asyan.org
добавить свой файл
1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

05.10.2011 р. № 646ПОРЯДОК

ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА НАПРАВЛЕННЯ ПАЦІЄНТІВ ДО ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я, ЩО НАДАЮТЬ ВТОРИННУ (СПЕЦІАЛІЗОВАНУ) ТА ТРЕТИННУ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНУ) МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ

(далі - Порядок)
I. Загальні положення
Цим Порядком врегульовано умови, за яких пацієнт скеровується до закладів охорони здоров`я державної та комунальної форм власності, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також шляхи поступлення пацієнтів до зазначених закладів.

Заклад охорони здоров`я, що надає вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу (далі - заклад ВМД) - тип лікувально-профілактичного закладу, що забезпечує надання громадянам вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

Заклад охорони здоров`я, що надає третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі - заклад ТМД) - тип лікувально-профілактичного закладу, що забезпечує надання громадянам третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Планове направлення пацієнта до закладу ВМД чи ТМД - скерування пацієнта, що передбачає попереднє узгодження дати і часу проведення обстеження, консультації чи госпіталізації, про що вказується у направленні на консультацію (госпіталізацію).

Направлення пацієнта за екстреними показаннями до закладу ВМД чи ТМД - скерування пацієнта до закладів ВМД, ТМД без попереднього погодження дати і часу госпіталізації (консультації), що здійснюється службою швидкої медичної допомоги або лікарем ЗПСМ, закладом ВМД за умови наявності абсолютних показань для такого направлення.

Планова госпіталізація пацієнта - госпіталізація за направленням лікаря, що здійснюється у разі наявності абсолютних та відносних показань для такої госпіталізації відповідно до раніше погодженої дати і часу госпіталізації.

Госпіталізація (консультація) пацієнта за екстреними показаннями - невідкладна госпіталізація пацієнта у разі наявності абсолютних та відносних показань для такої госпіталізації, що здійснюється поза загальною чергою без попереднього погодження дати і часу госпіталізації незалежно від місця проживання пацієнта.

Самостійне звернення пацієнта - звернення пацієнта до закладу ВМД чи ТМД без направлення лікаря.
Надання медичної допомоги забезпечується в стаціонарних та амбулаторних умовах.

1. Вторинна (спеціалізована) медична допомога надається

в стаціонарних умовах - багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування, лікарнями відновного (реабілітаційного), планового лікування. хоспісами, спеціалізованими медичними центрами;

в амбулаторних умовах - консультативно-діагностичними підрозділами лікарень, центрами з медичних консультацій та діагностики (консультативно-діагностичними центрами). Амбулаторна консультативно-діагностична допомога у закладах ВМД може надаватись дистанційно (з використанням телемедичних консультацій) або безпосередньо у закладі.
2. Третинна (високоспеціалізована) медична допомога забезпечується в стаціонарних та амбулаторних умовах високоспеціалізованими багатопрофільними або однопрофільними закладами охорони здоров`я: обласними лікарнями та центрами високоспеціалізованої допомоги, клініками науково-дослідних інститутів (НДІ) МОЗ України та Національної академії медичних наук (НАМН) України.

Амбулаторна консультативно-діагностична допомога у закладах ТМД може надаватись дистанційно (з використанням телемедичних консультацій) або безпосередньо у закладі.

3. Скерування пацієнтів здійснюється

3.1. до закладів ВМД:

лікарем загальної практики-сімейним лікарем (далі - лікар ЗПСЛ), лікарями терапевтами дільничними, педіатрами дільничними;

службою швидкої медичної допомоги

лікарями-спеціалістами закладів ТМД,

лікарями-спеціалістами закладів ВМД іншої спеціалізації.

3.2. до закладів ТМД:

лікарями-спеціалістами закладів ВМД, ТМД іншої спеціалізації,

службою швидкої медичної допомоги

лікарями ЗПСЛ за умови, що пацієнт потребує невідкладної третинної (високоспеціалізованої) допомоги,

лікарсько-контрольними комісіями обласних лікарень, центрів спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги (у разі направлення до клінік НДІ).

4. Направлення на госпіталізацію (консультацію) до закладу ВМД чи ТМД передбачає заповнення лікарями направлення на госпіталізацію (консультацію), зразок якого затверджується МОЗ України, медичним працівником служби швидкої медичної допомоги - Супровідного листка і Талона до супровідного листка (ф. 114/о), затвердженого наказом МОЗ України від 17.11.1010 р. № 999 і зареєстрованому в Мін`юсті 03.02.2011 за № 147/18885.
5. Пацієнт може звернутись самостійно без направлення лікаря

до закладу ВМД - за умов, визначених у Розділі 3. Глави ІІ.; до закладу ТМД - за умов, визначених у пункті 3.1. Розділу 3. Глави ІІ. цього додатку.
ІІ. Порядок направлення пацієнтів до закладів ВМД
Направлення пацієнтів до закладів ВМД здійснюється планово або за екстреними показаннями.
^ 1. Планове направлення пацієнтів до закладів ВМД здійснюється
1.1.Лікарем ЗПСЛ, лікарями терапевтом дільничним, педіатром дільничним :

до відповідної діагностичної служби - у разі необхідності проведення діагностичних обстежень (функціональних, інструментальних, лабораторних) в мажах компетенції первинної медико-санітарної допомоги;

до лікаря-спеціаліста - для отримання необхідної консультації;

до профільного відділення - для стаціонарного лікування у разі загострення хронічних захворювань та наявності показань для госпіталізації (до багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування); для проведення протирецидивного курсу лікування або стаціонарного обстеження, якщо його неможливо забезпечити в амбулаторних умовах (до лікарні планового лікування); для проведення ранньої та пізньої реабілітації (до лікарні відновного (реабілітаційного лікування);

до закладу (відділення) ) медико-соціальної допомоги або хоспісу - у разі потреби в довгостроковому перебуванні та догляді пацієнта або для отримання паліативної допомоги.
1.2. лікарями-спеціалістами закладів ТМД:

для проведення повторних курсів протирецидивної терапії або доліковування з використанням стандартних схем лікування;

для проведення планових оперативних втручань (катаракта, аденома передміхурової залози, грижі, хронічні калькульозні холецистити та ін), які не потребують надання третинного (високоспеціалізованого) виду медичної допомоги;

для проведення ранньої та пізньої реабілітації хворих після стаціонарного лікування чи консультацій в закладах ТМД з метою профілактики інвалідності та/або реабілітації інвалідів, попередження прогресування патологічного процесу, профілактики важких форм хвороб;
1.3. лікарями-спеціалістами закладів ВМД до закладів ВМД іншої спеціалізації:

після стаціонарного або амбулаторного/стаціонарозамінного лікування пацієнта у разі потреби в доліковуванні в закладі ВМД іншої спеціалізації;

після стаціонарного лікування пацієнта у разі потреби в проведенні ранньої та пізньої реабілітації в лікарні відновного лікування.
Планове направлення на госпіталізацію (консультацію лікаря-спеціаліста) передбачає оформлення відповідної медичної документації:

направлення на госпіталізацію (консультацію) із зазначенням закладу охорони здоров`я, відділення та мети госпіталізації;

виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (ф. 027/о), затверджену наказом МОЗ від 29.12.2000 № 369 з обґрунтуванням необхідності госпіталізації (консультації).

^ 2. Направлення пацієнтів за екстреними показаннями до закладів ВМД

2.1. Направлення пацієнта до закладів ВМД за екстреними показаннями забезпечується лікарем ЗПСЛ за умови:

раптового погіршення стану здоров`я пацієнта, що супроводжуються розладами свідомості та порушенням функцій органів і систем (кома, шок незалежно від етіології, асфіксія);

гострого розвитку захворювання з вираженою гіпертермічною реакцією, інтоксикацією;

інтенсивного болю будь-якої локалізації;

вперше виявленого порушення серцевого ритму або аритмії з порушенням вітальних функцій;

кровотечі будь-якої етіології та локалізації, блювання кров`ю;

ускладнення вагітності та післяпологового періоду;

отруєння і травми (поранення, опіки, переломи. важкі забої, травми голови, тощо);

укуси змій, укуси тварин;

інших гострих станів, захворювань;

Відсутність документів, що засвідчують особу, не може бути причиною відмови в направленні на консультацію чи госпіталізацію.

Транспортування пацієнта у разі невідкладного стану до закладу ВМД здійснюється службою швидкої медичної допомоги.

На етапі транспортування пацієнта до закладу ВМД надання невідкладної медичної допомоги забезпечується системою швидкої медичної допомоги або лікарями ЗПСЛ, терапевтом дільничним, педіатром дільничним (залежно від звернення пацієнта).


^ 3. Звернення пацієнта самостійно до закладів ВМД

Пацієнт може звернутись до закладу ВМД без направлення лікаря самостійно за умови

3.1. Необхідності в наданні екстреної медичної допомоги:

гострі невідкладні стани: травми, отруєння, гострий біль у ділянці серця та в животі, порушення серцевої діяльності, гостре порушення мови, кровотечі та ін.;

раптове погіршення стану здоров`я дітей у будь-якому віці;

ускладнення вагітності та післяпологового періоду;

пологи.

3.2. У разі звернення до лікаря акушер-гінеколога.

3.3. У разі звернення до лікаря-стоматолога.

3.4. при добровільному ВІЛ-консультуванні

ІІІ. Порядок направлення пацієнтів до закладів ТМД
Направлення пацієнтів до закладів ТМД здійснюється планово або за екстреними показаннями.
^ 1. Планове направлення пацієнтів до закладів ТМД

1.1. Направлення пацієнтів в плановому порядку до закладів ТМД відповідної спеціалізації здійснюється за однієї з умов:

необхідність у використанні високотехнологічних, високоспеціалізованих методів діагностики та лікування;

відсутність ефекту від застосованого лікування у закладах ВМД;

складні для діагностики випадки захворювань;

1.2. Направлення пацієнтів забезпечують:

1.2.1. лікарі-спеціалісти закладів ВМД, ТМД,

1.2.2. лікарсько-консультативні комісії обласних лікарень, спеціалізованих центрів (у разі направлення до клінік НДІ):
^ 2. Направлення пацієнтів за екстреними показаннями до закладів ТМД

2.1. Направлення пацієнтів до закладів ТМД за екстреними показаннями забезпечується службою швидкої медичної допомоги, лікарями, що надають первинну медичну допомогу або закладом ВМД у разі перебування пацієнта у невідкладному стані за умови необхідності у терміновому використанні високотехнологічних або високоспеціалізованих методів діагностики та лікування.
Відсутність документів, що засвідчують особу, не може бути причиною відмови в направленні на консультацію чи госпіталізацію за екстреними показаннями..

Транспортування пацієнта у разі невідкладного стану до закладу ТМД здійснюється санітарним транспортом закладу ВМД чи службою швидкої медичної допомоги.
ІV. Порядок госпіталізації пацієнтів до закладів ВМД (ТМД)
Організація госпіталізації в кожному окремому закладі охорони здоров`я регламентується правилами роботи закладу, затвердженими керівником закладу. Ознайомлення з цими правилами має бути доступним для кожного пацієнта (інформація на стендах в приймальному відділенні).

Під час прийому на госпіталізацію медичний працівник приймального відділення заповнює Журнал обліку прийому хворих у стаціонар (ф. 001/о), Медичну карту стаціонарного хворого (ф.003/о) та вкладиші до неї, Статистичну карту хворого, який вибув із стаціонару (ф. 066/о), Листок лікарських призначень (ф. 003-4/о), Температурний листок (ф. 004/о), затверджені наказом МОЗ від 26.07.99 № 184.

Під час прийому хворих на госпіталізацію до відділень хірургічного профілю окрім вищезазначених статистичних форм заповнюється ф. 003-3/о "Первинний огляд анестезіолога і протокол загального знеболювання", затверджену вищезазначеним наказом МОЗ.

Лікар приймального відділення проводить первинний огляд пацієнта. про що робить відповідний запис у Медичній карті стаціонарного хворого (ф. 003/о).

Медичний працівник інформує пацієнта про лікувально-охоронний режим, знайомить з планом лікування та обстеження, про що пацієнт засвідчує особистим підписом.

Госпіталізація до закладів ВМД та ТМД може бути плановою або екстреною.
^ 1. Порядок планової госпіталізації

1.1. Планова госпіталізація пацієнта забезпечується в оптимальний попередньо погоджений термін і зазначенням дати і часу, про що вказується у направленні, при умові наявності показань для госпіталізації.

Максимальний час очікування на госпіталізацію визначається чергою на планову госпіталізацію, що реєструється в Журналі відмовлень в госпіталізації( ф. 001-1\о), затвердженому наказом МОЗ від 26.07.99 № 184.

У разі, якщо немає змоги госпіталізувати пацієнта у призначену дату, заклад охорони здоров`я повідомляє пацієнта не пізніше, ніж за три дні до дати планової госпіталізації та погоджує з ним нову дату госпіталізації.

Максимальний термін очікування на госпіталізацію не може перевищувати одного місяця з часу направлення на госпіталізацію, онкологічного хворого - 10 днів.

Планова госпіталізація передбачає подання пацієнтом документу, що засвідчує особу, направлення на госпіталізацію та медичної документації, що підтверджує результати проведеного обстеження в амбулаторних умовах відповідно до Переліку обсягу діагностичних обстежень для планової госпіталізації пацієнта до закладу ВМД, затвердженого цим наказом (Медичної карти амбулаторного хворого (ф. 025/о), затвердженої наказом МОЗ від 27.12.99 № 302, або Виписки із Медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого, (ф. № 027/о), затвердженої наказом МОЗ від 29.12.2000 № 369).

Строки обстеження, проведеного в амбулаторних умовах, не повинні перевищувати 30 днів.
1.2. Показання для планової госпіталізації до закладів ВМД

1.2.1. абсолютні:

необхідність у наданні спеціалізованої медичної допомоги, що не може бути забезпечена в амбулаторно-поліклінічних умовах, денних стаціонарах (планового оперативного лікування, реабілітації, складні діагностичні маніпуляції та ін.);

відсутність ефекту від проведеного амбулаторного лікування;

проведення різних видів експертиз або стаціонарного обстеження у разі неможливості провести їх в амбулаторних умовах, у тому числі антенатальний лікувально-профілактичний скринінг вагітних, лікарсько-трудова експертиза, обстеження за направленням військкомату, суду;

1.2.2. відносні:

необхідність у проведенні діагностичних обстежень, що не можуть бути проведені в амбулаторно-поліклінічних умовах.

медико-соціальний догляд .

1.3. Показання для планової госпіталізації до закладів ТМД:

необхідність у використанні високотехнологічних методів діагностики та лікування, проведенні складних високоспеціалізованих медичних процедур, що не можу бути забезпечені в амбулаторно-поліклінічних умовах, денних стаціонарах.;

відсутність ефекту від застосованого лікування у закладах ВМД;
^ 2. Порядок госпіталізації за екстреними показаннями

Госпіталізація пацієнтів за екстреними показаннями здійснюється службою швидкої медичної допомоги, за самостійним зверненням пацієнта або осіб, що супроводжують хворого чи постраждалого, що перебуває у невідкладному стані та потребує невідкладної медичної допомоги в умовах стаціонару.

Госпіталізація пацієнтів за екстреними показаннями здійснюється до закладів ВМД (ТМД) поза загальною чергою без попереднього погодження дати і часу госпіталізації незалежно від місця проживання пацієнта відповідно до абсолютних та відносних показань.

Відсутність документу, що засвідчує особу, не є причиною відмови в госпіталізації.
2.1. Показання для госпіталізації до закладів ВМД за екстреними показаннями

абсолютні – визначені пунктом 2.1. Розділу 2. Глави ІІ. Цього додатку.

Відносні:

складні для діагностики та лікування випадки, що потребують інтенсивної терапії та цілодобового медичного спостереження;

відсутність можливості забезпечити в стислі терміни (до трьох днів) пацієнту в амбулаторно-поліклінічних умовах проведення необхідних консультацій лікарів-спеціалістів, діагностичних процедур та лікування, у тому числі лихоманка протягом п`яти днів, тривалий субфебрилітет неясної етіології, інші випадки;

ізоляція за епідпоказами.
2.2. Показанням для госпіталізації до закладів ТМД за екстреними показаннями є перебування пацієнта у невідкладному стані з порушенням функцій органів та систем, які потребують негайного проведення високотехнологічних або високоспеціалізованих методів діагностики та лікування, що не можуть бути забезпечені у закладах ВМД.
Прийом на госпіталізацію за екстреними показаннями проводиться цілодобово.

^ V. Перелік обсягу діагностичних обстежень

для планової госпіталізації пацієнтів до закладів ВМД (ТМД)
1. Перелік обстежень, що є обов`язковими для всіх категорій хворих, які госпіталізуються:

- загальний аналіз крові та сечі;

- серологічне дослідження крові на сифіліс;

- аналіз калу на яйця глистів, зіскрібок на ентеробіоз дітям до 18 років;

- флюорографія органів грудної клітки або рентгенографія органів грудної клітки (пряма проекція);

- електрокардіографія (для осіб, старше 18 років);

- дані про наявність профілактичних щеплень.

- аналіз крові на Hbs-ag, анти-HCV (для пацієнтів, які госпіталізуються до відділень гемодіалізу, серцево-судинної та торакальної хірургії, гематології, а також направлених для планового оперативного лікування);

- аналіз крові на ВІЛ-інфекцію (у разі позитивного результату аналізу крові на Hbs-ag, анти-HCV у пацієнтів, які госпіталізуються до відділень гемодіалізу, серцево-судинної та торакальної хірургії, гематології, а також направлених для планового оперативного лікування);

тромбоцити крові, час кровотечі, час згортання крові (для пацієнтів, які госпіталізуються до відділень хірургічного профілю);

група крові, резус-фактор (для пацієнтів. які госпіталізуються до відділень хірургічного профілю);

біохімічний аналіз крові - білірубін, коагулограма (для пацієнтів, які госпіталізуються до відділень хірургічного профілю);

огляд лікаря акушер-гінеколога та кольпоскопія (для хворих жіночої статі), лікаря-уролога (для чоловіків);

огляд лікаря-терапевта (для пацієнтів, які підлягають оперативному лікуванню).
2. Перелік додаткових обстежень для хворих, які госпіталізуються до закладів ВМД (закладів ТМД), визначається медичними стандартами та уніфікованими клінічними протоколами, затвердженими МОЗ України, в залежності від Класу, Блоку та нозології захворювання відповідно до Міжнародної класифікації хвороб 10 го перегляду.
VІ. Інформування

закладів первинної медичної допомоги про обсяг та результати медичного обслуговування у закладах, що надають вторинну та третинну медичну допомогу
Після закінчення лікування (діагностичного обстеження) у закладах ВМД та ТМД відповідний заклад надсилає повідомлення про їх результати до центру первинної медичної допомоги за місцем прикріплення пацієнтів у порядку, затвердженому МОЗ.

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної допомоги М. Хобзей