asyan.org
добавить свой файл
1
Відкрите засідання творчої групи викладачів

«Робота з обдарованою молоддю»
Тема. Розвиток обдарованості в системі «Загальноосвітня школа-коледж-ВНЗ»
Мета: розкрити специфіку роботи з обдарованими школярами, студентами в системі ЗОШ-коледж-ВНЗ під час навчальних занять, в позаурочний час; познайомити з сучасними освітніми технологіями роботи з цією категорією молоді, методами і прийомами розвитку інтелектуально-пізнавальних, творчих, дослідницьких здібностей. Порівняти вітчизняний досвід роботи з даної проблеми із зарубіжним.
Епіграф: «Своєчасно знайти, виховати й розвинути задатки і здібності у своїх вихованців, своєчасно розпізнати в кожному його покликання – це завдання стає тепер найголовнішим у системі навчально-виховного процесу»

(В.О. Сухомлинський)
^ План засідання


 1. Вступне слово ведучої. Система роботи з обдарованою молоддю. (Бикова Тетяна Борисівна, викладач педагогіки та психології вищої кваліфікаційної категорії Запорізького педагогічного коледжу).


 1. ^ Розвиток різних видів обдарованості учнів початкової школи на уроках і в позаурочний час. (Котенко Н.П., вчитель початкових класів вищої кваліфікаційної категорії МГА ЗЗНВК № 9).

 1. ^ Розвиток комунікативних здібностей студентів в ЗПК (Скрипник Л.Г., викладач філологічних дисциплін вищої кваліфікаційної категорії ЗПК).

 1. ^ Науково-дослідна робота як важлива складова у підготовці сучасного вчителя. (Виступ випускниці ЗПК 2009-2010 н.р.). 1. Розвиток творчості студентів літературними засобами. (Гафарова Т.М., викладач філологічних дисциплін І кваліфікаційної категорії ЗПК).

 1. ^ Навчання і виховання обдарованої молоді в Швеції. Обмін досвідом зі швецькими колегами. (Лапіна А.О., викладач філологічних дисциплін вищої кваліфікаційної категорії ЗПК).
^ Хід засідання:


 1. Вступне слово ведучої. Система роботи з обдарованою молоддю в ЗПК.

Проблема навчання і виховання обдарованої дитини існує стільки скільки існує сама педагогіка. Тему навчання і виховання обдарованої дитини розробляли багато педагогів і психологів різних часів. Нам рекомендують методи, форми роботи, а які системи ми будуємо, як працюємо - це і буде предметом нашої сьогоднішньої розмови.

Спостерігаючи школярів, студентів, учитель, викладач не без підстави вважає, що одні учні більш здібні до навчання, інші менш здібні. Буває так, що учень здібний до математики, але погано виражає свої думки в усній чи письмовій мові чи навпаки виявляє здібності до гуманітарних наук, але йому важно даються точні науки.

В талановитої дитини відразу помітні тонка спостережливість, зосередженість, посидючість, вміння наполегливо переслідувати поставлену мету, самостійність, незалежність у діяльності.

Обдаровані, як правило, мимоволі привертають до себе увагу.

Як же з ними працювати? На яких принципах, будувати роботу з ними, які умови, форми та методи роботи використовувати? Сьогодні ми згадаємо деякі теоретичні питання з даної проблеми і обміняємось практичним досвідом.

Існує кілька типів індивідуальної обдарованості: інтелектуальний, академічний, лінгвістичний, логіко-математичний, художній, креативний, лідерський, спортивний (рухливо-кінестичний), внутрішньо-особистісний, міжособистісний.

Важливим принципом виховання обдарованих слід визначити утилітаризм – озброєння їх знаннями і вміннями, які становитимуть реальну користь у житті і допоможуть вихованцеві посісти достойне місце в суспільстві.

Ми знаємо, що хист реалізується лише за умови вміння індивіда трудитись. Тому, слід зауважити, що якості обдарованості неможливо сформувати тільки шляхом зовнішнього впливу, тому навчання і виховання потрібно будувати так, щоб спонукати дитини до самовиховання, самонавчання.

Отже, мистецтво навчання і виховання обдарованих – мистецтво пробудження у них власних сил.

Слід створювати всі умови для розвитку таланту, але не насаджувати своїх захоплень, не культивувати необхідності будь-що досягти неперевершених результатів, не перевантажувати, не змушувати постійно займатись улюбленою справою. Потрібно тактовно, делікатно розвивати в дитини інтерес, навчати терпіння і заохочувати працювати старанно, завершувати почате до кінця. Намагатись зменшити надмірну вразливість, вчити достойно програвати і не сприймати невдачу, як трагедію; володіти емоціями, робити все, щоб дитина не занижувала своєї самооцінки і водночас не виставляла напоказ свою обдарованість.

Обдаровані, як правило, самі заявляють про себе, ускладнюючи життя самовпевнених консервативних дорослих.

В ідеалі ж, констатує теоретична педагогіка, кожна розумово повноцінна дитина по-своєму талановита, і вихователь повинен проникнути в внутрішній світ вихованця. Недоцільно підганяти всіх дітей під одну мірку. Це призводить до духовного рабства. На думку Г. Песталоцці, навіть однакова любов до дітей не має заступати індивідуальності. Тому система орієнтована на навчання і виховання обдарованої дитини позитивно вплине на пробудження і розвиток природних задатків кожної дитини.

Одним з важливих напрямів діяльності вчителів, викладачів є робота з учнями, студентами, які мають особливі здібності. Вони характеризуються порівняно високим розвитком мислення, довготривалою пам’яттю навичками самоконтролю в навчальній діяльності, великою працездатністю, їм притаманна неординарність, свобода висловлювання думки, багатство уяви, вміння піддавати сумніву і науковому осмисленню певні явища, стереотипи, догми. Це створює сприятливі морально-психологічні умови для активної навчальної діяльності та збільшення її обсягу й інтенсивності з тим, щоб навчальне навантаження сприяло розвитку навчальних можливостей учнів, студенів, а не стримувало цей процес через недостатню їх завантаженість.
Щодо обдарованих учнів та студентів особливу увагу слід звернути на такі моменти:

 1. Повне задоволення запитів у поглибленому вивченні предметів, навчальних дисциплін.

 2. Створення умов для задоволення їх різнобічних пізнавальних інтересів і водночас для розвитку здібностей, виявлених у певній галузі діяльності.

 3. Забезпечення можливостей для вияву творчості в навчальній і позанавчальній роботі.

 4. Залучення їх до надання допомоги своїм однокласникам у навчанні.

 5. Запобігання розвитку в них переоцінки своїх можливостей, лінощів через систематичну недовантаженість.


Форми роботи з цією категорією дітей та студентів:

- групові, індивідуальні форми на уроках і в позаурочний час;

- факультативи.

Зміст навчальної інформації для них треба доповнювати науковими відомостями, які вони можуть отримати в процесі виконання додаткових завдань за той самий час, що й інші учні, студенти, але за рахунок прискореного темпу обробки навчальної інформації.
Методи навчання обдарованих:

- самостійна робота;

- частково-пошуковий і дослідницькі підходи до засвоєння ЗУН;

- методи стимулювання, активізації творчої діяльності.

- домашні завдання повинні бути творчими, диференційованими.
Названі моменти в навчальних заняттях доповнюють системою позакласної та позашкільної роботи: виконанням учнями позанавчальних завдань, відвідуванням занять гуртка або участю в масових тематичних заходах (вечорах, оглядах, конкурсах художньої, технічної, педагогічної та інших видів творчості,олімпіадах, зустрічами з ученими, відомими людьми тощо).

Педагоги повинні керуватися твердженням В. Сухомлинського, що у природі немає дитини безталанної, ні на що не здатної. Немає необдарованих дітей – є дорослі, які не займаються розвитком дитини, адже будь-яка здібність потребує розвитку.
Практичний досвід. Система роботи з обдарованими студентами в Запорізькому педагогічному коледжі.
В 2007-2008 н.р. у коледжі була створена творча група викладачів «Робота з обдарованою молоддю», яка будувала свою роботу відповідно до Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю, обласної, а також «Комплексної цільової програми з обдарованою молоддю в ЗПК».

Ми поставили перед собою ціль створити систему, яка зможе виконати основні завдання програми:

- виявляти обдаровану молодь;

- створювати сприятливі умови для інтелектуального, морального й фізичного розвитку обдарованих студентів;

- підвищувати рівень науково-педагогічного забезпечення педагогічних працівників.

В коледжі до цього вже було багато наробок щодо роботи зі здібними

студентами, але в основному викладачі працювали з обдарованими за власними індивідуальними програмами, а ми хотіли поділитися досвідом, вивчати та впроваджувати сучасні прогресивні інноваційні технології навчання й виховання цієї категорії студентів й захопити цією проблемою не тільки нашу творчу групу, а й всіх викладачів коледжу.

Практичним психологом було розроблено план роботи по виявленню обдарованості, проведено психологічні дослідження, розроблені рекомендації щодо роботи з різними видами обдарувань.

Заступником директора з виховної роботи Коваленко С.Г. на початку кожного навчального року проводиться традиційний конкурс знань студентів 1 курсів «Інтелект» та фестиваль творчості студентів груп нового набору «Дебют». Викладачі мають змогу побачити різні види обдарувань, запросити цих студентів до співпраці.

До досліджень залучені також всі викладачі коледжу, які шляхом спостережень, тестувань, проведенням діагностичних контрольних робіт, олімпіад визначають рівень ЗУН з навчальних дисциплін.

У викладачів коледжу виникали різні думки з приводу кількості обдарованих,а також якими повинні бути підстави,щоб вважати студента обдарованим.

Є два підходи до вирішення цього питання:

1) Обдарованість-це подарунок, який дається Богом,батьками, яким наділені одиниці, обрані.

2) Всі діти талановиті, кожен по-своєму обдарований. Цей підхід відображає гуманістичні тенденції в науці і є ідеологічною базою загальної освіти і права кожної дитини на розвиток своїх здібностей. Треба тільки знайти «ключ» до здібностей і методам розвитку. Якщо слідувати першому підходу, то буде актуальною проблема виявлення і розвитку обдарованих.

У 2008-2009н.р.були створені карти обдарованих студентів, банк даних обдарованості по коледжу, завдяки чому ми можемо простежити розвиток, зростання здібного студента, а в кінці навчального року відмітити,нагородити. З метою підвищення фахового рівня кваліфікації педагогічних працівників, які працюють з обдарованими студентами, на базі ЗПК були проведені науково-методичні семінари «Специфіка роботи з обдарованими учнями в загальноосвітніх школах різних типів» з залученням учителів ліцею № 99, «Особливості організації роботи з обдарованими студентами у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації» із залученням викладачів Хортицького багатопрофільного реабілітаційного центру, медичного училища, будівельного технікуму м.Запоріжжя. Ми ділились досвідом, обговорювали проблеми. Системи роботи у всіх різні, але форми, методи роботи зі здібними студентами схожі.

Кожна предметна, циклова комісія в коледжі планує роботу з обдарованими студентами: як навчальну так і позанавчальну.

В навчальній роботі використовують методи і способи стимулювання творчої активності. Так, викладачі педагогіки під час навчальних занять в роботі з обдарованими студентами використовують такі види робіт, як: підготовка індивідуальних повідомлень, написання рефератів, створення проектів, використання різнорівневих завдань, творчі домашні завдання.
Основними формами позаурочної роботи з обдарованими студентами є:

 • олімпіади;

 • конкурси;

 • змагання;

 • виставки;

 • екскурсії;

 • брейн-ринги;

 • свята;

 • ігрові тренінги;

 • зустрічі з цікавими людьми.

Кожного року комісією шкільної педагогіки проводяться відкриті виховні заходи до Дня народження В.О. Сухомлинського «Серце віддане дітям». В жовтні 2009 року спільно зі студентами була організована і проведена науково-студентська конференція до Дня народження М.О. Корфа «Корф – педагог-гуманіст, реформатор вітчизняної початкової школи», на яку були запрошені доктор філософських наук, професор Жадько В.А., завідуюча науково-освітнім відділом Запорізького краєзнавчого музею Тараненко С.В. Також популярною формою роботи став брейн-ринг і з психології, що проводиться кожного навчального року серед студентів 2 курсів. Традиційним є проведення олімпіад з педагогіки та психології та використання інших цікавих форм виховної роботи.

Кожного року обдаровані студенти залучені до участі у конкурсі з української мови ім. П.Яцика,в спортивних змаганнях, в предметних коледжних, регіональних олімпіадах шкільної та дошкільної педагогіки та психології, української мови,англійської мови, інформатики.

Велика увага приділяється розвитку художньої обдарованості студентів на відділенні «Образотворчого мистецтва». Викладачі сприяють участі студентів у різноманітних виставках, організовують екскурсії до мистецьких центрів (музеїв, виставочних залів), проводять зустрічі з художниками, майстрами ДПМ. Обдаровані студенти коледжу залучені до роботи в гуртках, клубах, секціях.

В 2009-2010 н.р. створено Центр інтелекту та творчості, до складу якого входять гуртки, клуби, секції різних напрямків.
В коледжі у 2009-2010 році створено

центр студентського інтелекту та творчості .

Керівник  - викладач шкільної педагогіки і психології,

викладач  вищої кваліфікаційної категорії Бикова Т.Б.

Центр студентського інтелекту та творчості має декілька напрямків.

 

Педагогічний напрямок
1. Клуб педагогічних зустрічей. Керівник -  Іщенко І.В.

2. Клуб педагогічних зустрічей. Керівник -Ушакова В.І.

3. Педагогічні паростки (1-2 курси). Керівник - Сизоненко Н.І.

4. Гурток «Перші кроки до професії вихователя-логопеда» Керівник – ЗінченкоО.А.

5. Лабораторія ТРВЗ. Керівник -  Кострікова В.Г.

6. Психологічна агенція «Психея». Керівник- Муравська О.А.
 Інтелектуальний напрямок.

 

1.Гурток « Майбутній філолог». Керівник - Скрипник Л.Г.

2.Гурток «Інтеграл». Керівник –Череп Т.В.

3.Екологічний клуб. Секція «Природа рідного краю». Керівник – Пінжакова Г.М. 

4.Гурток «До джерел». Керівник- Дерев’янко В.М.

5.Клуб «Спілкуємося іноземною». Керівник-  Каракатсаніс Т.В.

6.Гурток «Нові інформаційні технології». Керівники-  викладачі інформатики.

7.Гурток «Проба пера».Керівники – Мельник І.М., Гафарова Т.М.

8.Гурток - театральна студія «За здоровий спосіб життя». Керівник – Долденко В.Л., Петриченко Н.Л.

9.Гурток «Книга там, де життя». Керівник – Лавренко А.В.

10.Науково-студентське товариство. Керівник - Дроздова Т.В.
Напрямок художньої творчості.

 

1.«Хортичаночка» (ансамбль української пісні). Керівники -  Стариковська А.Г.,    Рядинська І.А., Карпенко М.М.

2.Школа красномовства. Керівник- Коваленко С.Г.

3.Інструментальний гурток. Керівник- Левченко І.Ф.

4.Вокально-естрадна студія «Ритм». Давиденко А.К.

5.Гурток "Вальсу". Керівник - Левченко І.Ф.

6. Вокально-естрадна студія "Ритм". Керівник - Давиденко А.К.

 
Напрямок образотворчого мистецтва та ДПМ.

 

1.Книжкова графіка. Керівник- Гніда О.В.

2.Педагогічний вернісаж. Керівник- Степанченко Г.М.

3.Гурток «Фантазії з паперу». Керівник – Ткачук Т.О.

4.Гурток "Ліплення". Керівник - Гостєва Т.В.

5. Гурток "Витинанка". Керівник - Швець О.А.
Керівники гуртків спланували на 2010-2011 н.р. різноманітні форми проведення своїх занять, зробивши акцент на підготовку до ювілейної дати нашого навчального закладу (90-річчю ЗПК). Кожен гурток зробить свій внесок у підготовку до визначної події: будуть створені збірки поезій, присвячені коледжу, організують виставки творчих робіт, підготують концертні номери, будуть проведені зустрічі з колишніми викладачами і випускниками коледжу тощо. З 20 по 24 вересня 2010 керівники гуртків провели презентацію-рекламу своїх гуртків і залучили до роботи в них зацікавлених студентів.

Це дає можливість поглибити набуті на заняттях знання, розвивати інтереси, здібності студентів, а викладачі можуть проявити високу майстерність, творчість, винахідливість щодо використання значного арсеналу методів.

В коледжі створено сайт гурткової роботи, який буде поповнюватися різноманітними матеріалами роботи гуртків протягом року.

Вінцем роботи з обдарованими студентами за навчальний рік стала вже традиційною науково-студентська конференція «Радість творчості», на якій можна познайомитись із творчими досягненнями, наробками обдарованих студентів.

^ 2. Школа не тільки дає учням знання, а в першу чергу повинна вимірювати творчі досягнення своїх учнів, прогнозувати результати, робити ранню діагностику обдарованості. Дуже важливо, щоб учитель мав терпіння простежити за розвитком обдарованих дітей, намагався розгледіти потенційні можливості учнів ще на початковому етапі навчання і зміг створити для себе концепцію роботи з обдарованими. Тільки творчий учитель може виховати творчу особистість. «Учителем школа стоїть»,- стверджують мислителі. МГА ЗЗНВК № 9 стоїть своїм високопрофесійним, творчим і невтомним педагогічним колективом. Про свій стиль роботи з обдарованими учнями з нами поділиться вчитель початкових класів МГА ЗЗНВК № 9 Котенко Наталія Петрівна.

3-4. Результати спостережень за навчально-виховним процесом у школах, спілкування з досвідченими вчителями й тими, які починають свою професійну діяльність, виявили, що проблема сформованості комунікативності в педагога сьогодні, без сумніву, - одна з найактуальніших для закладів освіти. Дуже важливо, щоб наші студенти не відчували труднощів в налагодженні взаємин з учнями, в управлінні спілкуванням, щоб вони мали виразне мовлення, високий рівень комунікативності. Саме над цим як на навчальних заняттях, так і в позаурочний час працює викладач філологічних дисциплін – Скрипник Л.Г.

Виступ Скрипник Л.Г., студентів-випускників 2009-2010 н.р.

5. В наш час люди все більше усвідомлюють, що саме творчість є найважливішою складовою успіху. Як розвиває творчість студентів літературними засобами на заняттях гуртка «Проба пера» розкаже керівник цього гуртка Гафарова Т.М.

Виступ Гафарової Т.М.

6. Стало вже традицією для ЗПК обмінюватись досвідом роботи з обдарованими не тільки з вчителями базових шкіл Запоріжжя, з викладачами ВНЗ І-ІІ р.а. міста, а й з освітніми закладами Швеції.

Думаємо, що практика швецьких колег з навчання і виховання дітей і молоді зацікавить нашу аудиторію.

Виступ Лапіної А.О.