asyan.org
добавить свой файл
1 2ПЛАН

Вступ

 1. Порядок акредитації підприємств у митних органах.

 2. Порядок застосування та заповнення періодичної, загальної, тимчасової та неповної митної декларації.

 3. Порядок використання бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2, додаткових аркушів форми МД-3,специфікації форми МД-8, доповнення форми МД-6 при декларуванні товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України суб’єктами ЗЕД.

 4. Порядок здійснення інформаційної взаємодії між митними органами та ЦМУЛДЕР.

 5. Правила заповнення та використання документів
  гарантії доставки товарів; форма та правила заповнення й використання усіх документів контролю доставки товарів (ПП, ПД, ПТП, ТР80ВН, ТР80ЗТ, ТР80,ЄТД).

 6. Порядок нарахування та сплати митних платежів; вивчити порядок нарахування митних платежів в залежності від митного режиму.
  Вивчити порядок заповнення граф 47, В та С у митній декларації
  форми МД-2 та МД-3.

 7. Порядок здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються різними видами транспорту (автомобільному, залізничному, повітряному, морському (річковому), стаціонарними засобами транспортування).

 8. Порядок здійснення митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності.

 9. Умови ввезення гуманітарної допомоги на митну територію України та порядок здійснення її митного контролю та митного оформлення.

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Практична підготовка курсантів та студентів Академії митної служби України, є невід’ємною складовою підготовки фахівців для митної служби України. Виробнича практика була проведена на митному посту «Павлоград» Дніпропетровської митниці за робочою програмою виробничої практики з 29.06.2011 по 15.07.2011 року.

Під час проходження навчальної практики мною були застосовані набуті раніше теоретичні знання у практичній діяльності.

Метою проходження даної виробничої практики є закріплення курсантами практичних та методичних знань з організації митного контролю та митного оформлення.

Митний пост “Павлоград” є структурним підрозділом Дніпровської митниці, який безпосередньо здійснює митний контроль і митне оформлення товарів та транспортних засобів, справляння податків і зборів, виконує інші завдання, передбачені законодавством України з питань митної справи.

Митний пост “Павлоград” у своїй діяльності керується Конституцією України, Митним кодексом України та іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії та наказами Державної митної служби України, а також наказами Дніпровської митниці, положенням про митний пост від 08/08/2003 №280 .

Зоною діяльності митного поста визначено Павлоградський, Юр`ївський, Петропавлівський, Покровський, Васильківський, Межевський райони Дніпропетровської області, м. Павлоград, м. Першотравенськ, м. Тернівка.

Згідно отриманого плану проходження практики мною було засвоєно весь запропонований матеріал, на основі якого було виконано цей звіт.
^ 1. Порядок акредитації підприємств у митних органах
Акредитація підприємств у митних органах визначається наказом Державного митного комітету України від 31 травня 1996 р. N 237 «Про затвердження Порядку ведення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах».

Обліку в митному органі підлягають суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), які знаходяться в зоні діяльності цього митного органу незалежно від форми власності. Митні органи забезпечують ведення обліку суб'єктів ЗЕД, які здійснюють переміщення товарів через митний кордон України; надання Міністерству статистики, Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі та Головній державній податковій інспекції інформації про цей облік.

Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності при необхідності здійснювати митне оформлення будь-яких вантажів до моменту здійснення митного оформлення повинен звернутись до митного органу (вантажного відділу або митного поста) за місцем своєї державної реєстрації і стати на облік. Відсутність облікової картки суб'єкта ЗЕД є підставою для відмови у митному оформленні вантажів.

Для ведення обліку суб'єкту ЗЕД або за його дорученням митному брокеру необхідно подати в митницю оригінали та завірені суб'єктом копії документів згідно з переліком, викладеним в додатку N 1 до цього Порядку, одночасно з поданням двох примірників оригіналів "Облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності" за зразком, наведеним в додатку N 2, які заповнені суб'єктом ЗЕД. Облікова картка повинна бути заповнена з використанням ПЕОМ або друкарської машинки. Картки, заповнені від руки або з виправленнями, до обліку не приймаються.

Інспектор вантажного відділу (поста) митниці, відповідальний за облік, звіряє копії з оригіналами поданих документів, завіряє обидва примірники "Облікової картки суб'єкта ЗЕД" особистою номерною печаткою, після чого один примірник картки залишає в справах митниці разом з копіями поданих на облік документів, а другий - видає на руки заявникові, як свідоцтво про облік в митних органах.

Оригінали документів повертаються суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності. Інспектор митниці присвоює цьому суб'єкту обліковий номер, побудований за схемою: код митного органу/порядковий номер вантажного відділу (останні дві цифри року обліку в митному органі) порядковий номер облікової картки, наприклад:

70200 / 01 / 1998 / 405

Нумерація здійснюється в хронологічному порядку по мірі подання суб'єктами ЗЕД документів на облік за принципом наростання номерів протягом року. Цей номер зазначається на обох примірниках "Облікової картки суб'єкта ЗЕД". Засобами електронно-обчислювальної техніки відомості про суб'єкта ЗЕД вносяться до електронної бази даних за допомогою спеціальної комп'ютерної програми. При внесенні змін до облікової картки суб'єкта ЗЕД ці зміни вносяться і до загальної інформаційної бази даних. Попередня інформація при цьому зберігається. В разі ліквідації підприємства інформація про нього виключається з поточного реєстру підприємств і зберігається в архіві електронної бази даних. Документи підприємства зберігаються в справах митного органу один рік з дати виключення з поточного реєстру підприємств, після чого передаються до архіву митниці, де зберігаються 5 років.

^ 2. Порядок застосування та заповнення періодичної митної декларації, загальної митної декларації, тимчасової митної декларації, неповної митної декларації
Періодична митна декларація, яка оформляється на переміщення товарів за певний погоджений з митним органом період, подається у разі якщо товари регулярно переміщуються через митний кордон України однією і тією ж особою на одних і тих же умовах та підставах. Порядок та умови подання періодичної митної декларації визначаються КМУ.

Якщо декларант з поважних причин, перелік яких визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, не може здійснити у повному обсязі декларування товарів і транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України, безпосередньо під час переміщення їх через митний кордон України такі товари можуть бути випущені у вільний обіг у спрощеному порядку після подання митному органу тимчасової чи неповної декларації та під зобов'язання про подання митної декларації, заповненої у звичайному порядку не пізніше ніж через 30 днів з дня випуску товарів у вільний обіг.

Декларування товарів із застосуванням неповної декларації можливе, якщо декларантом не подані один або декілька документів, потрібних для митного оформлення товарів, але надано, що такі документи існують і є дійсними та не можуть бути подані з незалежних від декларанта причин.

Декларування товарів із застосуванням тимчасової декларації можливе виключно за бажанням декларанта, якщо: товари переміщуються трубопровідним транспортом або лініями електропередачі, ціна товару у контракті визначається за формулою та виникають спірні питання при визначенні країни походження товарів чи класифікації згідно з УКТЗЕД.

Рішення про можливість випуску товарів у вільний обіг з оформленням митних документів у повному обсязі приймається митним органом виходячи з обставин переміщення таких товарів через митний кордон, характеристики підприємства та за умови сплати податків і зборів у повному обсязі.

Загальна вантажна митна декларація (далі – ЗВМД) – це декларація, яка оформлюється за згодою митного органу, якщо товари регулярно вивозяться залізничним транспортом за межі митної території України одним суб'єктом ЗЕД за одним договором та переміщуватимуться окремими партіями протягом певного періоду, погодженого з митницею.

Рішення про надання суб'єктові ЗЕД дозволу на подання ЗВМД приймається начальником митниці відправлення на підставі заяви цього суб'єкта. Заява реєструється митним органом у встановленому порядку й розглядається протягом 7 робочих днів після її реєстрації. Загальний строк дії ЗВМД не може перевищувати терміну дії зовнішньоекономічного контракту й 6 місяців з дати оформлення ЗВМД.

Контроль за використанням ЗВМД здійснюється шляхом ведення журналу контролю за використанням загальних вантажних митних декларацій.

3. Порядок використання бланків єдиного адміністративного документа форми МД-2, додаткових аркушів форми МД-3,
специфікації форми МД-8, доповнення форми МД-6 при декларуванні товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України суб’єктами ЗЕД

Вантажна митна декларація (далі - ВМД) - письмова заява встановленої форми, що подається митному органу на паперовому носії або як електронний документ (електронна ВМД) і містить відомості про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, митний режим, у який вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування та сплати податків, зборів та інших платежів.

ВМД на паперовому носії складається з єдиного адміністративного документа форми МД-2 як комплект з чотирьох зброшурованих аркушів або з єдиного адміністративного документа форми МД-4 як комплект з восьми зброшурованих аркушів.

У разі потреби до єдиного адміністративного документа форми МД-2 можуть додаватися додаткові аркуші форми МД-3 як комплект з чотирьох зброшурованих аркушів, а до єдиного адміністративного документа форми МД-4 - додаткові аркуші форми МД-5 як комплект з восьми зброшурованих аркушів (оформлення 2 і більше товарів).

Відомості, заявлені у ВМД, засвідчуються підписом особи, яка склала ВМД, у графі 54 на бланках форми МД-2, у будь-якому вільному місці на бланках МД-3, у правому нижньому кутку в спеціально виділеній графі доповнення форми МД-6, у правому нижньому кутку на всіх аркушах специфікації форми МД-8.
Форма МД-2 –— основний аркуш, що є наявним у будь-якій вантажній митній декларації. Цей аркуш використовується як перший аркуш декларації і містить загальні відомості про ха­рактер поставки, реквізити контрагентів, відомості про декла­ранта та характеристику одного товару, який зазначено в цьо­му аркуші. За наявності в одній переміщуваній партії товарів декількох найменувань МД-2 використовується як перший ар­куш декларації. У разі наявності в партії товарів декількох найменувань в основному аркуші зазначається товар, що має найбільшу вартість. Бланк вантажної митної декларації фор­ми МД-2 містить графи з 1 по 54 і чотири розділи, позначені латинськими літерами А, В, С, D.
Форма МД-3 — додатковий аркуш, який використовується одночасно з аркушем форми МД-2. Цей аркуш застосовується у випадках, коли партія складається з товарів, що мають різні коди згідно з УКТЗЕД, і якщо товари з однаковим кодом згідно з УКТЗЕД мають різні дані (країну походження, валюту оцін­ки тощо). Один додатковий аркуш дозволяє задекларувати товари не більше трьох найменувань.

Додаткові аркуші можуть використовуватися тільки в тому випадку, коли митний режим внесених у них товарів збігаєть­ся з митним режимом товару, зазначеного на основному арку­ші (формі МД-2). Бланк додаткового аркуша містить графи 1, 2 (8), 3, 31—46, 47 і розділ, позначений латинською літерою С.
Формуляр-специфікація форми МД-8.

Під час митного оформлення товарів формуляр-специфікація форми
МД-8 використовується замість додаткових аркушів ВМД форми МД-3 виключно у випадках, коли декларуються товари п'ятьох або більше найменувань.

Специфікація оформляється на самокопіювальних бланках формату А4. Разом із специфікацією подається її електронна копія. Інформація, внесена до електронної копії специфікації, повинна відповідати інформації, внесеній декларантом до оригіналу.

При застосуванні формулярів-специфікацій форми МД-8 у графі 31 основного аркуша ВМД форми МД-2 зазначаються відомості про товар, митна вартість якого найбільша в усій партії товарів, що декларуються.

Формуляр-специфікація форми МД-8 може застосовуватися замість бланка ВМД форми МД-3 у таких випадках:

 • при митному оформленні вантажів (товарів), що надійшли на митну територію України як гуманітарна допомога;

 • при митному оформленні товарів у режим тимчасового ввезення (вивезення);

 • при митному оформленні запасів, призначених для споживання, що поставляються на транспортні засоби;

 • при митному оформленні товарів, що продані в магазині безмитної торгівлі протягом календарного місяця, та українських товарів, які перебувають в магазині безмитної торгівлі, що ліквідовується;

 • під час розміщення товару на митному ліцензійному складі, власником якого є транспортно-експедиційна організація, у режимі митного складу;

 • при митному оформленні товарів, витрачених при здійсненні операцій з переробки товарів.


Порядок внесення відомостей до доповнення форми МД-6.

З єдиним адміністративним документом форми МД-2 і додатковим аркушем форми МД-3 використовується доповнення форми МД-6.

Електронна копія ВМД повинна обов'язково містити відомості, наведені у доповненнях форм МД-6 (у разі застосування бланків форм МД-2 і МД-3).

На всіх аркушах специфікації проставляється штамп "Під митним контролем" під час прийняття ВМД до митного оформлення та особиста номерна печатка під час завершення митного оформлення.

^ 4. Порядок здійснення інформаційної взаємодії

між митними органами та ЦМУЛДЕР
Відповідно до МКУ, Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками, затвердженого ПКМУ від 12.12.2002 № 1862, та з метою вдосконалення боротьби з митними правопорушеннями, посилення контролю за правильністю декларування товарів і вивезенням окремих видів готової продукції, відбувається інформаційна взаємодія між митними органами та експертними підрозділами Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи (ЦМУЛДЕР).

Якщо при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів виникла потреба в спеціальних знаннях з різних галузей науки, техніки, мистецтвознавства тощо або у використанні спеціального обладнання i техніки, то митний орган зобов’язаний здійснити направлення запиту до експертних пiдроздiлiв ЦМУЛДЕР.

У своєму запиті митний орган повинен чітко визначити мету його завдання проведення досліджень, тобто зазначити, які вiдомостi про товар (склад, властивості тощо) необхідно перевірити або встановити.

При направленні запитів митним органом надаються проби та зразки товарів під митним забезпеченням разом з оригіналом акта про взяття проб i зразків товарів та копіями акта про проведення митного огляду товарів, митної декларації; зовнішньоекономічного договору (контракту); інвойсу; сертифікатів вповноважених державних органів; техніко-технологічної документації із зазначенням відомостей про склад, властивості та призначення товару тощо, завірених особистим митним забезпеченням посадової особи митного органу.

Акт про взяття проб i зразків товарів складається в трьох примірниках, які підписуються посадовою особою митного органу, що взяла проби і зразки, власником товару або декларантом чи уповноваженою ним особою, спеціалістом лабораторії, якщо він бере участь у процедурі взяття проб і зразків, і залученими до процедури понятими

Проби і зразки товарів, крім великогабаритних і технічно складних товарів (машини, технологічні лінії, промислові конструкції тощо), беруться (надаються) в мінімальній кількості (масі), яка забезпечує можливість проведення їх дослідження (аналізу, експертизи), з урахуванням можливості проведення в разі потреби повторного дослідження (аналізів, експертизи). Норми взяття проб і зразків установлюються Держмитслужбою.

Для великогабаритних і технічно складних митні органи можуть вимагати від суб'єктів ЗЕД надання тільки техніко-технологічної документації. Достовірною техніко-технологічною документацією вважаються офіційно видані книги, державні стандарти, технічні умови, каталоги і паспортні дані на вироби фірм-виробників, креслення виробів з підписами виконавців та посадових осіб.

На взяті (надані) проби і зразки накладається митне забезпечення.

Приймання запитів, супровідної документації, проб і зразків товарів здійснюється посадовими особами Управління, які проводять їх реєстрацію.

Метою дослідження (аналізу, експертизи) проб і зразків товарів є вирішення питань:

 • визначення коду товару згідно з УКТЗЕД;

 • ідентифікації (визначення фізичної та хімічної структури і складу) товару, а також сировини після проведення операцій з її переробки;

 • належності товарів до наркотичних засобів, сильнодіючих чи отруйних речовин;

 • віднесення товарів до контрольних списків, що обмежують імпорт або експорт цих товарів (товари подвійного або військового призначення);

 • належності товару до предметів, що мають художню, історичну та археологічну цінність;

 • достовірності даних, зазначених у сертифікаті про походження товару з України.

При надходженні запиту з пробами та зразками товару поштою пакет розкривається вповноваженою посадовою особою ЦМУЛДЕР.

Дослідження (аналіз, експертиза) проб і зразків проводиться у строки, визначені Порядком взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення.

Дослідження (аналіз, експертиза) проб і зразків проводиться протягом 10 днів після надходження таких проб і зразків до лабораторії. У разі потреби термін дослідження може бути продовжено за рішенням керівника експертного підрозділу, але не більше ніж на 20 днів.

Дослідження проб і зразків швидкопсувних товарів здійснюється невідкладно.

Проби (зразки) повертаються митному органу згідно з актом, форма якого затверджується Держмитслужбою.

За результатами проведеного дослідження спеціаліст експертного пiдроздiлу ЦМУЛДЕР готує висновок, який повинен містити вичерпні відповіді на всі питання, поставлені митним органом.

Контрольні проби і зразки опломбовуються (запечатуються) і зберігаються в лабораторії протягом двох місяців. Протягом цього терміну власник товару має право оскаржити рішення митного органу в судовому порядку. Контрольні проби і зразки після закінчення терміну зберігання у випадках, якщо власник усно або письмово не вимагає їх повернення, списуються в установленому порядку.

5. Правила заповнення та використання документів гарантії доставки товарів; форма та правила заповнення й використання усіх документів контролю доставки товарів (ПП, ПД, ПТП, ТР80ВН, ТР80ЗТ, ТР80,ЄТД)
Головною метою реалізації заходів гарантування доставки є унеможливлення уникнення від сплати відповідними особами податків і зборів, а також створення умов, за яких буде не можливе незаконне набуття особами будь-яких інших прав.

Згідно ст. 161 Митного кодексу України до товарів може застосовуватися один із таких заходів гарантування доставки цих товарів до митного органу призначення:

 • грошова застава, що попередньо вноситься на депозитний рахунок митного органу призначення в розмірі встановлених законодавством України податків і зборів, які підлягали б сплаті в разі ввезення таких товарів з метою вільного обігу на митній території України;

 • гарантія банку щодо сплати встановлених законодавством України податків і зборів (обов'язкових платежів) ;

 • фінансова гарантія незалежного фінансового посередника щодо обов'язкової доставки товарів у митний орган;

 • охорона та супроводження товарів силами митних органів;

 • перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП;

 • перевезення товарів митним перевізником, якому ДМСУ видано ліцензію на провадження посередницької діяльності митного перевізника.

У разі обрання грошової застави як заходу забезпечення доставки товарів кошти, після оформлення ВМД на товари згідно з митними режимами тимчасового ввезення, митного складу тощо повертаються суб'єкту підприємницької діяльності за його заявою або зараховуються в рахунок сплати наступних податків та зборів чи як грошова застава для забезпечення доставки при ввезенні наступних партій окремих видів товарів.

У разі обрання суб'єктом ЗЕД гарантії банку як заходу забезпечення доставки окремих видів товарів митному органу призначення подається гарантійний документ, а його копія з відбитком штампа "Під митним контролем" із зазначенням номера попередньої декларації надається цьому суб'єктові.

Рішення про застосування заходів гарантування доставки товарів до митних органів призначення приймається у кожному конкретному випадку митними органами, розташованими у місцях, де розпочинається транзит таких товарів, за наявності підстав для застосування зазначених заходів.

Заходи гарантування доставки застосовуються в обов’язковому порядку до підакцизних товарів.

Вид заходу гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення обирається власником товарів чи уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом.

Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем і перевозяться між митними органами, застосовуються за рахунок власника цих товарів або уповноваженої ним особи.

У разі передбаченого статтею 93 Митного кодексу України завчасного повідомлення митного органу декларантом про намір увезти товари на митну територію України митному органу за місцезнаходженням суб'єкта ЗЕД, на адресу якого ввозитимуться товари, подається попереднє повідомлення (ПП).

ПП виготовляється й заповнюється за допомогою друкувального пристрою персональної електронної обчислювальної машини на аркушах паперу формату А4 у формі, яка відповідає бланкам уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3), і містить відомості про товар, який увозитиметься на митну територію України.

Під час прийняття ПП посадова особа митного органу перевіряє правильність заповнення ПП і його електронної копії, присвоює їм реєстраційний номер та на зворотному боці обох паперових примірників ПП проставляє відтиск штампа "Під митним контролем".

ПП чинне протягом трьох місяців з дня прийняття його митним органом, тобто з дня присвоєння ПП реєстраційного номера та проставляння штампа "Під митним контролем". Після закінчення цього строку здійснення пропуску товарів за цим ПП забороняється.

Оформлення ПП на товари вартістю менше ніж 100 євро здійснюється тільки за умови звернення їх власника до митного органу із заявою про потребу митного оформлення таких товарів.

Особливості заповнення граф ПП:

Декларантом заповнюються такі графи ПП: 1, 2, 3, 8, 26, 29, 31, 33, 35, 42, 54. Графа 7 заповнюється посадовою особою митного органу. Інші графи ПП не заповнюються.

Графа 1 "Тип декларації". У першому підрозділі графи проставляється літерний код напрямку переміщення товарів "ТР", другий підрозділ не заповнюється, у третьому підрозділі проставляється літерний код "ПП".

Графа 3 "Додатковий аркуш". Заповнюється, якщо використовуються додаткові аркуші ПП. У першому підрозділі графи зазначається порядковий номер аркуша ПП, у другому - загальна кількість аркушів ПП, включаючи додаткові аркуші.

Графа 29 "Митниця на кордоні". Зазначаються найменування митного органу, через який передбачається переміщення товарів, і його п'ятизначний цифровий код.

Графа 42 "Фактурна вартість товару". Наводиться фактурна вартість товару, заявленого в графі 33 ПП, відповідно до рахунка-фактури.

ПП анулюється по закінченні строку його дії, за письмовою заявою суб'єкта ЗЕД та з ініціативи митного органу призначення, у якому було оформлене це ПП, на підставі рішення начальника ВКПТ митного органу призначення тільки якщо за цим ПП ще не розпочато переміщення товарів.

За відсутності факту ввезення товарів за заявленим до анулювання ПП начальник ВКПТ митного органу призначення або особа, що його заміщує, приймає рішення про анулювання цього ПП і проставляє на заяві суб'єкта ЗЕД відповідну резолюцію.

Умовою переміщення через митний кордон України окремих видів товарів є оформлення ПД та її електронної копії митним органом за місцем державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - одержувача цих товарів.

Попередня вантажна митна декларація (ПД) - документ, що складається на бланку уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3) та містить у собі відомості про товари, які будуть увезені на митну територію України, і є одним із документів контролю за їх доставкою.

ПД оформлюється на одну партію товарів. При переміщенні через митний кордон України в складі однієї партії окремих видів товарів та інших товарів дозволяється за бажанням суб'єкта підприємницької діяльності подання ПД на всю партію товарів.

ПД та її електронна копія подаються митному органу призначення разом з такими документами: зовнішньоекономічним договором (контрактом), документами, що підтверджують застосування одного із заходів забезпечення доставки товарів у митний орган призначення.

ПД не подається:

 • У разі ввезення на митну територію України окремих видів товарів, раніше вивезених з України під зобов'язання про зворотне ввезення. Як документ контролю за доставкою в митний орган призначення використовується ПП, оформлене на підставі ВМД на вивезення цих товарів.

 • При ввезенні на митну територію України консолідованих дрібнопакетованих вантажів, що надходять лінією служб прискореної доставки вантажів ("DHL", "TNT", "UPS", "FedEx", "Елін Карго" та ін.);

 • При переміщенні товарів в міжнародних поштових відправленнях.

 • При ввезенні товарів гуманітарної допомоги.

 • При ввезенні партії товарів, на які законодавством не передбачено оформлення ВМД під час пропуску через митний кордон України.

ПД дійсна та може бути використана для ввезення товару протягом трьох місяців з дати її оформлення.

Під час оформлення ПД посадові особи митного органу призначення в межах компетенції, визначеної посадовими інструкціями:

а) перевіряють правильність заповнення ПД та її електронної копії;

б) перевіряють наявність фактів застосування до вітчизняного суб'єкта підприємницької діяльності або його іноземного партнера спеціальних санкцій ;

в) перевіряють документи, що підтверджують застосування одного із заходів забезпечення доставки товарів;

г) перевіряють відомості про гаранта;

ґ) зазначають у гарантійному документі дату заповнення та номер ПД, що була оформлена на окремі види товарів, і завіряють дату відбитком особистої номерної печатки;

д) визначають місця прибуття товару;

е) завершують оформлення ПД проставлянням на її зворотному боці відтиску штампа «Під митним контролем».

Для здійснення контролю за доставкою товарів, які перебувають під митним контролем і переміщуються митною територією України, використовуються повідомлення про транзитне переміщення (ПТП) та його електронна копія.

Особа або перевізник, яка прийняла заявлені товари до перевезення, надає митниці відправлення зобов'язання доставити ці товари в митницю призначення в строк, установлений митницею відправлення, про що власноручно вчиняє відповідний запис у всіх примірниках ПТП.

ПТП складається посадовою особою митниці відправлення, декларантом або перевізником, як правило, на партію товарів. Порядковий номер ПТП має таку структуру: ААААА/В/ССССССССС, де ААААА - порядковий номер ПТП; В - остання цифра року; ССССССССС - дев'ятизначний код структурного підрозділу митного органу, у якому проводиться митне оформлення.

При ввезенні товарів автомобільним транспортом з будь-якою метою, крім транзиту, у ПТП обов'язково зазначається місце прибуття товарів, яке визначається посадовою особою митниці відправлення за Переліком місць прибуття автотранспорту на підставі інформації, наданої перевізником.

Після цього посадова особа митниці відправлення в строк, що не перевищує 4 годин після завершення митного оформлення товарів, уносить до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України (далі - ЄАІС) інформацію за кожним ПТП.

При надходженні товарів у митницю призначення в межах визначеного митницею відправлення строку доставки посадова особа митниці призначення перевіряє відповідність товарів відомостям про них, зазначеним в електронній копії ПТП, вилучає примірники ПТП у перевізника або в особи, що пред'являє товари до митного оформлення, та проставляє в них і в усіх товаротранспортних (за наявності) та інших товаросупровідних документах відбитки штампа під митним контролем.

Підставою для зняття ПТП митницею відправлення з контролю є внесена митницею призначення відмітка про доставку товарів до електронної копії ПТП, що міститься в ЄАІС.

Якщо митницею призначення після закінчення строку доставки не підтверджено факт доставки, то митниця відправлення направляє засобами електронного зв'язку запит для з'ясування факту недоставляння товарів.

Внутрішній транзитний документ (ВТД або ТР80ВН) використовується для здійснення контролю за доставкою товарів, що переміщуються між митницями в межах митної території України.

ВТД не складається, якщо контроль за перевезенням цих товарів здійснюється з використанням іншого контрольного документа.

Особливості заповнення граф ВТД:

Декларантом заповнюються графи: A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 18, 19, 22, 23, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54. Графи 7, C та D заповнюються посадовою особою митниці. Інші графи не заповнюються.

Графа D. Робиться відмітка про накладене митне забезпечення та зазначаються додаткові відомості, не внесені декларантом.

Графа 1 "Тип декларації" . У першому підрозділі проставляється літерний код напрямку переміщення товарів "ТР", у другому - двозначний цифровий код "80", у третьому - двозначний літерний код "ВН".

Графа 43. Проставляється цифровий код типу гарантії, яку в установлених випадках обрав власник товарів чи уповноважена ним особа:

02 - фінансова гарантія у вигляді внесення грошової застави;

03 - перевезення митним перевізником;

04 - охорона і супроводження товарів митними органами;

06 - гарантія незалежного фінансового посередника;

00 - гарантія не потрібна.

Графа 50 "Довіритель"

До графи 50 усіх основних аркушів ВТД, які відповідають формі МД-2, декларантом уносяться відомості про особу, що приймає заявлені товари до перевезення та бере зобов'язання щодо доставки цих товарів у митницю призначення.

Графа 51 "Митниця країни транзиту"

У першій колонці проставляється дата, до якої (включно) заявлені товари необхідно доставити в митницю призначення, зазначену в графі 53 ВТД. Друга і третя колонки заповнюються декларантом у разі заявлення товарів, які перевозяться з наданням фінансових гарантій митним органам. У другій колонці зазначається загальний розмір фінансової гарантії, у третій колонці проставляється номер гарантійного документа.

ТР80ЗТ - це документ, який застосовується для перевезення товарів, що прямують від одного відправника на адресу одного одержувача, залізничним транспортом (оформлюється один документ ТР80ЗТ незалежно від кількості оформлених залізничних накладних на ці товари).

ТР80ЗТ заповнюється декларантом у трьох примірниках, один з яких подається прикордонній залізничній станції відправлення, другий залишається в справах митниці відправлення для здійснення контролю за переміщенням товарів, третій долучається до перевізних і товаросупровідних документів та прямує разом із товаром у митницю призначення.

Особливості заповнення граф ВТД. Декларантом заповнюються графи: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 14, 18, 19, 22, 26, 29, 31, 33, 35, 44, 50, 53, 54. Графи 7 і D заповнюються посадовою особою митниці. Інші графи не заповнюються.

На всіх примірниках ВТД проставляється календарний штемпель станції відправлення, яка приймає товар до перевезення, що є свідченням прийняття залізницею солідарного зобов'язання про дотримання митних правил, установлених законодавством.

Печатки й штампи державних органів, що здійснюють фітосанітарний, ветеринарний, екологічний, радіологічний та інші види контролю, проставляються в разі потреби на залізничних накладних.

6. Порядок нарахування та сплати митних платежів; вивчити порядок нарахування митних платежів в залежності від митного режиму. Вивчити порядок заповнення граф 47, В та С у митній декларації форми МД-2 та МД-3
Митні платежі, які нараховуються за ВМД, справляються при кожному здійсненні митного оформлення товарів та інших предметів, окрім випадків, передбачених чинним законодавством.

У графах ВМД, заповнених на основі наданих до неї товаросупровідних документів, міститься необхідна для нарахування митних платежів інформація.

За ВМД митні платежі нараховуються залежно від напрямку переміщення та застосованого митного режиму: плата за митне оформлення, мито, акцизний збір, податок на додану вартість (ПДВ), єдиний збір.

Нарахування платежів провадиться декларантами у графі 47 ВМД за ставками й у порядку, передбаченому чинним на момент її митного оформлення законодавством. Оформлення ВМД здійснюється за умови фактичного надходження на спеціальний рахунок митниці коштів у сумі, що забезпечує сплату всіх установлених актами законодавства податків, зборів і митних платежів. При визначенні сум мита, акцизного збору, єдиного збору, податку на додану вартість та плати за митне оформлення, які нараховуються за фіксованими ставками, застосовуються офіційні курси іноземних валют, що визначаються НБУ на день подання митної декларації.

Єдиний митний тариф України - це систематизований звід ставок мита, яким обкладаються товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі цієї території.

Митні та інші платежі – це установлені законодавчими актами податки й збори (обов'язкові платежі), що справляються митним органом під час митного оформлення переміщуваних через митний кордон України товарів; плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу та інші платежі, що справляються митними органами відповідно до законодавства.

Мито, що стягується митницею, становить податок на товари та інші предмети, які переміщуються через митний кордон України. Митне оформлення і пропуск товарів можуть здійснюватися тільки після сплати ввізного мита, якщо інше не передбачене законодавством. Існують пільгові, повні, преференційні ставки мита.

За способом нарахування встановлено такі види мита:

адвалерне — нараховується у відсотках до митної вартості;

специфічне — у встановленому грошовому розмірі з одиниці товару;

комбіноване — поєднує два попередні види митного обкладення.

Акцизний збір (АЗ) – це непрямий податок на окремі товари, визначені законом як підакцизні, який включається до ціни цих товарів.

Якщо ставку акцизного збору встановлено у відсотках до вартості товару за встановленою імпортером максимальною роздрібною ціною на товар, який він імпортує, то сума АЗ обчислюється за формулами:

- з товарів, що підлягають обкладенню ввізним митом:Са= (В + М) х А/100%;

- з товарів, що не підлягають обкладенню ввізним митом: Са = В х А/100 %,

де Са - сума АЗ, В - вартість товару, за встановленою імпортером максимальною роздрібною ціною на товар без ПДВ і АЗ, М - сума ввізного мита, А - ставка акцизного збору.

Сума АЗ, якщо ставку встановлено в грошовому еквіваленті до фізичної одиниці виміру товару, обчислюється за формулою:

Са = Н х А, де Н - кількість товару у фізичних одиницях виміру, визначених відповідним законом.

Податок на додану вартість є внутрішнім податком, який сплачується особами, які ввозять (пересилають) товари на митну територію України, одночасно зі сплатою мита та митних зборів.

Сума ПДВ нараховується за формулами, де Спдв - сума ПДВ; Са - сума акцизного збору; В - митна вартість; См - сума мита; П - ставка ПДВ (20 %):

а) на товари, що обкладаються митом та акцизним збором:

Спдв = (В + См + Са) х П / 100;

б) на товари, що обкладаються тільки митом: Спдв = (В + См) х П / 100;

в) на товари, що обкладаються тільки акцизним збором:

Спдв = (В + Са) х П / 100;

г) на інші товари, що не підлягають обкладенню митом та акцизним збором:

Спдв = В х П / 100.

У графі 47 „Нарахування платежів” основного й додаткових аркушів ВМД у разі застосування заходів гарантування доставки товарів відповідно до статті 161 Митного кодексу України наводяться відомості про нарахування мита, акцизного збору та податку на додану вартість, що підлягали б сплаті при оформленні цих товарів відповідно до митного режиму імпорту. Якщо за ВМД нараховуються та справляються єдиний збір та/або плата, то відомості про їх нарахування наводяться у цій графі основного аркуша ВМД. При декларуванні товарів з використанням комплектів додаткових аркушів форми МД-3 права нижня частина графи 47 аркушів МД-3 не заповнюється.

У графі В„Подробиці розрахунків” зазначаються: 1. вид платежу відповідно до Класифікатора видів податків і зборів; 2. загальна сума платежу за цим кодом, що підлягає перерахуванню до Держбюджету; 3.ідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника – юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) платника – фізичної особи, а в разі якщо митним органом не відкрито картку – особовий рахунок платника податків, – реквізити платіжного документа (номер, дата сплати).

Посадовою особою митного органу, якою здійснювався контроль за справлянням податків і зборів за ВМД, у графі C "Митний орган відправлення" проставляються номерний штамп "СПЛАЧЕНО", підпис і дата.

Якщо податки та збори нараховуються умовно або не сплачуються в інших визначених законом випадках, то вищезазначеною посадовою особою в графі вчиняється запис "Перевірено", проставляються номерний штамп "СПЛАЧЕНО", дата та підпис.следующая страница >>