asyan.org
добавить свой файл
1

ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ


Додаток

до постанови президії ВАК України

від 12 червня 2002 р. N 1-05/6


ПЕРЕЛІК N 10

наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Радиофизика и электроника (Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України) (фізика).
ЖУРНАЛИ
1. Вісник Східноукраїнського національного університету (фізика).
2. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: кібернетика (інформатика).
3. Наукові вісті Національного університету України "КПІ" (фізика).
4. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: математика і інформатика (алгебра та теорія чисел, інформатика).
5. Проблеми машинобудування (Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України) (механіка, інформатика).
6. Порошковая металлургия (Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України) (фізика).
7. Успехи физики металлов (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України) (фізика).
^ ХІМІЧНІ НАУКИ
ЖУРНАЛИ
Порошковая металлургия (Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України).
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Гигиена населенных мест (Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва АМН України).
ЖУРНАЛИ
1. Агроекологічний журнал (Інститут агроекології та біотехнології УААН, Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН).
2. Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова".
3. Вісник Державного агроекологічного університету.
4. Довкілля та здоров'я (Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва АМН України, Українське відділення міжнародного центру наукової культури - Всесвітня лабораторія).
5. Ґрунтознавство (Дніпропетровський національний університет МОН України, ТОВ "Агентство "Телепресінформ").
6. Фізика живого (НДЦ квантової медицини МОЗ України).
ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України.
2. Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України та МНС України.
3. Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту.
4. Пошукова та екологічна геохімія (НАН України, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України).
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Вісник Державного агроекологічного університету.
2. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: військово-спеціальні науки.
3. Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету.
4. Вісник Транспортної академії України та Українського транспортного університету.
5. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання (Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України).
6. Горноспасательное дело (НДІ гірничорятувальної справи Мінпаливенерго України, НВО "Респіратор").
7. Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту Міністерства транспорту України. Серія: транспортні системи і технології.
8. Збірник наукових праць "Пожежна безпека" (Український НДІ пожежної безпеки МВС України, Львівський інститут пожежної безпеки МВС України).
9. Механизация производственных процессов рыбного хозяйства, промышленных и аграрных предприятий (Керченський морський технологічний інститут Мінагрополітики України).
10. Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України (Державний НДІ інформатизації та моделювання економіки).
11. Проблеми експлуатації обладнання шахтних стаціонарних установок (ДВАТ "НДІ гірничої механіки ім. М. М. Федорова" Мінпаливенерго України).
ЖУРНАЛИ
1. Аграрна наука і освіта (Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України, Науково-методичний центр аграрної освіти Мінагрополітики України).
2. Будівельні матеріали та вироби ("НДІБМВ", "Укрбудматеріали", "Київміськбудматеріали").
3. Вісник Черкаського державного технологічного університету.
4. Металлофизика и новейшие технологии (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України).
5. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
6. Нові технології в будівництві (НДІ будівельного виробництва Держбуду України, Академія будівництва України).
7. Оптико-електронні інформаційно-електричні технології (Вінницький державний технічний університет МОН України).
8. Упаковка (Національний університет харчових технологій, ЗАТ "Інститут "ВНДІхімпроект", ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "Упаковка").
9. Цукор України (Український НДІ цукрової промисловості, Національна асоціація цукровиків України, Інформаційно-аналітичний центр "Цукор України").
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Вісник Державного агроекологічного університету.
ЖУРНАЛИ
1. Вісник Полтавської державної аграрної академії.
2. Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім. Володимира Гнатюка. Серія: біологія (агрономія).
3. Наукові праці. Серія: екологія (Миколаївська філія Національного університету "Києво-Могилянська академія") (агрономія).
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Актуальні проблеми державного управління (Львівський регіональний інститут державного управління Української академії державного управління при Президентові України).
2. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: історія, теорія культури (книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство).
3. Вісник Київського славістичного університету. Серія: історія.
4. Історико-політичні проблеми сучасного світу (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича МОН України).
5. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету.
6. Сторінки історії (Національний технічний університет України "КПІ").
ЖУРНАЛИ
1. Наука. Релігія. Суспільство (Інститут проблем штучного інтелекту НАН України).
2. Наукові праці. Серія: історія (Миколаївська філія НаУКМА).
3. Український селянин (Інститут історії НАН України, Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького).
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Будівельне виробництво (НДІБВ Держбуду України).
2. Вісник Державного агроекологічного університету.
3. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: фінанси і кредит.
4. Вісник Приазовського державного технічного університету.
5. Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту Міністерства транспорту України. Серія: економіка і управління.
6. Збірник наукових праць Донецької державної академії управління. Серія: економіка.
7. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: економічні науки.
8. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного інституту. Серія: економічні науки (Науково-дослідний фінансовий інститут при Мінфіні України, Буковинський державний фінансово-економічний інститут Мінфіну України).
9. Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі (Харківська державна академія технології та організації харчування МОН України).
10. Управління розвитком (Харківський державний економічний університет МОН України).
ЖУРНАЛИ
1. Вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту. Економічні науки.
2. Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу. Серія: економіка, організація і управління підприємствами (в туристичній сфері).
3. Вісник Полтавської державної аграрної академії.
4. Журнал європейської економіки (Тернопільська академія народного господарства МОН України).
5. Економіка розвитку (Харківський державний економічний університет МОН України).
6. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту (ЧТЕІ) Київського національного торговельно-економічного університету МОН України.
7. Наукові праці. Серія: економічні науки (Миколаївська філія НаУКМА).
8. Ринок цінних паперів України (Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Київський національний економічний університет МОН України).
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Актуальні проблеми духовності (Криворізький державний педагогічний університет МОН України).
2. Вісник Прикарпатського університету. Серія: філософські і психологічні науки.
3. Вісник Черкаського університету. Серія: філософія.
4. Філософія. Антропологія. Екологія (Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України).
5. Філософсько-антропологічні студії (Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України).
6. Філософські дослідження (Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля МОН України).
ЖУРНАЛИ
Теорія і практика управління соціальними системами (Національний технічний університет "ХПІ", Українська інженерно-педагогічна академія, Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди).
^ ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка).
2. Біблія і культура (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича МОН України).
3. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету.
4. Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: іноземна філологія.
5. Образ (Інститут журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка).
6. Українська термінологія і сучасність (Інститут української мови НАН України, Київський національний економічний університет МОН України).
ЖУРНАЛИ
1. Актуальні питання масової комунікації (Інститут журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка).
2. Мова (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова МОН України).
3. Українська мова (Інститут української мови НАН України).
ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна МОН України).
ЖУРНАЛИ
1. Вісник Одеського державного університету. Серія: географічні та геологічні науки.
2. Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Серія: міжнародні відносини.
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Актуальні проблеми права: теорія і практика (Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля МОН України).
2. Державне будівництво та місцеве самоврядування (НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України).
ЖУРНАЛИ
Часопис Київського університету права (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України).
^ ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія: Філософія. Психологія. Педагогіка.
2. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі (Інститут дефектології АПН України).
3. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету.
4. Педагогіка вищої та середньої школи (Криворізький державний педагогічний університет МОН України).
5. Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Українська інженерно-педагогічна академія МОН України).
6. Проблеми сучасного підручника (Інститут педагогіки АПН України).
ЖУРНАЛИ
1. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ МВС України.
2. Гуманітарні науки (Кримський державний гуманітарний інститут МОН України).
3. Наукові праці. Серія: педагогічні науки (Миколаївська філія НаУКМА).
4. Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України).
5. Русская словесность в школах Украины (МОН України, Інститут педагогіки АПН України, Асоціація вчителів російської мови та літератури України).
6. Теорія і практика управління соціальними системами (Національний технічний університет "ХПІ", Українська інженерно-педагогічна академія, Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди).
^ МЕДИЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: медицина.
ЖУРНАЛИ
1. Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії МОЗ України.
2. Астма та алергія (Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України, Асоціація спеціалістів з проблем бронхіальної астми та алергії України).
3. Сімейна медицина (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Українська асоціація сімейної медицини).
4. Український журнал гематології та трансфузіології (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, Інститут гематології та трансфузіології АМН України, Науковий центр радіаційної медицини АМН України, Інститут патології крові та трансфузійної медицини АМН України, ТОВ "Гемаком").
5. Український журнал дерматології, венерології, косметології (Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, Українська асоціація лікарів-дерматовенерологів і косметологів, ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ").
6. Харківська хірургічна школа (Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України).
^ ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Вісник Державного агроекологічного університету.
ЖУРНАЛИ
Вісник Полтавської державної аграрної академії.
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Актуальні культурно-мистецькі проблеми. Організаційний аспект (Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого Мінкультури України).
2. Вісник Прикарпатського університету. Серія: мистецтвознавство.
3. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв.
4. Мистецтвознавство (Інститут народознавства НАН України, Спілка критиків та істориків мистецтва).
5. Мистецтво екрана (Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого Мінкультури України).
6. Музичне мистецтво (Донецька державна консерваторія ім. С. С. Прокоф'єва Мінкультури України).
7. Теоретичні питання культури, освіти та виховання (Київський національний лінгвістичний університет МОН України, Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського Мінкультури України).
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Вісник Прикарпатського університету. Серія: філософські і психологічні науки.
2. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: військово-спеціальні науки.
3. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі (Інститут дефектології АПН України).
ЖУРНАЛИ
1. Вісник Одеського національного університету. Серія: психологія.
2. Гуманітарні науки (Кримський державний гуманітарний інститут МОН України).
3. Психологічні перспективи (Інститут соціальної і політичної психології АПН України, Волинський державний університет ім. Лесі Українки).
4. Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України)
5. Теорія і практика управління соціальними системами (Національний технічний університет "ХПІ", Українська інженерно-педагогічна академія, Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди).
^ СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціологія. Філософія. Політологія.
ЖУРНАЛИ
Перспективи (Одеський національний політехнічний університет, Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського).
^ ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки.
ЖУРНАЛИ
1. Наукові праці. Серія: політичні науки (Миколаївська філія Національного університету "Києво-Могилянська академія").
2. Перспективи (Одеський національний політехнічний університет, Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського).
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Актуальні проблеми державного управління (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління УАДУ при Президентові України).
2. Актуальні проблеми державного управління (Харківський регіональний інститут державного управління УАДУ при Президентові України).
____________
 
Надруковано:

"Бюлетень Вищої атестаційної комісії України",

N 9, 2002 р.