asyan.org
добавить свой файл
1
Домашня контрольна робота №4 10 клас

З теми «Закони Ньютона. Закон всесвітнього тяжіння


 1. Парашутист опускається, рухаючись рівномірно пря­молінійно. Дії яких тіл компенсуються при такому русі?

 2. Чи можна систему відліку, пов'язану з ліфтом, вважати інерціальною у випадку, коли ліфт: а) рухається при­скорено вгору; б) рухається рівномірно вгору; в) руха­ється сповільнено вниз?

 3. Як рухається потяг, якщо яблуко, що випало з рук пасажирки: а) рухається відносно вагона вертикально вниз; б) під час падіння відхиляється вбік; в) відхи­ляється вперед по ходу потяга; г) відхиляється на­зад відносно напрямку руху потяга?

 4. Визначте масу м'яча, який під дією сили 50 мН набу­ває прискорення 10 см/с2.

 5. За графіком швидкості тіла визначте мо­дуль і напрямок рівнодійної сил, що діють на автомобіль масою 1,5 т.

 6. Автомобіль масою 4 т, рухаючись зі швидкістю 18 км/год, починає гальмувати і зупиняється, прой­шовши 50 м. Визначте силу гальмування.

 7. Під дією сили 3 кН швидкість руху вантажівки масою 6 т зросла від 54 км/год до 90 км/год. Визначте час

 8. Тенісист б'є ракеткою по м'ячу. На яке з тіл (ракетку чи м'яч) діє в момент удару більша сила?

 9. Два хлопчики розтягують мотузку, посередині якої за­кріплено динамометр. Кожен із хлопчиків прикладає силу 150 Н. Дайте відповіді на такі запитання: а) що по­каже динамометр; б) яке значення має рівнодійна сил, прикладених до мотузки?

 10. У порту на відстані 200 м один від одного стоять два танкери, маса одного з них становить 150 000 т. Визна­чте масу іншого, якщо сила гравітаційного притягуван­ня між ними становить 20 Н.

 11. Визначте прискорення вільного падіння на Меркурії, маса якого становить 3,36 1023 кг, а радіус — 2440 км.

 12. Тіло рухається по колу радіусом 20 м під дією сили 400 Н. Маса тіла 40 кг. Знайти швидкість руху і частоту обертання.

 13. Протон влітає в однорідне магнітне поле індукцією 0,5 Тл і описує коло радіусом 0,1 мм. Знайти швидкість протона. Маса протона 1,7·10-27 кг, його заряд 1,6·10-19 Кл.