asyan.org
добавить свой файл
1
Рекомендована структура звіту з переддипломної практики

Назва розділів

Зміст розділів

Вступ


Визначаються мета й завдання практики, актуальність і взаємозв’язок із завданнями дипломної роботи, об’єкт проходження практики, головні напрямки його економічної діяльності.


1. Загальна характеристика підприємства (об’єкту практики)

Дається стисла характеристика об’єкту практики, історія створення, галузеві особливості функціонування з посиланням на нормативні, організаційні та розпорядчі документи (закони, укази, постанови, рішення, статути, положення, накази тощо). Вказується масштаб підприємства та фактори, що його зумовлюють. Проводиться аналіз діючої організаційної і виробничої структури.


^ 2. Аналіз господарської діяльності підприємства

Наводяться матеріали повного аналізу основних показників виробничо-господарської, фінансової, комерційної, підприємницької, посередницької, соціальної тощо діяльності підприємства (в залежності від напрямку його функціонування) у відповідності до обраної теми дипломної роботи. Вихідними даними для аналізу служать технічна, економічна, фінансова, адміністративна, організаційна та інші види документації підприємства, а також різноманітна інформація офіційних статистичних служб.^ 3. Характеристика системи управління персоналом

Розглядаються економічні та соціальні аспекти діючої системи управління персоналом, склад її функцій. Визначається структура персоналу, рівень кваліфікації, відповідність до встановлених вимог та реальним потребам успішної діяльності підприємства. Аналізуються показники руху персоналу, розраховуються коефіцієнти плинності, визначаються основні причини цього явища.

^ 4. Стан організації та стимулювання праці персоналу підприємства

Аналізуються основні показники організації праці на підприємстві. Визначається продуктивність праці робітників підприємства, досліджується вплив факторів на продуктивність праці таких, як обсяг виробництва, склад і чисельність працівників тощо. Наводяться діючи форми і системи оплати й стимулювання праці на підприємстві.

^ 5. Діагностування проблеми, відповідно теми дипломної роботи

Розглядається конкретна проблема, що існує в обраному напрямку дослідження, і яку буде розв’язано у дипломній роботі. Для цього проводиться всебічний аналіз внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на вирішення цієї проблеми на підприємстві. Попередньо встановлюються шляхи можливого вирішення цієї проблеми на підприємстві.

Висновок

Стисло формулюються результати проходження практики, наводяться пропозиції й рекомендації з поліпшення різних аспектів економічної діяльності підприємства й удосконалення управління його персоналом та організації їх праці.