asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6
РІЧНИЙ ПЛАН
роботи Вербуватівської неповної середньої загальноосвітньої школи
на 2012-2013 навчальний рік


Розділ 1.ВСТУП (ст.2-10)

РОЗДІЛ 2. Організаційно-педагогічне забезпечення базової загальної середньої освіти (11-15)

РОЗДІЛ 3 Управління підвищенням професійної майстерності учителів( 16-17)

РОЗДІЛ 4. Організація діяльності педагогічного колективу (18-26)

4.1.Тематика педрад (18)

4.2.Тематика засідань методичної ради (19)

4.3. План засідань шкільного методичного осередку ( 20-21)

4.4 План засідань методичного об'єднання вчителів початкових класів (22-23)

4.5.Тематика нарад при директору (24-26)

РОЗДІЛ 5.Управління процесом розвитку особистості (27 -29)

Додаток. Планування виховної роботи (30-37)

РОЗДІЛ 6. Співробітництво школи та сім'ї, позашкільних та громадських організацій з метою розвитку особистості учнів (38-39)

РОЗДІЛ 7.Зміцнення та раціональне використання матеріальної бази школи. (40)

РОЗДІЛ 8. Охорона здоров'я та техніка безпеки (41-42)
РОЗДІЛ 9.Контрольно – аналітична діяльність і координація внутрішкільного управління (43-49)

9.1. Напрямки контрольно-аналітичної діяльності адміністрації (43-44)_

9.2. Контрольно-аналітична діяльність в початковій школі (45-47)

9.3. контрольно-аналітична діяльність в основній школі (48-49)


І. ВСТУП

Аналіз навчально-виховної роботи школи за 2011-2012 навчальний рік             Педагогічний  колектив Вербуватівської неповної середньої загальноосвітньої  школи  у  2011-2012  навчальному  році  працював  над  втіленням  у  життя  законодавства  про  реформування  і  розвиток  загальноосвітньої  школи  та  практичною  реалізацією  основних  положень  Національної  доктрини  розвитку  освіти  України.

В  основу  діяльності  школи  покладено  діючі  законодавчі  та  освітні  нормативні  документи  України. Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу:

- статут  школи,   зареєстрований  Юр'ївською районною державною адміністрацією від 05.02.1999р. за №56.

- правила внутрішнього трудового розпорядку,   затверджені  зборами  трудового   колективу  у  серпні  2012 року.

Типові  документи  відповідають  діючому  законодавству,  всім  нормативним  документам,  що  регламентують  перебування  учнів  у  закладі  освіти,  Конвенції ООН "Про права дитини".

            Продовжувалася  робота  над  втіленням  Концепції  12-річної  середньої  загальноосвітньої  школи.  Забезпечувалося  право  дітей  6-18  років  на  повну  загальну  середню  освіту.

Педагогічний  колектив  спрямовує  свою  діяльність  на  реалізацію  проблемних  питань  школи  та  села.

Основними  напрямками  роботи  школи  є:  вивчення  історії  рідного  краю,  ознайомлення  учнів  з  культурною  спадщиною  українського  народу,  з  народними  традиціями,  формування  в  учнів  кращих  якостей  національного  характеру,  виховання  громадянина  України;  використання  сучасних  інформаційних  технологій  в  управлінській  діяльності  та  навчально-виховному  процесі  загальноосвітньої  школи.

У  школі  навчається  92  учні  у  9-ти  класах.

            17  учнів  закінчили  навчальний  рік  із  високим  рівнем  знань (19,6%),  достатнім  -  32  учні  (35,9%),  29 учнів - з  середнім  рівнем  знань  (31,5%), з початковим рівнем – 3 учні (3,2%).  Якість  знань  - 43,8%. За результатами річного оцінювання 9 учнів 1-4 класів та 8 учні 5-8 класів нагороджені Похвальним листом.

            Із  7  випускників  9-х  класу  здобуватиме  повну  середню  освіту  в  загальноосвітній  школі  -    2 учні,  у  навчальних  закладах  І-ІІ  рівня  акредитації  - 3 учні,  у  ПТУ  -  2 учні.

Навчально-виховний процес було організовано відповідно до наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти облдержадміністрації, відділу освіти Юр'ївської райдержадміністрації на основі навчального плану школи та навчальних програм з предметів, затверджених Міністерством освіти і науки України. Викладання навчальних дисциплін здійснювалось державною мовою.

На вивчення предметів навчального плану в 2011-2012 навчальному році було виділено 252 години. Із них 24,5 годин на вивчення російської мови, додаткові заняття з фізкультури та споживчих знань.

У  школі  приділяється  увага   допрофільній  підготовці. Учні 2-4 класів мали змогу вивчати курс «Сходинки до інформатики», а в 9 – «Основи інформатики».

            Навчальні екскурсії в 1-4 класах та навчальні екскурсії і навчальна  практика  у  5-8-х  класах  проведена  у  відповідності  до  рекомендацій  Міністерства  освіти  і  науки  України.

Документація  школи  (фіксація  рівня  навчальних  досягнень  учнів  у  класних  журналах,  особових  справах)  ведеться  з  дотриманням  єдиного  мовного  режиму.

Систематично  проводиться  перевірка  дотримання  єдиного  мовного  режиму:  стану  ведення  учнівських  зошитів,  щоденників.

Проведення  та  оцінювання  практичних,  лабораторних,  самостійних  робіт,  проводяться  згідно  з  навчальними  програмами  та  оцінюються  згідно  з  критеріями  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів  і  враховується  при  тематичному  оцінюванні.

            В школі  створюються  умови  для  розвитку  здібностей  обдарованих  дітей  та  заохочення  їх  до  творчої  самостійної  роботи.  Стали  призерами  рацонних  олімпіад  учні:  Бідненко Володимир (8 клас,ІІІ місце з математики, фізики), Бабій Вікторія (9 клас, 3-є місце з біології).

На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення методичної роботи було видано наказ №99 від 31.08.2011р. по школі «Про структуру методичної роботи з педагогічними кадрами та її організацію в 2011-2012 навчальному році».

В школі організовано роботу методичної ради, методичного осередку, методичного об'єднання вчителів початкових класів та методичного об'єднання класних керівників.

Методична рада школи всю роботу спрямовувала на організацію роботи педагогів над науково-методичною проблемою, координувала роботу методичних об'єднань, методичного осередку, творчої групи вчителів. Протягом року було проведено 5 засідань методичної ради, на яких обговорювалися наступні питання:

 • Наступність початкової та середньої ланок в умовах модернізації освіти;

 • Впровадження рівневої диференціації як засобу індивідуалізації навчання;

 • Застосування інтерактивних методик, їх ефективність у формуванні знань, умінь та навичок;

 • Сучасні інноваційні концепції;

Робота направлена була на створення психологічних умов для розвитку творчого вчителя, вивчення, узагальнення, розповсюдження передового педагогічного досвіду вчителів школи.

Методичний осередок школи керувався у своїй роботі такими пріоритетними напрямками:

 • удосконалення методик навчально-виховного процесу, орієнтованих на особистість учня;

 • використання нетрадиційних інноваційних технологій в процесі навчання;

 • запровадження активних форм узагальнення досвіду вчителів школи та ін..

В роботі методичного осередку приймали участь 8 педагогів, з них 4 – вчителі вищої категорії, 1- вчитель першої категорії, 3- спеціалісти. Вчителі приймали участь у проведенні предметних тижнів(Берковська І.О.. – тиждень іноземних мов, Ситник Г.М. – тиждень історії та права, Крупська Г.М. – тиждень природничих наук), педагогічних рад.

Вчителями методичного осередку накопичено певний досвід по особистісному підходу до учнів, впровадженню нових технологій та інновацій. Ці проблеми розглядались під час дискусій, обміну досвідом.

Протягом року проведено 5 засідань методичного осередку, на яких розглянуто питання:

 • Забезпечення навчально-виховного процесу в закладі. Реалізація допрофільної підготовки.

 • Проблеми профілактики девіантної поведінки серед неповнолітніх;

 • Соціально-педагогічні умови модернізації сільської школи;

 • Шляхи вдосконалення роботи вчителів щодо підвищення ефективності в набутті учнями міцних знань, освітніх компетенцій.

 • Роль громадянознавчих дисциплін у становленні учнівської молоді.До складу методоб'єднання вчителів початкових класів входять 4 вчителі, з них 2 мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Організаційна та навчально-виховна робота в 1-4 класах спрямовувалася на формування у молодших школярів вміння вчитися, основних компетентностей, яких потребує сучасне життя, для забезпечення подальшого становлення особистості школяра, умови для його самореалізації та розкриття індивідуальних здібностей. Методична робота спрямована на методологічну переорієнтацію навчання, на розвиток особистості учня, на варіативність організації навчально-виховного процесу, уміння вибору інтерактивних технологій. Протягом року було проведено 5 засідань методичного об'єднання, на яких розглядалися питання :

 • Особливості розвитку пам'яті учнів 1-4 класів;

 • Використання малих фольклорних жанрів – один з прийомів розвитку зв'язного мовлення;

 • Організація самостійної роботи на уроках математики;

 • Використання ігрових прийомів та методів навчання на уроках у 1-4 класах.

Свою роботу учителі п/ класів спрямували на розвиток творчих здібностей дітей, виховання у них активної життєвої позиції. Тому традиційними стали у школі: Свято Осені, Свято Миколая, новорічний ранок, Стрітення, Для любої матусі, День Матері, Свято піонерської каші, Свято Букваря, Прощання з початковою школою, День Захисту дітей. Учні початкової школи є активними учасниками конкурсів малюнків « Моя рідна школа», «Бережи природу», « Моя улюблена казка», « Через терни до зірок», Славні захисники Вітчизни.

Учителями початкових класів було проведено ряд відкритих уроків та виховних заходів: «Осінь, до побачення !», «Свято Букваря» ( Кусакіна О.О.),урок -казка «Вправи для закріплення знань про іменник», виховна година « Хай добро у серці нашому живе» ( Бойко Г. М.).Свято Миколая, Прощання з початковою школою ( Малай О.Г..).

Учні початкової школи з великим захопленням приймають участь у волонтерській роботі. Кожен клас –це група, яка опікується над людьми похилого віку, вітає їх зі святами, приходить з концертами. Учні стали учасниками акцій « Допоможи ближньому», «Салют , ветерани».

Одним з напрямків роботи школи є краєзнавчий. Понад 40 років у школі діє історико-краєзнавчий музей, який є справжнім центром навчально -виховної роботи. Матеріали музею – це скарбниця для проведення уроків та виховних заходів. Діти продовжили роботу по збору матеріалів для книги « Минуле стукає у наші серця». Разом з учителями відвідали та записали свідчення очевидців голодомору, відвідали виховну годину « 33 хвилинки» присвячену пам'яті жертв голодомору. На базі музею учителями початкової школи було проведено ряд виховних заходів: урок мужності « Не згасне пам'яті вогонь». «Скарби бабусиної скрині», « Декоративно - прикладне мистецтво», Моє рідне село та його люди» (1 клас), «Учися бачити красу», «Славні захисники Вітчизни»,» Українська вишивка» (2 клас), « Наші обереги» . « Українська вишивка», « Подорож до давньої української хати» (3 клас), « Стежинами партизанської слави», « Здобутки нашого села»,« Професії мого краю» ( 4 клас).

Учні 3-4 класів прийняли участь у конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика. Переможцями стали Драбинка Яна (3 клас) та Бойко Альона ( 4клас).

З великим нетерпінням чекають діти тижня початкових класів, бо саме тут вони максимально можуть показати свої здібності, кожен знайде для себе щось цікаве, нове. В цьому році тиждень початкових класів став для них справжнім святом , так як був присвячений казці. Дітей чекали вікторини, конкурси, ігри. Для 1 класу було проведено класну годину « У пошуках щастя», гру « На казковому полі або хід конем», екскурсію по казковій країні; учні 2 класу інсценували казку « Курочка ряба», взяли участь у конкурсі « Казкова мозаїка», провели КВК, учні 3 класу побували на казковій ярмарці, для них було проведено конкурс « Розумники та розумниці» та гру « Що, де, коли», у 4 класі проведено брейн - ринг, гру

« Найрозумніший» та казкову олімпіаду. Завершився тиждень балом казкових героїв. Найактивніші учасники тижня нагороджені грамотами: Бойко А., Пивовар Є., Корнелюк Я., Сімахіна Т.( 4 клас).

Учні початкових класів охоче відвідують заняття з вокалу. Вони активні учасники художньої самодіяльності, приймають участь у концертах та шкільних святах.

Щорічно у районі приходить конкурс « Міс Аліса». Нашу школу на ньому представляла учениця 3 класу Тупіцина Віта. Вона виступила перед глядачами у ролі Золотоволоски. Віта отримала звання « Міс загадка».

Багато уваги приділяється зміцненню здоров я дітей .На перервах проводяться рухливі ігри на спортивному майданчику, щоденно заняття починаються з ранкової гімнастики і обов'язкові фізкультхвилинки під час уроків. .

Методичне об'єднання класних керівників працювало під проводом Стеценка С.М. До його складу ввійшло 5 класних керівників. Пріоритетними напрямками роботи є формування соціально-активного, здібного, духовно збагаченого громадянина України; створення умов для розвитку та самореалізації учня; пізнання та вивчення історії рідного краю, збереження історичних, культурних цінностей; відродження українських звичаїв, обрядів, свят, традицій; вивчення природи рідного краю, розвиток бережливого ставлення до неї; зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров'я молоді, запровадження здоров'язберігаючих технологій освітнього процесу.

Протягом року на засіданнях обговорювалися наступні питання:

 • Розвиток учнівського самоврядування – важливий фактор удосконалення навчально-виховного процесу в школі;

 • Конструктивні підходи до формування моральних якостей учня;

 • Методи та форми роботи з учнівським самоврядуванням;

 • Роль класного керівника у формуванні творчого працездатного колективу.

Також проведено семінар для класних керівників «Ефективність виховного процесу: сучасні підходи і технології».

Згідно з річним планом було організовано роботу Школи молодого вчителя: видано наказ про призначення педагогів-наставників, проведено співбесіди з молодими вчителями про планування навчального матеріалу, вивчення нормативних документів про освіту, вивчено вимоги до сучасного уроку, планування задач уроку, управління процесом навчання на уроці. Було організовано взаємовідвідування уроків молодих учителів та наставників.

Важливим моментом у кадровій роботі із забезпечення високого методичного та професійного рівня діяльності педагогічного колективу є атестація та курсова перепідготовка. В 2011-2012 н.р. перепідготовку пройшли Крупська Г.М. (учитель біології), Стеценко Л.Л. (учитель географії), Ситник Г.М. (учитель історії та правознавства), Свінцова С.П. (учитель зарубіжної літератури).

Атестація педагогічних працівників 2011-2012 навчального року проходила за планом заходів з проведення атестації, який передбачає перевірку строків проходження курсів підвищення кваліфікації медпрацівників; закріплення вчителів за членами атестаційної комісії, оформлення методичних папок для накопичення матеріалів на період атестації вчителів; складання графіка проведення відкритих уроків учителів, які атестуються, а також позакласних заходів, вивчення рівня кваліфікації, професійної діяльності та загальної культури в педколективі, серед учнів та їх батьків.

За підсумками атестації 2011-2012 навчального року кваліфікаційну категорію «спеціаліст» встановлено вчителю Кусакіній О.О., атестаційною комісією відділу освіти Юр'ївської райдержадміністрації було підтверджено вищу категорію та звання «старший вчитель» Крупській Г.М., підтверджено вищу категорію та присвоєно звання «старший вчитель» Бойко Г.М., підтверджено вищу категорію та присвоєно звання « вчитель-методист» Свінцовій С.П.,

присвоєно вищу категорію Ситник В.Я.

Кількість  працівників,  які  працюють   у  закладі,  24  особи.  З  них  педагогічних  працівників  18 осіб .  Із  них  мають  кваліфікаційні  категорії:  вища  категорія  -  9,  ІІ  категорія  -  1,  І категорія – 1, спеціаліст  -  7.  Звання  учитель-методист  мають  3  учителі, «старший вчитель» - 2 вчителя.

Вищу  освіту  мають  17  учителів,    с/спеціальну  -  1 учитель. У  школі  сформовано  резерв  керівних  кадрів:  на  посаду  директора  школи  -  Бойко Ганна Миколаївна (вчитель початкових класів),  заступника  з  навчально-виховної  роботи  -  Малай О.Г.  (учитель  початкових класів).

У  школі  проводиться  робота  щодо  комп’ютеризації  закладу,  впровадження  нових  інформаційних  технологій  у  навчально-виховний  процес  та  адміністративну  діяльність.  Кількість  комп’ютерів  в  школі  -  5 шт.  З  1  вересня  2006  року  працює  комп'ютерний  клас Більшість  програмного  забезпечення  ліцензоване.  У  школі  є  вихід  у  світові  інформаційні  мережі.  Ефективно  використовується  можливість  виходу  в  Інтернет.

У  школі  проводиться  робота  щодо  поповнення  бібліотеки  підручниками,  художньою  та  методичною  літературою.  Розподіл  та  використання  підручників  проводиться  пропорційно  до  кількості  учнів  у  класах.  Забезпеченість  підручників  в  2011-2012  навчальному  році  -  99 %.  Всі  підручники,  які  використовуються,  мають  гриф  МОН,  застарілі  підручники  використовуються  з  депозиту  за  потребою.  Підручники,  які  вийшли  з  використання  та  застарілі  за  змістом,  списані.

  Навчальний  план  виконано,  варіативна  складова  реалізована  повністю.  З  усіх  навчальних  предметів  є  навчальні  програми.  Календарно-тематичне  планування  з  навчальних  предметів  відповідає  діючим  програмам.

У  закладі  проведено  підписку  на  серію  фахових періодичних  видань,  збірник  наказів МОН  України,  обласних періодичних видань «Нива знань», «Джерело». Навчально-методичні  матеріали  для  учнів  (підручники,  посібники,  додаткова  література,  робочі  зошити,  атласи,  контурні  карти,  практикуми  тощо),  зміст  яких  відповідає  нормативним  документам,  рекомендаціям  Міністерства  освіти  і  науки  України  закуповується  за  батьківські  кошти.

Із  2002  року  у  школі  діє  дитячо-юнацька  організація  „Вогник”.  У  її  складі  два  дитячі об’єднання:  „Країна  Барвінкова”  -  об’єднання  учнів  1-4  кл.,  „Вогник”  -  об’єднання  учнів  5-9  кл..

Головний  напрямок  роботи  дитячої  організації  -  національно-патріотичне  виховання,  вивчення  історії  рідного  краю,  звичаїв  свого  народу;   туристсько-краєзнавча  робота.  Юні  барвінчата ,  крокуючи  стежинами  Країни  Барвінкової,  дізнаються  про  історію  свого  рідного  селища,  школи,  походження  власного  роду,  традиції,  вчаться  шанувати  героїчне  минуле  свого  народу,  вчаться  бути  сильними,  сміливими,  спритними.  Продовжується  пошукова  робота  по  вивченню  історії  рідної  школи,  села  Вербуватівка та  народознавчих  звичаїв  і  обрядів.

Процес державоутворення в Україні, загальна демократизація і гуманізація суспільства потребують змін у вихованні підростаючого покоління.

Стратегічною метою виховання особистості є її підготовка до виконання комплексу соціальних ролей, необхідні для суспільного життя: діяча сім'янина, товариша.

Національна доктрина розвитку освіти України У XXI столітті та Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти визначили пріоритетні завдання виховання й основні напрямки їх виконання на сучасному етапі.

Адміністрація Вербуватівської неповної середньої загальноосвітньої школи та творчий союз вчителів продовжують працювати над втіленням в практику роботи школи педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського та ідей гуманізації. Мета якої прагне досягти колектив: створення атмосфери підтримки учнів, розвитку їхніх здібностей та можливостей становлення особистості.

Виховна робота у Вербуватівській НСШ включає в себе такі компоненти:

 • виховання в процесі навчання;

 • позакласна виховна робота;

 • позанавчальна діяльність;

 • позашкільна виховна робота;

 • формування стилю відносин у шкільному колективі; створення соціально-психологічного клімату;

 • робота з батьками та громадськістю.

Відповідно для реалізації роботи над проблемами ставились такі виховні завдання:

 • формування особистості патріота України, який усвідомлює свою незалежність до сучасної Європейської цивілізації;

 • виховання особистості демократичного світогляду й культури, яка не порушує прав і свобод людини, з повагою ставиться до традицій, культури народів світу;

 • забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;

 • формування в учнів національної свідомості, людської гідності;

 • виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення їхнього фізичного та психічного здоров'я;

 • розвиток у дітей та молоді творчих здібностей, при цьому відійти від орієнтації на «середнього» вихованця. Серед загальноприйнятих основних напрямків виховання у Вербуватівській школі є пріоритетними: екологічне виховання, громадське виховання, правове виховання, фізичне виховання, виховання інноваційної особистості.

Використовуючи матеріали популярної літератури, наукової літератури, класні керівники та психолог Бражнікова Т.В. проводили дослідження психолого-фізіологічних особливостей учнів. При цьому підбиралися професійні методи, які дозволяють досягти мети: вивчати психолого-фізіологічні особливості кожного учня для забезпечення подальшої продуктивної індивідуальної, групової навчально-виховної роботи з учнями, результатом став ряд психолого-педагогічних консиліумів «Адаптація учнів 1 класу», «Адаптація учнів 5 класу», де вчителі змогли отримати цінну, грунтовану характеристику на кожну дитину, відповідно зробити висновки і вибрати оптимальні методи, форми навчально-виховної роботи, діти з інтересом ідуть на контакти при дослідженнях, тестуваннях, анкетуваннях, адже загальним девізом цієї роботи є гасло: «Пізнай себе».

Учні школи, працюють в гуртках: з футболу від ДЮСШ (керівник Пучиинський Я.В.), шкільному хорі (керівник Ситник В.Я.), музичній школі (вчитель Ситник В.Я.), краєзнавчому гуртку (керівник Ситник Г.М.).
І ось результати: в порівняні з минули навчальним роком визначились такі досягнення:

у рейтингу серед освіти закладів Юр'ївського району з виховної роботи за 2011-2012н.р.наша школа зайняла ІІ місце:

Пивовар Єгор, учень 4 класу зайняв перше місце в районному конкурсі «Олімпійський рух: історія і сьогодення»

Районний огляд-конкурс художньої самодіяльності «Моє Придніпров'я»:у номінації вокал І місце – Крива Аліна, ІІ місце – ансамбль «Дитинство».

У районному етапі конкурсу «собори наших душ» Бойко Альона зайняла І місце в номінації музика, Бабій Вікторія та Кисіль Вікторія розділили ІІІ місце в номінації «Проза».

Ці загальні досягнення здійснилися завдяки правильно вибраним методам та формам виховної роботи, а саме:

 • методи формування свідомості (бесіди, лекції, диспути, приклади);

 • методи формування суспільної поведінки (педагогічна вимога, громадська думка, доручення, створення виховуючих ситуацій);

 • методи стимулювання діяльності та поведінки (змагання, заохочення);

 • метод контролю та аналізу ефективності виховання (відвідування заходів, анкетування учнів, діагностика, тощо).

Школа пишається своїми традиціями, тож відповідно до цього обрані форми включають в себе

- масові форми (вікторини, КВК, заочні подорожі, змагання);

 • тематичні вечори проводяться до знаменних дат та згідно календаря школи. Осінній бал, Мудрий порадник – вчитель, Міс Аліса, Новорічна казка, Все від жінки…, День Святого Валентина,Свято Стрітення, Свято Матері, День захисту дітей, Шевченківські дні, День рідної мови, тощо;

 • групові (огляд преси, класні години, години спілкування, інформаційні дайджести);

 • індивідуальні (відповідно до нахилів інтересів учнів)

Становлення особистості відбувається поступово в двох вікових організаціях учнівського самоврядування:

- піонерська організація «Вогник» (5-9 класи)

- дитяча організація «Барвінчата» (1-4 класи)
Турбота про живе й прекрасне поступово ввійшла в життя дітей. Досвід підтверджує, що добрі почуття своїм корінням сягають у дитинство, а людяність, доброта, лагідність народжуються в праці, турботах, хвилювання про красу навколишнього світу. В школі стали традиційними такі акції:

 • акція «Первоцвіт»

 • акція «Посади своє дерево»

 • акція «Школа – мій рідний дім»

В цьому році навесні школа приймала активну участь у проведенні Весняної толоки. Учні разом з вчителями та працівниками господарства «Зоря» (керівник Зоренко В.Г.) висадили дерева та кущі на території села та школи , прибрали сміттєзвалище, прибрали та підбілили лісопосадку;прийняли участь у дні Довкілля.

У нас працюють волонтерські загони, які надають посильну допомогу ветеранам, вчителям пенсіонерам одиноким, доглядають за пам'ятниками села.

Важливим є те, що діти усвідомлюють величину своєї роботи і розуміють, що це далеко не все, що потрібно робити. За звітний період педагогічний колектив школи приділяв значну увагу роботі у вихованні достойних майбутніх громадян своєї країни у дусі поваги до закону та символів держави. За програмами «Громадське виховання», «Профілактика злочинності » , «Діти Дніпропетровщини» створено план спільних дій. На виконання згаданих завдань було проведено таку роботу:

 • уточнено банк даних про учнів, схильних до правопорушень;

 • спланована профілактична робота на рік;

 • проведено бесіди, індивідуальні розмови, зустрічі з батьками учнів, що схильні до правопорушень та бродяжництва(Фрібус Л., Білова К., Білов О.). Постійно проводились рейди в сім'ї таких дітей

У кожному класі ведеться робота по профілактиці злочинності серед учнівської молоді: з учнями 1-9 класі відповідно до їх віку проводяться бесіди на вказану тематику: «Важкий учень це який?» «Чи потрібна смертна кара?», «Що таке злочин?», «В чому корінь зла?». На початку року кожен класний керівник визначає учнів, які дуже легко потрапляють під чуткий вплив. Систематично проводяться контроль за поведінкою та навчанням таких учнів.

Оскільки здоров'я наших дітей - це здоров'я нації в майбутньому, в школі проходить методичний огляд дітей лікарями Юр'ївської лікарні, постійно проводяться заходи на виконання програм «Здоров'я через освіту», «Репродуктивне здоров'я нації». Учні школи-постійні учасники учасники районних спортивних змагань, у вересні традиційно проводилось тиждень фізкультури, день здоров'я, по на шкільних свята проводяться спортивні естафети, першість з футболу та ін. Класні керівники здійснюють навчально-виховний процес на основні використання рухливих народних ігор, святкової обрядовості, багатовікового досвіду культури та здоров'я народу.

Діти приймають активну участь у конкурсах малюнків «Здоровою сім'єю у XXI століття», «Зумій сказати НІ!»». В школі створено Наркопост, який пропонує здоровий спосіб життя, висвітлює небезпеку захоплення тютюнопалінням, наркоманією, алкоголізмом. Проводяться бесіди по профілактиці шкідливих звичок.

Адміністрація школи, педагогічний колектив перебуває в атмосфері порозуміння та співпраці з батьківською громадськістю, батьківською радою (голова Вільхова В.В.). Створюють умови для незалежного навчально-виховного процесу. Для батьків проводяться лекції, анкетування, бесіди.

В 2012-2013 н.р. педагогічний колектив продовжить роботу по підвищенню моральної культури учнів, розвитку творчих здібностей дітей, розвитку фізичних здібностей, громадянсько-патріотичного виховання.

У  школі  працює  історико-краєзнавчий  музей , заснований Заслуженим учителем України Кальницькою Галиною Омелянівною.

Проводиться  систематична  робота  з  органами  охорони  здоров’я  щодо  виявлення  дітей  з  особливими  потребами  (щорічні  медичні  огляди)

Здійснюється  соціальний  захист  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,    дітей  з малозабезпечених сімей, із неблагонадійних сімей (забезпечення  шкільною  формою  і  навчальним  приладдям, безкоштовним гарячим харчуванням, путівками в дитячі табори).

У  закладі  створені:  рада  школи,  батьківський  комітет,  профспілковий  комітет,  які  функціонують  у  тісній  співпраці  з  адміністрацією  та  педагогічним  колективом  школи.  Формальним  і  недієвим  є  створення  піклувальної  ради.

Питання  піклувальної  ради  частіше  вирішує  батьківський  комітет  школи.  Систематично  проводяться  загальноосвітні  та  батьківські  збори.  Документація  про  роботу  даних  структур  управління  оформлена.

Педагогічний  колектив  співпрацює  в  тісному  зв’язку  з  батьками.  Раз  на  чверть  проводяться  класні  батьківські  збори  з  питань  навчання,  поведінки  учнів,  планування  класних  виховних  заходів,  господарських  питань,  пов’язаних  з  ремонтом  та  обладнанням  класних  приміщень,  матеріального  стану  малозабезпечених  родин,  морального  та  матеріального  стану  неблагонадійних  родин.

Засідання  батьківського  комітету  школи  проводяться  щомісяця.  Розглядаються  питання  навчання  та  поведінки  учнів,  схильних  до  правопорушень,  з  неблагонадійних  родин,  надання  матеріальної  допомоги  малозабезпеченим  та  багатодітним  сім’ям,  дітям-сиротам,  господарські  питання  школи.

Учителі  та  учні  школи  беруть  активну  участь  у  громадському  житті  села. Депутатами  сільської  ради  є  Бойко Г.М., Крупська Т.О., Ситник Г.М.

Недостатньо  працювала  в  минулому  навчальному  році  школа  з  питань:

-  підвищення  професійного  рівня  педагогів  шляхом власної науково-дослідницької  діяльності; 

-  відсутність  послідовності  та  наступності  у  роботі  з  учнями  всередині  дитячої  організації  при  переході  їх  з  одного  об’єднання  в  інше.

Зусилля  адміністрації  спрямовані  на  створення  атмосфери  співробітництва,  взаємодопомоги,  розкутості,  прояву  ініціативи,  творчого  підходу,  самостійності  в  роботі  як  учителів,  так  і  учнів.

Адміністрація  школи  в  тісному  контакті  із  профкомом  сприятимуть  зростанню  авторитету  вчителя,  престижності  його  предмета,  покращення  умов  його  роботи,  матеріального  стану,  створюватимуть  і  підтримуватимуть  в  педколективі  вимогливість,  творчий  мікроклімат,  атмосферу  чуйності  і  доброзичливості,  сприятимуть  дальшому  втіленню  в  життя  шкільного  колективу  демократичних  засад,  дбатимуть  про  перспективний  розвиток  школи.         

Проаналізувавши стан викладання, рівень знань та вихованості учнів за 2011-2012 н.р., діяльність педагогічного колективу в 2012-2013 н.р. направити на розв'язання наступних пріоритетних завдань школи.следующая страница >>