asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5

Про внесення змін та доповнень до Правил складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом від 28.07.95 N 116
Наказ Державного патентного відомства України

від 20 серпня 1997 року N 72
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

22 вересня 1997 р. за N 416/2220
Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", в зв'язку з необхідністю внесення доповнень, пов'язаних з ратифікацією Договору про закони щодо товарних знаків 13.10.95 N 380/95-ВР та з урахуванням практики застосування Правил складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом від 28.07.95 N 116 (держреєстр від 02.08.95 N 276/812), НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни і доповнення до Правил складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом від 28.07.95 N 116 (держреєстр від 02.08.95 N 276/812), виклавши їх у новій редакції, що додається.
2. Реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України покласти на управління права і патентної політики.
3. Опублікувати ці Правила в офіційному бюлетені Держпатенту України "Промислова власність" після їх реєстрації в Мін'юсті України.
4. Наказ Держпатенту від 23.04.97 N 36 "Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг" скасувати.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


 


 


^ В.о. голови Держпатенту України


Л. Ніколаєнко

 


 


 


 


 

 

 

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держпатенту України

від 28 липня 1995 р. N 116

(в редакції наказу

від 20 серпня 1997 р. N 72)
Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

22 вересня 1997 р. за N 416/2220


^ Правила складання, подання та розгляду

заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг
Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила) розроблені відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" і визначають вимоги до заявки, встановлюють правила подання та процедуру розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг.
1. Загальні положення
1.1. В цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
Закон - Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; 
Відомство - Державне патентне відомство України;
НДЦПЕ - Науково-дослідний центр патентної експертизи;
свідоцтво - свідоцтво України на знак для товарів і послуг;
особа - громадянин або юридична особа;
заявка - сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва;
заявник - особа(и), яка(і) подала(и) заявку, або її (їх) (правонаступники);
пріоритет - першість у поданні заявки;
МКТП - Міжнародна класифікація товарів і послуг;
представник - представник, зареєстрований Відомством відповідно до Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. N 545, або інша довірена особа;
Положення про порядок сплати зборів - Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 1994 р. N 701, зі змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів від 20 березня 1995 р. N 196, від 16 січня 1996 р. N 96 та від 14 серпня 1996 р. N 948;
Паризька конвенція - Паризька конвенція про охорону промислової власності;
Мадридська угода - Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків;
Реєстр - Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;
реєстрація - державна реєстрація знака Відомством;
ВОІВ - Всесвітня організація інтелектуальної власності.
1.2. Право на подачу заявки має особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.
1.3. Знак для товарів і послуг (далі - знак) - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.
1.4. Об'єктами правової охорони можуть бути такі знаки:
словесні у вигляді слів або сполучень літер;
зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині;
об'ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах;
комбінації вищезазначених позначень.
Такі знаки можуть бути виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів.
Знак може бути звуковим, світловим, а також кольором чи поєднанням кольорів тощо. Такі знаки реєструються Відомством при наявності технічної можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації стосовно їх реєстрації.
1.5. Підставою для відмови в наданні правової охорони знака є умови, які викладено в пункті 1 статті 5 та в статті 6 Закону.
^ 2. Складання та подання заявки
2.1. Вимоги до заявки
2.1.1. Подання заявки.
Заявка на знак для товарів і послуг подається до Відомства на адресу НДЦПЕ у письмовому вигляді.
За дорученням заявника заявка може бути подана через представника.
2.1.2. Мова заявки
Заявка складається українською мовою. Якщо деякі документи заявки викладено іншою мовою, ніж українська, то переклад цих документів на українську мову слід надіслати до Відомства протягом двох місяців від дати подання заявки.
Примітка. До 1 липня 1997 р. перелік  товарів  і/або  послуг,  для яких знак заявляється  на  реєстрацію, може  подаватися  російською мовою, при цьому заява  має  бути  складена українською мовою.
2.1.3. Вимога єдності
Заявка повинна стосуватися одного знака Позначення, що відрізняється від заявленого позначення будь-яким елементом, вважається іншим позначенням.
2.1.4. Склад заявки
Заявка повинна містити:
- заяву про реєстрацію знака;
- зображення знака, що заявляється;
- перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за МКТП;
- документи, що додаються до заявки.
До документів, що додаються до заявки, належать:
- документ про сплату збору за подання заявки, в тому числі за експертизу, оформлений відповідно до вимог Положення про порядок сплати зборів;
- копія попередньої заявки, засвідчена відомством країни подання, якщо заявник бажає скористатись правом на пріоритет згідно з пунктом 1 статті 9 Закону;
- документ, що підтверджує показ експонатів з використанням заявленого знака на офіційній або на офіційно визнаній міжнародній виставці, якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету згідно з пунктом 2 статті 9 Закону;
- довіреність на ім'я представника, якщо заявка подається через такого;
- документи, що підтверджують право заявника на використання у заявленому позначенні елементів, про які йдеться у пункті 1 статті 6 Закону;
- статут колективного знака, якщо заявником є об'єднання осіб, що займаються виробництвом товарів або наданням послуг зі спільними характерними ознаками, а заявку подано до набуття чинності Закону і діловодство за нею не завершено на 1 липня 1994 року.
2.1.5. Відповідно до статті 23 Закону розміри, терміни і порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на знаки, встановлюються Положенням про порядок сплати зборів з урахуванням змін та доповнень до нього.
2.1.6. Заяву про реєстрацію знака подають за формою, що наведена у додатку до цих Правил. Всі розділи заяви повинні бути заповнені. У тому разі, коли необхідні відомості за браком місця не можуть бути повністю розміщені у відповідних розділах, їх надають на додатковому аркуші із зазначенням у відповідному розділі заяви - "див. на окремому аркуші".
2.1.7. Розділи, що розташовані над словом "Заява", призначені для відміток НДЦПЕ і заявником не заповнюються.
2.1.8. У розділі під кодом (731) зазначаються відомості про заявника: повне ім'я громадянина або повне найменування юридичної особи (відповідно до установчого документа) та його адреса.
Повне найменування іноземної юридичної особи наводиться із зазначенням організаційно-правового характеру юридичної особи. Якщо іноземна юридична особа заснована згідно з законодавством територіальної одиниці у складі держави, зазначається найменування такої територіальної одиниці.
Повне ім'я або найменування іноземного заявника зазначається транслітерацією літерами українського алфавіту.
Організаційно-правовий характер іноземної юридичної особи зазначається транслітерацією в разі наявності труднощів з точним перекладом на українську мову. Поряд у дужках повне ім'я або повне найменування заявника наводяться мовою оригіналу.
Поштова адреса національного заявника має бути наведена повністю у такій послідовності:
- поштовий індекс;
- область, район;
- назва населеного пункту;
- вулиця;
- номер будинку;
- код України згідно із стандартом ВОІВ ST.3 (UA).
Адреса іноземних заявників має бути наведена українською мовою з повнотою і послідовністю, зазначеною заявником. Назви вулиць, майданів тощо, а також символи, які застосовуються поряд з номерами в адресі, наводяться транслітерацією літерами українського алфавіту. Поряд в дужках адреса наводиться мовою оригіналу.
У цьому ж розділі для заявників - юридичних осіб України зазначається ідентифікаційний код з Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України.
Якщо заявником є фізична або юридична особа, що проживає чи має постійне місцезнаходження поза межами України, зазначається відповідний код держави двома буквами латинського алфавіту згідно зі стандартом ВОІВ ST.3.
2.1.9. Якщо заявник має право на пріоритет, то в наступних розділах заяви під кодами (310), (320), (330) та (230) слід зробити відповідні позначки і навести необхідні відомості.
2.1.10. У розділі під кодом (750) зазначається повна поштова адреса в межах України, за якою буде вестись листування з заявником, прізвище чи найменування адресата.
2.1.11. У розділі під кодом (740) наводяться дані про представника у справах інтелектуальної власності, якщо заявка подається через такого.
2.1.12. Зображення знака, що заявляється, розміщується в розділі під кодом (540).
У розділі під кодом (541) проставляється позначка (Х), якщо заявник бажає, щоб знак був зареєстрований і опублікований з використанням стандартних символів Відомства.
У розділі під кодом (546) проставляється позначка (Х), якщо знак заявлено не стандартними символами.
2.1.13. У розділі під кодом (591) зазначається колір (поєднання кольорів) заявленого знака.
Якщо на реєстрацію подано знак в чорно-білому виконанні, зазначений розділ не заповнюється.
2.1.14. У розділі під кодом (554) проставляється позначка (Х), якщо заявляється об'ємний знак.
2.1.15. В розділі під кодом (511) наводиться повний перелік товарів і/або послуг, для яких просять правову охорону знака.
Товари і/або послуги мають бути згруповані за класами МКТП.
Спочатку зазначається номер класу, а потім наводяться товари і/або послуги, що відносяться до класу. Номери класів розміщуються у порядку зростання.
2.1.16. Розділ заяви "Перелік документів, що додаються" заповнюється за допомогою позначок "Х" у відповідних клітинках із зазначенням кількості аркушів і примірників документів.
2.1.17. Розділ під кодом (390) заповнюється тоді, коли заявник вимагає застосування статті 6 quinquies Паризької конвенції.
2.1.18. Розділи під кодами (641), (646) заповнюються у разі наявності раніше поданих заявок, діючих реєстрацій або, якщо заявник має намір одержати повторну реєстрацію знака, відповідно до статті 22 Закону.
2.1.19. Заповнення останнього розділу заяви "Підписи" обов'язкове.
Заява підписується заявником.
Якщо заявником є юридична особа, заява підписується особою, що має на це право, додається літерна розшифровка підпису і зазначається посада. Підпис скріплюється печаткою.
Якщо заявка подається через представника у справах інтелектуальної власності, останній має право підпису замість заявника.
У цій графі проставляється також дата підпису.
Будь-які відомості, що наводяться на додатковому аркуші, підписуються у порядку, визначеному в цьому пункті.
2.1.20. Вимоги до зображення, що заявляється на реєстрацію як знак
Зображення знака, що заявляється на реєстрацію, подається у вигляді фотокопії або друкарського відбитка розміром 8 х 8 см.
Якщо заявляється об'ємний знак, його фотокопія подається у такому ракурсі, який дає можливість уявити весь об'єкт в цілому. Крім того, додатково надаються зображення всіх необхідних проекцій позначення, які дають можливість мати вичерпну уяву про знак.
Якщо як знак заявляється етикетка, вона подається як зображення знака, при умові, що її розмір не перевищує 14 х 14 см.
Фотокопії чи друкарські відбитки повинні бути контрастними, чіткими і мають подаватися у зазначеному під кодом (591) заяви кольорі або поєднанні кольорів.
На кожний кольоровий варіант знака подається окрема заявка.
2.1.21. Якщо на реєстрацію як знак заявляється звукове (світлове) позначення, то таке позначення надається у вигляді фонограми (відеозапису) на аудіо-, відеокасеті. Якщо як знак заявляється виключно колір або поєднання кольорів, подається необхідна кількість відбитків з поверхнею, на яку нанесено заявлений на реєстрацію колір або поєднання кольорів.
Зазначені знаки реєструються Відомством при наявності технічної можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації стосовно їх реєстрації.
2.1.22. Разом із зображенням подається опис знака, якщо знак має словесну частину або відноситься до знаків, які не складаються з графічних позначень.
Якщо словесний знак чи його частина не мають смислового значення, то зазначається спосіб його утворення, наприклад, початкові склади декількох слів, абревіатура, вигадане слово тощо.
Якщо словесне позначення не поширене в українській мові (наприклад, спеціальний термін, застаріле слово), то зазначається його значення.
Якщо словесний знак чи його частина подаються іноземною мовою, то для знаків, що мають смислове значення, необхідно додати його переклад українською мовою і транслітерацію літерами українського алфавіту.
2.1.23. Якщо на реєстрацію заявляється звуковий знак, то зазначається вид звука (музичний твір або його частина, шуми будь-якого походження та інше). Для позначення, в якому використовується музичний твір, в описі наводиться його нотний запис.
2.1.24. Якщо на реєстрацію заявляється світловий знак, то наводиться характеристика світлових символів (сигналів), Їх послідовність, тривалість світіння та інші особливості.
2.1.25. Якщо як знак заявляється виключно колір або поєднання кольорів, то до заявки можуть додаватися приклади їх використання.
2.1.26. До заявки додається документ, що підтверджує сплату збору за подання заявки, в тому числі за експертизу, оформлений відповідно до Положення про порядок сплати зборів. Зазначений документ подається разом із заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки.
2.1.27. Якщо заявка подається через представника, до заявки додається довіреність, яка засвідчує його повноваження.
Довіреність видається заявником у довільній письмовій формі і не потребує нотаріального посвідчення. Якщо довіреність надійшла до Відомства мовою оригіналу, до неї додається переклад довіреності українською мовою.
Вимоги до довіреності визначаються пунктом 3.1.4 Правил.
2.1.28. Якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету відповідно до пункту 1 статті 9 Закону, то разом із заявкою або протягом трьох місяців від дати її подання, необхідно подати заяву про пріоритет з посиланням на дату подання і номер попередньої заявки та копію попередньої заявки, засвідчену відомством країни подання. Переклад попередньої заявки українською мовою подається разом з заявою або на запит Відомства у строки, зазначені у запиті.
2.1.29. Якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету відповідно до пункту 2 статті 9 Закону, то разом із заявкою або протягом трьох місяців від дати її подання, необхідно подати заяву про пріоритет та документ, що підтверджує показ заявленого знака на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці. Документ засвідчується адміністрацією або оргкомітетом виставки. Переклад документа українською мовою подається разом із заявою або на повідомлення Відомства у строки, зазначені у повідомленні.
Документ має містити найменування особи, яка експонувала товари і/або послуги, зображення знака, перелік товарів і/або послуг, які експонувались під цим знаком та дату початку відкритого показу товарів і/або послуг на виставці.
2.1.30. У разі використання у знаку, заявленому на реєстрацію, елементів, про які йдеться у пункті 1 статті 6 Закону, до заявки додаються документи, які підтверджують право заявника на використання таких елементів.
2.1.31. Якщо заявником є об'єднання осіб, які займаються виробництвом товарів або наданням послуг зі спільними характерними ознаками, а заявку подано до набуття чинності Закону і діловодство за нею не завершено на 1 липня 1994 року, до заявки додається статут колективного знака.
Статут колективного знака має містити такі відомості:
- повне найменування і адресу особи, яка за угодою між заявниками має повноваження на реєстрацію колективного знака;
- повне найменування і адресу осіб, які мають право використовувати колективний знак;
- умови використання колективного знака і відомості стосовно прав і обов'язків членів колективу на випадок порушень щодо використання знака.
Статут колективного знака підписується всіма членами колективу. Підпис та його засвідчення має відповідати вимогам, встановленим у пункті 2.1.19 Правил.
2.1.32. Якщо об'єднання осіб, що заявляє на реєстрацію знак для товарів і послуг зі спільними характерними ознаками після набуття чинності Закону, бажає зареєструвати знак як колективний, така можливість може бути надана з урахуванням положень статті 7 bis Паризької конвенції. У цьому випадку до заявки додається статут колективного знака, який містить відомості, зазначені в пункті 2.1.31 Правил.


следующая страница >>