asyan.org
добавить свой файл
1
Тема: Теплота згоряння палива.

Мета: Сформувати поняття про енергію палива. Забезпечити знання фізичної величини – питомої теплоти згоряння палива; формувати вміння підраховувати кількість теплоти, яка виділяється при згорянні певної маси палива.

Продовжити на конкретних прикладах формування поняття про закон збереження енергії як один з найважливіших законів природи. Ознайомити учнів з питаннями, пов’язаними з роллю палива в економіці і політичному балансі країн світу. Сприяти виробленню вміння правильно поводити себе в побуті.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: плакати, таблиці питомої теплоти згоряння деяких видів палива.

Хід уроку.

1. Організація класу.

2. Повторення матеріалу.

1. Аналіз лабораторних робіт. Обговорення висновків, зроблених учнями у кожній лабораторній роботі (з місця).

Мета першої роботи – показати, що кількості теплоти внаслідок теплообміну однакові (підтвердити дію закону збереження енергії).

Особливої уваги потребують випадки, коли виявиться, що кількість одержаної теплоти більша за кількість теплоти відданої. Тобто, у вимірюваннях і обчисленнях були допущені грубі порушення.

У висновках другої лабораторної роботи слід також зазначити про діб закону збереження нагрітим твердим тілом і водою.

Актуалізація опорних знань.

Повторення відомостей про виділення енергії при хімічних реакціях, що учні вже спостерігали на уроках хімії.

Відомо, що людина ще з давніх-давен використовує вогонь для обігрівання власного тіла й житла, приготування їжі тощо.

Горіння – це особливий тип хімічної реакції окислення, яка супроводжується інтенсивним виділенням теплової енергії у промисловості та побуті для отримання тепла внаслідок горіння використовують паливо.

Види палива.

Тверде Рідке Газоподібне

(вугілля, дрова, торф) (бензин, спирт, гас, (метан, пропан, етилен,

мазут) ацетилен)

Енергетичний ефект від їх спалювання буде різний.

3. Пояснення нового матеріалу.

1. Виділення енергії внаслідок сполучення атомів кисню з атомами вуглецю і утворення молекул оксиду вуглецю.

2. Фізична величина, що показує, яка кількість теплоти виділяється при повному згорянні палива масою 1 кг, називається питомою теплотою згоряння палива.

Її позначають буквою q (читається "ку”); її одиниця – 1 Дж/кг.

3. Значення питомої теплоти згоряння різних видів палива знаходиться у відповідних таблицях. Розглянути на відповідних прикладах (Пошук).

4. Ввести поняття теплоти згоряння палива. Кількість теплоти, що виділяється внаслідок згоряння палива, обчислюється за формулою:

Q=q*m Q

Þ ý q= Q/ m

q m m= Q/ q

5. Екологічне навчання.

Найбільша кількість забруднюючих речовин виділяється під час згоряння ВУГІЛЛЯ і НАФТОПРОДУКТІВ

80% усіх видів забруднень біосфери зумовлені енергетичними процесами, до яких входять добування, переробка і використання палива.

Зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу можна досягти шляхом раціонального спалювання палива.

4. Закріплення нового матеріалу.

Подальший розвиток ідеї необхідності зберігання палива в побуті і можливості її здійснення можна приводити під час розв’язування задач.

Треба розглянути два типи задач.

І тип – простий – учні розв’язують самостійно.

Задача 1 (вправи 8, ст.38, Коршак Є.В.)

Відповідь: бензину було спалено масою 370 кг.

ІІ тип – задача з використанням рівняння теплового балансу.

Задача 2. (На необхідність економічного витрачання палива).

Скільки треба спалити гасу, щоб закип’ятити 200г і 1л води? (Якщо t1=20оС).

5. Підсумок уроку.

6. Домашнє завдання. Вивчити &10, повторити &7,8,9.

1. Узагальніть результати про марну кількість витраченого палива для кількості учнів класу; населення міста, країни.

2. Висновки про розміри цих втрат і необхідність економічного витрачання палива.