asyan.org
добавить свой файл
1
Тема: ОРГАНIЗАЦIЯ ДОКУМЕНТООБIГУ
Служба документационного забезпечення керування (ДОУ)
СДОУ - це організаційний відособлений структурний підрозділ заснування, що виконує роботу з документами.

Основна задача служби ДОУ є своєчасна обробка і передача на різні рівні, управлінської інформації, необхідної для здійснення функцій.
У практиці керування діють служби ДОУ.


 1. Керування справами (міністерства,відомства). Склад включає: канцелярія інспекція при міністрі, секретаріат, відділ раціоналізації діловодства, відділ листів (скарг), центральний архів.

 2. Загальний відділ – в органах керування на місцях і в органах керування громадських організацій. Склад: підрозділу по обліку і реєстрації документів, група контролю, протокольна, копіювально-множна служба, архів.

 3. Канцелярія – міністерства і відомствах автоном. Респ-их;

Промислові об'єднання, науково-дослідних, проектних, обчислювальних центрах.

У заснуваннях не має служби ДОУ, її функцію виконує чи керівник інше виділене для цього посадова особа.

Три категорії працівників СДОУ.


 1. Керівники: начальник управління справами, начальник канцелярії, завідувач архівом, завідувач машинописним бюро, завідувач стенографічним бюро, завідувач загальним відділом, завідувач секретаріатом, начальник відділу листів, начальник інспекції, начальник протокольної частини.

 2. Фахівці: архівіст, помічник міністра, референт, методист, редактор, інспектор, секретар - міністра.

 3. Технічні виконавці: коректор, експедитор, діловод, друкарка 1,2 категорії, стенографіст 1,2 категорії, секретар – друкарка, секретар – стенографістка.


Функції структурних частин СДОУ.


 1. Функція експедиції: прийом кореспонденції, що надходить, сортування на що реєструє і не реєструє, розподіл по структурних підрозділах заснування; ведуть кількісний облік документів; відправлення вихідної кореспонденції, доставка кореспонденції в структурні підрозділи й адресатам.

 2. Функція групи по обліку і реєстрації кореспонденції: облік і реєстрація вхідних і вихідних, внутрішніх документів, ведення довідково-інформаційного апарата і пошук інформації, перевірка правильності вихідних і внутрішніх документів.

 3. Функція групи контролю: контроль за своєчасним використанням документів, перевірка термінів виконання структурними підрозділами усних доручень керівника, інформування посібника про хід виконання документа і доручення.

 4. Функція відділу листів: прийом і облік підприємств, заяв, скарг громадян; підготовка і передача на розгляд посібнику підприємств, заяв скарг на виконання в структурні підрозділи; контроль за термінами їхнього виконання, повідомлення заявників про результати розгляду пропозицій, заяв, скарг, формування справ із пропозиціями, заявами, скаргами і передача їх в архів, аналіз і узагальнення виконання, організація прийому відвідувачів.

 5. Функція архіву: прийом, облік, збереження, використання справ, що підлягають здачі в архів; контроль за правильного формування, збереження і використання справ у структурних підрозділах; підготовка справ до передачі в архів.

 6. Функція секретаря-керівника і його заступників: попередній розгляд і підготовка до документационному посібника кореспонденції, що надходить, по найбільш важливих питаннях; організація документационного обслуговування нарад, бездокументационное обслуговування роботи посібника.Операції СДОУ.


 1. Контроль за дотриманням стандартів на документи.

 2. Експедиційна обробка і доставка документів виконавцям.

 3. Реєстрація документів і учетно довідкова робота.

 4. Контроль за виконанням документів.

 5. Формування, оформлення, збереження і використання справ.

 6. Оформлення і випуск розпорядницької документації заснувань.

 7. Машинописне виготовлення, копіювання і розмноження службових документів.


СГСДОУ – це комплекс основних положень, що регламентують правила, нормативи і рекомендації з ведення діловодства в заснуваннях починаючи з моменту чи надходження створення до здачі документів в архів.
Організація праці працівників СДОУ.
1. Загальні вимоги до організації праці працівників СДОУ. Організація праці містить у собі рішення наступних питань:

 1. ^ Чітка організаційна побудова СДОУ, вибір найбільш раціональної форми роботи з документами – усі заснування поділяються на 4 категорії в залежності від обсягу документообігу (кількість документів оброблюваних заснуванням за рік) у заснуванні 1, 2, 3 категорії, робота з документами здійснює канцелярія, а в заснуваннях 4 категорії – секретаріатом. Це централізує роботу СДОУ під єдиним посібником. Централізація дозволяє забезпечити оперативне виконання документационных робіт, створює чіткі взаємодії між структурним підрозділом, що входить у СДОУ, підвищує якість обробки документів.

 2. ^ Правильне розмежування функції між окремими виконавчими і підрозділами по їхній кваліфікації. Рішення цього питання здійснюється шляхом розробки впровадження нормативних документів, інструкція з документування управлінської діяльності; посадові інструкції, державні стандарти.

 3. ^ Нормування праці працівників СДОУ. Розроблено методичні рекомендації з нормування праці інженерно технічних працівників і службовців, типові норми часу на роботи з документами, у тому числі і виконання машинописних робіт.

Нормуванням праці призвало забезпечити нормальне завантаження працівників у плині дня, тижня, місяця, року при нормальній напрузі на кожнім робочому місці, визначити критерії, оцінки роботи кожного співробітника.

 1. ^ Регламентація посадового і кількісного складу, складу персоналу СДОУ, підвищення його кваліфікаційного і культури в роботі. Чисельність працівників ДОУ расчитывается по службі в цілому і по її структурних підрозділах.

При формуванні СДОУ варто виходити з мінімальної чисельності, працівників по кожній функції документационного обслуговування. Вона повинна визначатися в залежності від обсягу документообігу на основі типових норм часу на документационные роботи.

^ 5) Раціональна організація робочих місць і забезпечення сприятливих умов праці.

Для цього можуть бути використані методичні рекомендації з наукової організації праці інженерно технічних працівників і службовців.

Від організації робочого місця, сприятливих умов праці, залежить працездатність людини, продуктивність і якість праці, його здоров'я.

^ 2. Форми організації роботи з документами.

Категорії заснування по обсязі документообігу.

Документообіг: містить у собі роботу з готовими документами, створеним даним заснуванням одержуваним ззовні (прийом, розподіл, реєстрація, контроль виконання, довідкові роботи, формування справ, збереження і використання документів движ. док. інформації з інстанцій.

3 форми організації роботи з документами.

1. Централізована

2. Децентралізована

3. Змішана


 1. Централізована форма: застосовується в заснуваннях з великим документообігом. Вона припускає виконання всіх операцій з документами в 1 структурі підрозділу (канцелярія, загальний відділ).

 2. Децентралізована форма: робота з документами всі операції виконують у структурному підрозділі заснування, як правило роз'єднаних територіально.

 3. ^ Змішана форма: використовується у великих заснуваннях зі складною структурою і великим обсягом документообігу.

При виборі форми організація роботи з документами для конкретного заснування треба враховувати наступні фактори:

а) обсяг документообігу.

б) характер роботи заснування, його територіального розміщення.

в) структура заснування і його підрозділу.

г) у технич. оснащеність.

д) кваліфікаційних керівників, фахівців і технічних виконавців.

Найбільш важливий при виборі форми організації роботи з документами, обсягом документообігу.

Для визначення заснування по документообігу використовують категорийность запропоновану СГСДО.

1 категорія: заснування з обсягом докуиментооборота понад 100 тисяч документів у рік.

2 категорія: заснування з документообігом від 25 тисяч до 100тисяч у рік.

3 категорія: заснування з документообігом від 10 тисяч до 25 тисяч документів у рік.

4 категорія: заснування з документообігом до 10 тисяч документів у рік.

 1. ^ Нормування документационных робіт.

Послідовність робіт із шифром, являє собою визначену послідовність елементів праці проц. по роботі з документами. Це такі операції як: прийом кореспонденції, розкриття конвертів визначення цінності вкладення, сортування по напрямках використання документів, регистрируемых виконання власне кажучи питання, підшивка в справи, оформлення документів на друкарській машинці, пошук документів, внесення на документ служ. оцінок, переклад на машиноносителе.

При нормування документационных операцій исользуется нормотивы часу на виконання операцій, норматив чисельності персоналу, норматив керованості і співвідношень чисельності.

Нормування часу – це величина витрат часу на виконання визначеного виду робіт при визначених організаціях технічних і санітарно гігієнічних умовах праці.

Вимір і нормування трудових витрат служать для:

1. Визначення витрат на роботу всього заснування.

 1. Удосконалювання методів праці.

 2. Заохочення служащ. до праці.

4. Рівномірний розподіл робочого навантаження в часі.

5. Поліпшення планування роботи заснування.

6. Забезпечення раціонального використання технічних засобів.

Розрахунок норми часу на окремі операції по документационному обслуговуванню виробляється по формулі: Норма вр. = Мon (1+ДО/100)

Моn-оптимальное час.

До-сума часу на подготовительно заключну роботу, відпочинок і особисті потреби у відсотках від оперативного часу (8%).

Mon=59,6 хв. ДО=8%.

Н.вр.=59,6(1+8%/100)=59,6*1,08=64,4 хвилин на підшивку документів.

Норматив чисельності – визначає кількість співробітників якостей, що вимагаються для виконання, закріплюється за даним підрозділом при існуючих організаційно технічних умов.

Ч=Нвр.*ПРО*ДО/М-(М*А)

Год-норматив чисельності (необхідна кількість співробітників)

Нвр.-середня норма часу на обробку 1 документа 0,64 години.

Про-кількість документообігу (кореспонденція 1 рік).

К-коэфициент виміру трудомісткості раб.

М-річний наминальный фонд робочого часу.

А-коэфициент неявок на роботу=0,3.

Список використовуваної літератури.

 1. Секретарську справу, Кузнєцова Т.Н., Москва, 1998р.

 2. Курс діловодства, Кірсанова М.В., Аксьонов Ю.М., Москв-Новосибірськ, 1998р.

 3. Секретарська справа, Бондырева Т.Н., Москва «Вища школа», 1989р.

 4. Кузнєцова А.Н. Вагенгейм Р.Н. Навчання секретарській справі: Практичний посібник.-М.: Вища школа, 1989р.

 5. Кузнєцова Т.В., Степанов Е.А., Філіппов Н.Г. Діловодство і технічна документація. – М.: Вища школа, 1991р.^

Посадові інструкціїРаціональний поділ праці працівників служб документації на підприємствах, в організаціях і заснуваннях визначається посадовими інструкціями.

^ Посадова інструкція – нормативний документ, затверджуваний керівником чи заснування його підрозділи, у якому визначені обов'язки, права, відповідальність і взаємини із суміжними працівниками.

Посадова інструкція передбачає рівномірне завантаження працівників служб документації в плині робочого дня (місяця, року) при нормальній напруженості праці на кожнім робочому місці, розподіл між виконавцями робіт зі складності їхнього виконання і кваліфікації виконавців.

Посадові інструкції бувають типові, зразкові й індивідуальні. Типові посадові інструкції розробляються з метою уніфікації задач, обов'язків, прав і відповідальності посадових осіб; вони носять обов'язковий характер. Деякі типові посадові інструкції працівників служб документації дані у відповідних нормативних документах. Зразкові посадові інструкції розробляються вищими органами. До них відносять кваліфікаційний довідник посад керівників, фахівців і службовців (загальгалузеві кваліфікаційні характеристики). У нього включено 17 секретарських посад, а також посади завідуючого секретаріату й асистента.

Для секретаря – друкарки і секретаря стенографістки визначені посадові обов'язки, вимоги до знань і кваліфікаційні вимоги.

До недоліку цих зразкових посадових інструкцій треба віднести повторюваність тих самих вимог починаючи з 1965р. Вивчивши фактичні вимоги до обов'язків і прав секретарів-практиків у Ленінграді, секція методики викладання секретарської справи Ленотделения Педобщества РСФСР у 1986р. затвердила посадову інструкцію секретаря (автор розробки Л.В. Уласов). Ця иструкция включає у свій склад: загальну частину, обов'язки (базові й основні), права, відповідальність.
^

Організація робочого місця секретаряОрганізація робочого місця секретаря з урахуванням вимог наукової організації праці до його планування й обслуговування, а також з урахуванням вимог і можливостей. Використання сучасною оргтехнікою, до його устаткування й оснащення, є необхідною умовою досягнення високої ефективності, оперативності і якості праці. Збереження працездатності в плині усього робочого дня, забезпечення дійсно секретарського обслуговування.

Робоче місце секретаря є важливим осередком організації трудового процесу в заснуваннях. Тому що секретар є «обличчям заснування», те і його місце повинне бути зразком правильної організації.

Робоче місце секретаря в приймальні звичайно розташовується поруч з кабінетом керівника, у центрі кімнати, недалеко від двер у кабінет і так, щоб легко можна було бачити усіх вхідних;

- у приміщення приймальні повинні знаходитися предмети, що вимагаються секретарю й іншим співробітникам безпосередньо в процесі роботи;

- меблі для відвідувачів повинна знаходитися в зоні, перегляда добре секретарем, зручної для її розміщення.

Секретар повинний мати можливість зручно витягнути ноги, вільно вставати, змінювати позу для листа, роботи на друкарській машинці, читання.

У комплект меблів (робоче місце секретаря) повинне входити: стіл канцелярський, допоміжний чи стілець тумба для технічних засобів, стіл для відвідувачів, чи стілець крісло підйомно-поворотне на коліщатах, стільці для відвідувачів, шафи і полки для збереження документів і справ, металевий сейф для збереження документів, штампів, бланків.

Якщо в кімнаті працюють кілька людей, то відповідно до діючого нормами норма площі службових приміщень повинна скласти не менш 4м2 на один працівника. Загальна площа приймальні, де знаходиться секретар, не повинний бути добре провітрюваним чи обладнаним кондиціонерами.

Інтер'єром приймальні варто добре обміркувати. Сьогодні фірма може скористатися послугами дизайнера. Приміщення повинне бути вирішене в красивій колірній гамі світлих тонів із продуманим висвітленням і озелененням. Найкращим, визнане природне висвітлення.

Інтер'єр службового приміщення й устаткування робочого місця дуже впливає на ефективність роботи будь-якого співробітника.

Перед відходом секретар повинний забрати всі документи, закрити на ключ сейф і шафи й упорядкувати своє робоче місце.

Зразковий комплект технічних засобів,

Організаційної техніки і канцелярських принадлежностей для оснащення робочого місця секретаря.

 1. Комплект професійної, персональой ЕОМ.

 2. Друкарська машинка електронна (з електроприводом).

 3. Апарат термокопировальный.

 4. Автонабор.

 5. Автовідповідач, сполучений з диктофоном.

 6. Годинник настільні електронні.

 7. Сшиватель документів електрифікований.

 8. Машинка для знищення документів.

 9. Діркопробивач двухпуансонный електромагнітний.

 10. Прилад канцелярський.

 11. Папки реєстратори.

 12. Папки зі швидкодіючим притиском.

 13. Латки для документів.

 14. Нумератор – датировщик.

 15. Блокнот – шестиденка.

 16. Діловий блокнот.

 17. Фломастери, маркери, механічні олівці.

 18. Лінійка пластмасова зі збільшувальним склом.

 19. Оформлювальні шрифти.

 20. Клейовий олівець.

 21. Стрічка липка (прозора і кольорова).


Зразковий комплект технічних засобів, організаційної техніки і канцелярських принадлежностей для оснащення робочого місця керівника.

 1. Професійна персональна ЕОМ.

 2. Комутатор директорський.

 3. Годинник настільні електронні.

 4. Прилад канцелярський.

 5. Папки зі швидкодіючим притиском.

 6. Латки для документації.

 7. Блокнот шестиденка.

 8. Діловий блокнот.

 9. Фломастери, маркери, механічні олівці.

 10. Лінійка пластмасова зі збільшувальним склом.

 11. Клейовий олівець.

 12. Стрічка липка (прозора і кольорова).

Умови праці СДОУ
Висвітлення робочого місця і приміщення.

Однією зі сприятливих умов мікроклімату на робочому місці є оптимальне висвітлення.

Для забезпечення розсіяного висвітлення при малій яскравості світильників рекомендується застосовувати люмінесцентні лампи типу ЛБ-ЛХБ.

Розподіл яскравості світла має важливе значення, тому що більшість документационных операцій пов'язано з використанням зору (читання, лист, робота на друкарській машинці і т.д.). Напруга зору викликає напруга мускулів тіла і волоче загальне стомлення.

Приміщення служб документації повинні мати природне висвітлення, що робить доброчинний психологічний вплив на людину.

Світло повинне падати на робочі поверхні столів і засобів оргтехніки з лівої чи сторони попереду, що визначає ефект неприпустимий. Джерело світла варто розташовувати під кутом більш 30про від горизонтальної лінії погляду.

Необхідна сила світла повинна сполучатися з правильною подачею його на робоче місце. Поле зору людини охоплює приблизно 45% усіх напрямках, будь-яке світло в цій області повинний розсіюватися.

Висвітлення робочих місць може бути загальним (світильники встановлені на стелі) чи місцевим (настільної лампи).
Температурний режим у службових приміщеннях.
Відповідно до діючого нормами температура в службових приміщеннях повинна бути в межах 18-20ос, а в літній 50-55%.

Поліпшенню складу повітря і зниженню нервово-психічного і зорового стомлення працівників сприяють розміщенню в службових приміщеннях квітів.

Оптимальні кліматичні умови в службовому приміщенні є посилкою гарної працездатності. Висока температура в приміщенні викликає сонливість, утому, знижує працездатність. У холодному приміщенні розсіюється увага, що особливо шкідливо для людей зайнятих розумовою працею.
Шум у службових приміщеннях.
Рівень сторонніх шумів, що проникають ззовні, визначається відповідно до діючого нормами, але не більш 40дб. Поняття шуму включає всі акустичні явища, що погіршують самопочуття людини, знижує працездатність, відбиваються на здоров'я, викликаючи психічні чи відхилення погіршення фізичного стану. Точно визначити ступінь негативного впливу звуку важко.

Боротьба із шумом у приміщенні ведеться шляхом звукоізоляції шумливого устаткування і робочих місць.

При підборі устаткування керуються рівнем шуму, зазначеним у технічних характеристиках апаратури. Якщо рівень шуму устаткування перевищує припустимий, а винести шумливе устаткування неможливе, джерело шуму звукоизолируют покриваючи стіни, підлога і потовк акустичними звукопоглащающими матеріалами. Навколо робітника місця можуть бути встановлені акустичні перегородки. Висота перегородок 15-20див. вище рівня голови сидячого людини. Такі перегородки дозволяють знизити рівень шуму до 2-3 дб. В області низьких частот і до 6 дб. В області високих частот. Крім того для зменшення шуму безпосередньо в його джерелі можна покласти повстяні чи поролонові підкладки під друкарською машинкою, поставити глушителі на телефонні апарати, змазати двері, підклеїти чи фланеллю аналогічним матеріалом ніжки стільців.

Однак варто знати, що у визначених дозах шум не тільки не шкідливий, але навіть корисний. Так, приємна, правильно підібрана музика стимулює продуктивність праці, сприяє ритмічності.
Колірне оформлення службових приміщень.
Відповідно до вимог технічної естетики вибір фарбування службових приміщень повинний виробляється з урахуванням особливостей клімату, умов роботи і характеру освітленості приміщень. Використання відповідного кольору не тільки поліпшує зовнішній вигляд службового приміщення, але і підвищує продуктивність праці, скорочує стомлюваність, робить на співробітників відповідні психологічний вплив.

Для співробітників служб документації необхідно створити визначений зоровий комфорт. Важливим є використання кольору як носія інформації, а також для створення потрібного порядку на робочому місці, для кращої організації праці. Наприклад, секретар, використовує колірний «семафор» при розкладці документів у папки різних квітів.

Конкретні кольори повинні відповідати функціям приміщення. Приміщення з високою температурою (південні райони країни) доцільно офарблювати в холодні тони, а для приміщень з низькою температурою (північні райони країни) більше підійдуть теплі тони. За допомогою кольору можна також чи підкреслити затушувати особливості приміщення. Наприклад світле фарбування зрительно збільшує маленьку кімнату, темна зменшує. Використовуючи, різні кольори, можна зрительно розділити службове приміщення на окремі ділянки.

^

Склад повітря


У службовому приміщенні необхідно регулярне чи провітрювання конденционирование. Добре провітрювати приміщення, улаштовувати протяги на 5-8 хвилин, тоді повітря цілком міняється. Добре впливає на склад повітря озеленення службових приміщень.

^

Режим праці і відпочинку


Режим роботи співробітники СДОУ повинні передбачати визначене чергування періодів праці і відпочинку.

У п'ятиденного робочого тижня, робітник день персоналу СДОУ складає 7ч. 15хв. При загальній тривалості робочого тижня 36ч. ВІДПОВІДНО до чинного законодавства виділяється перерва в 1годину, вона повинний даватися не пізніше, ніж через 4ч. після початку роботи.

Режим праці і відпочинку регламентується правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Необхідно проводити фізкультурні паузи 5-10хв. За 1,5ч. до обіду і за 1-1,5 до закінчення роботи.


^

Організація робочого місця секретаряОрганізація робочого місця секретаря з урахуванням вимог наукової організації праці до його планування й обслуговування, а також з урахуванням вимог і можливостей використання сучасної оргтехніки, до його устаткування й оснащення є необхідною умовою досягнення високої ефективності, оперативності і якості праці, збереження працездатності в плині усього робочого дня, забезпечення дійсно корисного секретарського обслуговування.

Робоче місце секретаря є важливим осередком

організації трудового процесу в заснуванні. Оскільки секретар – «обличчя заснування», те і його робоче місце повинне бути зразком правильної організації, показником високої культури праці. Адже від того як виглядає робоче місце секретаря, нерідко судять про роботу всього заснування.

Планування робочого місця секретаря повинні забезпечити максимальні зручності при виконанні покладених на нього обов'язків і в той же час відповідати вимогам економії площі приміщення:

 • робоче місце секретаря в приймальні звичайно розташовується поруч з кабінетом керівника, у центрі кімнати, недалеко від двер у кабінет і так, щоб легко можна було бачити усіх вхідних;

 • у приміщенні приймальні повинні знаходитися тільки предмети, що вимагаються секретарю й іншим співробітникам безпосередньо в процесі роботи;

 • меблі для відвідувачів повинна знаходитися в зоні, перегляда добре секретарем, зручної для її розміщення.

Велику частину робочого часу секретар працює сидячи, а це стомлює, тому він повинний мати можливість зручно витягнути ноги, вільно вставати, змінювати позу для листа, роботи на пишучій машині, читання.

Важливим елементом організації робочого місця є внутрішня організація відділень столу, що залежить від його конструкції, місткості, характеру оброблюваних документів. Шухляди повинні легко, плавно і безшумно висуватися. Велика шухляда краще пристосувати для вертикального збереження матеріалів, в інших шухлядах повинні бути різні спеціальні пристосування.
^

Організація робочого місця керівника


Однієї з обов'язків секретаря є забезпечення всім необхідним робочого місця керівника, контроль за підтримкою чистоти і порядку в кабінеті, справністю технічних засобів.

Принципи планування робочого місця керівника приблизно ті ж, що і робочого місця секретаря. Трохи інші вимоги пред'являються до розмірів, формі, зовнішньому вигляду меблів. Стіл керівника має велику поверхню, а стіл для прийому відвідувачів ставиться, як правило, перпендикулярно столу керівника.

У комплект меблів для кабінету керівника звичайно входять: стіл письмовий двухтумбовый, стіл (тумба) для засобів зв'язку й оргтехніки, крісло підйомно-поворотне на коліщатах, кабінетна стінка, стіл і стільці для прийому відвідувачів.

Секретарю варто керуватися правилом; нічого не змінювати за своїм розсудом у кабінеті керівника, не погодивши попередньо з ним можливість перестановки меблів, засобів оргтехніки, а також розташування канцелярських принадлежностей і документів на робочій поверхні столу. Секретар повинний виконувати роботу в стилі свого керівника, знати його звички, особливості роботи з документами і враховувати їх. Необхідно стежити за тим, щоб на столі завжди була чиста, акуратно нарізана по форматі папір для заміток, заточені олівці, свіжа вода в графині, чиста склянка.

Значно полегшує роботу керівника і секретаря переговорний пристрій, що дозволяє здійснювати обмін інформацією. При цьому відпадає необхідність виклику секретаря в кабінет керівника для одержання завдання.
^ Генеральний директор підприємства - несе відповідальність за технологічний процес проведений на підприємство дотримання правил техніки безпеки і правильності виробничого процесу, забезпечення підприємства матеріалами необхідні для виконання технологічного процесу, а також за збут продукції.
^ Заступник генерального директора підприємства несе відповідальність за виконання технологічного процесу правил техніки безпеки, за правильне складання технічної документації підприємства, а також виконує обов'язку директора в його відсутність.
Головний бухгалтер – призначається і знімається з посади директором підприємства. Головний бухгалтер у своїй роботі керується чинним законодавством і інструкціями з бухгалтерського обліку. Головний бухгалтер є матеріально відповідальним обличчям.
Завідувач складом – несе відповідальність по обліку матеріалів (допоміжних матеріалів, запасних частин) це:

- правильне і своєчасне документальне відображення операцій і забезпечення достовірних даних по заготовлянню, надходженню і відпустці матеріалів;

- контроль за схоронність матеріалів у місцях збереження;

- контроль за дотримання встановлених норм запасів.