asyan.org
добавить свой файл
1
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНСТРУКТОРА З ФІЗИЧНОЇ

КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

І. Загальні положення

1.1. Інструктора з фізичної культури і спорту дитячого оздо­ровчого закладу«...» профспілко­вого комітету ... (далі — інструк­тор із спорту) приймають на посаду і звільняють з посади за розпо­рядженням голови профспілково­го комітету з подання начальника дитячого оздоровчого закладу (далі — заклад) з числа повноліт­ніх осіб.

1.2. Кваліфікаційні вимоги: фахова освіта і стаж практичної роботи з дітьми і підлітками не
менше двох років.

 1. У своїй діяльності керується Положенням про дитячий оздоровчий заклад (Статутом), за­твердженим постановою проф­спілкового комітету, законами, нормативними актами державних органів, що регламентують діяльність дитячих оздоровчих закладів, методичними та інструктив­ними матеріалами профспілкових органів, зокрема обласної ради профспілок, а також дійсною інструкцією.

 2. Структурно підлеглий на­чальнику закладу, працює під ке­рівництвом заступника начальника з виховної роботи, старшого вихователя.

 3. Є матеріально відповіда­льною особою й несе відповідальність за довірені йому матеріа­льні цінності.

 4. На період відсутності його заміщує інструктор з плавання, за­міщує інструктора з плавання на період його тимчасової відсутності.

^ II. Обов'язки

Інструктор із спорту зобов'яза­ний:

 • до заїзду в заклад пройти обов'язковий медичний огляд на право роботи в ньому, належним чином оформити особисту санітарну книжку і здати її лікарю за­кладу;

 • пройти обов'язковий ін­структаж в обсязі, необхідному для здійснення своїх обов'язків;

 • дотримуватися вимог Поло­ження (Статуту) закладу, викону­вати Правила внутрішнього розпо­рядку;

 • ознайомитися з дійсною ін­струкцією й чітко дотримуватись її;

 • проводити цілеспрямовану діяльність з профілактики дитячого травматизму і нещасних випадків;

 • брати участь у плануванні виховної та оздоровчої роботи закладу;

 • організувати навчання та інструктаж вихователів з організа­ції й проведення спортивних ігор і змагань;

 • організувати проведення спортивно-масової роботи в дитячому закладі, керувати нею;

 • організувати проведення щоденної ранкової гігієнічної зарядки;організувати спортивні заняття з дітьми з ослабленим здоров'ям;

 • складати заявки на придбання спортивного інвентаря, стежити за його дбайливим використанням,
  ремонтом, брати участь у списанні;

 • під час проведення спорти­вних змагань забезпечувати абсо­лютну безпеку дітей і підлітків;
  формувати моральні якості, виховувати волю до перемоги;

 • надавати допомогу вихователям у формуванні органів фізкультурного самоврядування в за­гонах;

 • організовувати і проводити спортивні змагання, турніри, свята;

— проводити консультації для - вихователів з питань, віднесених до його компетенції;

— виконувати інші обов'язки і доручення, що входять до його компетенції, за розпорядженням
адміністрації дитячого оздоровчо­го закладу.

^ III. Права

Інструктор зі спорту має право:

 • знайомитися з проектами, рішеннями відповідних органів і організацій з питань діяльності дитячих оздоровчих закладів, на­казами начальника закладу, що стосуються ділянки виконуваної ним роботи, вносити відповідні пропозиції до них;

 • брати участь в обговоренні питань щодо виконуваних ним обов'язків;

 • вносити на розгляд профспілкового комітету, керівника за­кладу пропозиції з удосконалення діяльності закладу й методів роботи колективу; зауваження щодо діяльності закладу; варіанти усу­нення наявних недоліків;

 • вимагати від начальника закладу надання допомоги у виконанні покладених на нього посадових обов'язків і реалізації прав, передбачених даною поса­довою інструкцією;

 • візувати і підписувати всі документи за характером своєї діяльності;

 • звертатися до керівництва закладу, профспілкового комітету для захисту своїх професійних інтересів.

IV. Відповідальність

Інструктор із спорту несе дис­циплінарну, адміністративну, мате­ріальну, кримінальну відповідаль­ність у рамках чинного законодав­ства за:

 • збереження життя, здоров'я, повагу честі, гідності й недоторканності дітей, які перебува­ють у дитячому оздоровчому за­кладі в межах своїх посадових обов'язків;

 • недбале ставлення до ви­конання своїх посадових обов'язків;

 • результати спортивно-оздоровчої роботи в закладі, виконання намічених планів;

 • дотримання трудової дис­ципліни, норм охорони праці й техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки, санітарно-гігієнічних правил і норм;

— порушення Правил внутрі­шнього розпорядку, поведінку, несумісну з поняттями педагогічні етики.

З інструкцією ознайомлені: