asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3

ВИСНОВОК


Значна роль покарання у боротьбі зі злочинністю не виправдовує тенденції до його ужорсточення, яка спостерігалася багато років. Позбавлення волі превалює і в судовій практиці. Судами України за останні роки до позбавлення волі засуджувалося до 60% підсудних. Причини цього полягають, очевидно, не тільки в зростанні злочиності, а й в поширеності у громадській, в тому числі професійній, правосвідомості хибної думки, що найкращий засіб боротьби зі злочинністю — ужорсточення покарання. Таку позицію необхідно змінювати. Історія боротьби зі злочинністю у багатьох країнах, незалежно від їх суспільного ладу, свідчить, що ужорсточення покарання не дає бажаних наслідків. Навпаки, жорстокість покарання переконує винного в його несправедливості, робить засудженого більш жорстоким, породжує в його свідомості почуття образи, неповаги до суспільства, держави, її законів, тому значущість покарання у боротьбі зі злочинністю визначається не його жорстокістю, а справедливістю, невідворотністю, своєчасністю та неминучістю застосування за кожний вчинений злочин. Роль, значення і виконання мети покарання багато в чому залежать від правильності його призначення і реалізації. Воно повинно бути відповідним тяжкості вчиненого злочину. Тільки таке покарання винний та інші особи сприймають як остаточний і дійсно заслужений наслідок злочинної поведінки.

Застосування покарання завжди повинно здійснюватися з додержанням основних напрямків, притаманних кримінальній політиці:

а) застосування суворих зоходів покарання до осіб, що вчинили тяжкі злочини;

б) застосування менш суворих заходів покарання, передусім покарань, не пов’язаних з ізолюванням винного від суспільства, і навіть умовного засудження або відстрочення виконання покарання до осіб, які уперше вчинили менш тяжкі злочини або злочини, що не являють великої суспільної небезпеки.

Поєднання цих двох напрямків є обов’язковим у здійсненні каральної політики судових органів на сучасному етапі боротьби зі злочинністю.
Список використанних джерел та літератури

 1. Конституція України. – К. Преса України. - 1997. – 80с.

 2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №25 – 26. – С. 131.

 3. Бажанов М.Г. Уголовное право Украины. Общая часть. – Днепропетровск: Издательство «Пороги», 1992.

 4. Беляев Н.А. Цели наказания и средства их достижения. Л., 1963.

 5. Гальперин И.М. Социальные изменения и содержание наказания. В кн.: Планирование мер борьбы с преступностью. М., 1982.

 6. Коржанський М.Й. Уголовне право України. Частина загальна: Курс лекцій. — К.: Наукова думка та Українська видавнича група, 1996.

 7. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для юрид. вузів і фак./За ред. Професорів М.І., Бажанова В. В., Сташиса В.Я., Тація. — X.: Право,
  1997.

 8. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. для студентів юрид. вузів і фак. / За ред. П.С. Матишевського та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2001.

 9. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник за ред. В. І. Шакуна. – К.: НАВСУ. – “Правові джерела”, 1998.

 10. Комментарий к Уголовному кодексу РФ под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева, М., 1997.

 11. Карпец И.И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические проблемы, М., Юридич. литература, 1973г.

 12. Материалы теоретической конференции по вопросам советского исправительно-трудового права. М., 1957.

 13. Ной И.С. Сущность и функции уголовного наказания в Советском государстве. Изд. Саратовского ун-та, 1973.

 14. Новое уголовное право России. Учебное пособие. Общая часть. М.: Зерцало, ТЕИС, 1995.

 15. Пестель П. И. Русская правда. Наказ Временному Верховному Правлению. - С.-П., 1906.

 16. Таганцев Н.С. Русское уголовное право, т. 2. М., Наука, 1994.

 17. Уголовный кодекс Украины: Научно-практический комментарий. Под ред. Яценко С. С., Шакун В. И. – К.: Правові джерела, 1998.

 18. Утевский Б.С. Вопросы теории исправительно-трудового права и практики его применения. В сб. Материалы теоретической конференции по вопросам советского исправительно-трудового права. М., 1957.

 19. Чезаре Беккариа. О преступлении и наказаний. — М., 1939.

20.Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. – Л., 1973.1 Комментарий к Уголовному кодексу РФ под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева, М., 1997, с.93.

2 Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. – Л., 1973, с.16.

3 Утевский Б.С. Вопросы теории исправительно-трудового права и практики его применения. В сб. Материалы теоретической конференции по вопросам советского исправительно-трудового права. М., 1957, с 37.

4 Материалы теоретической конференции по вопросам советского исправительно-трудового права. М.,1957, с.128.

5 Ной И.С. Сущность и функции уголовного наказания в Советском государстве. Изд. Саратовского ун-та, 1973, с 28.

6 Чучаев А.И. Цели наказания в советском уголовном праве. М.: ВЮЗИ, 1989.

7 Ной И.С. Сущность и функции уголовного наказания в Советском государстве. Изд. Саратовского ун-та, 1973, с.52.

8 Таганцев Н.С. Русское уголовное право, т. 2. М., Наука, 1994, с.97.

9 Беляев Н.А. Цели наказания и средства их достижения. Л., 1963, с 25.


10 Карпец И.И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические проблемы, с. 141.

11 Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для юрид. вузів і фак. / За ред. професорів М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — X.:Право, 1997.

12 Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. для студентів юрид. вузів і фак. / За ред. П.С. Матишевського та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2001

13 Чезаре Беккариа. О преступлении и наказаний. — М., 1939. — С.216.14 Пестель П. И. Русская правда. Наказ Временному Верховному Правлению. - С.-П., 1906. - С.157.

15 Карпец И.И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические проблемы, М., Юридич. литература, 1973г.

16 Гальперин И.М. Социальные изменения и содержание наказания. В кн.: Планирование мер борьбы с преступностью. М., 1982, с.95-96.

17 Карпец И.И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические проблемы, М., Юридич. литература, 1973г.

18 Новое уголовное право России. Учебное пособие. Общая часть. М.: Зерцало, ТЕИС, 1995.<< предыдущая страница