asyan.org
добавить свой файл
1
Ринок праці Чернігівщини мовою цифр
Ринок праці регіону, як і всієї України, зараз гостро відчуває нестачу технічних кадрів. Взагалі, ринок праці істотно змінюється, і на ньому, в першу чергу, йде конкурентна боротьба за кваліфіковані кадри. Роботодавцям не потрібні просто працівники, просто інженери чи просто люди, які мають спеціальність, – їм потрібні професіонали. Звідси випливає інша властивість конкурентного ринку праці – менш кваліфіковані професійні кадри здатні отримати лише погану роботу з низьким рівнем заробітної плати, оскільки вони не можуть забезпечити належну якість продукції, високу продуктивність праці, не здатні працювати на сучасному високотехнологічному обладнані з точним дотриманням інноваційних технологій.

Низько кваліфіковані робітничі кадри є значним основним гальмом запровадження інноваційної активності промислових підприємств, впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів конкурентоздатної продукції.

У січні-серпні 2012 року на обліку в центрах зайнятості області перебувало 38,3 тис. незайнятих трудовою діяльність громадян, що на 6% менше у порівнянні з минулим роком.

У банку даних обласної служби зайнятості налічувалося 19 тис. вакансій від 3,3 тис роботодавців. За направленням служб зайнятості області укомплектовано 13,3 тис. вакансій (70% від загальної кількості). На початок вересня 2012 року актуальними були 1,6 тис. вакансій, на кожну з яких претендувало 10 незайнятих осіб.

Актуальними робітничими професіями на регіональному ринку праці є: токар, фрезерувальник, маляр, столяр, тесляр, верстатник деревообробних верстатів, слюсар-ремонтник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування та силових мереж, слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, кухар-кондитер, тракторист, водій автотранспортних засобів, продавець, перукар-модельєр, швачка дояр, тваринник.

За січень-серпень цього року отримали роботу в області 12,6 тис. незайнятих громадян, з них за направленням служб зайнятості 1,1 тис. осіб працевлаштовані на дотаційні робочі місяця, 367 – шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації власної підприємницької діяльності.

Професійне навчання та перенавчання безробітних організовується з урахуванням сучасних потреб ринку праці, вимог роботодавців до якості робочої сили та проведеної профорієнтаційної роботи. З початку року професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації проходили близько 4 тис. безробітних, з них у державних ПТНЗ – 315 осіб з 12 професій. За цю освітню послугу ДПТНЗ отримали 464,2 тис. грн.

В оплачуваних громадських роботах брали участь майже 8 тис. осіб. Безробітні займалися благоустроєм населених пунктів, розчисткою придорожніх смуг, надавали допомогу особам похилого віку, ветеранам війни та праці.

Загалом до активних форм сприяння зайнятості було залучено 24,4 тис. незайнятих громадян – дві третини з перебуваючи на обліку.

Станом на 1 вересня 2012 року на обліку в центрах зайнятості області перебувало 22,49 тис. безробітних громадян, що на 8,7% менше, ніж на цю дату в минулому році.

З 1 січня 2013 року вступає в дію новий Закон України «Про зайнятість населення».

Законом передбачено, що роботодавцю, який працевлаштовуватиме на новостворені робочі місця молодь на перше робоче міс­це, людей віком від 50 років та інших осіб з числа неконкурентоспроможних громадян на ринку праці строком не менше, ніж на два роки, компенсуватимуться витрати, пов’язані зі сплатою єдиного соціального внеску без обмеження в розмірі заробітної плати про­тягом першого року.

Роботодавець, який упродовж року забез­печував створення робочих місць та виплату заробітної плати у розмірі не нижче трьох мінімальних заробітних плат, у наступному році має право на зменшення розміру єди­ного соціального внеску.

Також встановлено, що суб’єкт малого підприємництва, який створює нові робо­чі місця та працевлаштовує на них безро­бітних строком не менше, ніж на два роки, протягом першого року отримає щомісячну компенсацію у розмірі мінімального страхо­вого внеску.

Для студентів денної форми навчання ви­щих та професійно-технічних закладів освіти буде запроваджено стажування з відкриттям трудової книжки.

Молодим працівникам, які погодилися працювати у сільській місцевості, надавати­муться «стартові виплати».

Особи, віком від 45 років (страховий стаж більше, ніж 15 років), матимуть право на одноразове отримання «ваучера» на про­фесійне навчання.

Законом також передбачено: встановити статус безробітного особі, яка не працює, з першого дня звернення до державної служ­би зайнятості.

Одночасно, з урахуванням міжнародно­го досвіду визначається правовий статус Державної служби зайнятості як централь­ного органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері зайнятості насе­лення та трудової міграції. Бюджет Фонду загальнообов'язкового державного соціаль­ного страхування на випадок безробіття та основні напрями державної політики у сфе­рі зайнятості населення на середньостроковий період затверджуватимуться урядом. При цьому зберігається принцип соціально­го партнерства щодо управління загально­обов'язковим державним соціальним стра­хуванням на випадок безробіття.


Методист НМЦ ПТО В.П. Зінченко