asyan.org
добавить свой файл
1 2
ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

Пояснювальна записка

Праця як вид людської діяльності є дуже багатим і складним процесом, у якому так чи інакше беруть участь основні функціональні комплекси нашого організму: як сприймаючі (аналізатори, органи чуттів), перетворюючі (мозок), так і моторні (виконавчі функції).

У школі інтенсивної педагогічної корекції перед предметом «Трудове навчання» постають специфічні завдання, що випливають з особливостей розвитку учнів і спрямовані на корекцію недоліків їхньої розумової та мовної діяльності. У процесі навчання праці повинні компенсуватися недорозвинення емоційно-вольової сфери дітей, формуватися такі якості особистості, як спостережливість, цілеспрямованість, самостійність. Спеціальними завданнями повинні стати розвиток моторики дрібних м'язів рук і удосконалення просторових уявлень. Велика увага повинна приділятися розвитку пізнавальних інтересів учнів, їхній початковій професійній орієнтації.

Тому курс «Трудове навчання» підготовчого-четвертого класів школи інтенсивної педагогічної корекції також виконує ряд важливих функцій:

корекційну:

- побудова змісту програми з трудового навчання з урахуванням індивідуально-типологічних особливостей дитини;

- розвиток мислення, використовуючи практичну діяльність із різними матеріалами, які використовуються на уроках праці;

- розвиток мовлення через мовленнєвий супровід власної діяльності, розширення активного словника, розвиток плануючої та контролюючої функцій мовлення;

- розвиток моторики рук при роботі з виготовлення виробів із різних матеріалів як психофізична основа поліпшення розумової діяльності дитини;

- корекція емоційно-вольової сфери учнів школи інтенсивної педагогічної корекції через поліпшення здатності до орієнтування в завданні, планування, утримування завдання у внутрішньому плані, само- і взаємоконтролю результатів виконуваного завдання, оцінку його виконання;

- формування дитини як суб'єкта колективної трудової діяльності через поєднання самостійної, групової, колективної роботи на уроках трудового навчання;

навчальну:

- залучення предметно-практичної діяльності на уроках трудового навчання для закріплення вивченого на уроках математики, рідної мови, читання, предметів «Я і Україна», «Природознавство» (перетворення складних абстрактних дій з невидимого плану в зовнішній, видимий);

- засвоєння відомостей про властивості матеріалів, з якими дитина працює на уроках трудового навчання, практичне їхнє використання.

пропедевтичну (початкову профорієнтаційну підготовку);

- введення відомостей про професії, доступні для розуміння дітьми із затримкою психічного розвитку, які пов'язані з предметно-практичною діяльністю дітей на уроках трудового навчання;

- виявлення здібностей дітей до різних видів трудових операцій, заохочення до творчого розвитку предметно-практичної діяльності дітей із затримкою психічного розвитку.

Практична діяльність на уроці праці дає змогу вчителеві більш різнобічно вивчити індивідуальні особливості й особистісні якості кожної дитини, а самій дитині виявити ті особистісні властивості, які не проявляються на уроках з інших предметів.

Саме на уроках трудового навчання створюється унікальна можливість «перекладу» складних абстрактних дій з невидимого плану в зовнішній (видимий), тому що учень діє в рамках предметно-практичної діяльності. На базі зовні позначених вимог більш ефективно розвивається пізнавальна сфера дитини із ЗПР.

Виходячи зі сказаного, курс передбачає вирішення таких завдань:

- оволодіння прийомами ручної роботи з різними матеріалами через оволодіння різноманітними ручними операціями, що по-різному впливають на психофізіологічні функції дитини;

- оволодіння первинними загальнотрудовими вміннями (ставити мету діяльності, організовувати роботу, планувати предметно-практичну діяльність, контролювати й оцінювати її);

- формування вмінь орієнтуватися в завданні на відтворення зразка, у роботі за інструкцією, формування уяви;

- формування початкових навичок культури праці, бережливого ставлення до матеріалів і устаткування, до навколишнього середовища;

- знайомство з матеріалами та їхнім походженням, професіями, які пов'язані з цими матеріалами (доступними для розуміння дітьми із ЗПР).

^ ПРОГРАМА ПІДГОТОВЧИЙ КЛАС 34 год (1 год на тиждень)

Пор.К-сть

год

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи та очікувані результати

1 1.1

16

1

ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ Робота з папером

(Вступне заняття) Робоче місце, його організація і правила догляду за ним. ^ Технічні відомості: види паперу та його призначення - білий для писання, для зошитів, для малювання, газетний, картон. Трудові операції. Прибирання робочого місця і догляд за ним.

Учень:

- має уявлення про різні види паперу та його призначення: білий для писання, для зошитів, для малювання, газетний, картон;

- розрізняє папір за його видами наочно і за допомогою тактильних відчуттів;

- знає правила догляду за робочим місцем;

- уміє прибирати робоче місце за інструкцією вчителя, утримувати його в чистоті та порядку.

Сенсомоторний розвиток: визначення видів паперу наочно і за допомогою тактильних відчуттів. Розвиток просторової орієнтації на робочому місці. Визначення місцезнаходження приладдя. Пізнавальний розвиток: аналіз і порівняння різних видів паперу. Розвиток мовлення: розширення словникового запасу, використання нових слів, вивчених на уроці, в описі своїх дій. Вольовий і особистісний розвиток: засвоєння й виконання вимог до чистоти і порядку на робочому місці, виконання правил поведінки під час уроків праці, виховання акуратності, організованості.

1.2

3

Виготовлення виробів із заготовок прямокутної та квадратної форми за допомогою згинання

Учень:

Сенсомоторний розвиток:

Демонстрація найпростіших виробів з аркуша прямокутної та квадратної форми. ^ Трудові операції. Згинання паперу з використанням гладилки. Прийоми згинання квадрата і прямокутника по діагоналі і навпіл. Виготовлення найпростіших виробів шляхом згинання паперу (орігамі). Приблизний перелік виробів: літак, човник, конверт, пілотка.

- розрізняє сторони, вершини заготовки з паперу прямокутної і квадратної форми; вміє позначати їх за вказівкою вчителя;

- вміє виконувати найпростіші операції згинання аркуша паперу прямокутної, квадратної форми за зразком (під керівництвом учителя);

- вміє виготовляти найпростіші вироби за допомогою згинання паперу.

визначення видів паперу наочно І за допомогою тактильних відчуттів. Пізнавальний розвиток: аналіз і порівняння різних видів паперу, зразка виробу, власного виробу зі зразком і власних дій з діями вчителя. Розвиток мовлення: розширення словникового запасу, використання нових слів у словесному описі власної діяльності. Розвиток саморегуляції, здатності: - працювати за наочною демонстрацією та словесною інструкцією; - працювати в певній послідовності дій; - до оцінювання власної роботи в процесі її виконання.

1.3

4

Виготовлення виробів шляхом аплікації деталей за допомогою відривання і скручування паперу

Учень:

Розвиток просторового орієнтування на аркуші паперу

^ Технічні відомості про кольоровий папір, його застосування. Інші види паперу: цигарковий, серветки, металізований картон, гофрований. Розпізнавання виду паперу і його кольору. Поняття про аплікацію, мозаїку. Демонстрація виробів. Клей-олівець для паперу (або інший клей для паперу). Правила нанесення клею на папір. Правила особистої гігієни і безпечної роботи.

^ Трудові операції. Нанесення контуру виробу на картонну основу. Відривання потрібних частин паперу для аплікації (мозаїки). Скручування і скочування паперу. Наклеювання підготовлених деталей аплікації (мозаїки) на основу.

^ Приблизний перелік виробів: будинок, машина, пташка, глечик з квітами.

- розпізнає колір паперу; різні види паперу (цигарковий, серветки, металізований картон, гофрований); наочно і за допомогою тактильних відчуттів; - знає і виконує правила техніки безпеки та особистої гігієни, правила нанесення клею на папір; вміє:

- використовувати папір залежно від його властивостей (цигарковий, картон, гофрований, для писання);

- розмічати папір згинанням; - відривати пальцями деталі для аплікації потрібного розміру й кольору;

- скручувати папір; - скочувати папір;

- наклеювати деталі на основу;

- виконувати аплікаційні роботи за зразком;

- підтримувати робоче місце в порядку.

Сенсомоторний розвиток: визначення видів паперу наочно і за допомогою тактильних відчуттів; розвиток зорово-моторної координації при відриванні, скручуванні, скочуванні; тонкої моторики руки. Пізнавальний розвиток: аналіз, порівняння різних видів паперу, його кольорів під час виконання підбору кольору й розміру деталей для аплікації, мозаїки. Розвиток мовлення: використання назв видів паперу, його кольорів, назв трудових операцій в описі власних дій, словесний звіт про власну роботу. Розвиток саморегуляції: здатності виконання завдання за зразком і простою інструкцією за допомогою вчителя. Виховання позитивних рис особистості: акуратності, терпеливості, ретельності.

1.4

8

Виготовлення виробів шляхом аплікації із фігур правильних геометричних форм: прямокутної, трикутної, круглої

Учень:
Ножиці і правила техніки безпеки під час роботи з ними. Форми пласких деталей: прямокутна, трикутна, кругла. Розпізнавання розміру й форми деталей для аплікації. Підбір деталей для виконання аплікації за зразком. Правила розмічання паперу за шаблонами і трафаретами. Прийоми економного розмічання. Трудові операції. Навчання прийомам вирізування. Різання по прямій по лінії згину, по намічених олівцем лініях, по ламаній.

^ Приблизний перелік виробів: силуети машин, птахів, тварин, дидактичний матеріал для підготовки до навчання грамоти (фішки квадратної форми трьох кольорів), лічильний матеріал для математики, математичне лото, доміно.

- розпізнає колір, розмір, геометричну форму деталей для аплікації;

- знає і виконує правила техніки безпеки при роботі з ножицями; вміє:

- розмічати папір згинанням і за допомогою шаблонів, трафаретів;

- розрізати по сліду згину, по намічених прямих лініях;

- вирізувати квадрати, прямокутники, трикутники;

- розмічати аркуш-основу для аплікації за зразком;

- наклеювати деталі на основу (аркуш паперу);

- виконувати аплікаційні роботи.

Розвиток просторового орієнтування на аркуші паперу Сенсомоторний розвиток: розвиток зорово-моторної координації при вирізуванні, тонкої моторики руки. Пізнавальний розвиток: аналіз, порівняння під час підбору форми, кольору й розміру деталей для аплікації, аналіз зразка виробу, порівняння власного виробу зі зразком і власних дій з діями вчителя. Розвиток мовлення: використання назв геометричних форм, кольорів деталей, трудових операцій, здійснюваних на уроці, в описі власних дій. Розвиток саморегуляції: здатності виконання завдання за зразком і простою інструкцією за допомогою вчителя. Виховання позитивних рис особистості: акуратності, терпеливості, ретельності.

2

18

^ РОБОТА 3 ПЛАСТИЛІНОМ І ПРИРОДНИМ МАТЕРІАЛОМ

2.1

10

Виготовлення виробів із пластиліну

Учень:

Сенсомоторний розвиток:

Демонстрація виробів із пластиліну. ^ Технічні відомості: основна властивість пластиліну - пластичність, пом'якшення при нагріванні, розминанні пальцями. Інструменти і пристосування: стеки і ножі для роботи з пластиліном, правила роботи з ними. Трудові операції. Скачування і розплющування пластиліну, витягування з цілого шматка. Приблизний перелік виробів: фрукти, овочі, гриби, посуд, башта з циліндрів і кілець різного кольору, іграшки.

- знає і дотримується правил техніки безпеки й особистої гігієни під час роботи з пластиліном.

- знає властивості пластиліну;

вміє:

- працювати зі стеками;

- ділити брусок і кулю з пластиліну на частини;

- володіє прийомами скачування і розплющування пластиліну, витягування із цілого шматка;

- ліпить за зразком різні предмети з основи круглої та прямокутної форм.

розвиток тонкої моторики руки, зорово-моторної координації. Пізнавальний розвиток: аналіз і порівняння форми, кольору виробів із пластиліну; аналіз зразка виробу, порівняння власного виробу зі зразком і власних дій з діями вчителя. Розвиток мовлення: використання назв матеріалів, трудових операцій під час опису власних дій. Розвиток саморегуляції: здатності до наслідування наочному зразку та словесній інструкції за допомогою вчителя. Виховання позитивних рис особистості: акуратності, терпеливості, ретельності, вміння доводити роботу до кінця.

2.2

8

Виготовлення виробів із природних матеріалів на площині

Демонстрація виробів.

Учень:


Сенсомоторний розвиток:

^ Технологічні відомості. Властивості природних матеріалів: насіння, круп, листя рослин, яєчної шкаралупи, вати (сипучість, крихкість, м'якість, сухість); клею ПВА. Правила роботи з клеєм ПВА. Трудові операції. Розмічання основи (картону) для виконання виробу з природних матеріалів на площині. Клеєння сухого листя на основу. Нанесення потрібної кількості клею. Насипання круп і подрібненої яєчног шкаралупи на підготовлену основу. Нарізання вати і клеєння її на основу. Виготовлення виробів на площині (листівок) із використанням природних матеріалів. Приблизний перелік аплікацій на картоні: котик, зайченя, білка, осіннє дерево, засніжена галявина, ялинка, орнамент, обереги.

- має уявлення про властивості різних природних матеріалів (листя, насіння, круп, яєчної шкаралупи, вати);

- знає і виконує правила роботи й особистої гігієни під час роботи з клеєм ПВА; вміє:

- розмічати картон-основу для наклеювання природних матеріалів (крупи, шкаралупи, вати тощо) за зразком;

- намазувати на основу потрібну кількість клею ПВА;

- клеїти природний матеріал на приготовлену основу (крупи, шкаралупу, листя, вату);

- виготовляти листівки з різних матеріалів за зразком.

визначення природних матеріалів наочно і за допомогою тактильних відчуттів, розвиток зорово-моторної координації, тонкої моторики руки при роботі з різними природними матеріалами (посипання крупою, подрібненою шкаралупою, вистилання ватою). Пізнавальний розвиток: аналіз, порівняння різних природних матеріалів, їхніх властивостей, аналіз готових виробів, визначення, з чого вони зроблені. Розвиток мовлення: використання назв природних матеріалів, їхніх властивостей, назв трудових операцій, що виконуються на уроках, в описі власних дій. Розвиток уяви під час виконання самостійної творчої роботи з використанням різних природних матеріалів. Розвиток саморегуляції: виконання завдання за зразком і простою інструкцією за допомогою вчителя. Виховання позитивних рис особистості: акуратності, терпеливості, ретельності, вміння доводити роботу до кінця.

На кінець року учень повинен :

знати:

- різні види паперу та їхні призначення, різні природні матеріали, їхні властивості;

- назви і призначення інструментів і пристосувань для роботи (гладилка, ножиці, стеки і ножі для пластиліну, клей-олівець);

- назви, властивості матеріалів, використовуваних на уроках, особливості їхньої обробки (властивості пластиліну, назви і властивості природних матеріалів);

- правила техніки безпеки під час роботи з ножицями, стеками, клеєм, пластиліном;

- правила особистої гігієни під час роботи на уроках праці;

вміти:

- користуватися інструментами і пристосуваннями, зазначеними в програмі; - прибирати робоче місце, утримувати його в чистоті й порядку;

- аналізувати зразок (за запитаннями вчителя), виконувати роботу» в потрібній послідовності;

- виготовляти вироби з паперу шляхом згинання за зразком (під керівництвом учителя);

- правильно виконувати аплікаційні роботи (за зразком);

- ліпити предмети з пластиліну за зразком;

- дотримувати правил гігієни праці й безпечної роботи.

На кінець року учень:

- виявляє інтерес до уроків праці;

- орієнтується на робочому місці, на аркуші паперу;

- використовує назви різних матеріалів і пристосувань у мовленні, під час опису власної діяльності;

- з допомогою вчителя аналізує і порівнює властивості матеріалів, що використовуються на уроках;

- може зосереджувати увагу на роботі за зразком або інструкцією вчителя;

- може утримувати в пам'яті просту словесну інструкцію;

- може працювати за поетапною демонстрацією вчителя;

- виявляє готовність до оцінювання результату своєї діяльності.


следующая страница >>