asyan.org
добавить свой файл
1


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови

районної державної адміністрації

27 лютого 2013 року №49

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ економіки

районної державної адміністрації
1. Відділ економіки районної державної адміністрації (далі – відділ економіки) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Великобурлуцького району забезпечує виконання покладених на нього завдань.
2. Відділ економіки підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний та підконтрольний Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації.
3. Відділ економіки у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економіки, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації, наказами директора Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, рішеннями районної ради, а також цим Положенням.

Відділ є правонаступником всіх прав та обов’язків Управління економіки Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області.
4. Основними завданнями відділу економіки є участь у:

- реалізації державної політики економічного та соціального розвитку району;

- реалізації державної регуляторної політики та державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму;

- формуванні проведенні державної регіональної політики;

- проведенні разом з іншими структурними підрозділами державної зовнішньоекономічної політики;

- забезпеченні реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі, громадського харчування і побутових послуг;

- забезпеченні реалізації державної політики у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів;

- проведенні державної інвестиційної та інноваційної політики;

- забезпеченні реалізації державної цінової політики;

- забезпеченні реалізації державної політики у сфері економічної безпеки.

5. Відділ економіки відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку району, бере участь у визначенні його пріоритетів, у проведенні структурних змін, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та готує пропозиції, спрямовані на забезпечення економічної безпеки держави;

3) разом з іншими структурними підрозділами районної держаної адміністрації виконує роботи з прогнозування та підготовки програм економічного і соціального розвитку району, розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період і програми економічного та соціального розвитку на короткостроковий період;

4) бере участь у розробленні проектів регіональних і міжрегіональних програм;

5) розробляє пропозиції до проектів місцевого бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку району, та подає їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;

6) бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції, проводить моніторинг її реалізації та соціально-економічних результатів, сприяє розвитку на території району конкуренції, підвищенню ефективності функціонування об’єктів ринкової інфраструктури;

7) бере участь у межах компетенції в підготовці пропозицій щодо вдосконалення порядку регулювання цін, забезпечує реалізацію державної цінової політики;

8) сприяє створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території району, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб'єктам підприємницької діяльності, розробляє разом з іншими структурними підрозділами районні програми щодо підтримки підприємництва, сприяє їх виконанню;

9) бере участь разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації у реалізації державної зовнішньоекономічної політики;

10) забезпечує в межах своїх повноважень захист економічних прав і законних інтересів суб’єктів господарювання району;

11) бере участь разом з іншими структурними підрозділами в організації участі підприємств та організацій району у виставково-ярмаркових заходах;

12) здійснює підготовку відповідних інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей району;

13) визначає інвестиційний попит району та на основі визначених державою пріоритетів розробляє пропозиції щодо обсягів державних централізованих капітальних вкладень;

14) спільно з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації готує пропозиції про фінансування об'єктів району за рахунок коштів державного бюджету, спрямованих на соціально-економічний розвиток району;

15) вживає заходів до розширення міжрегіональних економічних зв’язків, готує проекти відповідних угод;

16) аналізує стан і бере участь у межах компетенції в розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку побутових послуг і створення їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побуту;

17) здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, що перебувають у комунальній власності, за дорученням Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції – підприємств, що перебувають у державній власності;

18) бере участь у розробленні довгострокових прогнозів чисельності населення, його статево-вікової структури, програм зайнятості;

19) готує голові районної державної адміністрації пропозиції з питань розміщення на території району нових, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об'єктів виробничого і невиробничого призначення, які належать до сфери її управління;

20) готує голові районної державної адміністрації пропозиції щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ і організацій на розвиток житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку, побутового, торговельного та інших видів обслуговування населення;

21) розробляє пропозиції щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів закупівлі товарів, робіт і послуг для державних потреб за рахунок коштів державного бюджету; за поданням органів місцевого самоврядування розробляє пропозиції щодо закупівлі товарів, робіт і послуг для місцевих потреб за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування;

22) бере участь у здійсненні заходів щодо координації закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів, коштів місцевих бюджетів, надає розпорядникам бюджетних коштів консультаційну та методичну допомогу з питань здійснення закупівель;

23) сприяє розвитку науки і техніки, впровадженню нових технологій, підвищенню технічного рівня виробництва і якості продукції;

24) бере участь у розробленні пропозицій щодо проведення адміністративної реформи та реформи територіального устрою;

25) бере участь у впровадженні програмного та методичного забезпечення функціонування інформаційно-аналітичних систем, що використовуються для дослідження стану економічного і соціального розвитку району;

26) бере участь у здійсненні заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

27) вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики;

28) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в відділі економіки;

29) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу економіки, розробляє і подає на розгляд голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його вдосконалення;

30) готує пропозиції до Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва щодо скасування чинних регуляторних актів, які стримують розвиток підприємництва в районі;

31) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в районі, у тому числі готує та подає до керівництва районної державної адміністрації пропозиції щодо інвестиційних проектів найважливіших будов виробничого призначення, природоохоронних об'єктів та об'єктів соціальної сфери;

32) розробляє проекти розпоряджень голови районної держадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

33) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

34) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

35) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

36) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

37) виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями.
6. Відділ економіки для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
7. Відділ економіки в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Відділ економіки очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу, за погодженням з директором Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.
9. Начальник відділу економіки:

1) здійснює керівництво діяльністю відділу економіки, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ економіки;

3) затверджує посадові інструкції головних спеціалістів відділу економіки та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу економіки, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу економіки;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ економіки завдань та затверджених планів роботи;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії з питань, що належать до компетенції відділу економіки, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9) видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

10) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу економіки;

11) вирішує інші питання діяльності відділу економіки в межах і порядку, визначених законодавством та цим Положенням.
10. Відділ економіки утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників і видатки на утримання відділу в межах виділених асигнувань визначає голова районної державної адміністрації. Кошторис доходів і видатків, штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації.Керівник апарату районної

державної адміністрації Ю.ВАСИЛЬЄВА
Андрущенко