asyan.org
добавить свой файл
1

ЗАЯВКА УЧАСНИКАна участь у Міжнародній науково-практичній конференції
Тенденції розвитку

вищої освіти в Україні: європейський вектор”
Прізвище ________________________________________

Ім’я _____________________________________________

По батькові ______________________________________

Вчений ступінь ___________________________________

Вчене звання _____________________________________

Установа (без скорочень)___________________________

_________________________________________________

Посада ___________________________________________

Адреса для листування (індекс)______________________

_________________________________________________

Телефон (моб.)____________________________________

Факс _____________________________________________

E-mail ___________________________________________
ПЛАНУЮ ( потрібне підкреслити)

Виступити з доповіддю

Виступити з інформацією

Взяти участь як слухач
Секція (номер та назва повністю)____________________

Назва доповіді____________________________________

__________________________________________________________________________________________________
Потреба проживання ( так, ні)
Дата

Підпис _______________

Для участі в роботі конференції необхідно сплатити до 10 лютого 2012 р. організаційний внесок (для часткового покриття витрат, пов’язаних із підготовкою робочих матеріалів конференції, інформаційно-організаційним забезпеченням) у розмірі 200 грн. поштовим переказом на адресу: Молчановій Ользі Олександрівні, до запитання, м. Ялта, Крим, Україна, 98600

^ У графі переказу „для письмового повідомлення” вказати точні дані учасника.
Матеріали на конференцію, поштові перекази, копії квитанції про сплату оргвнеску та пересилки (все одним переказом) надсилати звичайним листом та обов’язково електронною поштою (Е-mail: yalta.konferenciya@list.ru).
Транспортні витрати, проживання та харчування учасники сплачують самостійно. Заїзд учасників 14 березня 2012 року.

Початок роботи – 15 березня 2012 р. о 13-00
^
Контактна інформація:


Койкова Ельзара Імдатівна

Тел: +38 0654 35 21 32
Молчанова Ольга Олександрівна

Тел: +38 0654 32 21 14
Адреса оргкомітету:

РВНЗ „Кримський гуманітарний університет”

(м. Ялта)

вул. Севастопольська, 2, м. Ялта 98635, УКРАЇНА

^ Голова оргкомітету:

Ректор РВНЗ „КГУ” (м. Ялта)

д. п. н., професор, академік НАПН України

Олександр ГЛУЗМАН

Протокол - менеджмент:

Ельзара КОЙКОВА

^ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

(Київ, Україна)

Національна академія педагогічних наук України

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим (Сімферополь, Україна)

^ Університет Яна Длугоша в Ченстохове

(м. Ченстохова, Польща)

Заклад освіти „Барановичський державний університет” (м. Барановичі, Білорусь)

^ Балтійська міжнародна академія (м. Рига, Латвія)

Балтійський інститут психології і менеджменту

(м. Рига, Латвія)

Лінк Кампус Університету Мальти (м. Рим, Італія)

Університет Аліканте (р. Аліканте, Іспанія)

Республіканський вищий навчальний заклад

^ Кримський гуманітарний університет”

(м. Ялта, Україна)

Міжнародна

науково-практична конференція
^ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР”

1516 березня 2012 року

Ялта

2012

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Маємо за честь запросити Вас взяти участь у роботі конференції та виступити з доповіддю або повідомленням
^ Робочі мови конференції – українська, російська, англійська

Технічне забезпечення:

графопроектор, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка SmartBoard
^ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Секційне засідання: „Теоретико-методологічні основи підготовки фахівців вищих навчальних закладів у контексті європейського вектора розвитку” з обговоренням таких тем:

 • Інтеграція вітчизняної освіти в світову освітню систему.

 • Концептуальні засади та напрями розвитку вищої освіти в Україні.

 • Компетентнісний підхід до професійної освіти в рамках Болонського процесу.

 • Методологічні та методичні основи підготовки фахівців в умовах реалізації Болонського процесу.


Секційне засідання: „Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону” з обговоренням таких тем:

 • Управління і моніторинг освіти в умовах поліетнічного регіону.

 • Особливості підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для забезпечення розвитку освіти в поліетнічних регіонах: історичні, теоретичні і практичні аспекти.

 • Формування соціальних компетентностей на принципах „культури світу” і толерантності.

 • Історичний аспект розвитку освіти в полікультурному регіоні.


Секційне засідання: „Психолого-педагогічні основи формування сучасного освітнього середовища” з обговоренням таких тем:

 • Психологічний супровід сучасних освітніх технологій.

 • Психологічні аспекти моделювання освітнього простору сучасних освітніх закладів.

 • Інноваційні методи підготовки майбутніх психологів.


Секційне засідання: „Інклюзивна освіта молоді та дітей з особливими потребами”

 • Теоретико-методологічні засади навчання та виховання людей в інклюзивному освітньому середовищ

 • Науково-методичне та організаційне забезпечення інтегрованого навчання осіб з особливими потребами у навчальних закладах.

 • Діяльність закладів щодо інтеграції молоді та дітей з особливими потребами в освітнє та соціальне середовище.

 • Забезпечення безбар’єрності та рівного доступу до освітнього середовища особам з особливим потребами.


^ КРУГЛИЙ СТІЛ ЗА ТЕМОЮ:

Реалізація Спільного Європейського проекту за Програмою Темпус IV JP-HES-159359-ES „Активізація трикутника знань шляхом створення інноваційних офісів в українських вищих навчальних закладах” (UNI4INNO)
^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ
Вимоги до оформлення тез доповіді:

- коректорський (паперовий) варіант: формат А4, Times New Roman, кегль 14, через 1,5 інтервали, обсяг тез – не менше 4 сторінок.

- електронний варіант: Word 97-2003, А4, брошура, Times New Roman, кегль 9, через 1 інтервал, без нумерації сторінок. Межі сторінки: усередині, зовні, зверху, знизу – 2 см. Абзацний відступ 0,75 см. У електронному варіанті таблиці, схеми і малюнки мають бути виконані у відповідному масштабі.

У лівому куті – обов’язковий індекс УДК. Посередині великими літерами – заголовок статті. У правому куті - курсивом прізвище, ім'я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, установа (повністю), далі – текст з вирівнюванням по ширині.

У кінці тез обов’язково: 3 резюме (5–6 речень трьома мовами), ключові слова (англійською, російською, українською); література (не більше 5–7 найменувань, посилання в тексті на кожне джерело обов’язкове, наприклад [4, c. 7]).

Увага! Матеріали з використанням комп’ютерного перекладу не приймаються.

Оформлення тез згідно вимог Бюл. ВАК № 3, 2008. Тези мають бути структуровані, кожен елемент має бути виділений жирним шрифтом: постановка проблеми в загальному вигляді і її зв’язок із актуальними науковими і практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, визначення раніше невирішених складових загальної проблеми; формулювання цілей (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки і пропозиції щодо подальших досліджень у означеному напрямі (дивись ЗРАЗОК).

Назва файлу повинна мати прізвище та ініціали автора: Парнивода К.С. тези; Парнивода К.С. заявка.

Тези, не оформлені згідно вимогам Постанови ВАК № 3, 2008, не відредаговані, а також надіслані після зазначеного терміну, розглядатися не будуть. Матеріали, не внесені до програми, не повертаються.
^ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ БУДЕ ВИДАНО ЗБІРНИК ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗА РАХУНОК ОРГВНЕСКУ
ТЕРМІН ПОДАЧІ МАТЕРІАЛІВ ДО 01.02.2012 р.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

УДК

^ ТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ
Пушко Олена Володимірівна,

аспірант кафедри математики,

теорії та методики навчання математики

РВНЗ „Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта)
Постанова проблеми.

Аналіз дослідження.

Мета статті

Виклад основного матеріалу дослідження.

Висновки

Резюме.

Ключові слова:

Резюме.

Ключевые слова:

Summary.

Keywords:

Література
НА ВКАЗАНУ ЕЛЕТРОНУ ПОШТУ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ФАХОВОГО ВИДАННЯ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!!!