asyan.org
добавить свой файл
1
ДОГОВІР № _______

НА ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

м. Івано-Франківськ «____» ___________200___р.

Приватне підприємство ”Карпати.Туризм.Відпочинок”, в особі Вовк Світлани Григорівни, що діє на підставі Статуту та відповідно до ліцензії АВ № 081614, від “ 25 ” травня 2006 р. на здійснення туроператорської діяльності, виданої Державною туристичною Адміністрацією України надалі ТУРОПЕРАТОР , з однієї сторони, та гр-н (ка) ______________________________________, паспорт ____________ , виданий ______________________________________________________________________ що проживає: _____________________________________________________________________________, надалі ТУРИСТ, з іншої сторони , уклали даний Договір про наступне:
^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом даного Договору є туристичні послуги, які ТУРОПЕРАТОР зобов’язується надати ТУРИСТУ або здійснити їх бронювання для ТУРИСТА згідно туристичного ваучеру (путівки), програми перебування, правилам покупки та аналювання авіа- (залізничних, автобусних) білетів, турів, страхування, обумовленими письмово умовами та строками поїздки при умові своєчасної сплати послуг туристом.
^ 2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕНІ (ЗАБРОНЬОВАНІ) ПОСЛУГИ
Країна та місце відвідування: _________________________________________________________________________

Строк перебування: з «___» ______________________ 200__ р. по «___» _______________________200__ р.

Маршрут (пункт) туру: ______________________________________________________________________________

Транспортні умови:

- придбання (бронювання) авіа/залізничних/автобусних квитків: так / ні

- вид транспортного засобу ___________________________________________________________________________

Готель (і) __________________________________________________________________________________________

Розрахунковий час: _________________________________________________________________________________

Категорія номеру ___________________________________________________________________________________

Кількість туристів: ______________________________ дорослих _______________ дітей ______________________

Система харчування: _______________________________________________________________________________

Віза / терміни дії і оформлення _______________________________________________________________________

Страхування туриста ________________________________________________________________________________

Вартість послуг становить: ___________________________________________________________________________

Передплата: _______________________________________________________________________________________
Додаткові послуги: _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
^ 3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. ТУРОПЕРАТОР зобов’язується:

3.1.1. Надати ТУРИСТУ послуги з реалізації туристичного продукту, передбаченого в даному Договорі;

3.1.2. За умови повної сплати вартості туристичного продукту ТУРИСТОМ, у строки встановлені даним Договором, видати останньому проїзні та інші, необхідні для отримання туристичних послуг документи;

3.1.3. Інформувати ТУРИСТА про:

- основні вимоги пропонованих до оформлення виїзних/в’їзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в’їзд/виїзд до країни тимчасового перебування), у тому числі інформацію щодо термінів їх оформлення;

- медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки, у тому числі протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і віку ТУРИСТІВ для участі в поїздці;

- ТУРОПЕРАТОРА, його місцезнаходження і поштові реквізити, наявність ліцензії на здійснення туристичної діяльності, сертифікатів відповідності та іншу інформацію відповідно до законодавства про захист прав споживачів;

- розмір фінансового забезпечення ТУРОПЕРАТОРА на випадок його неплатоспроможності чи неспроможності (банкрутства) та кредитну установу, яка надала таке забезпечення.

- про правила в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там;

- про види і способи забезпечення харчування під час туристичної поїздки;

- про види та тематику екскурсійного обслуговування, порядок зустрічей і проводів, супроводу туристів;

- про дату і час початку та закінчення туристичного обслуговування, його тривалість;

- відомості про страхову організацію, що здійснює страхування ризиків, пов'язаних з наданням туристичного обслуговування, розмір страхових відшкодувань, порядок і умови їх виплати;

- про ціну туристичного обслуговування і порядок здійснення оплати;

- про місце перебування організації (організацій) , уповноваженої ТУРОПЕРАТОРОМ на прийняття претензій туристів, а також про адреси і телефони українських дипломатичних установ у країні тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі виникнення труднощів під час туристичної поїздки.

2.1.4 За вимогою ТУРИСТА додатково надати інформацію про:

- про загальні умови типового (публічного) договору на надання туристичних послуг;

- програму туристичного обслуговування;

- характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, у тому числі їх вид і категорія, терміни стикувань (сполучення) рейсів, а також інша обов'язкова інформація, передбачена кодексами і правилами перевезень (якщо перевезення входить до складу туристичного обслуговування);

- характеристику готелів, інших місць розміщення туристів, у тому числі їх місце розташування, класифікація за законодавством країни (місця) тимчасового перебування, відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, відомості про правила тимчасового проживання, строки і порядок оплати готельного обслуговування, а також інша обов'язкова інформація, передбачена Законом України ”Про туризм”, іншими нормативно-правовими актами (якщо готельне обслуговування входить до складу послуг з туристичного обслуговування);

- про звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії, культури та інші об'єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього природного середовища, санітарну та епідеміологічну обстановку;

- відомості про мінімальну кількість туристів у групі, терміни інформування туриста про те, що туристична поїздка не відбудеться через недобір групи;

3.1.5. Забезпечити бронювання туристичних послуг відповідно до ЗАЯВКИ ТУРИСТА.

3.1.6. Надати документ, що підтверджує оплату ТУРИСТОМ вартості туристичних послуг, згідно з ЗАЯВКОЮ та на умовах даного Договору (корінець прибуткового ордеру, квитанція, касовий чек тощо).

^ 3.2. ТУРИСТ зобов’язується:

3.2.1. Своєчасно надати документи, необхідні для оформлення поїздки (Туру):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2.2. Оплатити вартість туристичного продукту ТУРОПЕРАТОРА в терміни, передбачені Договором.

3.2.3. Дотримуватись правил перебування в країні тимчасового перебування, звичаїв, традицій місцевого населення, а також митних правил та правил в’їзду/виїзду до країни тимчасового перебування; не порушувати суспільний порядок та вимоги законів, чинних на території країни тимчасового перебування; дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях розміщення та перебування.

3.2.4. Оплатити фактично понесені ТУРОПЕРАТОРОМ витрати у випадку відмови від даного Договору до початку поїздки згідно з п. 4.4 даного Договору.

3.2.5. Відшкодувати збитки, заподіяні ТУРОПЕРАТОРУ неправомірними діями ТУРИСТА.

3.2.6. Своєчасно, та в повному обсязі здійснити оплату за використання додаткових послуг в місцях проживання та перебування.

3.2.7. Оплатити вартість в’їзної візи при проходженні паспортного контролю.

3.2.8. У випадку невідповідності умов туру умовам даного Договору, ТУРИСТ зобов’язаний повідомити про це ТУРОПЕРАТОРА протягом 3 днів після дати закінчення туристичної подорожі. При цьому до претензії повинен додаватись акт, складений ТУРИСТОМ та уповноваженим працівником організації, що надавала послуги ТУРИСТУ та завірений підписом представника ТУРОПЕРАТОРА в країні перебування.
^ 4. ВАРТІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Вартість туристичного продукту, реалізованого ТУРИСТУ, згідно п.1.1. даного Договору, складає: ____________грн.

4.2. При укладенні Договору ТУРИСТ сплачує ТУРОПЕРАТОРУ, в день підписання Договору, не менше 50% від вартості туристичного продукту (або 100% вартості туристичного продукту). Інша частина коштів сплачується ТУРИСТОМ протягом 3-ох днів після отримання офіційного підтвердження бронювання.

4.3. Повна оплата туристичного продукту та проїзних документів повинна бути здійснена не пізніше ніж за __________________ робочих днів до дати початку туристичної подорожі. Несплата або неповна сплата вартості туристичного продукту в узгоджені з ТУРОПЕРАТОРОМ терміни вважається відмовою від туристичного продукту за ініціативою ТУРИСТА. У цьому випадку ТУРИСТ відшкодовує ТУРОПЕРАТОРУ фактично понесені ним витрати за послуги, які були надані до моменту несплати остаточної суми коштів.

4.4. Оплата вважається здійсненою в момент її зарахування в касу або на банківський рахунок ТУРОПЕРАТОРА в розмірі вартості туристичного продукту і проїзних документів.

4.5. У випадку затримки ТУРИСТОМ повної сплати вартості туристичного продукту ТУРОПЕРАТОР залишає за собою право відміни бронювання та утримання при цьому авансового платежу, а також інших витрат, які були понесені в зв’язку з підписанням даного Договору та які пов’язані з замовленням ТУРИСТА.

4.6. У випадку невиконання умов даного Договору з боку ТУРОПЕРАТОРА, ТУРИСТ має право вимагати повернення оплачених коштів за ненадані послуги, за умови дотримання вимог пп.2.2.8. даного Договору.

4.7. У випадку відмови ТУРОПЕРАТОРА від виконання даного Договору, ТУРИСТ має право на відшкодування підтверджених документально збитків, заподіяних внаслідок розірвання даного Договору, крім випадку, коли це відбулося з вини ТУРИСТА.

4.8. У випадку невиїзду ТУРИСТА внаслідок неправильного оформлення паспорта чи надання недостовірних відомостей про себе, всі фінансові витрати по поїздці (ануляції поїздки) несе ТУРИСТ.

4.9. У випадку настання страхового випадку, претензії по збитках ТУРИСТ пред’являє в страхову компанію, вказану в страховому полісі, яка є страхувальником.

4.10. У випадку дострокового припинення ТУРИСТОМ терміну перебування в Турі та (або) невикористання замовлених послуг з будь-яких причин, ТУРОПЕРАТОР, не несе відповідальності за такі дії ТУРИСТА та не здійснює компенсації.
^ 5. УМОВИ ВІДМОВИ ВІД ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ
5.1. ТУРИСТ вправі відмовитись від виконання Договору лише до дати початку туристичної подорожі за умови оплати ТУРОПЕРАТОРУ фактично понесених ним витрат за послуги, надані до цього повідомлення.

5.2. ТУРИСТ має право відмовитися від виконання даного Договору, не пізніше ніж за 21 день до початку туру. Заява про відмову ТУРИСТА від туристичних послуг в письмовій формі приймається ТУРАГЕНТОМ до виконання з дня отримання такої заяви.

5.3. У випадку відмови від виконання даного Договору пізніше ніж за 21 день до початку туру, ТУРИСТ сплачує штраф у таких розмірах:

- за відмову від поїздки в терміни від 21 до 15 днів до її початку - 50 % загальної вартості туристичних послуг;

- за відмову від поїздки в терміни від 14 до 7 днів до її початку - 100 % загальної вартості туристичних послуг;

5.4. ТУРИСТ несе відповідальність за пошкодження майна або здійснення протиправних дій під час поїздки, згідно з чинним законодавством України та/або країни тимчасового перебування.
^ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання зобов’язань за Договором у відповідності до умов даного Договору.

6.2. ТУРОПЕРАТОР несе відповідальність за зберігання офіційних документів ТУРИСТА, які здаються йому для оформлення візи країни відвідування.

6.3. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за відміну рейсу або зміни часу відправлення/прибуття рейсу і пов’язані з цим зміни обсягів і термінів надання туристичних послуг. В таких випадках відповідальність за невиконання зобов’язань, які випливають та пов’язані з транспортними перевезеннями, несуть відповідні транспортні перевізники у відповідності з міжнародними правилами перевезення.

6.4. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальність за збереження особистого багажу, цінностей і документів та іншого майна ТУРИСТА протягом всього періоду поїздки.

6.5. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальність за невиконання умов даного Договору внаслідок відмови відповідних органів (Посольства, Консульства) в оформленні ТУРИСТУ в’їзних документів або збільшення строків оформлення зазначених документів. У випадку відмови ТУРИСТУ в оформленні в’їзних документів Посольством (Консульством), ТУРИСТУ повертаються кошти в розмірі передбаченому в п.4.3. даного Договору.

6.6. Відповідальність за наслідки, які викликані несвоєчасним прибуттям ТУРИСТОМ в місце виїзду (для реєстрації в аеропорту, на вокзал і таке інше), порушення ТУРИСТОМ правил проїзду, перевезення та зберігання багажу, завдання ТУРИСТОМ шкоди перевізнику або приймаючій стороні, покладається на ТУРИСТА.

6.7. Розмір майнової відповідальності ТУРОПЕРАТОРА не може перевищувати фактично завданих ТУРИСТУ збитків з вини ТУРОПЕРАТОРА.
^ 7. ПОРЯДОК ПЕРЕТИНУ КОРДОНІВ
7.1. ТУРИСТ зобов’язаний дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо перетину Державного кордону України, а також прикордонних та митних правил інших країн, через (до) які (яких) подорожує ТУРИСТ.

7.2. ТУРАГЕНТ (ТУРОПЕРАТОР) не несе відповідальності за рішення (дії) прикордонних служб країн, через (до) які (яких) подорожує ТУРИСТ, а також інших установ щодо неможливості в’їзду ТУРИСТА на територію цих країн. Будь-які компенсації ТУРИСТУ не виплачуються.

^ 8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
8.1. ТУРОПЕРАТОР звільняється від майнової відповідальності за невиконання зобовязань, передбачених Договором, при виникненні форс-мажорних обставин, а саме:

- Повінь, землетрус, цунамі, епідемії й інші стихійні явища природи;

- Пожежі, вибухи, виходи з ладу чи ушкодження транспортних засобів;

- Страйк, саботаж, локаут і інші непередбачені ситуації, що безпосередньо вплинули на виконання умов даного Договору;

- Оголошена чи неоголошена війна, революція, масові безладдя;

- Законні чи незаконні дії органів державної влади.

8.2. При неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин, ТУРОПЕРАТОР зобов'язаний в письмовій формі повідомити ТУРИСТА про час настання і припинення дії даних обставин.
^ 9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
9.1.Усі спори чи розбіжності, що можуть виникнути з даного Договору чи в зв'язку з ним, будуть, по можливості, вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. При неможливості такого вирішення спори і розбіжності передаються на розгляд у господарський суд.
^ 10. ДОДАТКОВІ УМОВИ
10.1. У випадку неможливості розміщення ТУРИСТА у готелі, вказаному в заявці, йому надається можливість проживання в готелі такої ж або вищої категорії без додаткової оплати.

10.2. Кожна із Сторін Договору може вимагати внесення змін або розірвання договору у зв’язку з істотними змінами обставин, визначеними Законом України “Про внесення змін до Закону України “ Про туризм“, з яких вони виходили при укладенні Договору.

10.3. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

10.4. Даний Договір укладений в двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.
^ 11. АДРЕСИ СТОРІН
„Мною отримана вся необхідна інформація,

щодо умов туристичного обслуговування згідно

ст.20 Закону України „Про туризм””
ТУРАГЕНТ ТУРИСТ

ПП «Карпати.Туризм.Відпочинок» П.І.Б._______________________________

76000, Україна, м.Івано-Франківськ, ____________________________________

вул.Чорновола, 4А, ____________________________________

телефон: +38 (0342) 71-20-74,

факс: +38 (0342) 71-20-74,

E-mail: info@ karpatytour.com.ua

р/р: 26004300000665

в ІФ АКБ “Форум”

м. Івано-Франківська, МФО 336956

код ЄДРПОУ 34078258
Директор_Вовк С.Г._____________________ _______________________

Документи, відповідно до п.2.1.2. даного Договору отримав ________________ ТУРИСТ_____________

(дата) (підпис)