asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5
§ 1. Вступ до електронних таблиць

В цьому параграфі ви вивчите:

Що таке електронні таблиці

Багато обчислень, пов’язаних із повсякденною діяльністю людини, доцільно виконувати в табличному вигляді. До таких обчислень належать, скажімо, бухгалтерські розрахунки, облік обороту матеріалів і продукції на заводі, товари на складі, різні інженерні і статистичні розрахунки. У вигляді таблиць можна оформляти ділові документи: рахунки, накладні, відомості тощо. Взагалі зображення даних у вигляді прямокутних таблиць є надзвичайно зручним і звичним. Ще у початковій школі ви ознайомилися з таблицями множення, таблицями спостереження за погодою. Табель-календар на рік також можна розглядати як таблицю.

Розвиток програмного забезпечення вплинув і на галузь табличних обчислень. Для оперування табличними даними є сучасні програми, названі електронними таблицями.^ Електронні таблиці – це програма, що моделює на екрані монітора двовимірну таблицю, яка складається з рядків і стовпців. Основним призначенням електронної таблиці є введення даних до комірок й обробка їх за формулами.

Комірки електронних таблиць утворюються на перетині рядків і стовпців, причому кожна з комірок має свою адресу. До одних комірок вводяться дані (числа, текст, логічні змінні), а до інших – записуються формули. У формулах вказують адреси комірок, завдяки чому виконується обробка даних.

^ Призначення та функції програми Microsoft Excel

Одну з програм опрацювання електронних таблиць – Microsoft Excel – ми й розглянемо. Це потужна програма, що входить в інтегрований пакет Microsoft Office. За основу візьмемо версію Microsoft Excel 2003. Іншими відомими програмами опрацювання електронних таблиць є Quattro Pro, SuperCalc. Наведемо основні функції програми Microsoft Excel або, як її ще називають, табличного процесора Microsoft Excel:

 • введення і редагування даних, автоматизація введення (автозаповнення, автозаміна тощо); форматування табличних даних із використанням стандартних засобів, стилів, шаблонів;

 • виконання обчислень за формулами (тут може використовуватися великий набір вбудованих функцій);

 • аналіз табличних даних (виведення проміжних і загальних підсумків, створення зведених таблиць, добір параметрів, прогнозування розв’язків);

 • графічне відображення даних (побудова графіків та діаграм; введення малюнків та відеоматеріалів);

 • робота зі списками (упорядкування і фільтрація записів, пошук даних);

 • колективна робота з таблицями (обмін файлами в локальній мережі, спільне використання і захист даних, обмін інформацією через Інтернет);

 • розробка програмних додатків, заснованих на вбудованій мові програмування VBA (Visual Basic for Applications).

Опанувавши Microsoft Excel, ви зможете використовувати електронні таблиці для виконання досить складних обчислень із застосуванням вбудованих математичних функцій. Табличний процесор містить також розвинені засоби аналізу і презентації даних, за допомогою яких у документах можна створювати діаграми та графіки. Крім цього, Microsoft Excel можна використовувати як невелике настільне видавництво, ефективно оформлюючи результати досліджень і комерційні пропозиції, вітальні листівки і прайс-аркуші.

Вивчення основних можливостей Microsoft Excel ми й розпочнемо. Під час освоєння апарата табличного процесора дуже важливо розв’язувати якнайбільше практичних задач. Тому тут ви знайдете багато прикладів щодо роботи з електронними таблицями. Ці приклади є ніби блоками базових навичок, які знадобляться у повсякденній діяльності користувача.

^ Запуск електронних таблиць

Способи запуску електронних таблиць Microsoft Excel можна розділити на запуск власне програми і запуск програми з подальшим відкриттям документа. До першої групи можна віднести завантаження програми Microsoft Excel через головне меню (Пуск→Программы→Microsoft Excel).

Запустити Microsoft Excel із наступним відкриттям документа можна двічі клацнувши ЛКМ по позначці потрібного документа Microsoft Excel , після чого завантажиться програма Microsoft Excel з вмістом робочої книги, що відкривається.

^ Елементи інтерфейсу вікна Microsoft Excel

Після запуску Microsoft Excel ви побачите у вікні уже знайомі вам елементи: рядок заголовка, позначку системного меню, групу кнопок керування вікном, рядок меню, панель інструментів, рядок стану, смуги прокручування й границю вікна (мал.1.1).

Призначення всіх названих елементів вам уже відомі по роботі з текстовим процесором Microsoft Word. Зазначимо тільки деякі особливості заголовка програми. Він об’єднує імена програми й активного документа. Новому документу за замовчуванням надається ім’я Книга 1 (у електронних таблицях Microsoft Excel усі документи прийнято називати робочими книгами).

У вікні містяться також спеціальні компоненти, властиві саме вікну Microsoft Excel:

 • Рядок формул – це панель у верхній частині вікна Microsoft Excel, що використовується для введення і редагування вмісту комірки. Комірка може містити як постійне значення (скажімо число або текст), так і формулу.

 • ^ Поле імені – це текстове поле ліворуч від рядка формул, у якому відображається ім’я виділеної комірки або елемент діаграми. У цьому полі можна швидко перевизначити ім’я комірки.

 • Робоча частина аркуша – це графічне відображення електронних таблиць. Робоча частина складається з комірок, а також заголовків стовпців і рядків.

 • Вкладки аркушів – ці елементи розташовані в нижній частині вікна (мал.1.1). Клацання мишею по будь-якій з вкладок відкриває відповідний аркуш робочої книги.

 • Межа вкладок аркушів – це вертикальна риска праворуч від вкладок аркушів, що визначає розмір ділянки вкладок. Потягнувши за цю межу, можна змінити розмір ділянки вкладок.Мал.. 1.1. Вікно програми Microsoft Excel

Робочі книги

Після запуску програми Microsoft Excel за замовчуванням буде відкритий документ Книга 1. Інтерфейс Microsoft Excel багатодокументний, тому ви можете відкривати інші документи електронних таблиць, однак у певний момент часу працювати можна тільки з одним, активним документом.^ Кожний документ у Microsoft Excel називається робочою книгою. Книга в Microsoft Excel є файлом, призначеним для зберігання й обробки даних.

Файли робочих книг мають розширення .xls, скажімо, ім’ям файлу може бути Книга1.xls. У Microsoft Excel передбачене також розширення .xlt для шаблонів документів.

Будь-яку робочу книгу можна відкрити за допомогою команди меню Файл→Открыть або клацанням по кнопці Открыть на панелі інструментів. На екрані з’явиться стандартний діалог Открытие документа, у якому вам слід обрати папку і потрібний файл, потім клацнути по кнопці Открыть.

Коли в Microsoft Excel відкрито кілька робочих книг, переходити від однієї до іншої можна за допомогою меню Окно (клацанням по імені книги у випадаючому меню) або за допомогою клавішних команд Ctrl+F6 чи Ctrl+Tab.

Аркуші

Робоча книга складається з пронумерованих аркушів (Лист1, Лист2 і т.д.) і розмічених сіткою ліній. Імена аркушів відображаються на вкладках (ярличках) у нижній частині вікна книги над рядком стану (мал. 1.1).

^ Операції з аркушами

Працюючи з книгою, ви зможете переходити з одного аркуша на інший. Для цього клацніть мишею по ярличку потрібного аркуша. Той аркуш, що у даний момент відкритий у вікні Microsoft Excel, називається активним. Вкладка активного аркуша підсвічена яскравіше інших вкладок. Microsoft Excel за замовчуванням надає всім аркушам імена Лист1, Лист2, … . Ви можете змінити ці імена на змістовніші, якщо клацнете двічі по ярличку аркуша і введете нове ім’я.

Нова робоча книга в Microsoft Excel за замовчуванням містить три аркуші. Ви можете збільшити їхню кількість, якщо клацнете правою кнопкою миші по вкладці будь-якого аркуша й оберете команду контекстного меню Добавить. У наступному діалозі вам потрібно зазначити піктограму Лист і клацнути по кнопці Ok. Видаляється аркуш іншою командою контекстного меню – Удалить.

Комірки

Робочий аркуш являє собою сукупність рядків і стовпців, які, у свою чергу, утворюють комірки.Комірка – це мінімальний елемент електронної таблиці. Вона має адресу, яка складається з імені стовпця й імені рядка, на перехресті яких розташована дана комірка.

Наприклад, у записах A1, B2, C6 літерами позначаються стовпці, а цифрами – рядки. Максимальне число стовпців на аркуші – 256. перші стовпці позначаються буквеним символом A, B, C, … і т.д., потім йдуть стовпці з двома літерами AA, AB, AC, … Максимальне число рядків також обмежене і дорівнює 65536 (=216).

До комірки може вводитися різна інформація, що відображається у вигляді тексту або числа: цілого, десяткового або звичайного дробу, відсотка, грошової суми тощо. Для введення інформації потрібно клацнути по комірці мишею, при цьому комірка стане виділена (обведена жирною рамкою), а в правому нижньому куті рамки з’явиться маленький квадратик – маркер заповнення. Зверніть увагу на цей елемент межі комірки, він часто використовується в операціях введення даних до електронної таблиці. Виділена комірка називається поточною або активною.

Коли ви виділяєте комірку, заголовки рядка і стовпця, на перехресті яких розташована комірка, виділяються напівжирним шрифтом. Адреса поточної комірки відображається в полі імені (мал. 1.1).

Діапазони

Чимало операцій в Microsoft Excel можна використовувати не тільки над окремими комірками, але й над групою комірок. До таких операцій належать копіювання і переміщення даних, форматування комірок, обробка даних різних комірок за однією формулою (наприклад, додавання або знаходження максимального значення).

Сукупність комірок електронної таблиці називається діапазоном. Найчастіше на практиці доводиться працювати з прямокутним діапазоном. Щоб виділити прямокутний діапазон, клацніть лівою кнопкою миші по верхній лівій комірці діапазону і не відпускаючи кнопки, протягніть до правої нижньої комірки діапазону, розташованій по діагоналі прямокутника. Виділений прямокутний діапазон буде обведений жирною рамкою, що містить маркер заповнення. Протягнувши мишею по рядку чи стовпцю, можна виділити діапазон комірок, що розміщені в одному рядку чи стовпцю відповідно.

Прямокутний діапазон комірок позначається записом адрес кутових комірок (лівої верхньої і правої нижньої), що розділені двокрапкою, наприклад:

C2:F8, B16:AD32, A3:A12, D1:G1

Запам’ятайте такий спосіб позначення діапазонів, тому що він постійно буде використовуватися при запису посилань і формул.

Контрольні запитання

 1. Що таке електронна таблиця?

 2. Які функції і призначення електронних таблиць?

 3. Назвіть спеціальні елементи вікна Excel і їх призначення.

 4. Що таке робоча книга?

 5. Які операції можна виконувати з аркушами?

 6. Як записуються адреси комірок?

 7. Що таке маркер заповнення?

 8. Що таке діапазон? Як записати позначення прямокутного діапазону?

 9. Виконайте виділення діапазонів A3:B6, G5:H7, D1:F10.

§ 2. Введення, редагування та зберігання даних

В цьому параграфі ви вивчите:

 • правила введення і редагування даних;

 • засоби автозаповнення;

 • введення прогресії;

 • зберігання робочої книги.

Введення даних з клавіатури

Введення даних у таблицю Microsoft Excel – це запис до комірок деяких значень або формул. Можливі два варіанти введення даних із клавіатури: введення безпосередньо до комірки і введення в рядок формул.

Для введення даних у рядок формул виділіть комірку, а потім клацніть у текстовому полі рядка формул. Наберіть необхідні дані і натисніть клавішу Enter.

Якщо ви зробили помилковий запис, але курсор ще залишається в активній комірці або у рядку формул, то просто натисніть клавішу Esc або кнопку Отменить на панелі інструментів. Якщо ж введення даних до комірки вже завершено (клавіша Enter була натиснута), то для очищення комірки виділіть її й натисніть клавішу Delete або BackSpace.

При введені даних Microsoft Excel автоматично розпізнає числа, текст, дати, логічні значення тощо. Всі ці типи значень записуються у комірках Microsoft Excel згідно з певними правилами.

^ Прості прийоми редагування електронних таблиць

Зміна даних

Операції зміни даних у комірках дуже прості. Ви можете користуватися одним із таких прийомів:

 • для зміни даних на нові виділіть комірку і наберіть у ній нові дані;

 • для редагування усередині комірки виділіть її, а потім зробіть подвійне клацання або натисніть F2 (у комірці з’явиться курсор);

 • для редагування у рядку формул активізуйте потрібну комірку, клацніть у рядку формул і змініть дані.

Завершується редагування натисканням на клавішу Enter або клацанням поза межами комірки, що редагується.

^ Переміщення і копіювання даних

Операції переміщення і копіювання даних можуть здійснюватися в Microsoft Excel за допомогою двох стандартних засобів, що підтримуються практично всіма Windows-додатками, це Drag and Drop і буфер обміну. Крім того, для копіювання в Microsoft Excel передбачений спеціальний засіб – маркер заповнення.

 • Drag and Drop. Це найпростіший спосіб переміщення і копіювання даних. Виділіть певний діапазон комірок і наведіть покажчик миші на жирну рамку межі діапазону. Коли покажчик набуде форми стрілки, натисніть ліву кнопку миші (при переміщенні даних) або ліву кнопку і клавішу Ctrl (при копіюванні). У останньому випадку до стрілки покажчика додається невелика позначка «+», що означає копіювання. Перетягніть зображення комірок у нове положення і відпустіть кнопку миші.

 • ^ Буфер обміну. При операціях переміщення і копіювання через буфер обміну виділіть первинні комірки. Потім виконайте команду меню Правка→Вырезать (Копировать). Для команд Вырезать і Копировать можна використовувати звичайні комбінації клавіш: Ctrl+X i Ctrl+C відповідно. Клацніть мишею по верхній лівій комірці цільового діапазону і оберіть команду Правка→Вставить або натисніть Ctrl+V. Ділянка первинних комірок залишається виділеною рухомим пунктиром, відмініть виділення натисканням на клавішу Esc.

 • ^ Маркер заповнення. Виділіть початкову комірку і наведіть покажчик миші на маркер заповнення, що міститься на межі комірки у правому нижньому куті. Покажчик миші перетвориться при цьому на тонке чорне перехрестя. Перетягніть маркер заповнення до цільових комірок і відпустіть кнопку миші. Якщо до цього в зоні вставки були інші дані, то вони будуть замінені новими.

^ Вставка рядків і стовпців

Розглянемо прийоми вставки порожніх рядків або стовпців до електронної таблиці. Для вставки одного рядка виділіть будь-яку комірку у рядку, над якою потрібно вставити новий рядок. Потім у меню Вставка оберіть команду Строки. Аналогічно можна вставити декілька рядків (число вставлених рядків дорівнюватиме числу виділених по вертикалі комірок).

Щоб вставити один стовпець, клацніть по комірці в стовпці, ліворуч від якого має бути новий стовпець, і виконайте команду Вставка→Столбцы. Для вставки декількох стовпців виділіть ті, ліворуч від яких потрібно розмістити нові стовпці. Кількість виділених стовпців буде рівна кількості стовпців, що вставляються.

Зазначимо, що можлива вставка не тільки рядків і стовпців, а й вставка порожніх комірок. Це виконується командою Вставка→Ячейки.

^ Видалення рядків, стовпців і комірок

Щоб видалити рядок (рядки) або стовпець (стовпці), виділіть об’єкти, що видаляються, і оберіть команду меню Правка→Удалить. При видаленні рядків звільнене місце заповнюється рядками, розташованими нижче, а при видаленні стовпців на їхнє місце зміщуються стовпці з правого боку.

Видалення комірки виконується дещо складніше. Оберіть команду Правка→Удалить й у діалозі, що з’явився, зазначте за допомогою перемикачів напрямок переміщення сусідніх комірок, які заповнять звільнене місце.

Автозаповнення

Істотно спростити введення даних до електронної таблиці можна за допомогою засобу автозаповнення, що забезпечує заповнення комірок даними з визначених послідовностей, передбачених в Microsoft Excel. Такими послідовностями є, зокрема, дні тижня, назви місяців, прогресії.

Пояснимо сказане на прикладі. Введіть до комірки В1 слово Понедельник і натисніть Enter. Наведіть покажчик миші на маркер заповнення цієї комірки (В1) і протягніть маркер униз до комірки В7. Відпустіть кнопку миші, коли виділеним виявиться діапазон комірок від В1 до В7. У результаті у виділених комірках з’являться записи, що відповідають наступним дням тижня: Вторник, Среда тощо. Ця послідовність належить до заздалегідь заданих в електронних таблицях Microsoft Excel.

Додаткові можливості при автозаповненні з’являються, якщо ви перетягуєте маркер правою кнопкою миші. При проходженні маркера через комірку виникатиме спливаюча підказка із вказанням значення, що буде записано в дану комірку. Якщо після виділення діапазону, що заповнюється, відпустити кнопку миші, з’явиться контекстне меню маркера заповнення. Оберіть потрібний пункт у цьому меню.

^ Введення прогресій

Засіб автозаповнення дозволяє також створювати арифметичні прогресії. Скажімо, введіть до комірки А1 число 1, а до комірки А2 - число 2. Потім виділіть обидві комірки і протягніть маркер заповнення діапазону А1:А2 униз до комірки А10. У результаті в комірках діапазону А1:А10 ви одержите послідовність натуральних чисел 1, 2, 3, …, 10.

Описаним способом можна створювати не тільки послідовності натуральних чисел, а й арифметичні прогресії з будь-яким кроком, – як зростаючі, так і спадні.

Спробуйте самостійно побудувати прогресії:

0,1 0,2 0,3 …

0,6 0,4 0,2 0 -0,2 -0,4 …

Можливості Excel у створенні прогресій цим не обмежуються. Ви можете побудувати, скажімо, геометричну прогресію або послідовність дат. Розглянемо створення геометричної прогресії 1, 0,1, … 0,00001.

 • Запишіть до комірки А1 число 1 і протягніть маркер заповнення правою кнопкою миші до комірки F1.

 • Відпустіть кнопку миші й оберіть у контекстному меню опцію Прогрессия.

 • У діалозі Прогрессия (мал. 2.1) встановіть перемикачі Расположение… по строкам і Геометрическая. У поле Шаг введіть число 0,1

 • Клацніть по кнопці ОК, після чого діапазон А1:F1 буде заповнений числами заданої прогресії.

Якщо ви бажаєте заповнити елементи прогресії не рядок, а стовбець то клацніть по кнопці у діапазоні Прогрессия по перемикачу Расположение… по столбцам.

^ Зберігання робочої книги

Оскільки робоча книга Excel є файлом (із розширенням xls), прийоми її зберігання такі, як і прийоми зберігання документів в інших додатках Microsoft Office. Найпростіший із них – виконати команду меню Файл→Сохранить, після чого файл буде збережений під своїм ім’ям у тій самій папці, у якій він містився раніше.

Якщо файл новий, то після команди Сохранить з’явиться діалогове вікно Сохранение документа, у якому потрібно задати місце розташування файла, що зберігається, його ім’я та розширення. Після заповнення необхідних текстових полів слід клацнути по кнопці Сохранить.
Мал. 2.1. Діалог задання параметрів прогресії
Якщо файл вже існував на диску і ви бажаєте зберегти його під новим ім’ям, ввійдіть у меню Файл→Сохранить как і виконайте необхідні операції в тому самому діалозі Сохранение документа.

Вправи

 1. Введіть до комірок стовбця А прізвища ваших знайомих, використовуючи при цьому безпосереднє введення до комірок. У комірки стовпця В введіть імена знайомих, застосовуючи введення у рядок формул. Очистіть зміст останнього рядка, а потім відновіть ці дані командою Правка→Отменить очистку.

 2. Створіть у комірках рядка 1 арифметичну прогресію 0, 2, 4,…

 3. Заповніть рядок 2 прогресією -1, -3, -5,…

 4. Заповніть рядок 3 геометричною прогресією 1, 2, 4,…

 5. Задайте для отриманих прогресій шрифт Times New Roman, 9пт, напівжирний. Вирівняйте значення в комірках по центру.
следующая страница >>