатичної індукції – кільк. ліній індукції, які проходять через вільну поверхню, проведену в полі. 1. Поверхнева густина заряду – кількість заряду, яка приходиться на одиницю поверхні. Вимір. В КЛ/кв.м. має «-» та «+» значення 1. Об’ємна густина заряду - кількість заряду, яка приходиться на одиницю поверхні. Вимір. В КЛ/куб.м. має «-» та «+» значення 1. Лінійна густина заряду – кільк. Заряду, яка приходиться на одиницю довжини. Вимір в Кл/м. має «-» та «+» значення. 1. Потенціал електростатичного поля – робота сил по переміщенню одиничного + заряду з даної точки в нескінченність. 1. Різниця потенціалів електростатичного поля – відношення роботи єл. поля при переносі пробного ел. Заряду з точки А в В до величини пробного заряду. 1. Еквіпотенціальна поверхня – геометричне місце точок потенціалу. поверхня, в усіх точках якої однаковий потенціал.Еквіпотенціальні поверхні перпендикулярні до силових ліній поля. 1. Електроємність - здатність тіла накопичувати електричний заряд. Ємність визначається, як відношення заряду тіла Q до його потенціалу V.  1. Об'ємна густина енергії поля – 1. Електричний струм – впорядкований рух заряджених частинок у просторі. У металах та напівпровідниках це електрони, у електролітах позитивно та негативно заряджені іони. + в направленні поля, - проти поля. Характеризується силою струму. 1. Густина електричного струму – векторна величина, має смисл сили тока, протекаючого через одиницю площі, (J). 1. Електрорушійна сила джерела струму – робота, яку виконують сторонні сили при переміщенні одиничного позитивного заряду. Вимір в вольтах. 1. Питомий опір провідника - кількісна характеристика речовини, якою визначається здатність провідника проводити ел. струм, коеф, який характеризує з чого виготовлений провідник..

II

 1. Закон Дальтона - загальний тиск P суміші ідеальних газів дорівнює сумі парціальних тисків Pi компонентів у суміші: 

 2. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії – (рівняння Больцмана)

або k – пост Больцмана (R к авогадро), і – колво степеней свободы. Связь между макроскопическими и микроскопическими параметрами.

 1. Закон распределения Максвелла – 1. Формула вязкости Ньютона- η – коэф. Вязкости.

 2. 1 закон ТД - ΔQA + ΔU. ΔQ-полученное кол-во теплоты, Δ A-Работа, кот выполняется, ΔU- смена внутр. энергии сист. При переходе из одного сост. в другое.

(данная сист теплота тратися на увеличение ее внутр энергии, а также на работу против внешних сил.)

 1. Внутр. энергия идеального газа - ΔU = νCvΔT, ν — количество вещества, Cvмолярная теплоёмкость при постоянном объеме, ΔT — изменение температуры

 2. Адиабатный процесс – A=, Т 1 ,Т2 – темп до и после расширения, С – теплоемкость

 3. КПД реальной машины - , Q1количество теплоты, полученное от нагревателя, Q2 — количество теплоты, отданное холодильнику. Отношение совершённой полезной работы двигателя, к энергии, полученной от нагревателя

 4. КПД машины Карно - , зависит только от температур нагревателя и холодильника, КПД 100% при темп. Холодильника – абс. 0, из- за недостижения он или замыкается или вырождается в совокупность адиабат и изотерм.

 5. Уравн сост Ван-Дер-Валеса для 1 моля - p — давление, V — объём, T — абсолютная температура, R — универсальная газовая постоянная.

 6. Закон Кулона - , , r-радиус-вектор, направленный от 1 заряда к другому, = расстоянию между зарядами. F-сила, с кот действует 1з на 2з.

 7. Принцип СП – Е=Е1+Е2+…Еn=ΣЕi, если неск. Зарядов, то напряж – векторная сумма всех напряженностей, образуемых в данной точке кажд зарядом, независимо от этих зарядов.

 8. Теорема Гаусса -, Q — полный заряд, содержащийся в объёме, который ограничивает поверхность S,  — электрическая постоянная. Поток вектора напряжённости электрического поля через любую, произвольно выбранную замкнутую поверхность пропорционален заключённому внутри этой поверхности электрическому заряду.

 9. Работа по перемещ заряда в электр. Поле – A=qEd=q(φ1-φ2), q-заряд, d- расстояние от точки с потенциаломφ1 в точку с потенц. φ2.

 10. Связь между напр и потенц электр. поля. – E= φ1-φ2\L, l-расстояние от точки с потенциалом φ1 в точку с потенциалом φ2.

 11. Циркуляція вектора напруженості електричного поля: Інтеграл Edl=0, називається циркуляцією вектора напруженості. Це є умова потенціального характеру електростатичного поля.

 12. Электроемкость плоского конденсатора- ^ S — площадь обкладок, d — расстояние между обкладками, εотносительная диэлектрическая проницаемость среды между обкладками, ε0 = 8.854*10-12 Ф/м — электрическая постоянная.

 13. Параллельно соед. конденсаторы - .

 14. Последовательное соеденение конденсаторов -

 15. Плотность эл. поля -

 16. Закон Ома в дифференциальной форме ,  — вектор плотности тока,  — удельная проводимость,  — вектор напряжённости электрического поля

 17. Зависимость сопротивления проводника от его геометрических размеров- , ρ — удельное сопротивление вещества проводника, L — длина проводника, а S — площадь сечения.

 18. Закон Дж=Ленца в дифференциальной форме- , удельная мощность тока (, отнесённое к единице времени и единице объёма проводника) в точке проводника с плотностью тока и напряжённостью электрического поля равна:

3-й уровень
1. Основне рівняння МКТ:

, де

2. Вираз для середньої енергії поступального руху молекул ідеального газу
3. Вираз для внутрішньої енергії ідеального газу
Согласно закону Джоуля, выведенному эмпирически, внутренняя энергия идеального газа не зависит от давления или объёма. Исходя из этого факта, можно получить выражение для изменения внутренней энергии внутреннего газа. По определению молярной теплоёмкости, . Так как внутренняя энергия является функцией от температуры, то

.

Если пренебречь изменением молярной теплоёмкости при изменении температуры, получим:

ΔU = νCvΔT,

где ν — количество вещества, Cvмолярная теплоёмкость при постоянном объеме, ΔT — изменение температуры

4. Рівняння Майєра
5.Вираз роботи идеального газа при изобарном процессе6.Вираз роботи идеального газа при изотермическом процессе


7. Вираз роботи идеального газа при адиабатном процессе8. Адіабатний процес ідеального газу


9. Коефіцієнт корисної дії (ККД) ідеальної теплової машини Карно,

,

10. Індукція електричного поля всередині рівномірно зарядженої по об'єму11. Індукція електричного поля нескінченної зарядженої площини12. Індукція електричного поля нескінченної зарядженої нитки13. Вираз для потенціалу поля точкового заряду

14. Вираз для електроємності плоского конденсатора
15. Вираз для густини енергії електричного поля