asyan.org
добавить свой файл
1
n=Тест №1 ? Чи існують фірми-виробники, які пропонують продукцію виключно для організацій-споживачів І ніколи не вступають у прямий контакт з кінцевими споживачами: а ні~sz=187512;pg=1;te=Принцип акселерації / втягування ринком означає, що незначні зміни в кінцевому попиті на товари з високим ступенем переробки можуть призвести до значних змін у попиті організацій-споживачів~cat=~t=~!~Тест №1

?1.Чи існують фірми-виробники, які пропонують продукцію виключно для організацій-споживачів і ніколи не вступають у прямий контакт з кінцевими споживачами:

а) ні;

б)так?

2. Виберіть серед виділених слів правильні слова у наведеному нижче виразі:

Принцип акселерації / втягування ринком означає, що незначні зміни в кінцевому попиті на товари з високим ступенем переробки можуть призвести до значних змін у попиті організацій-споживачів.

3. Виберіть серед виділених слів правильні слова у наведеному нижче виразі:

Інколи вважають, що попит на ТПП / ^ ТКС характеризується низькою ціновою еластичністю; попит на ТПП / ТКС є похідним від попиту на ТПП / ТКС.

4. Виберіть серед виділених слів правильні слова у наведеному нижче виразі:

^ Промислові підприємства / Підприємства-посередники/ Підприємства гуртової торгівлі/ Підприємства роздрібної торгівлі/ Урядові організації/ Неприбуткові організації - це музеї, деякі навчальні заклади, громадські організації, які діють у сфері суспільних цінностей, зайняті просуванням певної ідеї до споживача, і не намагаються отримати фінансовий зиск.

^ 5.Критерієм класифікації ТПП є:

а) роль, яку відіграє товар у виробничому процесі;

б) місце, яке товар займає у виробничих витратах фірми;

?6. Напівфабрикати та деталі споживаються у процесі виробництва і:

а) завжди органічно входять до складу ГП;

б) не завжди входять до складу ГВ.

7.Вузли та агрегати / с/г продукцію та природну сировину бажано закуповувати безпосередньо у виробника, а вузли та агрегатів / с/г продукцію та природну сировину - через посередника.

^ 8. ПП повинно враховувати специфіку:

в) замовників, які створюють кінцевий попит на фініші ланцюга;

9.Незалежні взаємозв’язки “постачальник-покупець” мають місце:

в) на ринках з великою кількістю постачальників і покупців; найдоцільнішою стратегією закупівлі у даному випадку є стратегія конкуренційного придбання;

11.^ Виберіть серед виділених слів правильні слова у наведеному нижче виразі:

Метод “Value-in-use” (VIU), або метод оцінки “вартості у використанні” товару / Функціонально-вартісний аналіз (ФВА) / Метод співвідношення витрат, або метод “Cost-Ratio” (CR) дає змогу відповісти на такі запитання:

чи пропорційна ціна ефекту від використання товару; чи потребує споживач усіх додаткових особливостей цього товару порівняно з аналогічними; чи є будь-який кращий виріб, який виконує аналогічні функції в період використання; чи можуть окремі компоненти товару вироблятись з меншими витратами; чи можна знайти на ринку стандартні вироби для аналогічного використання; чи має товар відповідне технічне оснащення; яка загальна вартість виробу з урахуванням витрат живої праці, матеріалів, сировини, накладних витрат і прибутку; чи можливо одержати дешевий товар у іншого надійного постачальника; чи купує хтось досліджуваний товар дешевше?
?12.Цінності, на які орієнтуються організації-споживачі у своїй діяльності:

а)стимули досягнення; орієнтація на правила; здатність до іновацій; працездатність; організаційні підходи до ступеня диверсифікації;

б)ступінь намагання досягнути вершини, стати неперевершеним; ступінь дотримання всіх правил та інструкцій; ступінь іноваційної активності організації; ступінь інтенсивності роботи працівників організації; орієнтація на один вид діяльності чи на диверсифікацію;

в)теоретичні; політичні; економічні; соціальні; естетичні; релігійні;

г)економічні; політико-правові; технологічні; організаційні; інвестиційні

13.^ У процесі прийняття рішення про придбання ТПП радники у КЦ виконують таку роль:

а)вони певним чином впливають на прийняття рішень про купівлю; вони найчастіше допомагають визначити, до яких постачальників звернутись, пропонують інформацію, що може вплинути на вибір;

?14.^ Виберіть серед виділених слів правильні слова у наведеному нижче виразі:

Служба маркетингу / Технічний відділ / Виробничий відділ / Головний менеджер буде відігравати істотну роль у придбанні нового обладнання, матеріалів, компонентів, розробці специфікацій, визначенні вимог щодо виготовлення товару або аналізі потенційних постачальників

^ 15.Влада статусу має ряд відмінностей від влади винагороди та влади примусу:

а)основний вид діяльності - переконання, а не винагорода чи повноваження;

^ 17.Вставте пропущені слова у наведений нижче вираз:

Витрати переходу- це одноразові витрати на реальну або психологічну переорієнтацію, яка вимагається від покупця при переході від товару відомого виробника до товару фірми-початківця.

18.^ Вставте пропущені слова у наведений нижче вира:

Ситуація чистої конкуренції / олігополії / монополістичної конкуренції / монополії спостерігається у такій фазі ЖЦ, як “виведення ТПП на ринок”, а також у тих секторах економіки, які зароджуються і характеризуються технологічними проривами.

^ 19. Ключові критерії вибору товару, за якими виконується мікросегментація на ринку ТПП, такі:

в)ключові критерії вибору товару; поведінкова сегментація; ситуаційні фактори; особистісні якості покупців;

?22.Основними елементами планування стратегій ПП є:

а)ринки;

б)СГП;

в)географічні регіони;

г)функції управління;

д)Ваш варіант відповіді.

23. СГП, які мають незначні частки ринку у зрілих / стагнуючих галузях, називаються:

г)”собаками”;

^ 24. Стратегія вертикальної інтеграції передбачає:

г)контроль або приєднання підприємств-постачальників сировини, матеріалів, НФ та збутових фірм;

25. Контроль, який передбачає оцінку рентабельності діяльності ПП в розподілі по товарах, територіях,сегментах ринку, торговельних каналах та обсягах замовлень, це – контроль:

б)за прибутковістю;
Тест №2

^ 1.До організацій-споживачів, які купують товари та послуги для подальшого виробництва, використання у межах організації чи перепродажу іншим споживачам, належать:

а) виробники;

^ 2.Виберіть серед виділених слів правильні слова у наведеному нижче виразі:

Якщо попит на кінцевий товар зменшується, падає попит і на відповідні ТПП / ТКС.

^ 3. Застосування “стратегії втягування ринком” означає, що:

а)підприємства-виробники намагаються зробити свій внесок у розвиток кінцевого і проміжного попиту;

^ 4. Товари, потрібні державним організаціям:

б)товари, які спеціально виготовляються для урядових споживачів;

?5. Обмеженням у закупівлі для неприбуткових організацій є:

а)попит;

б)обмеження у постачанні сировини;

в)обмеження фінансових ресурсів;

г)Ваш варіант відповіді.

6. Категорія ТПП “Напівфабрикати та деталі” включає:

д)матеріальні компоненти;

8.^ Виберіть серед виділених слів правильні слова у наведеному нижче виразі:

Споживач готовий заплатити вищу ціну за обладнання, яке має вищий / нижчий термін окупності і вищу / нижчу продуктивність, ніж конкуруюче з ним обладнання.

?9.Залежні взаємозв’язки “постачальник-покупець” мають місце:

а)за умови ринкової домінації одного підприємства над іншим;

б) коли у стосунках між постачальником і покупцем переважає домінуюча стратегія закупівлі, яка виникає в ситуації, коли одна зі сторін домінує над іншою (стратегія домінації);

в) на ринках з великою кількістю постачальників і покупців; найдоцільнішою стратегією закупівлі у даному випадку є стратегія конкуренційного придбання;

г)на ринках з незначною кількістю як постачальників, такі покупців, і одна сторона залежить від іншої; тут має місце стратегія кооперації, коли обидві сторони готові налагодити тривалі стосунки, вільний обмін інформацією тощо;

д)Ваш варіант відповіді .

^ 10. Купівельний центр - це:

б)працівники організації-покупця, що беруть участь у прийнятті рішення про придбання товару, визначають загальні потреби і завдання купівлі та розподіляють ризик з прийняття цих рішень.

?

?12.Критерії організаційного клімату організації-споживача:

а)стимули досягнення; орієнтація на правила; здатність до іновацій; працездатність; організаційні підходи до ступеня диверсифікації;

б)ступінь намагання досягнути вершини, стати неперевершеним; ступінь дотримання всіх правил та інструкцій; ступінь іноваційної активності організації; ступінь інтенсивності роботи працівників організації; орієнтація на один вид діяльності чи на диверсифікацію;

в)теоретичні; політичні; економічні; соціальні; естетичні; релігійні;

г)економічні; політико-правові; технологічні; організаційні; інвестиційні.

13.^ У процесі прийняття рішення про придбання ТПП прескриптори у КЦ виконують таку роль:

в)вони впливають на вибір товарів і послуг та визначають технічні характеристики товарів, що необхідно придбати (науковці, інженери, розробники);

14.^ Виберіть серед виділених слів правильні слова у наведеному нижче виразі:

Якщо рішення про придбання стосується питань підвищення конкурентоспроможності товару, більшого задоволення попиту (зокрема, питань розробки товару, дизайну або ціноутворення), тоді можна спрогнозувати значну активність служби маркетингу / технічного відділу / виробничого відділу / головного менеджера.

15.^ Виберіть серед виділених слів правильні слова у наведеному нижче виразі:

Влада винагороди / Влада примусу / Влада приваблення / Експертна влада / Влада статусу походить з того, що людина займає високий пост і має великі повноваження.

^ 16.Вставте пропущені слова у наведений нижче вираз:

Маркетингові дослідження – це сфера діяльності, яка передбачає систематичний збір, обробку та аналіз інформації та можливостей, які належать до ПМ.

17.^ Виберіть серед виділених слів правильні слова у наведеному нижче виразі:

Ціни на товари-замінники визначають верхню / нижню межу цін, яку можуть призначити фірми, що діють на ринку ТПП; чим привабливіший для користувача товар-замінник, тим ширші / обмеженіші можливості цін на ринку товару

18.^ Базові стратегічні питання, які вирішуються на фрагментарному ринку ТПП:

г)фаховість щодо вузького цільового сегмента; стратегія охоплення ринку –цільовий маркетинг.

^ 19. Основні напрямки, за якими виконується мікросегментація на ринку ТПП, такі:

в)ключові критерії вибору товару; поведінкова сегментація; ситуаційні фактори; особистісні якості покупців;

20.^ Виберіть серед виділених слів правильні слова у наведеному нижче виразі:

На ринку продавців / покупців, коли існує значна конкуренція, частка товарів фірми в загальному обсязі продажу їх на ринку пропорційна її маркетинговим зусиллям / не залежить від її маркетингових зусиль.

^ 22.Вставте пропущені слова у наведений нижче вираз:

СГП– це самостійні відділення чи підрозділи, які відповідають за асортиментну групу або окремий товар ПП з концентрацією на певному ринку.

23.СГП, які завоювали незначні частки ринку у галузях, що розвиваються, не дають великих прибутків, потребуютьзначних інвестицій з боку інших СГП, називаються:

в)”важкими дітьми”;

^ 24. Стратегія вдосконалення товару передбачає:

в)створення нових або вдосконалення існуючих товарів на вже охоплених ринках;

25. Контроль за дотриманням запланованої стратегії підприємства, його місії, цілей та завдань, це – контроль:

в)стратегічний контроль;
Тест №3

^ 1.Чи існують фірми, які успішно працюють як у сфері промислового маркетингу, так і на ринку товарів кінцевого споживання:

б) так.

2. Виберіть серед виділених слів правильні слова у наведеному нижче виразі:

Придбання ТПП здійснюється на основі специфікацій і технічних даних, закладених конструкторами та технологами . Рішення про придбання характеризуються високим ступенем формалізації, який не притаманний для споживчих покупок.

^ 3. Виберіть серед виділених слів правильні слова у наведеному нижче виразі:

Організації-споживачі нерідко купують товари на конкурсних торгах або торгових переговорах; організації-споживачі інколи можуть самі виготовляти товари та надавати послуги, якщо умови закупівлі або запропоновані варіанти неприйнятні для них

^ 4. Спільні цілі для усіх організацій-споживачів:

а)доступність товару; прийнятний рівень ціни; стабільність якості; надійність постачальника; умови постачання;

5. Обмеженням у закупівлі для урядових організацій є:

а)попит;

б)обмеження у постачанні сировини;

^ 6. Відмінність КВ від матеріальних компонентів полягає у тому, що КВ:

а)не розрізняються у ГП;

7. Виберіть серед виділених слів правильні слова у наведеному нижче виразі:

Основні пункти маркетингової діяльності товарів, які належать до категорії “напівфабрикати та деталі” / “капітальне майно” / “допоміжні матеріали”:

-активні зусилля з персонального продажу;

-ефективний інжиніринг;

-розробка товару;

-можливість запропонувати такий товар, який забезпечить швидке повернення капіталу;

-ціна придбання та рекламні заходи відіграють меншу роль.

^ 8. Основні види ситуацій при закупівлях на промисловому підприємстві:

Всі відповіді правильні

9.Взаємозалежні взаємозв’язки “постачальник-покупець” мають місце:

а)за умови ринкової домінації одного підприємства над іншим;

^ 10. Покупці на організованому ринку купують товари для:

г)задоволення соціальних та законодавчих потреб;

11. Для грунтованішого підходу до вибору постачальника рекомендується використовувати:

а)метод “Value-in-use” (VIU), або метод оцінки “вартості у використанні” тов

^ 12.Організаційні підходи до закупівель ТПП можуть бути 2-х видів:

а)централізованими; децентралізованими;

13.Безпосередньо контактують з потенційними галузевими постачальниками:

а)відділ матеріально-технічного постачання;

б)відділ НДДКР;

в)служба маркетингу;

^ 14.У процесі прийняття рішення про придбання ТПП на стадії усвідомлення проблеми голо Напрямки дослідження ринку ТПП: вну роль відіграють такі учасники КЦ:

д)користувачі, радники, прескриптори, покупці, особи, що приймають рішення; фільтри;

15.^ Виберіть серед виділених слів правильні слова у наведеному нижче вираз Виробничий відділ

активно залучається до співпраці у КЦ, коли придбання товару стосується процесу виробництва (наприклад, придбання запчастин або матеріалів, які використовуються у процесі виробництва).

^ 16.Напрямки дослідження ринку ТПП:

а)вивчення товару, дослідженя ринку,вивчення споживачів,дослідження конкурентів,вивчення правових аспектів,вивчення ділової логіки галузі.

^ 19. Поведінкова сегментація, яка враховує особливості структури та функціонування КЦ:

б)структура КЦ; мотивація його членів; розподіл повноважень між представниками різних функціональних підрозділів; стосунки “покупець-продавець”; ступінь формалізованості і тривалість прийняття рішень;

^ 20.Наступні дані: кількість підприємств, на яких встановлене обладнання, проранжованих за розміром; зростання виробничих потужностей; кількість нових користувачів, проранжованих за рівнем споживання; виробничі потужності цих підприємств, - є необхідними при оцінці місткості ринку:

а)категорій ТПП які найближчі до споживчих товарів, - це “допоміжні матеріали та послуги” та “матеріальні компоненти”;

в) категорії ТПП “капітальне майно, вперше придбане”

^ 21.Послідовність етапів управління ПП на принципах маркетингу:

а)ситуаційний аналіз; маркетинговий синтез; стратегічне планування; тактичне планування; маркетинговий контроль;

4к4к.

^ 22.Загальні характеристики СГП:

Всі правильні

23.Основні напрями можливостей розвитку ПП:

в)диверсифікація; інтеграційний розвиток; інтенсивний розвиток;

^ 24. Стратегія горизонтальної інтеграції передбачає:

б)вихід на нові ринки з існуючим товаром;

25.Контроль, який полягає у зіставленні поточних показників із контрольними цифрами річного плану, це – контроль:

а)за виконанням річних планів;

Тест №4

?^ 2.Виберіть серед виділених слів правильні слова у наведеному нижче виразі:

При закупівлі ТПП / ТКС декілька індивідів (члени купівельного центру) здійснюють різні функції і виконують різні ролі, мають чітко виражену сферу компетенції, тип влади і мотивацію.

^ 5.В залежності від ролі, яку відіграє товар у виробничому процесі, і місця, яке він посідає у виробничих витратах фірми, ТПП можна поділити на такі категоріїї:

а)матеріали та деталі;

в)допоміжні матеріали та послуги;

г) капітальне майно;

6.^ Відмінність капітального майна від інших категорій ТПП полягає у тому, що воно:

а)розглядається як капіталовкладення;

7.Основні пункти маркетингової діяльності товарів, які належать до категорії “допоміжні матеріали”:

е)для збуту цих товарів необхідна широка збутова мережа та посередники;

є)збутові агенти відіграють визначальну роль у виборі постачальників та їх оцінці щодо надійності, зручності, ціни, широти асортименту

ж)з боку постачальників інформування існуючих і потенційних організацій-споживачів відбувається через каталоги, рекламу та, менше через персональний продаж;
з)ціна може бути вирішальною при розробці маркетингової стратегії для цієї категорії товару доти, доки ці товари однакові за якістю. Забезпечуючи необхідний товарний асортимент, надійність постачання та конкурентоспроможні ціни, виробники допоміжних матеріалів готові розвивати тривалі конструктивні відносини зі споживачами;

11.^ Виберіть серед виділених слів правильні слова у наведеному нижче виразі:

Вибір постачальника / Пошук постачальника здійснюється різними методами: через опитування знайомих ділових людей, шляхом комп’ютерного пошуку, телефонних дзвінків, вивченням рекламних проспектів тощо

12.^ Виберіть серед виділених слів правильні слова у наведеному нижче виразі:

При децентралізованому / централізованому прийнятті рішення про придбання ТПП відділ матеріально-технічного постачання на рівні штаб-квартири визначає і проводить всі закупівлі, які необхідні на нижчих рівнях (регіональному чи функціональному); при децентралізованому / централізованому передбачається прийняття рішення про придбання ТПП на тому рівні, де цей товар безпосередньо необхідний.

?^ 13.У процесі прийняття рішення про придбання ТПП на стадії загального опису проблеми головну роль відіграють такі учасники КЦ:

а)користувачі, радники;

б)прескриптори, користувачі, радники;

в)прескриптори, радники, фільтри;

г)радники, фільтри, покупці;

д)користувачі, радники, прескриптори, покупці, особи, що приймають рішення;

е)особи, що приймають рішення, радники, покупці;

є)покупці;

ж)користувачі, покупці.

14.^ Виберіть серед виділених слів правильні слова у наведеному нижче виразі:

Якщо придбання може вплинути на ділову стратегію фірми або викликати істотні економічні зміни, вирішальна роль належить службі маркетингу / технічному відділу / виробничому відділу / головному менеджеру /головному конструктору.

^ 15. У великих компаніях більшість рішень приймаються:

б)через авторитет та репутацію експерта;

16. Визначення ділової логіки галузі, яке проводиться в рамках дослідження ринку ТПП, дає змогу:

а)сформувати уявлення про ключові фактори успішної діяльності підприємства у галузі;

^ 17. Умови, коли постачальники мають велику силу у комерційних переговорах, визначаються такими факторами:

а)група постачальників концентрованіша, ніж група, якій вона постачає; постачальники не відчувають загрози з боку товарів-замінників;

б)фірма не є для постачальника важливим клієнтом;

в)товар є для клієнта важливим засобом виробництва;

г)група постачальників диференціювала свої товари або створила високі витрати переходу;

д)група постачальників являє собою істотну загрозу інтеграції “вперед”

18.^ Потенціал прибутку підприємства великий , коли спостерігається така ситуаці:

б) існують потужні бар’єри, які блокують вхід нових конкурентів; конкуренти відсутні або слабкі і нечисленні;

д)покупці не можуть скористатись товарами-замінниками; покупці не мають можливості тиску і не можуть добитись зниження ціни; постачальники не мають достатньої можливості тиску, щоб добитись зростання ціни;

22.Аналіз господарського “портфеля” дає можливість:

а)оцінити рентабельність кожного СГП;

23. Стратегія розширення меж ринку передбачає:

б)вихід на нові ринки з існуючим товаром;

24.Типи маркетингового контролю:

а)за виконанням річних планів; за прибутковістю; стратегічний;

25.Завдання ревізії маркетингу:

б)розроблення пропозицій, на базі яких слід корегувати діючі маркетингові плани і котрі повинні бути враховані під час розробки майбутніх планів;