asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 4 5 6 7


Примітки: 1. Страховик відшкодовує лише вартість послуг надання екстреної стоматологічної допомоги, пов’язаної з ліквідацією гострого зубного болю, простим пломбуванням або ремонтом зубних протезів для усунення ускладнень при прийнятті їжі.

Примітки: 2. Умови добровільного страхування фінансових ризиків, що пов’язані зі збитками, понесеними внаслідок анулювання подорожі (Програми Люкс, Еліт) наведені в Додатку № 3 до цього Договору страхування.
  1. Загальна сума страхових виплат по страхових випадках за окремими Програмами страхування та послугами не може перевищувати відповідних лімітів та загальної страхової суми, що встановлені Договором страхування.


Якщо загальна сума виплат за страховими випадками по окремій Застрахованій особі досягла страхової суми, то дія Договору страхування по відношенню до такої Застрахованої особи припиняється.
  1. Страховий платіж визначається для кожної Застрахованої особи окремо, відповідно до Базових страхових платежів по комплексному страхуванню подорожуючих за межі країни постійного проживання (Додаток № 1 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною) та зазначається в Списку Застрахованих осіб.

  2. Загальна кількість Застрахованих осіб за цим Договором страхування визначається згідно Списків Застрахованих осіб (типова форма - Додаток № 2 до цього Договору).

  3. Загальний страховий платіж за цим Договором страхування обчислюється як сума страхових платежів, що зазначені у відповідних Списках Застрахованих осіб, та які сплачуються Страхувальником відповідно до п. 13.7. цього Договору страхування.

  4. У разі сплати страхового платежу, що зазначений у відповідному Списку Застрахованих осіб, не в повному обсязі, Страховик несе відповідальність за цим Списком Застрахованих осіб пропорційно відношенню суми фактично сплаченої частини страхового платежу до передбаченої Договором страхування і зазначеної у цьому Списку, та відповідно, у разі настання страхового випадку буде зменшуватись розмір страхової виплати.


5.8. Страхувальник зобов’язаний внести Страховику страховий платіж в якості плати за страхування в строки та в порядку, передбаченому цим Договором.
  1. Якщо витрати Застрахованої особи, пов’язані з отриманням медичної та іншої допомоги та послуг, що вказані у пп. 3.3. цього Договору, застраховані у кількох страховиків, то у разі настання страхового випадку страхова виплата, що виплачується усіма страховиками, не може перевищувати дійсних витрат. При цьому кожний страховик здійснює виплату пропорційно розміру страхової суми за укладеним ним договором страхування.

  2. Страховик не відшкодовує ту частину збитків, що перевищує страхову суму (відповідний ліміт відповідальності) за Договором страхування.

  3. Договором страхування в залежності від ризиків, що беруться на страхування, може бути передбачена умовна та/або безумовна франшиза, вид і розмір якої визначається за згодою Сторін.^ 6. СТРОК ДІЇ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

6.1. «конфіденційна інформація».

6.2. Страховий захист по відношенню до конкретної Застрахованої особи набирає чинності з дати, зазначеної в Сертифікаті Застрахованої особи та Списках Застрахованих осіб (Додатках до цього Договору), але не раніше часу надходження на рахунок або внесення в касу Страховика страхового платежу.

^ 6.3. Страховий захист в частині комплексного страхування подорожуючих за межі країни постійного проживання по відношенню до конкретної Застрахованої особи розповсюджується на територію, що зазначена в Сертифікаті Застрахованої особи та в Списках Застрахованих осіб (Додатках до цього Договору), за виключенням України. Страховий захист починається з моменту проходження Застрахованою особою прикордонного контролю України при виїзді за кордон.

6.4. Страховий захист в частині комплексного страхування подорожуючих за межі країни постійного проживання по відношенню до конкретної Застрахованої особи припиняється в момент проходження Застрахованою особою прикордонного контролю України при поверненні із-за кордону, але в будь-якому разі не пізніше дати, зазначеної в Сертифікаті Застрахованої особи, як дата закінчення Договору страхування.

6.5. Страховий захист по відношенню до конкретної Застрахованої особи припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також у разі:

6.5.1. Закінчення строку подорожі Застрахованої особи.

6.5.2. Виконання Страховиком зобов'язань перед Застрахованою особою у повному обсязі.

6.5.3. Ліквідації Страхувальника за винятком випадків, передбачених статтями 22, 23 і 24 Закону України “Про страхування”.

6.5.4. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України.

6.5.5. Визнання у судовому порядку Договору страхування недійсним.

6.5.6. В інших випадках, передбачених законодавством України.

6.6. «конфіденційна інформація».

6.7. «конфіденційна інформація».

6.8. «конфіденційна інформація».

6.9. «конфіденційна інформація».
^ 7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Сторони зобов’язані дотримуватись умов Договору страхування та відповідних Правил страхування.

7.2. Страхувальник має право:

7.2.1. На зміну умов Договору страхування та на дострокове припинення дії Договору страхування на умовах, передбачених Правилами та Договором страхування.

7.2.2. У випадку втрати Договору страхування у період його дії звернутися до Страховика з письмовою заявою на видачу його дубліката.

7.2.3. Оскаржити в порядку, передбаченому чинним законодавством України, відмову Страховика у здійсненні страхової виплати або розмір страхової виплати.

7.2.4. Перевіряти виконання Страховиком умов Договору страхування та вимагати від Страховика оплату витрат, пов’язаних з наданням медичної та медико-транспортної допомоги та послуг певного переліку і якості в обсязі, що передбачений Договором страхування.

7.2.5 Отримати від Страховика будь-яку інформацію, що стосується умов укладеного між ними Договору страхування.

7.2.6. Звертатися до Страховика при настанні події, що має ознаки страхового випадку за інструкціями щодо порядку отримання необхідної допомоги та подальших дій.

^ 7.3. Страхувальник зобов'язаний:

7.3.1. Повідомляти Страховику про всі договори страхування, що укладені раніше або укладаються щодо цього предмету Договору страхування.

7.3.2. «конфіденційна інформація».

7.3.3. «конфіденційна інформація».

7.3.4. Дотримуватись конфіденційності у взаємовідносинах зі Страховиком, не допускати передачі інформації, що є комерційною таємницею, стороннім особам.

7.3.5. У разі відмови від Договору страхування у будь-якому випадку повернути Страховику Договір страхування.

7.3.6. В межах своєї компетенції вживати заходів щодо усунення шкідливих факторів впливу на здоров’я Застрахованої особи та провадити усі можливі заходи, спрямовані на зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку.

7.3.7. Ознайомити Застраховану особу з умовами даного Договору страхування, Правил страхування та порядком дій у разі настання страхового випадку.

^ 7.4. Застрахована особа має право:

7.4.1. У разі настання страхового випадку, отримувати медичну та медико-транспортну допомогу та послуги належної якості в обсязі та в межах лімітів страхування, які передбачені Договором страхування.

7.4.2. Повідомити Страхувальника та/або Страховика про факт неналежного медичного обслуговування у медичному закладі.

^ 7.5. Застрахована особа зобов’язана:

7.5.1. При укладанні Договору страхування надати інформацію Страховику про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику в тому числі і відносно окремої Застрахованої особи, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику.

7.5.2. При настанні події, що має ознаки страхового випадку, негайно, але в будь-якому разі не пізніше ніж протягом 24 годин, звернутися до Спеціалізованої служби Страховика (Асистансу) та діяти відповідно до Розділу 8 Договору страхування.

7.5.3. Проходити лікування, як призначено лікарем, виконувати приписи медичного персоналу, дотримуватися розпорядку медичного закладу, в якому Застрахованій особі надається медична допомога.

7.5.4. Турбуватися про збереження страхових документів і не передавати їх іншим особам з метою отримання ними медичної допомоги.

7.5.5. У разі втрати страхових документів негайно сповістити про це Страховика.

7.5.6. Достовірно інформувати медичну установу та Страховика про стан свого здоров’я і існуючі ризики щодо його погіршення та інші випадки зміни ступеню ризику.

7.5.7. При наявності складного хронічного захворювання мати при собі та у разі необхідності пред’являти представнику Спеціалізованої служби Страховика (Асистансу) або Страховику медичний висновок лікаря про наявність такого захворювання та відсутність протипоказань для здійснення даної подорожі.

7.5.8. Повідомити Страховика про настання події, що має ознаки страхового випадку у порядку та у строки, передбачені Договором страхування.

7.5.9. Суворо дотримуватись загально прийнятих правил власної гігієни, особистої безпеки та правил поведінки у зонах відпочинку, що рекомендовані представниками туристичного оператора та інструкціями працівників баз розміщення (готелів, пляжів, та т.і.)

^ 7.6. Страховик має право:

7.6.1. Вимагати від Страхувальника та Застрахованої особи виконання обов’язків за Договором страхування.

7.6.2. Перевіряти інформацію, надану Страхувальником та Застрахованою особою, а також виконання Страхувальником та Застрахованою особою вимог i умов Договору страхування.

7.6.3. Самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку.

7.6.4. Робити запити у компетентні органи для надання ними відповідних документів та інформації, що підтверджують факт і причину настання страхового випадку. Укладання Договору страхування звільняє працівників медичних закладів від дотримання таємниці щодо хвороби та обставин її виникнення та лікування, якщо таке лікування має ознаки страхового випадку за Договором страхування.

7.6.5. Повністю або частково відмовити у страховій виплаті на умовах цього Договору страхування.

7.6.6. Пред'явити позов відповідно до чинного законодавства до особи, яка винна у настанні страхового випадку у разі, коли Страховик здійснив страхову виплату постраждалій Застрахованій особі.

7.6.7. Відстрочити страхову виплату на умовах, передбачених Договором страхування.

7.6.8. Достроково припинити дію Договору страхування або ініціювати внесення змін в порядку та на умовах, передбачених цими Умовами та Договором страхування.

^ 7.7. Страховик зобов'язаний:

7.7.8. Протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати Застрахованій особі.

7.7.9. За заявою Застрахованої особи та/або Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик внести відповідні зміни у Договір страхування.

7.7.10. При настанні страхового випадку здійснити страхову виплату у передбачений Договором страхування строк. При несвоєчасному здійсненні страхової виплати, сплатити Застрахованій особі пеню в розмірі 0,01% простроченої виплати за кожний день прострочення, але не більше облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення виплати.

7.7.11. Тримати в таємниці відомості про Застраховану особу, Страхувальника та його майновий стан, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

7.7.12. Ознайомити Страхувальника з умовами Договору страхування та Правилами.

7.7.13. У випадку відмови у страховій виплаті письмово сповістити Застраховану особу з мотивованим обґрунтуванням причин відмови у порядку та строки, що зазначені у Договорі страхування.
^ 8. ДІЇ ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

8.1. При настанні випадку, що може бути визнаний страховим, Застрахована особа або її представник негайно, але в будь-якому разі не пізніше ніж протягом 24 годин, повинен:

8.1.1. Звернутися до Спеціалізованої служби Страховика (Асистансу) за телефоном, зазначеним в Сертифікатах Застрахованих осіб та отримати інформацію щодо подальших дій.


8.1.2. Якщо Застрахованій особі необхідна екстрена медична допомога, а повідомити про це неможливо з об’єктивних причин до початку її отримання, то Застрахована особа може самостійно звернутися до медичного закладу, що має відповідний дозвіл на здійснення медичної діяльності у країні тимчасового перебування або відповідний договір із Спеціалізованою службою Страховика (Асистансом). В цьому разі повідомлення передається Спеціалізованій службі Страховика (Асистансу) або Страховику відразу, як тільки це стане можливим, але не пізніше ніж протягом 24 годин з моменту отримання такої допомоги. Таке повідомлення може бути передане будь-якою особою, що діятиме від імені Застрахованої особи: її родичами, працівниками медичного закладу тощо.

8.1.3. Повідомити Спеціалізованій службі Страховика (Асистансу):


 • точне місцезнаходження Застрахованої особи, контактний телефон;

 • назву Страхової компанії, номер Сертифікату Застрахованої особи та термін його дії;

 • прізвище та ім’я Застрахованої особи;

 • територію дії Договору страхування;

 • розмір страхової суми та Програму страхування;

 • опис того, що трапилось, та характер необхідної допомоги.

8.1.4. Після звернення до Спеціалізованої служби Страховика (Асистансу) виконувати її рекомендації щодо своїх подальших дій. За вимогою представника Спеціалізованої служби Страховика (Асистансу) Застрахована особа повинна надати документи, що підтверджують її особу : Сертифікат Застрахованої особи та закордонний паспорт.

8.1.5. Документально підтвердити термін свого знаходження в країні тимчасового перебування.

8.1.6. Сприяти вживанню Страховиком або Спеціалізованою службою Страховика (Асистансом) необхідних заходів щодо визначення причин страхового випадку, розмірів понесених витрат.

8.1.7. Вживати заходи щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку.

8.1.8. Передати представнику Спеціалізованої служби Страховика (Асистансу) або Страховику невикористані авіа- або залізничні квитки в період їх чинності, а у разі неможливості це зробити за станом здоров’я - при першій нагоді.

8.1.9. У випадку, коли Застрахована особа з об’єктивних причин не зв’язалась із Спеціалізованою службою Страховика (Асистансом) для отримання необхідної допомоги (послуг) та внаслідок цього повинна самостійно оплатити вартість наданої їй медичної та медико-транспортної допомоги та послуг, вона зобов’язана узгодити із Спеціалізованою службою Страховика (Асистансом) чи Страховиком виставлений медичним закладом рахунок (обґрунтованість суми витрат за надані послуги) до його оплати. В цьому випадку вступають в дію умови п. 10.1.2. цього Договору страхування.

До об’єктивних причин в цьому випадку відносяться:


- відсутність діючих засобів зв’язку в місті перебування Застрахованої особи;

- непритомний стан Застрахованої особи (за відсутності осіб, які могли б представляти її інтереси).

8.1.10. Якщо Застрахована особа за узгодженням зі Страховиком сама сплатила вартість наданих медичних та інших послуг чи придбала медикаменти за виписаними довіреним лікарем Страховика або Спеціалізованої служби Страховика (Асистансу) рецептами, їй повертається витрачена сума на підставі наданих документів.
^ 9. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ВИТРАТ

9.1. Страховик сплачує (в межах страхової суми) вартість наданих послуг на підставі рахунків медичних або інших закладів, наданих Страховику через Спеціалізовану службу Страховика (Асистанс) або безпосередньо медичним або іншим закладом.

9.2. Документами, що підтверджують настання страхового випадку та розмір витрат, є:

9.2.1. Довідка медичного закладу про амбулаторне чи стаціонарне лікування Застрахованої особи із зазначенням терміну лікування, діагнозу захворювання, причин, що викликали захворювання, загальні висновки лікаря; у випадку розладу здоров’я внаслідок нещасного випадку додатково – довідка про рівень алкоголю в крові.

9.2.2. Оригінали деталізованих рахунків щодо наданих медичних послуг.

9.2.3. Квитанції про оплату наданих медичних та інших послуг.

9.2.4. Рецепти з назвами ліків, завірені відповідним лікарем.

9.2.5.Документи Спеціалізованої служби Страховика (Асистансу) щодо витрат, пов’язаних зі страховим випадком.

9.2.6. Документи (чеки, рахунки, квитанції), що підтверджують розмір збитків, понесених внаслідок настання страхового випадку.

9.2.7. Копія вітчизняного паспорту (свідоцтва про народження) Застрахованої особи.

9.2.8. Копія закордонного паспорту Застрахованої особи.

9.2.9. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру Застрахованої особи.

9.2.10. Сертифікат Застрахованої особи.

9.2.11. Оригінали проїзних документів.

9.2.12. Заяву про страхову виплату за формою Страховика.

9.2.13. Інші документи на запит Страховика.

9.3. Перелічені у п. 9.2. цього Договору страхування документи можуть бути надані англійською мовою. Якщо документи складені іншими мовами, Застрахована особа має надати офіційний переклад українською мовою.

9.4. Документи, які подаються для отримання страхової виплати, повинні бути достовірні, подані в обсязі, якого вимагає Страховик, оформлені та засвідчені належним чином.

9.5. Враховуючи особливості конкретного страхового випадку, Страховик приймає рішення про необхідність надання Застрахованою особою документів, визначених п. 9.2. цього Договору страхування.

9.6. Документи, що перераховані у п. 9.2. цього Договору страхування, повинні бути надані Страховику протягом 10 (десяти) календарних днів після сплати особисто Застрахованою особою вартості медичних послуг або медикаментів. Якщо існували істотні причини, через які документи не були подані вчасно, вони подаються як тільки це буде можливо, з обґрунтуванням причин затримки.
^ 10. ПОРЯДОК I УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ

10.1. Страхові виплати здійснюються Страховиком шляхом:

10.1.1. Перерахування коштів на рахунок Спеціалізованої служби Страховика (Асистансу), медичного або іншого закладу, який надав послуги на підставі документів, що підтверджують факт настання страхового випадку та визначають вартість фактично наданої (необхідної) медичної або іншої допомоги. Форма вказаних документів і строки розрахунків погоджуються між Страховиком, Спеціалізованою службою Страховика (Асистансом) або іншим закладом, що надав послуги.

10.1.2. Відшкодування Застрахованій особі вартості отриманих нею медичних та інших послуг у разі самостійної їх оплати за умови попереднього узгодження (послуг та суми витрат) зі Спеціалізованою службою Страховика (Асистансом) або Страховиком такої оплати, а також за умови надання всіх документів, що перераховані у п. 9.2. цього Договору страхування та підтверджують факт настання страхового випадку та факт і розмір оплати за отриману допомогу та послуги.

У випадку, якщо сума на оплату вартості медичних та інших послуг, передбачених Договором страхування, перевищує 150 (сто п’ятдесят) доларів США та була сплачена Застрахованою особою без попередньо узгоджена із Спеціалізованою службою Страховика (Асистансом), Страховиком, останній відшкодовує тільки витрати в сумі гривневого еквівалента 150 (ста п’ятдесяти) доларів США.

10.2. У випадку, коли причиною страхового випадку був нещасний випадок, незалежно від того скористалась Застрахована особа послугами Спеціалізованої служби Страховика (Асистансом) чи самостійно оплатила медичні та інші послуги, вона має право звернутися до Страховика для отримання страхової виплати по страхуванню від нещасних випадків.

10.3. Якщо Застрахована особа за узгодженням зі Страховиком сама сплатила вартість наданих медичних та інших послуг відшкодування здійснюється таким чином:

10.3.1. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання всіх необхідних документів, згідно із переліком, що наведений у п. 9.2. цього Договору страхування, Страховик складає страховий акт та приймає рішення про здійснення страхової виплати або про відмову у виплаті.

10.3.2. У разі прийняття рішення про відмову у страховій виплаті Страховик протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня прийняття такого рішення повідомляє про це Застраховану особу в письмовій формі з обґрунтуванням причини відмови.

10.3.3. Якщо у Страховика виникли сумніви відносно достовірності наданих Застрахованою особою документів, термін прийняття рішення про визнання випадку страховим продовжується на період збирання Страховиком необхідних підтверджуючих документів від організацій, підприємств та установ, які володіють необхідною інформацією, але цей термін не може перевищувати 90 (дев’яносто) днів.

10.4. Страхова виплата здійснюється Застрахованій особі впродовж 7 (семи) робочих днів з дня складання страхового акту про страхову виплату.

10.5. Страхова виплата на території України здійснюються у грошовій одиниці України за курсом НБУ на день настання страхового випадку з відрахуванням всіх податкових витрат згідно з чинним законодавством України. Якщо дія Договору страхування поширюється на іноземну територію відповідно до укладених угод з іноземними партнерами, то порядок валютних розрахунків регулюється відповідно до чинного законодавства України.

^ 11. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ

11.1. Підставою для відмови у страховій виплаті є:

11.1.1. Навмисні дії Страхувальника, його уповноважених представників, або Застрахованої особи, спрямовані на настання страхового випадку та/або на збільшення збитку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

11.1.2. Вчинення Застрахованою особою умисного злочину, що призвів до страхового випадку.


11.1.3. Якщо травма, стан або захворювання є наслідком вживання алкоголю (в т.ч. з метою сп’яніння), наркотичних чи токсичних речовин.

11.1.4. Здійснення будь-яких дій у станi алкогольного сп’яніння (в т.ч. за умови вживання будь-яких речовин з метою сп’яніння) або під впливом наркотичних чи токсичних речовин, в т.ч. управління транспортним засобом, а також внаслідок передачі управління транспортним засобом особі, яка перебуває у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння.

11.1.5. Подання Страхувальником (Застрахованою особою) свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору страхування або про факт настання страхового випадку.

11.1.6. Отримання Застрахованою особою повного відшкодування витрат від особи, винної у їх заподіянні або третіх осіб.

11.1.7. Несвоєчасне повідомлення Застрахованою особою про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків.

11.1.8. Невиконання Страхувальником або Застрахованою особою своїх обов'язків, передбачених Договором страхування.


11.1.9. Ненадання Застрахованою особою документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір витрат.

11.1.10. Невиконання Застрахованою особою рекомендацій лікаря, що призвело до погіршення стану її здоров'я.

11.1.11. Отримання Застрахованою особою послуг, що належать до обмежень страхування та виключень із страхових випадків, зазначених у розділі 4 цього Договору страхування.

11.1.12. Інші випадки, передбачені чинним законодавством України.
^ 12. УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

12.1. Страхування від нещасних випадків проводиться відповідно до Правил добровільного страхування від нещасних випадків № 02 від 24.11.2009 р. та на підставі ліцензії Міністерства фінансів України серія АВ №469864 від 28.07.2009 р.


12.2. Предметом страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані з життям, здоров'ям та працездатністю Застрахованої особи.

12.3. При страхуванні від нещасних випадків страховими випадками є:

12.3.1. травматичне ушкодження чи інший розлад здоров’я Застрахованої особи, передбачений Таблицею №1 страхових виплат (Додаток № 3 до Правил №02), внаслідок нещасного випадку, що мав місце під час її подорожі;

12.3.2. смерть Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, що мав місце під час та на території дії подорожі.

12.4. Страховими випадками не є та страхова виплата не здійснюється, якщо події, зазначені в п 12.3. цього Договору сталися внаслідок:

12.4.1. Вчинення Застрахованою особою дій, в яких слідчими органами або судом встановлені ознаки умисного злочину.

12.4.2. Будь-яких дій Застрахованої особи, здійснених нею у станi алкогольного сп’яніння (в т.ч. за умови вживання будь-яких речовин з метою сп’яніння) або під впливом наркотичних чи токсичних речовин, в т. ч. управління транспортним засобом, а також внаслідок передачі управління транспортним засобом особі, яка перебуває у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння.

12.4.3. Отруєння Застрахованої особи алкоголем або іншими речовинами, використаними з метою або в стані сп’яніння.

12.4.4. Самогубства Застрахованої особи, спроби самогубства або навмисного травмування за виключенням випадків, коли вона була доведена до такого стану протиправними діями третіх осіб. При цьому, вказані дiї Застрахованої особи визнаються такими тiльки на пiдставi рішення компетентних органiв, що доводять вчинене.

12.4.5. Самолікування або лікування особою, яка не має медичної освіти або ліцензії на здійснення лікувальної діяльності, вживання ліків без призначення лікарем.

12.5.6. Участі Застрахованої особи у страйках, заколотах, внутрішніх заворушеннях, диверсіях, актах тероризму, бойових діях, за виключенням випадків примусової або випадкової участі.

12.4.7. Участі Застрахованої особи у громадянській війні чи війні з іншими державами.

12.4.8. Ядерного інциденту, іонізуючого випромінювання.

12.4.9. Використання транспортних засобiв або знарядь працi, що належать пiдприємству (органiзацiї) з власною корисною метою та/або без дозволу адмiнiстрацiї.

12.4.10. Подій, що сталися під час ув'язнення.

12.4.11. Подій, що сталися за межами території дії страхового покриття для конкретної Застрахованої особи.

12.4.12. Свідоме знаходження в місцях, заздалегідь відомих як такі, що небезпечні для життя (місця проведення вибухових робіт, військові полігони, стрільбища та т.ін.), якщо це не пов’язане з виробничою необхідністю або спробою врятування людського життя.

12.5. Не є страховим випадком при страхуванні від нещасних випадків:

12.5.1. Смерть Застрахованої особи від захворювань, що не були наслідком нещасного випадку.

12.5.2. Загострення хронічної хвороби, раптове захворювання, інфекційні захворювання, харчова токсикоінфекція не є нещасним випадком (за винятком правцю, сказу, кліщового енцефаліту, та інших хвороб, що передаються через укуси тварин та комах).

12.6. Страхова сума встановлюється в залежності від обраної Застрахованою особою і передбаченої Договором страхування Програми страхування згідно Таблиці 1. Страхова сума на кожну конкретну Застраховану особу зазначається в Сертифікаті та Списках Застрахованих осіб.


12.7. Страхові виплати здійснюються у таких розмірах:

 • у випадку смерті Застрахованої особи її спадкоємцям – 100% страхової суми;

 • у випадку травматичного ушкодження та іншого розладу здоров’я Застрахованої особи – згідно з Таблицею №1 страхових виплат (Додаток № 3 до Правил № 02).

12.8. Для отримання страхової виплати Застрахована особа (у разі її смерті – її спадкоємці) повинні надати наступні документи, що підтверджують факт настання страхового випадку:

 • заяву про страхову виплату за формою, встановленою Страховиком;

 • Сертифікат Застрахованої особи;

 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

 • паспорт особи, яка звернулась за страховою виплатою;

 • копію закордонного паспорту Застрахованої особи.

12.9. Крім того, настання страхового випадку та розмір виплат, залежно від його характеру, підтверджують такі документи:

12.9.1. У випадку травматичного ушкодження чи іншого розладу здоров’я Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку:
  • довідка медичного закладу;

  • виписка з карти амбулаторного або стаціонарного хворого, підписана відповідальною особою та завірена печаткою медичного закладу;

  • листок непрацездатності або його копія;

  • акт про нещасний випадок (форми Н-1 або НТ) або документ від компетентних органів, який підтверджує факт настання нещасного випадку.

12.9.2. У випадку смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку:

  • оригінал або нотаріально завірена копія свідоцтва про смерть;

  • довідка лікувального закладу про причину смерті;

  •  матеріали компетентних органів щодо розслідування причин смерті;

  • оригінал свідоцтва про право на спадщину для спадкоємців;

  • акт про нещасний випадок (форми Н-1 або НТ) або документ від компетентних органів, який підтверджує факт настання нещасного випадку у разі смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.

12.10. Інші документи або відомості, на запит Страховика, що необхідні для встановлення факту, причин та наслідків страхового випадку.


12.11. Права та обов’язки Сторін передбачені Розділом 7 цього Договору страхування, умови зміни та припинення дії Договору страхування – Розділом 6 цього Договору страхування, дії Застрахованої особи при настанні страхового випадку – Розділом 8 цього Договору страхування, причини відмови у страховій виплаті – Розділом 11 цього Договору страхування.

12.12. Умови здійснення страхової виплати.

12.12.1. При настанні страхового випадку Застрахована особа (у разі її смерті – її спадкоємці) має повідомити про це Страховика протягом 1 (одного) тижня після повернення в країну постійного проживання.

12.12.2. Протягом 10-ти (десяти) робочих днів з дня отримання всіх необхідних документів і відомостей про обставини настання страхового випадку (відповідно до Розділу 9 цього Договору страхування), Страховик складає страховий акт та приймає рішення про здійснення страхової виплати або про відмову у виплаті.

У разі прийняття рішення про відмову у страховій виплаті Страховик у п’ятиденний термін з дня прийняття такого рішення повідомляє про це Застраховану особу в письмовій формі з обґрунтуванням причини відмови.

12.12.3. Якщо у Страховика виникли сумніви відносно достовірності наданих Страхувальником (Застрахованою особою) документів, термін прийняття рішення про визнання випадку страховим продовжується на період збирання Страховиком необхідних підтверджуючих документів від організацій, підприємств та установ, які володіють необхідною інформацією, але цей термін не може перевищувати 90 днів.

12.12.4. Страхова виплата здійснюється Застрахованій особі або її спадкоємцям впродовж 7 (семи) робочих днів з дня складання страхового акту про страхову виплату та/або прийняття спадкоємцями спадщини.

12.12.5. За несвоєчасне здійснення страхової виплати Страховик несе майнову відповідальність шляхом сплати пені у розмірі облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення.

12.12.6. Загальна сума страхових виплат по страхових випадках за окремими Програмами страхування та послугами не може перевищувати відповідних лімітів та загальної страхової суми, що встановлені Договором страхування.


Якщо загальна сума виплат за страховими випадками досягла страхової суми по конкретній Застрахованій особі, то дія Договору страхування по відношенню до такої Застрахованої особи припиняється.

12.12.7. Проведення страхової виплати проводиться за рахунок Страховика за бажанням Застрахованої особи шляхом перерахування на його особистий рахунок в установі банку, видачі чека на одержання суми в банку або готівкою.

12.12.8. Якщо нещасний випадок призвів до розладу здоров’я і Застрахованій особі була проведена страхова виплата, а в подальшому за наслідками цього ж нещасного випадку настала смерть Застрахованої особи, страхова виплата проводиться в розмірі, передбаченому цим Договором за вирахуванням раніше проведеної страхової виплати.^ 13. ДОКУМЕНТООБІГ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

13.1 Цей Договір укладено в 2-х примірниках, по одному для Страховика та Страхувальника. Обидва примірника мають однакову юридичну силу.

13.2. «конфіденційна інформація».

13.3. «конфіденційна інформація».

13.4. «конфіденційна інформація»..

13.5. «конфіденційна інформація».

13.6. «конфіденційна інформація».

13.7. «конфіденційна інформація».

^ 14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Спори, пов'язані зі страхуванням за цим Договором страхування, вирішуються у порядку, передбаченому чинним законодавством України.


14.2. Невід’ємними частинами цього Договору є :

Додаток №1 - «конфіденційна інформація».

Додаток № 2 – Списки Застрахованих осіб (Реєстри).

Додаток № 3 – Умови добровільного страхування фінансових ризиків, що пов’язані зі збитками, понесеними внаслідок анулювання подорожі.

^ 15. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ і РЕКВІЗИТИ СТОРІН

СТРАХОВИКСТРАХУВАЛЬНИК

^ Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Еталон”

Україна, 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 33-б, 2 під’їзд

Код 20080515

п/р 26509267 в АТ „ЕРСТЕ Банк”,

МФО 380009

Тел. (044) 590-22-22

Тел/факс (044) 537-49-84

Голова Правління
_______________________ Є.В.Бридун

(підпис)

ТОВ „ТУРТЕСС ТРЕВЕЛ”

Україна, 04050, м. Київ, вул. Пимоненка, 13,

оф. 1-В/22

Код 32042371

р/р 26003003253 в КФ АТ «Кредит Банк» (Україна), МФО 321897

ІПН 320423726508, свідоцтво № 37041601

Директор
_______________ О.М.Новіковський

(підпис)<< предыдущая страница