asyan.org
добавить свой файл
1

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


практичних занять з дисципліни

Інформаційні технології у психології та медицині”


для студентів 1 курсу медико-психологічного факультету

на ІІ семестр 2010-2011 н.р.Тема

Години

Змістовий модуль 1. Основи інформаційних технологій в галузі охорони здоров’я. Методологія обробки та аналізу медичних даних. Формалізація і моделювання.Техніка безпеки. Вхідний контроль. Базові поняття дисципліни. Основні етапи розв’язування медико-психологічних задач з використанням математичних методів і комп’ютерних технологій

2Створення електронних форм і бланків медичної та психологічної документації.

3Моделювання та формалізація медико-психологічних задач Алгоритмізація медичних та психологічних задач

3

Змістовий модуль 2. Медичні та психологічні дані. Обробка та аналіз даних.Класифікація медичних та психологічних даних . Кодування, види кодів.

3Аналіз біосигналів. Візуалізація медичних даних. Обробка та аналіз медичних зображень

3Мережеві технології. Основи телемедицини

3Вимірювання у медицині та психології. Задачі математичної статистики, основні поняття вибіркового методу.

3Елементи теорії кореляції та регресії. Розв’язування медико-психологічних задач з використанням методів математичної статистики.

3Контроль виконання етапу розрахунково-графічної роботи.

Контроль засвоєння модулю 1

3
^ РАЗОМ 1 МОДУЛЬ

26

Змістовий модуль 3. Медичні знання та прийняття рішень у медицині та психології. Інформаційні системи у галузі охороні здоров’я


10

Формальна логіка у вирішенні задач діагностики, лікування та

профілактики захворювань

3

11


Підтримка прийняття рішень за допомогою простих засобів

прогнозування

3

12


Типи інформаційних систем у галузі охорони здоров’я. Госпітальні

інформаційні системи

3

13

Інформаційні системи і бази даних

3

14


Індивідуальні медичні картки. Структуризація змісту електронних

медичних карток

3

15


Контроль виконання етапу розрахунково-графічної роботи.

Контроль засвоєння модулю 2 .

3

РАЗОМ ДРУГИЙ МОДУЛЬ

18

ВСЬОГО

44

Зав. кафедрою медичної інформатики

та комп’ютерних технологій навчання,

професор Булах І.Є.