asyan.org
добавить свой файл
1

ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

вчителя фізичної культури

_________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Кваліфікаційні вимоги:
– вища педагогічна освіта за фахом.
Повинна знати:
предмет викладання, методику викладання та виховні цілі, педагогіку, психологію, вікову фізіологію;
– цілі, принципи, організацію, нормативне забезпечувати шкільної освіти, зокрема, стосовно предмета, що викладається;
– форми, методи, засоби навчально-виховного процесу, вимоги до його матеріально-технічного оснащення;
– індивідуальні характеристики учнів, питання формування різних учнівських колективів і керівництва ними;
– соціальні, культурні, інші умови навчання й виховання;
– принципи, якими керуються провідні вчителі;
– основні напрямки й перспективи розвитку освіти;
– Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші законодавчі й нормативно-правові акти та документи з питань навчання й виховання;
– державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.
Повинна вміти:
– ефективно застосовувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності.
Загальні положення:
– працює при п'ятиденному робочому тижні з двома вихідними днями;
– тривалість робочого часу визначається навчальним розкладом і посадовими обов'язками. При можливості передбачається один вільний день на тиждень для методичної роботи й підвищення кваліфікації;
– може залучатися адміністрацією до чергування по школі у відповідності до існуючого графіка. Чергування починається за 20 хвилин до початку занять і закінчується не пізніше 20 хвилин після останнього уроку;
– час осінніх, зимових і весняних канікул, а також час літніх канікул, які не співпадають із черговою відпусткою, є робочим часом. В ці періоди учитель залучається адміністрацією школи до педагогічної й організаторської роботи у межах часу, що не перевищує його навчального навантаження до початку канікул;
– один раз на п'ять років проходить переатестацію.
Службові обов'язки:
– відповідає за виконання навчальної програми, оволодіння учнями необхідними знаннями, вміннями й навичками на уроках фізкультури, за проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня;
– забезпечує на уроках і позакласних заняттях із фізичної культури додержання санітарно-гігієнічних вимог і вживання заходів щодо запобігання спортивним травмам і нещасним випадкам;
– проводить заняття з учнями спеціальної медичної групи;
– веде систематичний облік фізичної підготовки учнів;
– використовує методи, прийоми й форми організації фізичної підготовки, що відповідають сучасним вимогам теорії й методики фізичного виховання дітей шкільного віку;
– організовує позакласну фізкультурно-масову й спортивну роботу в школі, залучаючи максимальну кількість учнів до фізкультурних гуртків, груп ЗФП, секцій з різних видів спорту й туризму та до інших масових спортивних заходів;
– надає організаційну й методичну допомогу вихователю групи продовженого дня в організації занять фізичною культурою з учнями, широко залучаючи до цього фізкультурний актив школи;
– забезпечує підготовку учнів до здачі юнацьких спортивних розрядів;
– спрямовує роботу шкільного колективу фізичної культури, а також готує громадських інструкторів і суддів із числа учнів і залучає їх у доступних формах до проведення різних фізкультурно-оздоровчих занять і заходів у школі та за місцем проживання;
– організовує внутрішкільні змагання й фізкультурні свята, готує учнів до позашкільних спортивних змагань;
– підтримує контакт із спортивними товариствами і позашкільними закладами, що їх відвідують учні школи;
– здійснює облік тих, хто не вміє плавати, і спільно з адміністрацією школи організовує навчання їх плаванню;
– вивчає індивідуальні особливості школярів, дбає про розвиток їхніх здібностей, талантів на основі задатків та обдарувань;
– проводить індивідуальну, позакласну роботу з учнями з предмета, що викладах;
– настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, патріотизму, працелюбства, інших доброчинностей;
– виховує в учнів повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;
– готує вихованців до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
– додержується педагогічної етики,, поважає гідність учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя;
– вимагає від учнів дотримання навчальної дисципліни, Статуту школи;
– контролює забезпечення здорових, безпечних умов навчання та праці;
– підтримує зв'язки з батьками, надає їм консультативну допомогу з питань навчання, виховання, розвитку їхніх дітей;
– постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
– несе особисту відповідальність за порушення норм гігієни і правил техніки безпеки незалежно від того, привели чи ні ці порушення до нещасного випадку.
Як завідуюча спортивним залом зобов'язана:
– створювати для проведення занять у спортивному залі здорові й безпечні умови;
– забезпечувати нагляд за безпечним станом і експлуатацією обладнання, та санітарним станом спортзалу;
– забезпечувати виконання діючих правил і інструкцій з техніки безпеки й гігієни праці;
– проводити інструктаж учнів із техніки безпеки й гігієни праці з послідуючим оформленням інструктажу в журналі установленої форми;
– негайно повідомляти директора школи про кожний нещасний випадок;
– приймати заходи щодо наявності в спортзалі медичної аптечки, її комплектності відповідно існуючого переліку;
– вносити пропозиції для включення їх до плану роботи школи й угоди профкому з адміністрацією щодо проведення на робочому місці номенклатурних заходів з охорони праці;
– повідомляти директора школи про невиконання до строку намічених заходів, які забезпечують безпечні умови навчання й праці;
– за несвоєчасне й неякісне проведення інструктажу з техніки безпеки несе відповідальність згідно діючого законодавства.
У випадку виникнення пожежі зобов'язана:
– негайно повідомити про пожежу директора школи або чергового вчителя, а при необхідності - в пожежну частину (тел. 101 або 93-12-01);
– прийняти всі залежні заходи до евакуації дітей з приміщення (згідно існуючого плану евакуації). Евакуацію дітей починати з приміщення, де виникла пожежа;
– направити евакуйованих дітей у безпечне місце (приміщення);
– одночасно негайно приступити до гасіння пожежі своїми силами і засобами пожежогасіння, які маються у школі;
– чітко інформувати директора школи чи чергового вчителя про те, чи всі учні евакуйовані з палаючого чи задимленого приміщення.
Має право на:
– захист професійної честі, гідності;
– вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
– індивідуальну педагогічну діяльність;
– участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
– підвищення кваліфікації, перепідготовку;
– користування подовженою оплачуваною відпусткою, а у випадку невідкладної необхідності – на відпустку без збереження зарплати або на відпустку в рахунок тарифної (із дозволу адміністрації);
– отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку визначеному законодавством України;
– на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
– пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;
– підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації й перепідготовку;
– розірвання трудового договору за власним бажанням, якщо адміністрація школи не виконує законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань, і на вихідну допомогу в цьому випадку в розмірі трьохмісячного заробітку;
– внесення пропозицій до «Угоди на охорону праці між адміністрацією й комітетом профспілки» про поліпшення умов праці, виробничої санітарії, техніки безпеки на робочому місці;
– відшкодування школою шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним із виконанням трудових обов'язків;
– відшкодування моральної шкоди, якщо небезпечні або шкідливі умови праці призвели до моральної втрати потерпілого, порушення його нормальних життєвих зв'язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя;
– заохочення за успіхи у праці;
– звернення з приводу трудових спорів з адміністрацією до комісії з трудових спорів, а також до районного суду;
– інформацію про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
– відмову від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для життя або здоров'я працівника чи інших людей або навколишньому середовищу (якщо факт такої ситуації підтверджується уповноваженим з охорони праці школи з участю представника профспілки, а в разі виникнення конфлікту – відповідним органом державного нагляду за охорону праці з участю представника профспілки;
– надання легшої роботи за станом здоров'я відповідно до медичного висновку (тимчасово або без обмеження строку);
– обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань;

Забороняється:
– змінювати за власним розсудом розклад уроків (занять) і графік роботи;
– відміняти, подовжувати чи скорочувати протяжність уроків (занять) і перерв між ними;
– випроваджувати учнів з уроків (занять);
– курити у приміщенні школи;
– звільняти учнів від присутності на уроці для виконання громадських доручень, участі у спортивних та інших заходах;
– допускати на уроки (заняття) сторонніх осіб без дозволу директора школи або його заступників;
Загальна дисциплінарна відповідальність:
– за порушення трудової дисципліни може бути застосовано один із видів стягнення: догана, звільнення;
– звільнення з роботи застосовується за систематичне порушення трудової дисципліни, прогул без поважних причин, появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння, вчинення за місцем роботи розкрадання державного або громадського майна, вчинення аморального проступку;
– до застосування дисциплінарного стягнення адміністрація повинна зажадати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення;
– відмова працівника дати пояснення не може служити перешкодою для застосування стягнення;
– дисциплінарне стягнення може бути оскаржене у порядку, встановленому чинним законодавством в органи по розгляду трудових спорів.


Директор школи­­­­­­­­­­­­­­_________________
Посадову інструкцію одержав______________________
Дата____________________