asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 6 7

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР № 37103 - 1

КОМПЛЕКСНОГО СТРАХУВАННЯ ПОДОРОЖУЮЧИХ ЗА МЕЖІ КРАЇНИ ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ.
м. Київ „29”листопада 2010 р.
СтраховикПриватне акціонерне товариство “Страхова компанія “Еталон”, в особі Голови Правління Бридуна Євгенія Володимировича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
СтрахувальникТовариство з обмеженою відповідальністю “ Туртесс Тревел ” (ліцензія Державної служби туризму і курортів на туроператорську діяльність від 25.06.2010 р., серія АВ, № 538445), платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах, в особі Директора Новіковського Олександра Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони,

надалі разом – Сторони, уклали цей Генеральний договір комплексного страхування подорожуючих за межі країни постійного проживання, в подальшому – Договір страхування, про наступне:

^

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ


Страховик – Приватне акціонерне товариство „Страхова компанія „Еталон”, від імені якого укладається договір (договори) комплексного страхування подорожуючих за межі країни постійного проживання.

Страхувальник – юридична особа, яка укладає із Страховиком Генеральний договір комплексного страхування подорожуючих за межі країни постійного проживання.

^ Застрахована особа (Турист) фізична особа, резидент або нерезидент України, на користь якої укладений Договір страхування.

Близькі родичі Застрахованої особи – його (її) жінка (чоловік), діти (в тому числі – всиновлені), його (її) матір, батько (матір, батько його (її) жінки, чоловіка), рідна сестра чи брат, також інші особи, які спільно проживають з Застрахованою особою, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

^ Договір страхування – письмова угода між Страховиком і Страхувальником, згідно з якою Страховик бере на себе зобов’язання в разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату на умовах цього договору страхування.

^ Страховий випадок – подія, передбачена Договором страхування, яка відбулась під час дії Договору страхування та на території дії Договору страхування і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату на умовах Договору страхування.

^ Страхова виплатагрошова сума, яка виплачується Страховиком у разі настання страхового випадку відповідно до умов Договору страхування.

Страховий платіж (внесок, премія) – плата за страхування, яку Страхувальник зобов’язаний внести Страховику відповідно до умов Договору страхування.

^ Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

Страхова сумагрошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов Договору страхування зобов’язаний здійснити страхову виплату при настанні страхового випадку.

^ Третя особа – фізична або юридична особа, яка не є стороною за договором комплексного страхування подорожуючих за межі країни постійного проживання, однак приймає участь у правовідносинах, що регулюються таким договором.

Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з Договором страхування.

^ Безумовна франшиза – відсоток від страхової суми або абсолютна грошова величина, в розмірі якої Страховик звільняється від здійснення страхової виплати при настанні страхового випадку.

^ Умовна франшиза – відсоток від страхової суми або абсолютна грошова величина, в розмірі якої Страховик звільняється від здійснення страхової виплати в разі, якщо витрати, що виникли внаслідок настання страхового випадку, які підлягають виплаті на умовах укладеного договору страхування, не перевищують розміру умовної франшизи.

^ Вартість проїзду - вартість квитка на проїзд залізничним та/або морським транспортом першим класом або авіаквитка - економічним класом.

Країна постійного проживання - країна, в якій Застрахована особа проживає у цілому не менше 183 днів у календарному році.

^ Медичний заклад – заклад системи охорони здоров’я або приватний медичний заклад (особа), що має відповідну ліцензію, із яким Страховиком або Спеціалізованою службою Страховика (Асистансом) укладена угода про надання медичних послуг Застрахованим особам.

Нещасний випадок – раптова, короткочасна, непередбачувана та незалежна від волі Застрахованої особи подія, яка відбулась внаслідок впливу різних зовнішніх факторів (фізичних, хімічних, технічних і т. ін.) та призвела до тимчасового або постійного розладу здоров’я Застрахованої особи та/або її загибелі (смерті), яка не підпадає під виключення згідно з Правилами добровільного страхування від нещасних випадків №006 ЗАТ “Страхова компанія “Еталон”.

До зовнішніх факторів можуть бути віднесені: стихійні явища, пожежа, вибух, удар блискавки, дія електричного струму, аварія, протиправні дії третіх осіб, напад та укуси тварин, отруйних змій, комах, випадкове потрапляння в дихальні шляхи стороннього тіла, падіння будь-якого предмета або самої Застрахованої особи, удар стороннього предмета, неправильні медичні маніпуляції, використання Застрахованою особою або третіми особами транспортних засобів, машин, механізмів, інструментів, зброї тощо.

^ Під розладом здоров’я слід розуміти травматичне ушкодження здоров’я (травма, забій, рана, перелом, черепно – мозкова травма, розрив органів, зв’язок, сухожилля і т. ін.), а також опік, утоплення, обмороження, переохолодження, тепловий удар, раптове удушення, випадкове гостре отруєння отрутними рослинами, хімічними або токсичними речовинами (промисловими або побутовими), ліками тощо.

^ Гостре захворювання – раптове, непередбачуване порушення життєдіяльності організму, що призвело до погіршення здоров’я Застрахованої особи та яке, у випадку ненадання медичної допомоги, може призвести до тривалого розладу її здоров’я або загрожувати її життю.

^ Гострий біль - така реакція нервової системи на зовнішній чи внутрішній подразник, яка у випадку ненадання невідкладної медичної допомоги може призвести до розвитку больового шоку, що становитиме загрозу життю Застрахованої особи.

^ Ліміт відповідальності граничний розмір страхової виплати в межах страхової суми, який за згодою Сторін може встановлюватись при укладанні договору страхування по окремому страховому ризику, на один страховий випадок та / або по окремих видах страхових послуг.

^ Спеціалізована служба Страховика (Асистанс) – юридична або фізична особа, що діє від імені та за дорученням Страховика і координує дії Застрахованої особи та осіб, що надають послуги Застрахованій особі в разі настання страхового випадку, організовує, контролює, сплачує надання таких послуг та виконує інші дії від імені та за дорученням Страховика.

Назва, адреса та телефони Спеціалізованої служби Страховика (Асистансу) зазначаються у ^ Сертифікаті Застрахованої особи.

Спеціалізована служба Страховика (Асистанс) може здійснювати виплати по страховому випадку за Застраховану особу та вимагати відповідної компенсації від Страховика.

^ Програма страхування - перелік лікувально-діагностичних, транспортних та інших послуг певного обсягу та якості, що надаються Застрахованій особі згідно з договором страхування.

^ Рейсовий політ - політ, що зареєстрований в офіційному списку рейсів та/або в міжнародному довіднику авіарейсів (ABC World Airways Guide), за умови, що перевізник має ліцензію, сертифікат або інший дозвіл на здійснення рейсових перевезень, що видані відповідними інстанціями країни, на території якої зареєстрований цей літак, і за умови, що перевізник відповідно до даного дозволу утримує у технічно справному стані літак і регулярно публікує розклад і тарифи на перевезення пасажирів.

^ Туристичний продукт - попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо).

^ Туристичний Ваучер - документ, що встановлює право Туриста на послуги, що входять до складу Туристичного продукту.

Подорож - рух Туриста по маршруту передбаченого придбаним ним Туристичним продуктом.

Турагент – суб’єкт туристичної діяльності, який здійснює посередницьку діяльність з реалізації Туристичного продукту Страхувальника.

^ Сертифікат Застрахованої особи – документ, що видається Турагентом та містить інформацію про Страховика, програму страхування Застрахованої особи (страхові суми, телефон Сервісної компанії для звернень та порядок дій при настанні страхових випадків, головні умови та обмеження страхування).

^ Договір на туристичне обслуговування – договір між Туристом та Турагентом на реалізацію Туристичного продукту Страхувальника.
следующая страница >>