asyan.org
добавить свой файл
1
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

начальника дитячого оздоровчого закладу
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Начальник дитячого оздоровчого закладу є уповноваженим профспілковим комітетом керівником дитячого оздоровчого закладу (далі - заклад).

1.2. Начальник приймається на посаду і звільняється з посади за розпорядженням голови
профспілкового комітету і підпорядкований йому.

 1. Начальнику підпорядковані всі працівники закладу.

 2. Кваліфікаційні вимоги: вища педагогічна освіта, стаж практичної роботи з дітьми і підлітками не менше трьох років.

 3. Начальник за посадою є головою педагогічної ради закладу.

1.6. Несе адміністративну, дисциплінарну, матеріальну і кримінальну відповідальність у рамках діючого законодавства за допущені порушення в діяльності закладу.

 1. На період відсутності заміщається заступником начальника закладу з виховної роботи, старшим вихователем, у виняткових випадках - головою профспілкового комітету, або уповноважує їх на представництво з питань, пов'язаних із забезпеченням діяльності закладу.

 2. Начальник у своїй діяльності керується Положенням про дитячий оздоровчий заклад. (Статутом), затвердженим постановою профспілкового комітету, законами, нормативними актами державних органів, що регламентують діяльність дитячих оздоровчих закладів, методичними й інструктивними матеріалами профспілкових органів, у тому числі обласної ради профспілок, а також дійсною інструкцією.

1.9. З урахуванням специфіки діяльності закладу і відповідно до затверджених Правил його внутрішнього розпорядку, начальник зобов'язаний постійно знаходитися на території закладу і залишати її тільки з дозволу голови профспілкового комітету, призначаючи на час своєї відсутності заступника.
ІІ. ОБОВ'ЯЗКИ

Начальник зобов'язаний:

 • до заїзду в заклад пройти обов'язковий медичний огляд на. право роботи в дитячому оздоровчому закладі, належним чином оформити особисту санітарну книжку і ш приїзді здати її лікарю закладу,

 • разом із профспілковим комітетом, органами освіти й охорони здоров'я підбирати, навчати кадри закладу, здійснювати їх розміщення відповідно до затвердженого штатного розкладу закладу;

 • інструктувати працівників закладу по різних напрямах його роботи:

- здійснювати перспективне планування діяльності закладу, його оперативне керівництво;

 • проводити планову, цілеспрямовану роботу з профілактики нещасних випадків і травматизму серед співробітників закладу, дітей і підлітків,

 • представляти заклад у стосунках з різними організаціями, органами й установами;

- видавати накази по всіх напрямах діяльності закладу, контролювати їх виконання, підписувати всі розпорядницькі і фінансові документи закладу;

 • організовувати харчування дітей і співробітників;

 • організовувати медичне обслуговування співробітників закладу і відпочиваючих дітей;

- організовувати виконання вимог документів, що регламентують роботу дитячих оздоровчих закладів,

- забезпечувати безпечні умови праці для всіх категорій працівників закладу;

 • забезпечувати належні умови перебування дітей у закладі;

 • забезпечувати належні умови проживання співробітників закладу;

 • брати участь у плануванні виховної й оздоровчої діяльності закладу, контролювати хід реалізації намічених планів роботи;

- брати участь у складанні кошторису витрат на утримання дитячого оздоровчого закладу і
забезпечувати його виконання;

 • розробляти і подавати на затвердження голові профспілкового комітету (профкомові) посадові
  інструкції працівників закладу, інструкції з дотримання правил техніки безпеки, режим дня закладу,
  Правила внутрішнього розпорядку, інші нормативні документи;

 • вчасно готувати і направляти в різні організації необхідні для здійснення діяльності закладу
  документи, накази, заявки, листи, договори тощо;

- належним чином вести всю необхідну внутрішню документацію закладу;

 • брати участь у складанні перспективних планів з удосконалення матеріально-технічної бази закладу,
  безпосередньо організовувати придбання необхідного інвентарю, устаткування і т.д.;

 • постійно інформувати профспілковий комітет про стан справ і хід оздоровлення в закладі;

 • організовувати проведення оздоровчих та інших процедур, особисто керувати купанням дітей;

 • організувати охорону закладу;

 • організувати роботу всіх служб закладу, керувати і контролювати їх роботу;

 • не допускати не обґрунтованого втручання в діяльність закладу осіб, органів, що не мають на те
  спеціального дозволу без узгодження з головою профспілкового комітету;

 • брати участь у складанні меню дитячого оздоровчого закладу;

- здійснювати контроль за дотриманням Правил внутрішнього розпорядку, режимних моментів,
санітарно-гігієнічних правил і норм, норм і вимог з охорони праці і техніки безпеки, пожежної й
екологічної безпеки;

 • забезпечувати право дітей на захист відбудь-яких форм фізичного або психічного впливу;

 • готувати пропозиції по встановленню надбавок, доплат, премій, подання про матеріальну допомогу
  працівникам закладу;

 • дотримуватися вимог Положення (Статуту) закладу, виконувати Правила внутрішнього розпорядку;

 • керувати роботою педагогічного колективу закладу, педагогічної ради, брати участь у складанні
  аналітичних документів, звітів про підсумки роботи закладу;

 • складати статистичну звітність і вчасно подавати її в органи статистики;

 • організувати суворе дотримання санітарного режиму закладу:

 • виконувати інші обов'язки і доручення, що входять у його компетенцію, за розпорядженням голови
  профспілкового комітету.


Ш. ПРАВА

Начальник має право:

- самостійно здійснювати переміщення або переведення за згодою працівників у рамках
затвердженого профспілковим комітетом штатного розкладу і кошторису витрат на зміст діяльності
закладу (за узгодженням з головою профспілкового комітету);

- звільняти співробітників закладу від виконання ними своїх службових обов'язків при наявності
передбачених законом підстав (за узгодженням з головою профспілкового комітету);

- подавати голові профкому подання на прийом, звільнення співробітників закладу, їх заохочення або стягнення;

 • знайомитися з проектами рішень профспілкового комітету, які стосуються діяльності закладу або
  окремих напрямів його роботи;

 • бути присутнім на засіданнях профспілкового комітету з питань діяльності закладу;

 • вносити на розгляд профспілкового комітету пропозиції з удосконалення діяльності закладу, методів
  його роботи, роботи колективу, усунення наявних недоліків;

- здійснювати взаємодію з членами профспілкового комітету, співробітниками структурних
підрозділів організації - власника закладу;

 • вимагати від усіх служб дитячого оздоровчого закладу документи про інформацію, що стосується їх
  діяльності;

 • залучати всіх працівників дитячого закладу до розв'язання завдань, покладених на його колектив;

 • підписувати і візувати документи в межах своєї компетентності;

 • вимагати від голови профспілкового комітету надання допомоги у виконанні посадових обов'язків
  покладених на нього і в реалізації прав, передбачених дійсною посадовою інструкцією.


^ IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Начальник несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну відповідальність у рамках діючого законодавства за:

 • збереження життя, здоров'я, повагу честі, гідності і недоторканності дітей, які знаходяться в
  дитячому оздоровчому закладі у межах своїх посадових обов'язків;

 • недбале ставлення до виконання своїх посадових обов'язків;

 • результати оздоровчої і виховної діяльності закладу;

 • достовірність і правильність ведення документації;

 • дотримання санітарних правил і норм, норм і вимог з охорони пращ і техніки безпеки, пожежної й екологічної безпеки;

 • організацію медичного обслуговування;

 • організацію харчування;

 • порушення Правил внутрішнього розпорядку, дійсної посадової інструкції,

 • поведінку, несумісну з поняттями педагогічної етики.З інструкцією ознайомлені: