asyan.org
добавить свой файл
1


Затверджую

Голова приймальної комісії,

Ректор Харківського національного

університету імені В.Н. Каразіна

___________________ В. C. Бакіров

"04" лютого 2008 року

Порядок

прийому та зарахування до Університету

на навчання за освітньо-професійними програмами

"спеціаліст", "магістр"

1. На навчання за освітньо-професійними програмами (ОПП) "спеціа­ліст", "магістр" приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без
громадянства, які постійно проживають на території України і мають доку­
мент державного зразка про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бака­лавр" за відповідним напрямом підготовки. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за кош­ти фізичних (юридичних) осіб може здійснюватися також на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" відповідної спеціальності.

2. Зміст навчання за ОПП "спеціаліст", "магістр" визначається держав­ними стандартами. Термін навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" - не більше 2 років, на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "спе­ціаліст" - не більше 1 року.

3. Фінансування підготовки фахівців за ОПП "спеціаліст", "магістр" в
Університеті проводиться:


  • за рахунок коштів державного бюджету України;

  • за рахунок пільгових довгострокових кредитів;

  • за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Обсяги підготовки фахівців за ОПП "спеціаліст", "магістр" за рахунок
коштів державного бюджету визначаються Міністерством освіти і науки
України.

4. Організацію прийому вступників до Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна здійснює Приймальна комісія, склад якої за­тверджується наказом ректора, який є її головою.

Приймальна комісія діє згідно з Положенням про Приймальну комісію Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, затвердженим ректором.

Для проведення вступних випробувань на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра створюються атестаційні комісії. Склад атестаційних комісій затверджується наказом ректора.

5. Вступники подають особисто заяву про вступ до університету, у якій вказується ОПП, спеціальність, форма навчання та джерело фінансування.

У заяві вступник підтверджує особистим підписом факт ознайомлення з Правилами прийому, наявністю ліцензії та сертифікату про акредитацію за обраною спеціальністю.

До заяви вступник додає: документ державного зразка про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" або "спеціаліст" і додаток до ньо­го (за особистим вибором оригінал або завірена ксерокопія); медичну довідку за формою 086-У (за особистим вибором оригінал або завірена ксерокопія); 6 фотокарток розміром 3x4 см.

Паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освітній рівень та додаток до нього, оригі­нал медичної довідки за формою 086-У вступник пред'являє особисто.

6. Прийом документів на навчання за ОПП "спеціаліст", "магістр" (додаток 1, 2, 3) про­водиться:

за кошти державного бюджету та довгострокових пільгових кредитів

а) денна форма навчання

з 20 червня по 15 липня

б) заочна форма навчання

з 20 червня по 15 липня

за кошти юридичних та фізичних осіб

а) денна форма навчання

з 20 червня по 20 серпня

б) заочна форма навчання

з 20 червня по 15 вересня

Іноземні громадяни та особи без громадянства

а) денна форма навчання

з 20 червня по 1 жовтня

б) заочна форма навчання

з 20 червня по 1 жовтня

Вступні випробування проводиться на навчання:

за кошти державного бюджету та довгострокових пільгових кредитів

а) денна форма навчання

з 25 червня по 25 липня

б) заочна форма навчання

з 25 червня по 25 липня

за кошти юридичних та фізичних осіб

а) денна форма навчання

з 25 червня по 25 серпня

б) заочна форма навчання

з 25 червня по 20 вересня

Іноземні громадяни та особи без громадянства

а) денна форма навчання

з 25 червня по 10 жовтня

б) заочна форма навчання

з 25 червня по 10 жовтня
Зарахування на навчання за ОПП "спеціаліст", "магістр":

за кошти державного бюджету та довгострокових пільгових кредитів денна та заочна форми навчання - до 5 серпня.

за кошти юридичних та фізичних осіб

а) денна форма навчання - до 30 серпня

б) заочна форма навчання - до 25 вересня

Іноземні громадяни та особи без громадянства

а) денна форма навчання - до 15 жовтня

б) заочна форма навчання - до 1 жовтня

Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або декількох спеціальностей у п'ятиденний тер­мін після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на на­вчання за державним замовленням, зобов'язані подати оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього, до Приймальної комісії.

Особи, які в установлений термін (п'ять днів) не подали до Приймаль­ної комісії оригіналів документа про освітньо-кваліфікаційний рівень, додат­ка до нього державного зразка, втрачають право на зарахування на навчання за кошти державного бюджету, а також на навчання за рахунок пільгових до­вгострокових кредитів.

7. Прийом на навчання за освітньо–професійними програмами "спеціаліст" і "магістр" здійснюються за загальним конкурсом. Конкурсна сума балів для вступу на навчання складається:

а) для випускників 2008 року Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (за винятком іноземних громадян) з суми балів, одержаних при державній атестації (державний іспит або захист кваліфікаційної роботи – за вибором факультету) та середнього балу додатку до диплому;

б) для випускників Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна попередніх років та випускників інших навчальних закладів України (за винятком іноземних громадян) з суми балів, одержаних при складанні фахових вступних випробувань та середнього балу додатку до диплому.

Перелік, програми та форми фахових вступних випробувань визна­чаються відповідною атестаційною комісією та затверджується на засіданні
Приймальної комісії не пізніше 20 лютого.

Не допускається встановлення різних вступних випробувань та крите­ріїв оцінювання вступних робіт на одну і ту ж спеціальність залежно від дже­рел фінансування навчання.

8. Переважне право на зарахування при однаковій кількості набраних
балів, мають:

- особи з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків;

  • інваліди 1 та 2 груп, яким не протипоказане навчання за обраною спе­ціальністю;

  • особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист грома­дян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надано таке право;

  • особи, які брали активну участь в роботі студентського наукового то­вариства, наукових конференціях та мають публікації в наукових періодич­них виданнях;

  • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків.

  • особи, які брали активну участь у громадському і культурному житті
    при навчанні за освітньо-професійними програмами "бакалавр" в Харківсь­кому національному університеті імені В.Н. Каразіна.

9. Апеляції на результати фахових випробувань розглядає апеляційна
комісія Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, склад якої затверджується наказом ректора.

10. Усі питання, пов'язані з прийомом до Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна, розв'язуються Приймальною комісією. Ін­формація про правила прийому, а також рішення приймальної комісії своєча­сно доводяться до відома вступників засобами наочної інформації.

Положення затверджено рішенням Приймальної комісії від 4 лютого 2008 року, протокол № 4.

Перший проректор В.В. Александров

Відповідальний секретар

приймальної комісії О.І. Юрченко

Додаток 1

^ ФАКУЛЬТЕТИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ,

на які буде здійснюватися прийом у 2008 році (освітньо–кваліфікаційний рівень магістр, спеціаліст)

Факультет

Спеціальності

Денне відділення

Заочне відділення

Механіко–математичний

Математика 7.080101; 8.080101;

Інформатика 7.080201; 8.080201

Прикладна математика 7.080202; 8.080202

Механіка 7.080301; 8.080301

+

+

+

+


+

Фізичний

Фізика 7.070101; 8.070101

Фізика твердого тіла 8.070102

Астрономія 7.070105; 8.070105

+

+

+
Фізико-технічний

Експериментальна ядерна фізика і фізика плазми 7.070202; 8.070202

Прикладна фізика 7.070203; 8.070203

Медична фізика7.070205

+

+

+
Фізико-енергетичний

Прикладна фізика 7.070203; 8.070203

+
Комп‘ютерних наук

Інформаційні управляючі системи та технології 7.080401; 8.080401

+

+

Радіофізичний

Радіофізика та електроніка 7.070201; 8.070201

Біофізика 7.070204; 8.070204

+

+
Фізична та біомедична електроніка 7.090804

+
Хімічний

Хімія 7.070301; 8.070301;

+

+

Біологічний

Біологія 7.070402; 8.070402

Біохімія 7.070403; 8.070403

Фізіологія 7.070408; 8.070408

Генетика 7.070407; 8.070407

+

+

+

+

+

Психологія

Психологія 7.040101; 8.040101

+

+

Геолого-географічний

Географія 7.070501; 8.070501

Економічна і соціальна географія 7,070502; 8.070502

Геологія 7.070701; 8.070701

Гідрогеологія 7.070703; 8.070703

+

+

+

+

+

+

+

+

Історичний

Історія 7.030301; 8.030301

Архівознавство 7.030303, 8.030303

Археологія 7.030304, 8.030304

+

+

+

+

Філологічний

Українська мова і література 7.030501; 8.030501

Російська мова і література 7.030502; 8.030502

Латинська, древньогрецька мова 7.030502; 8.030502

Прикладна лінгвістика 7.030505; 8.030505

Журналістика 7.030201; 8.030201

+

+

+

+

+

+

+

+

Іноземних мов

Англійська мова і література 7.030502; 8.030502

Німецька мова і література 7.030502; 8.030502

Французька мова і література 7.030502; 8.030502

+

+

+

+

+

+

Економічний

Економічна теорія 7.050101; 8.050101

Економічна кібернетика 8.050102

Фінанси 7.050104; 8.050104

Економічна статистика 7.050110; 8.050110

Міжнародна економіка 7.050103; 8.050103

Банківська справа7.050105; 8.050105

Облік і аудит 7.050106; 8.050106

Маркетинг 7.050108; 8.050108

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+

Менеджмент організацій 7.050201; 8.050201

+

+

Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності 8.050206

+
Адміністративний менеджмент 8.000007
+

Прикладна економіка 8.000011

+

+

Міжнародні економічні відносини та туристичний бізнес

Міжнародні економічні відносини 7.030403; 8.030403

+

+

Туризм 7.050401, 8.050401

+

+

Філософський

Філософія 8.030101

+

+

Культурологія 7.020101; 8.020101

+
Валеологія 7.010108; 8.010108

+
Соціологічний

Соціологія7.040201; 8.040201

Соціальна робота 7.040202; 8.040202

+

+

+

+

Політологія 7.040301; 8.040301

+
Медицинський

Лікувальна справа 7.110101

+
Юридичний

Правознавство 7.060101

+
Екологічний

Екологія та охорона навколишнього середовища 7.070801; 8.070801;

+

+

Додаток 2
Перелік вступних випробувань, форми їх проведення, які плануються у 2008 році для вступу на навчання до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за освітньо–професійними програмами магістр, спеціалістФакультет

Спеціальності

Вступний іспит

(за 5-бальною шкалою)

Механіко–математичний

Математика

Прикладна математика

Механіка

Інформатика
^ Заочна форма навчання

Інформатика

Фаховий іспит з математики.

Фаховий іспит з математики.

Фаховий іспит з механіки.

Комплексний фаховий іспит з математики та інформатики.
Комплексний фаховий іспит з математики та інформатики.

Фізичний

Фізика

Фізика твердого тіла

Астрономія

Фаховий іспит з фізики.

Фаховий іспит з фізики.

Фаховий іспит з астрономії.

Фізико-технічний

Експериментальна ядерна фізика і фізика плазми

Прикладна фізика
Медична фізика

Фаховий іспит з атомно–ядерної фізики.

Фаховий іспит з атомно–ядерної фізики.

Фаховий іспит "Взаємодія випромінювання з біологічними об‘єктами".

Фізико-енергетичний

Прикладна фізика

Фаховий іспит з термодинаміки і статфізики.

^ Комп‘ютерних наук

Інформаційні управляючі системи та технології

Фаховий іспит "Інформаційні управляючі системи та технології".

Радіофізичний

Радіофізика та електроніка

Фаховий іспит з прикладної фізики.

Біофізика

Фаховий іспит з прикладної фізики.

Фізична та біомедична електроніка

Фаховий іспит з прикладної фізики.

Хімічний

Хімія

^ Заочна форма навчання

Хімія

Фаховий іспит з хімії.
Фаховий іспит з хімії.

Біологічний

Біологія

Біохімія

Фізіологія

Генетика

^ Заочна форма навчання

Біологія

Фаховий іспит з біології.

Фаховий іспит з біології.

Фаховий іспит з біології.

Фаховий іспит з біології.
Фаховий іспит з біології

Психологічний

Психологія

^ Заочна форма навчання

Психологія

Фаховий іспит з загальної психології.
Фаховий іспит з загальної психології.

Геолого-географічний

Географія

Економічна і соціальна географія

Геологія

Гідрогеологія

^ Заочна форма навчання

Географія

Економічна і соціальна географія

Геологія

Гідрогеологія

Фаховий іспит з фізичної географії.

Фаховий іспит з соціально–економіч-ної географії.

Фаховий іспит з геології.

Фаховий іспит з гідрогеології.
Фаховий іспит з фізичної географії.

Фаховий іспит з соціально–економіч-ної географії.

Фаховий іспит з геології.

Фаховий іспит з гідрогеології.

Історичний

Історія

Археологія

Архівознавство

^ Заочна форма навчання

Історія

Фаховий іспит з історії України.

Фаховий іспит з історії України.

Фаховий іспит з історії України.
Фаховий іспит з історії України.

Філологічний

Українська мова і література

Російська мова і література
Латинська, древньогрецька та антична мова та література

Прикладна лінгвістика
Журналістика
^ Заочна форма навчання

Українська мова і література

Російська мова і література .

Журналістика

Фаховий іспит з української мови та літератури.

Фаховий іспит з російської мови та літератури.

Фаховий іспит з давньогрецької, латинської та античної мови та літератури.

Фаховий іспит з прикладної і теоретичної лінгвістики.

Фаховий іспит з історії, теорії і практики журналістики.
Фаховий іспит з української мови та літератури.

Фаховий іспит з російської мови та літератури.

Фаховий іспит з історії, теорії і практики журналістики.

Іноземних мов

Англійська мова і література

Німецька мова і література
Французька мова і література

^ Заочна форма навчання

Англійська мова і література

Німецька мова і література

Французька мова і література

Фаховий іспит з першої та другої іноземних мов.

Фаховий іспит з першої та другої іноземних мов.

Фаховий іспит з першої та другої іноземних мов.
Фаховий іспит з англійської мови.
Фаховий іспит з німецької мови.

Фаховий іспит з французької мови.

Економічний

Економічна теорія
Економічна кібернетика
Фінанси
Економічна статистика
Міжнародна економіка
Банківська справа
Облік і аудит
Маркетинг

Комплексний іспит за фахом з економічної теорії.

Комплексний іспит за фахом з економічної кібернетики.

Комплексний іспит за фахом з фінансів.

Комплексний іспит за фахом з економічної статистики.

Комплексний іспит за фахом з міжнародної економіки.

Комплексний іспит за фахом з банківської справи.

Комплексний іспит за фахом з обліку і аудиту.

Комплексний іспит за фахом з маркетингу.

Менеджмент організацій
Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності
Прикладна економіка
^ Заочна форма навчання

Адміністративний менеджмент

Фінанси
Економічна статистика
Міжнародна економіка
Банківська справа
Облік і аудит
Маркетинг
Менеджмент організацій
Прикладна економіка


Комплексний іспит за фахом з менеджменту організацій.

Комплексний іспит за фахом з менеджменту зовнішньо-економічної діяльності.

Комплексний іспит за фахом з введення в прикладну економіку.
Комплексний іспит за фахом з введення в менеджмент.

Комплексний іспит за фахом з фінансів.

Комплексний іспит за фахом з економічної статистики.

Комплексний іспит за фахом з міжнародної економіки.

Комплексний іспит за фахом з банківської справи.

Комплексний іспит за фахом з обліку і аудиту.

Комплексний іспит за фахом з маркетингу.

Комплексний іспит за фахом з менеджменту організацій.

Комплексний іспит за фахом з введення в прикладну економіку.

^ Міжнародні економічні відносини та туристичний бізнес

Міжнародні економічні відносини

Туризм

Заочна форма навчання

Міжнародні економічні відносини

Туризм

Комплексний тестовий фаховий іспит з "Міжнародних економічних відносин" (дисципліни – "Міжнар. екон. відносини", "Економіко–математичне моделювання світогосподарських зв‘язків", "Світові фінанси", "Теорія та практика зовнішньої торгівлі".

Комплексний тестовий фаховий іспит з "Організації туризму" (дисципліни "Організація туризму", "Правове регулювання туристичної діяльності", "Економіка і ціноутворення в галузі туризму", "Технологія туристичної діяльності".
Співбесіда з "Міжнародних економічних відносин".

Співбесіда з "Організації туризму".

Філософський


Філософія

Культурологія
Валеологія

^ Заочна форма навчання

Філософія

Фаховий іспит з філософії.

Фаховий іспит з теорії та історії культури.

Фаховий іспит з валеології.
Фаховий іспит з філософії.

Соціологічний

Соціологія
Соціальна робота


Фаховий іспит з "Теорія та історія соціології".

Фаховий іспит з "Теорія та історія соціології та соціальної роботи".

Політологія

Фаховий іспит з "Теорія та історія політики".

^ Заочна форма навчання

Соціологія
Соціальна робота


Фаховий іспит з "Теорія та історія соціології".

Фаховий іспит з "Теорія та історія соціології та соціальної роботи".

Юридичний

Правознавство

Фаховий іспит з "Теорія держави і права".

Фаховий іспит з "Цивільне право України".

Фаховий іспит з "Кримінальне право України".

Екологічний

Екологія та охорона навколишнього середовища

^ Заочна форма навчання

Екологія та охорона навколишнього середовища

Фаховий іспит з "Загальної екології та неоекології".

Співбесіда з "Загальної екології та неоекології".


Примітка: конкурсна сума балів для вступу на навчання за освітньо–професійними програмами спеціалістів та магістрів складається з середнього балу оцінок з додатку до диплома про базову вищу освіту (5–бальна система) та оцінок, отриманих на вступних випробуваннях в університеті за фахом (кожне випробування по 5–бальній системі) – для осіб, які здобули освітньо–кваліфікаційний рівень бакалавра за відповідним напрямом підготовки в іншому вищому навчальному закладі.