asyan.org
добавить свой файл
1
Курсова робота

Тема «Договір довічного утримання»
ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………2-3

РОЗДІЛ 1. Становлення інституту довічного утримання…………….4-7

РОЗДІЛ 2. Загальна характеристика договору довічного утримання

2.1. Поняття та ознаки договору догляду…………………………9-10

2.2.Відмінність договору довічного утримання від спадкового договору та договору купівлі-продажу……………………………………………………11

2.3. Елементи договору довічного утримання………………………12-13

РОЗДІЛ 3. Права та обов'язки сторін в договорі довічного утри­мання…14-16

РОЗДІЛ 4. Умови укладення, виконання та припинення договору довічного утримання

4.1. Порядок укладення та форма договору………………17-20

4.2. Проблеми виконання договору довічного утримання……21-22

4.3. Припинення договору довічного утримання……23-24

ВИСНОВКИ…………………………………………………25-26

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………27-28
ДОДАТОК
……………………………………………………29-34
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Цивільний кодекс України, ВВР від 16.01.2003 р. № 435– ІV.

 2. Закон України "Про нотаріат", ВВР від 2.09. 1993 року N 3425-XII.

 3. Нотаріат УРСР / 36. зак. актів і відом. мат. з нотаріату, чинних на 1 травня 1938 р.; Упо-ряд. А.Д. Каштан, А.В. Данішевський. — К., 1938. — 259 с.

 4. Бару М.И. Договорное обязательство о содержании / Уч. зап. — Вып. III. — Харьков, 1948. - 196 с.

 5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества. - М.: «Статут», 2000. - 800 с.

 6. Великорода О. Становлення інституту довічного утримання. // Право України. – 2003. – № 12.

 7. Горбунова Л.М., Богачов С.В., Іванчук І.Ф., Цирень О.С/ «Довічне утримання (догляд) « М-во юстиції України.- К.: ТОВ "Поліграф-Експрес", 2006. - 41 с.

 8. Гуцалюк Аліна «Договір довічного утримання». Юридичний Радник №1, жовтень 2004.

 9. Жилінкова I. В. та ін.; За заг. ред. В. I. Борисової, I. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. -К.: Юрінком Інтер, 2004. - Т. 2. - 552 с.

 10. Жиленко Анастасія «…о договоре пожизненного содержания». Человек и право №3(7), 2010.

 11. Иоффе О. С. Обязательственное право. - М., 1975. – 872 с.

 12. Космін Ю. Договір довічного утримання // Право України. — 2000. — № 2.

 13. Маслов В.Ф. Договоры с условием пожизненного содержания // Сов. гос. и право. — 1954. - № 5. с.113

 14. Панченко М.І. // Цивільне право України: Навч. посіб. — К.: Знання, 2005. — 583 с.

 15. РясенцевВ. Договор об отчуждении имущества на условии пожизненного пользования // Соц. законность. — 1945. — № 1 с.25

 16. Харитонов Є. О., Саніахметова Н. О. // Цивільне право України — К.: Істина, 2003. — 761 с.

 17. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Старцев О.В., Цивільне право України. Підручник.- 2-е вид. К. Видавництво «Істина». 2009.- 816 с.

 18. Цивільне право України. Підручник: У 2 т. / Борисова В. І, Баранова Л. М., Жилінкова I. В. та ін.; За заг. ред. В. I. Борисової, I. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. -К.: Юрінком Інтер, 2004. - Т. 2. - 552 с.

 19. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2002. - Кн. 2. — 640 с.

 20. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 2. Особлива частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 408 с

 21. Юридичний вісник України. «Довічне утримання (догляд)» № 31 (683)


Одним із видів цивільно-правового договору є договір довічного утримання (догляду), який має досить важливе значення у практичному житті. Здійснення цього правочину дозволяє, з одного боку, матеріально забезпечити існування відчужувача, а з іншого, – надає кращу можливість набувачу отримати у власність нерухоме чи цінне рухоме майно, так як оплатність в цьому випадку носить триваючий і алеаторний характер.

Регулювання договірних відносин присвячено сотні різних юридичних актів, праць учених і юристів, але, на жаль, договорам довічного утримання (догляду) відведено досить скромне місце в юридичній літературі. На мій погляд, як практика, даний правовий інститут вимагає більш ретельного, поглибленого вивчення, оскільки в юридичній літературі існують різні правові погляди на дану тему.

Значна кількість громадян на сьогодні, в епоху економічної кризи, інфляції, намагається вирішити матеріальні проблеми своїми силами - за рахунок своєї власності. Тому потреба в дослідженні відносин довічного утримання є надзвичайно актуальною.