asyan.org
добавить свой файл
1
Посадова інструкція ведучий інженер з водопостачання та каналізації-виконавець робіт


Затверджую:

Директор ТОВ «ААА»

____________І.І. Іванов

наказ № ___ від ____________р.
Посадова інструкція № ___
Ведучий інженер з водопостачання та каналізації-виконавець робіт
 I. Загальні положення.

Ведучий інженер водопостачання та каналізації, інженер-будівельник відноситься до категорії інженерно-технічного персоналу та є керівником монтажної дільниці водопостачання та каналізації.

На посаду призначається особа, що має повну вищу освіту інженера-будівельника за фахом «Водопостачання та каналізація» відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією не менше 3 років.

На посаду призначається та звільняється з посади за наказом директора підприємства у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Ведучий інженер водопостачання та каналізації безпосередньо підпорядковується начальнику будівельно-монтажної дільниці, директору та головному інженеру підприємства.
 ІІ. Завдання та обов'язки.

 1. Керує працівниками монтажної дільниці водопостачання та каналізації.

 2. Особисто керує виконання робіт з монтажу систем водопостачання та каналізації на будівельному майданчику.

 3. Своєчасно дає заявку до планово-договірного відділу на забезпечення буд майданчика матеріалами, устаткуванням, обладнанням, інструментами, тощо.

 4. Здійснює згідно з чинними законодавчими і нормативними актами, які регулюють виробничо-господарську діяльність у будівництві, керівництво виробничою дільницею.

 5. Забезпечує виконання в зазначені терміни завдань з монтажу систем водопостачання та каналізації, підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості продукції на основі повного завантаження устаткування і використання його технічних можливостей, раціонального витрачання сировини, матеріалів, палива, енергії і зниження витрат.

 6. Організовує підготовку будівельного майданчика для монтажу систем водопостачання та каналізації, забезпечує розміщення робітників і бригад, контролює додержання технологічних процесів, дотримання проектних рішень та оперативно виявляє і ліквідує причини їх порушення.

 7. Бере участь у розробленні нових та в удосконаленні діючих технологічних процесів, режимів і графіків виробництва.

 8. Перевіряє якість виконаних робіт, що випускається, або виконуваних робіт, вживає заходів щодо запобігання браку та підвищення якості робіт.

 9. Приймає у виконавців закінчених робіт, ремонтом технологічного устаткування, механізацією та автоматизацією виробничих процесів і ручних робіт.

 10. Організовує впровадження передових методів і прийомів праці, багатоверстатне і багатоагрегатне обслуговування, суміщення професій, організовує атестацію і раціоналізацію робочих місць.

 11. Забезпечує виконання робітниками норм виробітку, ритмічну роботу дільниці, ефективне використання виробничих площ, устаткування, оснащення та інструменту, рівномірну (ритмічну) роботу дільниці. Здійснює формування бригад (їх кількісного, професійного і кваліфікаційного складу), розробляє і впроваджує заходи з раціонального обслуговування бригад, координує їх діяльність.

 12. Установлює і своєчасно доводить виробничі завдання бригадам і окремим робітникам (які не входять до складу бригад) відповідно до затверджених планів і графіків виробництва, нормативні показники щодо використання устаткування, сировини, матеріалів, інструменту, палива, енергії.

 13. Проводить виробничий інструктаж робітників, заходи, які забезпечують виконання правил охорони праці, виробничої санітарії, технічної експлуатації устаткування та інструменту, а також контроль за їх додержанням. Проводить щоденний та плановий інструктаж з охорони праці підлеглих працівників, веде журнал інструктажу.

 14. Вносить пропозиції щодо присвоєння розрядів робітникам, бере участь у тарифікації робіт і присвоєнні кваліфікаційних розрядів робітникам дільниці.

 15. Сприяє впровадженню прогресивних форм організації праці, вносить пропозиції щодо перегляду норм виробітку і розцінок.

 16. Аналізує результати виробничої діяльності, контролює витрати фонду заробітної плати, який установлено колективу дільниці, забезпечує правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв.

 17. Сприяє поширенню передового досвіду, розвитку творчої ініціативи, виконанню особистих виробничих планів, упровадженню раціоналізаторських пропозицій і винаходів.

 18. Забезпечує своєчасний перегляд за встановленим порядком норм трудових витрат, упровадження технічно обґрунтованих норм і нормованих завдань, правильне та ефективне застосування систем заробітної плати і преміювання.

 19. Бере участь у розробленні заходів для створення сприятливих умов праці, підвищення культури виробництва.

 20. Сприяє створенню в колективі обстановки взаємної допомоги та вимогливості, розвитку в робітників почуття високої відповідальності за виконання виробничих завдань.

 21. Контролює додержання робітниками правил з охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Веде виховну роботу в колективі.

 22. Бере участь у роботі комісій по вибору будівельних майданчиків, у підготовці завдання на проектування систем водопостачання та каналізації та в організації інженерних обстежень для подальшої розробки проектно-кошторисної документації та організації будмайданчика.

 23. Складає плани-графіки виконання робіт з монтажу систем водопостачання та каналізації, та подає для подальшої роботи начальнику будівельно-монтажної дільниці.

 24. Готує данні для складання договорів з замовниками на виконання робіт з монтажу систем водопостачання та каналізації, в тому числі про вартість робіт та розподіл коштів між сторонніми організаціями та структурними підрозділами. Готує графік виконання таких робіт.

 25. Забезпечує здачу замовнику збудованих об’єктів в терміни, передбачені графіком виконання робіт та договором.

 26. Здійснює контроль за раціональним використанням коштів на роботи з монтажу систем водопостачання та каналізації.

 27. Своєчасно вирішує питання, пов’язані з проектуванням та виникаючих в процесі будівництва.

 28. Вивчає вимоги замовника до монтажу систем водопостачання та каналізації, технічні можливості підприємства щодо їх виготовлення.

 29. Проводить порівняльний аналіз аналогічної вітчизняної і зарубіжної продукції, оцінку її естетичного рівня.

 30. Здійснює з використанням нових інформаційних технологій пошук найбільш раціональних варіантів рішень, конструкційно-оздоблювальних матеріалів і деталей, готує дані для розрахунків економічного обґрунтування запропонованої конструкції.

 31. Готує та подає на опрацювання до планово-договірного відділу акти виконаних робіт, перелік використаних матеріалів, обладнання, інструменту, тощо.

 32. Забезпечує відповідність змонтованих систем водопостачання та каналізації, затвердженим проектним рішенням, містобудівним умовам, технічним умовам, містобудівним обґрунтуванням, будівельним нормам та правилам, державним стандартам, тощо. Про це складає та ставить свій підпис на актах виконаних робіт, актах скритих робіт, загальному журналі робіт та несе персональну відповідальність за якість виконання, відповідно до чинного законодавства України.

 33. Веде поточну, технічну документацію з монтажу систем водопостачання та каналізації на будівництві, а саме акти виконаних робіт, акти скритих робіт, загальний журнал робіт.

 34. Готує матеріали для проведення робіт із стандартизації в галузі монтажу систем водопостачання та каналізації.

 35. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі монтажу систем водопостачання та каналізації, з метою використання його в практичній діяльності.

 36. Веде картотеку збудованих об’єктів, зразків застосовуваних матеріалів, тощо.

 37. Оформлює документацію на закінчені роботи, складає звіти про результати виконаних робіт.


ІІІ. Повинен знати:
Законодавчі та нормативні правові акти, які регламентують виробничо-господарську та фінансово-економічну діяльність підприємства; постанови органів державної влади та місцевого самоврядування, які визначають пріоритетні напрями розвитку економіки та відповідної галузі, організаційно-розпорядчі документи та нормативні матеріали інших органів, що стосуються діяльності підприємства; профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства; перспективи технічного, економічного та соціального розвитку галузі та бізнес-план підприємства; вітчизняні і світові науково-технічні досягнення у відповідній галузі виробництва та досвід передових підприємств; СНіПи, ГОСТи, ДБНи, ВСН та інші керівні, методичні і нормативні матеріали з монтажу систем водопостачання та каналізації; технічну естетику та ергономіку; методи, умови та принципи роботи з монтажу систем водопостачання та каналізації; технологію виробництва; чинні в галузі і на підприємстві стандарти, технічні умови, які стосуються з монтажу систем водопостачання та каналізації; систему конструкторської документації; систему технологічної документації; вимоги до розроблення та оформлення документації для будівництва; технічні характеристики і властивості матеріалів, які застосовуються для монтажу систем водопостачання та каналізації; вимоги, які слід урахувати в процесі монтажу систем водопостачання та каналізації, (функціональні, техніко-конструктивні ергономічні, естетичні тощо); критерії естетичної оцінки якості; порядок атестації якості продукції; технічні засоби, які застосовуються в процесі монтажу систем водопостачання та каналізації; передовий вітчизняний і світовий досвід з будівництва; основи економіки, організації виробництва, праці і управління; трудове законодавство.
IV. Права

Ведучий інженер водопостачання та каналізації має право:

 1. Подати керівництву пропозиції про заохочення працівників, що відзначилися.

 2. Подати керівництву пропозиції про накладання дисциплінарних стягнень на порушників трудової дисципліни.

 3. Подати керівництву пропозиції щодо підвищення кваліфікації підлеглих працівників.

 4. Подати керівництву пропозиції щодо прийняття на посаду та звільнення з посади підпорядкованих працівників.

 5. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб підприємства та керівників структурних підрозділів необхідні дані та документи з питань, що належать до його компетенції.

 6. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань, що належать до його компетенції., які проводяться на підприємстві, скликати наради з питань, що належать до його компетенції..

 7. Вносити керівництву підприємства пропозиції з питань удосконалення роботи, форм стимулювання працівників.

 8. Давати роз’яснення, рекомендації, вказівки, що входять до його компетенції.

 9. Брати участь у розробленні і вдосконаленні організаційної структури та штатного розпису підприємства.

 10. Представляти інтереси підприємства в установах та організаціях у межах своєї компетенції. Вести листування з сторонніми організаціями з питань своїх повноважень.

 
 V. Відповідальність
Ведучий інженер водопостачання та каналізації несе відповідальність:

1. За неналежне виконання (невиконання) посадових обов´язків, передбачених цією посадовою інструкцією - відповідно до чинного законодавства України з питань праці.

2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання посадових обов´язків - відповідно до чинного адміністративного, цивільного та уголовного законодавства України.

3. За завдання матеріальної шкоди - відповідно до чинного законодавства України з питань праці, адміністративного, цивільного та уголовного законодавства України.

4. Несе матеріальну відповідальність за надане у користування майно підприємства - відповідно до чинного адміністративного, цивільного та уголовного законодавства України.

5. Несе персональну відповідальність за якість виконаних робіт, та виконання усіх обов’язків, покладених цією інструкцією відповідно до чинного законодавства України.

З посадовою інструкцією ознайомлен
_________________ __________________ _________________________

дата підпис призвище та по батькові