asyan.org
добавить свой файл
1
ОСНОВНІ НАПРЯМИ

розвитку фондового ринку України на 2005-2010 роки
Державна політика у сфері функціонування фондового ринку має

бути спрямована на створення умов для постійного підвищення

капіталізації економіки, запровадження ефективної системи захисту

прав інвесторів, забезпечення прозорих правил і процедури

діяльності учасників фондового ринку, використання надійних та

ліквідних інструментів ринку цінних паперів.
Розвиток фондового ринку України має відбуватись через:
I. Удосконалення механізмів захисту прав інвесторів:

запровадження загальноприйнятих міжнародних принципів

корпоративного управління і діяльності акціонерних товариств;

введення в акціонерних товариствах посади корпоративного

секретаря з покладенням на нього функцій щодо організації заходів

з корпоративного управління в цих товариствах;

розроблення та реалізацію стратегії ефективної дивідендної

політики в акціонерних товариствах;

запровадження механізму оцінки ефективності управління

акціонерними товариствами через показник їх капіталізації на

фондових біржах, удосконалення системи винагороди членів правління

таких товариств з урахуванням цього показника;

утворення системи спеціалізованих судів для розгляду

корпоративних спорів в акціонерних товариствах;

запровадження для міноритарних акціонерів у засобах масової

інформації освітніх та навчальних програм з питань законодавчого

регулювання корпоративного управління, прав та обов'язків

акціонерів;

систематичне узагальнення Верховним Судом України практики

розгляду судами справ про захист прав та законних інтересів

акціонерів;

забезпечення підтримки утворення та діяльності громадських

організацій громадянами, які є міноритарними акціонерами, з метою

захисту їх прав, надання необхідної консультативної допомоги;
II. Розвиток інструментів ринку цінних паперів:

запровадження нових видів іпотечних цінних паперів, а також

похідних (деривативів);

створення умов для широкого використання органами місцевого

самоврядування облігацій місцевих позик з метою залучення

інвестицій для реалізації регіональних соціально-економічних

програм;

запровадження системи рейтингування суб'єктів господарювання

та інструментів фондового ринку незалежними рейтинговими

агентствами, зокрема провідними міжнародними рейтинговими

агентствами;
III. Зосередження укладення договорів купівлі-продажу цінних

паперів на фондових біржах та інших організаторах торгівлі цінними

паперами:

удосконалення механізмів відкритого розміщення цінних паперів

акціонерних товариств на фондових біржах;

установлення вимог до організаторів торгівлі цінними паперами

щодо мінімального обсягу торгів цінними паперами на них;

приведення законодавства в частині створення та

функціонування організаторів торгівлі цінними паперами у

відповідність із директивами ЄС;

завершення впровадження єдиних стандартів діяльності для

організаторів торгівлі цінними паперами;
IV. Удосконалення Національної депозитарної системи:
створення на основі Національного депозитарію України

центрального депозитарію цінних паперів, контрольованого державою

та незалежного від впливу фінансово-промислових груп і професійних

учасників фондового ринку;
запровадження централізованої, прозорої та надійної системи

обліку прав власності на цінні папери;
введення єдиних правил та технологічних процедур обліку

цінних паперів;
уніфікацію принципів та порядку здійснення діяльності

учасниками Національної депозитарної системи та взаємодії між

ними;
запровадження нових видів професійної діяльності на ринку

цінних паперів;
V. Удосконалення системи розкриття інформації на ринку цінних

паперів:
дальше вдосконалення системи розкриття інформації на

фондовому ринку на засадах вільного, оперативного, безкоштовного

доступу інвесторів до інформації про емітентів цінних паперів та

професійних учасників фондового ринку, зокрема впровадження

міжнародних стандартів розкриття інформації;
запровадження адміністративної та кримінальної

відповідальності за використання інсайдерської інформації під час

здійснення операцій з цінними паперами та за перешкоджання у

доступі до інформації про емітентів цінних паперів, професійних

учасників фондового ринку та/або викривлення такої інформації;
VI. Розвиток інвестиційної інфраструктури:
розширення переліку фінансових інструментів, у які можуть

інвестуватись активи недержавних пенсійних фондів;
підвищення вимог до компаній, які здійснюють діяльність з

управління активами недержавних пенсійних фондів;
удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку в

інститутах спільного інвестування.
Глава Секретаріату

Президента України О.РИБАЧУК


ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України від 24 листопада 2005 року N 1648/2005

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року "Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні" та від 28 жовтня 2005 року "Про заходи щодо утвердження гарантій та підвищення ефективності захисту права власності в Україні"