asyan.org
добавить свой файл
1 2 3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний лінгвістичний університет

Кафедра педагогіки

Курсова робота на тему:

Роль директора школи у формуванні педагогічного клімату”

Студентки 303 групи

факультету іспанської мови

Білецької Катерини Петрівни

Науковий керівник:

кандидат педагогічних наук,

доцент Шулигіна Р.А.

Київ-2010

ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП

……………………………………………………………………

3

РОЗДІЛ 1.

^ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ

ДИРЕКТОРА ШКОЛИ.………………………………………

  1. Теоретичні аспекти визначення ролі директора в педагогічному колективі……………………………….

  2. Загальні вимоги до діяльності директора школи……..

  3. Психолого-педагогічна характеристика особистості директора школи………………………………………...5
5

6
9

РОЗДІЛ 2.

^ ВПЛИВ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ НА ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КЛІМАТУ ………

2.1. Особливості формування педагогічного клімату……….

2.2. Визначення оптимального “портрету” директора школи для створення сприятливого клімату у педагогічному колективі сучасного загальноосвітнього закладу………

16
16

19

ВИСНОВКИ

………………………………………………………………..

23

РЕЗЮМЕ

…………………………………………………………………..

25

ДОДАТКИ

…………………………………………………………………..

27

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

…………………………

30


ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Як сьогодення , так і майбутнє окремої школи у великій мірі залежить від уподобань її директора. Жодна успішна технологія не знайде свого розвитку у вчительському колективі, якщо її не буде внутрішньо розділяти та сприймати головний керівник школи. Часто проблеми загострюються ще й тим, що дотепер наше життя пронизують авторитарні форми самоорганізації.

Управляти школою в часи змін дуже важко. Важко ще й через те, що школа – складний живий організм. Учень заходить до класу, сідає за парту, відкриває зошит. Навряд чи замислюється він про те, що сьогодні для нього працюють не лише педагоги, але і технічний персонал, кухарі, медичні працівники, адміністрація… Щодня творчі, фізичні, духовні енергії багатьох людей зливаються воєдино, щоб учень зайшов до класу і сів за парту. Безліч ниток мають переплестися. І нитки ці знаходяться у руках шкільного адміністратора.

Тому роль директора школи у сучасних соціально-економічних реаліях переоцінити важко. Саме він комплектує команду, формулює місію навчального закладу, визначає домінанти діяльності, а головне – "ліпить" імідж своєї школи. Директор школи – це її обличчя, її візитна картка. 

Цим обумовлено актуальність обраної тематики.

^ Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є дослідження ролі директора у формуванні педагогічного клімату.

Для досягнення мети роботи автор поставив перед собою наступні завдання:

 • розглянути теоретичні аспекти визначення ролі директора в педагогічному колективі;

 • визначити загальні вимоги до діяльності директора школи;

 • здійснити психолого-педагогічну характеристику особистості директора школи;

 • проаналізувати особливості формування педагогічного клімату;

 • провести визначення оптимального “портрету” директора школи для створення сприятливого клімату у педагогічному колективі сучасного загальноосвітнього закладу.

^ Об’єкт дослідження – особистість директора школи.

Предметом дослідження виступають особливості психолого- педагогічної особистості директора школи, які формують сприятливий педагогічний клімат у школі.

Гіпотеза дослідження: своєрідність прояву психолого-педагогічного потенціалу керівника загальноосвітньої школи визначає специфіку педагогічного клімату у школі.

^ Методологічну основу дослідження складають розроблені в психології положення, що розкривають сутність особистості, спілкування та спільної діяльності (Г.М. Андрєєва, Г.О. Балл, О.О. Бодальов, Б.Ф. Ломов, С.Д. Максименко, В.А. Семиченко, Т.С. Яценко та ін.), характеризують загальні положення теорії управління в соціальній психології (В.П. Казміренко, Л.Е. Орбан-Лембрик, В.В. Третьяченко, Ю.М. Швалб та ін.), обґрунтовують соціально-психологічні та етнопсихологічні підходи в управлінні освітою (Л.М. Карамушка, Н.Л. Коломінський, В.Г. Крисько, Г.В. Ложкін, М.І. Пірен, Р.Х. Шакуров та ін.).

Для розв’язання накреслених завдань використовувались наступні методи: теоретичний аналіз (із використанням вітчизняних і зарубіжних наукових джерел), моделювання, анкетування, бесіди, вивчення ділової документації, експертна оцінка та самооцінка, тестові методики, формуючий експеримент, статистичні методи обробки даних.

Ключові слова: директор школи, керівник, особистість керівника школи, педагогічний колектив, психологічний клімат, управління.

^ РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ.


  1. Теоретичні аспекти визначення ролі директора в педагогічному колективі


Директор школи є центральною фігурою педагогічного колективу навчального закладу. Директор здійснює організаційно-управлінську та консультативно-методичну діяльність управління персоналом на засадах освітнього менеджменту за принципами соціальної обумовленості, науковості й компетентності, що вимагає глибокого знання основ педагогіки, психологічної теорії і практики управління.

Сьогодні керівник навчального закладу – це адміністратор, економіст, юрист, маркетолог, піар-менеджер, фахівець з кадрів. І, звичайно, психолог, соціолог, педагог. А ще – людина творча. Креативність мислення – обов`язкова риса будь-якого шкільного лідера.

Високий рівень управлінської культури директора школи характеризується застосуванням демократичного стилю керівництва, створеним у колективі сприятливим соціально-психологічним кліматом, добре розвиненою мережею комунікацій, розвитком творчих здібностей та зростанням професійної майстерності вчителів школи, колегіальним підходом до управління закладом, широким спектром застосування проектних технологій, використанням сучасних технологій управління та формування стратегії розвитку закладу, що ґрунтується на глибокому аналізі кадрового, навчально-методичного й матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу та потреб населення в освітніх послугах. Унаслідок компетентності та творчого підходу до справи директор забезпечує вміле, висококваліфіковане управління навчально-виховним процесом. Під його керівництвом здійснюється прогнозування та системне планування роботи закладу, забезпечується контрольно-аналітична діяльність. З метою оптимальної організації діяльності адміністративно-управлінської ланки керівником розподілено посадові функціональні обов'язки між членами адміністрації з урахуванням їхніх професійних та ділових якостей.

Стрижневим положенням адміністративної діяльності директора школи є ідея про спрямованість управління навчальним закладом на забезпечення динамічного розвитку спеціалізованої школи шляхом перетворення всіх її компонентів й орієнтація на відмову від авторитарних підходів до управління; її реалізація створює основи для демократизації управління навчальним закладом [5, 125].

Глибокі знання основ розвитку навчального закладу та професійна компетентність директора є одним із головних компонентів в управлінні навчально-виховним процесом спеціалізованої школи. Спільна, координована директором освітнього закладу, дієва робота ради школи, піклувальної ради та батьківського комітету є складовою громадсько-державної форми управління. Управління педагогічним і навчально-виховним процесом у спеціалізованій школі з поглибленим вивченням слов’янських мов базується на основі принципів творчого підходу, ініціативи і співпраці всіх суб'єктів управлінської системи, плановості, демократизації, гуманізації, наукової організації праці, психологічного забезпечення [8, 332].


  1. ^ Загальні вимоги до діяльності директора школи.


Керівниками загальноосвітніх навчально-виховних закладів повинні бути ерудовані, авторитетні люди, які мають організаторські здібності, досвід педагогічної діяльності. Прекрасним прикладом такого керівника був директор Павлиської школи В.О.Су­хом­линсь­кий. У книзі “Розмова з молодим директором школи” він писав, що “учителем учителів — а тільки вчитель учителів і є справжнім керівником, якому вірять і якого поважають, — можна стати лише тоді, коли з кожним днем усе більше заглиблюєшся в деталі, в тонкощі педагогічного процесу, коли перед тобою відкриваються все нові й нові грані того, що можна назвати мистецтвом впливу на душу людини”.

Керівник загальноосвітнього навчально-виховного закладу перш за все вихователь педагогічного колективу. Він повинен бути прикладом для педагогічних працівників, добре знати свій предмет, методику його викладання, вміти науково аналізувати роботу кожного педагогічного працівника, колективу в цілому, постійно вдосконалювати свою педагогічну майстерність, прагнути до наукової роботи [9, 79; 80].

Директор середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу призначається і звільняється його засновником або уповноваженим ним органом. Він здійснює керівництво всією діяльністю закладу і несе персональну відповідальність за організацію і якість навчально-виховного процесу, за зміцнення здоров'я і фізичний розвиток учнів, за фінансово-господарський стан закладу.

В першу чергу, коротко розглянемо загальні обов’язки директора школи як керівника навчальним закладом.

Директор загальноосвітнього навчального закладу виконує такі функціональні обов'язки:

 • забезпечує реалізацію державної освітньої політики;

 • представляє інтереси навчального закладу в державних і громадських органах;

 • організовує навчально-виховний процес, здійснює контроль за його ходом і результатами, відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

 • створює необхідні умови для організації позакласної та позашкільної роботи;

 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

 • за погодженням з радою навчального закладу призначає і звільняє своїх заступників, педагогічних працівників;

 • організовує в установленому порядку раціональне використання виділених навчальному закладу бюджетних асигнувань;

 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками, та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади.

Визначені функціональні обов'язки директора навчального закладу суттєво доповнюються у статуті закладу залежно від типу закладу, територіального розташування, складу учнів і особливостей педагогічного колективу, системи роботи з батьками і громадськістю, яка вже склалася, тощо.

Проте на сьогоднішній день ми не можемо говорити про якісне управління усіма навчальними закладами. Не кожен директор у повній мірі відповідає вимогам до керівника навчального закладу, і це є важливою проблемою на сьогоднішній момент.

Варто ознайомитися з результатами діагностування, яке було проведено Полтавським інститутом післядипломної педагогічної освіти. Так, на запитання "Які причини, на вашу думку, заважають якісному виконанню керівникам своїх обов`язків?", 55% директорів відповіли: "Мало часу на виконання управлінських справ", 32% – "Мало часу для самоосвіти". Але дослідження встановило, що існують й інші причини, що заважають якісному виконанню обов`язків керівником. 

Зокрема:

• безвідповідальне ставлення до своїх обов`язків;

• невміння вибирати правильну позицію під час конфлікту між учнем і вчителем;

• відсутність досвіду керівництва;

• непорозуміння з вищим керівництвом;

• слабке матеріальне забезпечення, домашні обставини, власні особистісні характеристики.

Це ж саме дослідження виокремлює і основні причини низької управлінської культури керівників ЗНЗ: некомпетентність (26%); непрофесіоналізм (24%); негативні риси характеру (17%).

За своєю природою діяльність керівника школи поліфункціональна. Йому доводиться виступати в ролі адміністратора, дослідника, організатора, психолога, господарника, учителя, суспільного діяча й т.п. Крім того, професійна діяльність директора полімотивована, тобто для досягнення її ефективності необхідна цілісна система мотивів. Причому для кожного керівника, для кожної особистості співвідношення матеріальних, соціальних і духовних мотивів у цій системі буде індивідуальним [3, 60].
^ 1.3.Психолого-педагогічна характеристика особистості директора школи

На сьогоднішній день існує багато досліджень, які визначають, яким має бути добрий керівник. Психолого-педагогічна характеристика особистості керівника є дуже важливим питанням, оскільки саме вона формує, яким буде клімат у середовищі співробітників.

Як показують проведені дослідниками педагогіки дослідження (зокрема, о особистість керівника в структурах керування розглядають українські психологи Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянська Е.В., Шипунов В.Г., Кишкель Е.Н., Розанова В.А., Лазарєв В.С., Поташник М.М., Фриш Г.Л., Підкасистий П.І., Сластьонін В.А., Рогов Е.І., Конаржевский Ю.А., Шамова Т.І. тощо) особистісні рис керівника школи відносяться:

а) політична зрілість,

б) любов до дітей і до роботи з дітьми,

в) почуття обов’язку і відповідальності,

г) дисциплінованість, працьовитість, працездатність і фізична витривалість,

д) почуття нового й інтерес до нього,

е) енергійність, наполегливість, рішучість, цілеспрямованість,

ж) кмітливість, швидка орієнтація, передбачення можливих реакцій учнів, педагогів, прогнозування подальшого поводження членів педагогічного колективу,

з) спокій і витримка, тактовність, уміння працювати з людьми,

і) привітність, стійкість настрою, мажорний тон, оптимізм,

к) різнобічність, загальна висока культура, приємні манери, культура мови, логічність думки, уміння розподіляти увагу,

д) власний стиль керівництва.

Багато в чому формування педагогічного клімату залежить від індивідуального стилю керівництва директора навчального закладу [8, 332].

Стиль відображає найхарактернішу систему методів, прийомів, засобів діяльності. В управлінській діяльності він виявляється у плануванні, організуванні та контролюванні, прийнятті управлінських рішень, здійсненні комунікації, використанні мотивації. У ньому втілюються унікальність комунікативних можливостей, творча індивідуальність керівника, специфіка колективу, характер відносин із співробітниками [2, 14].следующая страница >>