asyan.org
добавить свой файл
1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням сільського

голови с.Літки №81 від

„_23_”___листопада 2012р.

______________О.Б.Сивуха

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

секретаря виконкому Літківської сільської ради.


 1. Загальні положення

1.1. Посада секретаря виконкому Літківської сільської ради відноситься до

V категорії посад в органах місцевого самоврядування.

1.2. В своїй роботі секретар виконкому керується Конституцією України, Зако-

ном України „Про місцеве самоврядування в Україні”, нормами цивільного,сімейного, тру-

дового законодавства України та іншими нормативно - правовими актами, що стосуються

його роботи; рішеннями Літківської сільської ради, її виконавчого комітету, розпоряджен-

нями сільського голови.

  1. За рішенням Літківської сільської ради повноваження секретаря виконав-

чого комітету виконує секретар сільської ради, обраний відповідно до п.1 ст.50 Закону

України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

  1. Секретар виконкому сільської ради не може суміщати свою службову діяль-

ність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах ( крім викладацької, наукової

та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю.

  1. Під час здійснення наданих законом повноважень секретар виконкому є

підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед сільською радою і виконкомом Літків-

ської сільської ради, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої

влади – також підконтрольним Броварській районній державній адміністрації.

  1. Повноваження секретаря виконкому сільської ради можуть бути достроково

припинені за рішенням сільської ради у випадках:

- передбачених ст.20 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядуван-

ня”;

-в разі порушення ним Конституції. Законів України,прав і свобод громадян, не забез-

печення виконання ним наданих йому повноважень.
1.7. Секретар виконкому сільської ради повинен знати

- Конституцію України, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „ Про

службу в органах місцевого самоврядування”, інші нормативні акти України, які стосують-

ся роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- загальнотеоретичні основи управлінської діяльності та правничих дисциплін в об-

сязі, необхідному для бездоганного виконання своїх службових обов’язків у сфері місце-

вого самоврядування;

- загальні, конкретні та практичні проблеми в галузі соціальної та гуманітарної політи-

ки, які існують у територіальній громаді;

- етику та культуру ділового і політичного спілкування;

- зміст основних економічних процесів на рівні територіальної громади в умовах ре-формування економіки та становлення ринкових відносин;

- загальні теоретичні і правові засади здійснення управління селом;

- розподіл сфер діяльності в процесі управління селом;

- організацію, форми і методи роботи органів територіального самоврядування;

- проблеми соціального захисту членів територіальної громади;

- основи раціонального природокористування та охорони довкілля;

- основи організаційно - правової роботи;

- порядок вчинення нотаріальних дій;

-основні вимоги до діловодства та забезпечення охоронності документів сільських

рад та їх виконавчих комітетів;

 • правила проведення реєстрації актів цивільного стану;

 • основи експлуатації сучасної комп’ютерної техніки;
 • правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.9.Секретар виконкому сільської ради повинен вміти:

 • грамотно та доцільно виконувати функціональні обов’язки, застосовувати закони та

нормативні акти, юридично грамотно кваліфікувати факти й обставини, приймати пра-

вові рішення та вчиняти інші юридичні дії у повній відповідності до Закону України

„Про місцеве самоврядування в Україні” :

 • організовувати роботу апарату виконавчого комітету;

 • планувати роботу виконкому;

 • забезпечувати підготовку матеріалів на розгляд сесії та виконкому сільської ради;

 • доводити рішення і розпорядження ради та виконавчого комітету до виконавців,

юридичних осіб, громадян;

 • контролювати виконання рішень і розпоряджень виконавчого комітету;

 • нести відповідальність за стан діловодства, обліку і звітності, архівної справи; пода-

вати раді проекти заходів щодо виконання наказів виборців;

 • вчиняти нотаріальні дії, ре6єструвати акти цивільного стану відповідно до законо-

давства.

1.10.Секретар виконкому сільської ради повинен володіти:

 • державною мовою;

 • навиками роботи на комп’ютері.

1.11. Кваліфікаційні вимоги.

Освіта вища за освітньо кваліфікаційним рівнем: молодший спеціаліст, бакалавр, спе-

ціаліст, магістр.

2. Функціональні обов’язки секретаря виконкому сільської ради:

- у випадках, передбачених частиною першою ст.42 Закону України „Про місцеве

самоврядування в Україні” виконує обов’язки Літківського сільського голови:

 • скликає сесії ради у випадках. передбачених частиною шостою ст.46 Закону Укра-

їни „Про місцеве самоврядування в Україні”, повідомляє депутатам і доводить до відо-

ма населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передба-чається внести на розгляд ради;

 • веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шос-

тою ст.46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”;

 • організовує підготовку сесій сільської ради та засідань виконкому, питань, що вно-

сяться на їх розгляд;

 • забезпечує своєчасне доведення рішень ради та виконкому до виконавців і населен-

ня, організовує контроль за їх виконанням;

 • за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій

ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

- сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

- організує за дорученням ради чи виконкому відповідно до законодавства здійснення

заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів

державної влади та місцевого самоврядування;

 • забезпечує зберігання у сільській раді офіційних документів;

 • здійснює прийом громадян з питань, що відносяться до його компетенції;

 • оформляє протоколи сесій сільської ради та засідань виконавчого комітету;

 • веде особові справи та трудові книжки посадових осіб та інших працівників ;

 • складає статистичні звіти ради;

 • вчиняє нотаріальні дії;

 • проводить реєстрацію народжень, шлюбів. смертей; видає довідки; складає прото-

коли про адміністративні правопорушення та надсилає протоколи про адміністративні

порушення до відповідних адмінкомісій , відповідно до ст. 212-1 та статті 256 Ко-дексу України про адміністративні правопорушення.

 1. Права

  1. Одержувати у встановленому законом порядку необхідні для виконання посадо-

вих обов’язків документи, матеріали, інформацію від органів державної виконавчої

влади та місцевого самоврядування. підприємств, установ та організацій, посадових

осіб.

  1. Безоплатно підвищувати кваліфікацію в установленому законом порядку.

  2. Одержувати від структурних підрозділів та посадових осіб ради довідки, інфор-

мації необхідної для виконання його посадових обов’язків.

  1. Давати доручення посадовим особам ради при підготовці сесій сільської ради

та засідань виконкому.

3.5. Вносити пропозиції сільській раді, виконавчому комітету, сільському голові з питань роботи сільської ради та її виконкому.

3.6. Брати участь у нарадах з питань, що відносяться до його компетенції.

4. Відповідальність.

4.1. Секретар виконкому сільської ради відповідно до Кодексу Законів про працю,

законів України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про боротьбу з

корупцією” несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне вико-

нання посадових обов’язків, порушенням норм етики поведінки службової особи міс-

цевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з проходженням служби в органах

місцевого самоврядування.

4.2. В разі вчинення дій чи бездіяльності, що підпадають під норми Кримінального

кодексу чи Кодексу про адміністративні правопорушення, секретар виконкому сільсь-

кої ради несе кримінальну чи адміністративну відповідальність в порядку, встановлю-

ному чинним законодавством.

4.3. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам неправомірними діями чи

бездіяльністю секретаря виконкому сільської ради, підлягає відшкодуванню за його

рахунок у порядку, встановленому законом.

 1. Взаємодія

В своїй діяльності секретар виконкому сільської ради взаємодіє з державними

органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та ор-

ганізаціями, розташованими на території Літківської сільської ради відповідно до

його компетенції.
З посадовою інструкцією ознайомлений

Секретар Літківської сільської ради

_________________ ( Шульга Н.В.)

підпис ПІБ
„ 23 „ листопада 2012 року