asyan.org
добавить свой файл
1
народні балади, їх класифікація, зв'язок з історичним контекстом

Мета: ознайомити школярів з народною баладою як жанром

фольклору, з'ясувати її класифікацію, дослідити зв'язок цих творів з історичним контекстом; розвивати культуру зв'язного мовлення, увагу, пам'ять, уміння висловлювати судження про баладу, узагальнювати, систематизувати, ро бити висновки; формувати світогляд школярів; виховувати почуття поваги, пошани до народної творчості, культурної спадщини рідного краю; прищеплювати інтерес до наслід­ків власної праці.

^ Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: виставка творів на тему «Народні балади українців», дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

^ ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

Актуалізація опорних знань. Бесіда за питаннями

 • Що вам відомо про фольклор? Як розвивається цей народний жанр?

 • Назвіть жанри фольклору? Наведіть приклади.

 • Яким чином минувшина України пов'язана з її фольклором?Які ознаки фольклору? (Усна форма творення й побутування; тради­ційність, варіантність, анонімність, колективність, повторюваність, простота і якість стилістики, строга послідовність композиції) Чим вони зумовлені?

 • Чи можна вважати фольклор мистецтвом? Відповідь вмотивуйте.

  1. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

  2. Сприйняття І засвоєння учнями навчального матеріалу

Українська народна творчість... уся закидана букетами поезії, цілими покосами поетичних квіток, так що тямущий письменник, не начинаючись, може загрібати цілі оберемки і обсипати ними свої твори.

І. Нечуй-Левицький

Балада — неповторне явише пісенної культури українського народу що і в наш час користується популярністю. Хто на Україні не чи не чув, скажімо, таких балад, як «Ой не ходи, Грицю, та й на верчорниці», «Ой чиє ж то жито, чиї то покоси», «Виряджала мати сина у солдати»,«Ой у полі жито копитами забито», а також інших пісень про отруєння згубу переважно молодих людей? Сповнені натхненної поетизацій краси і душевної величі простої трудящої людини трагічної долі, уболівань за безневинно страченим життям, ці твори з позиції здорової народної моралі засуджують будь-яке насильство й злочин, зраду й наругу.

^ 2. Теорія літератури. Народна балада як жанр фольклору

Балада (фр. ballade, від провансальського balada — танцювати) - невеликий за розміром ліроспічннй твір фольклорного походженні на легендарну чи історичну тему. У ньому, як правило, йде оповідь про щось незвичайне, виняткове, героїчне; реальне часто поєднується і фантастичним.

3. О. ^ Дей про баладу

Дослідник жанру О. Дей визначає баладу як «сукупність епічних пі­сенних творів розгорненої гостродраматичної і трагічної сюжетності, то реалістично художньо узагальнюють виняткові, незвичайні до екстре­мальності та сенсаційності за своєю внутрішньою конфліктністю життєві події, вчинки та фатальні збіги обставин в особистій, сімейній і громад­ській сферах, освітлюючи все це з позицій традиційної родинно-побутової моралі, переважно від протилежного стверджуючи та відстоюючи її принципи, чим обумовлені психологічна напруженість сприйняття ба­лад і їх виховна та дидактична дійовість».

4. Історія виникнення цього жанру

Балада — один з улюблених видів словесної творчості українського

народу. Цей фольклорний жанр став широко вживатись в Україні з по­чатку XIX ст.

Цей жанр виник як пісня до танцю. Слово «балада» походить від грецького «рухатися», від якого утворене і латинське «танцюю». Посту­пово словесний текст разом з мелодією відділялися від танцю, і балада стала одним із видів народних пісень, в яких зображувались героїчні або незвичайні фантастичні події переважно героїчного характеру, через які вітворились гострі переживання дійових осіб.

^ 5. Класифікація балад

5.1. Народна балада фольклорний жанр.

5.2. Літературна балада жанр ліроепічної поезії, який став невід'ємною частиною української літератури. Його широко використовували Т. Шевченко („Причинна”, „Тополя”), Л. Боровиковський („Маруся”). На основі сюжету народних балад написані такі відомі п'єси, як Сава Чалий» І. Карпенка-Карого, «Ой не ходи, Грицю, та й на вечор­ниці» М. Старицького, «Лимерівна» П. Мирного, «Украдене щастя» І. Франка. Балади героїчного змісту писав А. Малишко у роки Другої світової війни.

^ 6. Тематичне розмаїття балад

 • Родинно-побутові (взаємини між батьками і дітьми, братами і се­страми).

 • Історичні (змальовується козацьке життя, смерть козака на полі бою).

 • Поетичний світогляд народу, його міфологічні уявлення (перетворення людини на рослину, тварину, птаха; розуміння нею природи).

 • Про кохання (розкриваються почуття кохання й ненависті, образи й ревнощі).

 1. Особливості народних балад

 • Усне поширення і зберігання.

 • Реальне часто поєднується з фантастичним.

 • Невелика кількість персонажів.

 • Підкреслена узагальненість.

 • Відсутність деталізації.

 • Стислість у викладі матеріалу.

 • «Магічна музичність».

 • Композиція (вступ, основна частина, висновок).

 • Гостросюжетність.

 1. Балада та історична пісня.

Народні балади близькі до історичних пісень. Але якщо в історич­них піснях на першому місці — правдиве зображення конкретної події чи конкретного героя, то в баладі основним є висловлення глибоких переживань, що викликані цими подіями. Вони відзначаються виразною драматичною напруженістю, відображають фантастичні і трагічні події з життя.

^ V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Проведення тестового опитування і фольклорний жанр с пів дуже

1. Балада як фолькльорний жанр став дуже поширюватися в Україні з початку:

а) ХVІІІ ст.; б)ХІХст.; в) ХVІІ ст.

2. Слово „балада” походить з мови:

а) англійської; б) німецької; в) гречької.

3. Балада — один із видів народних

а) дум; б) легенд; в) пісень.

4. Найдавнішими с балади, в яких:

а) розкриваються поетичний світогляд нашого народу;

б) змальовуються взаємини між батьками і дітьми;

в) описуються видатні історичні особи та та події.

5. Характер подій, шо відтворений у баладах, переважно:

а) трагічний; б) романтичний; в) гумористичний.

6. Козацьке життя описано у баладах:

а) сімейних; б) історичних; в) про кохання.

7. У залежності від характеру трагічного конфлікту не буває балад.

а) соціальних; б) ідеальних; в) історичних.

 1. Найпоширенішим мотивом для балад, в яких розкривається світ фантазії народу, його розуміння природи є:

а) рагічний конфлікт через соціальну нерівність;

б) еретворення людини на рослину, птаха;

в) ідтворення прагнення до захисту свосї гідності.

 1. В укрїнській літературі жанр балади використовував:

а) Є. Гребінка; б) Т. Шевченко; в) І. Франко.

10. На основі сюжету народної балади написаний твір:

а) Т. Шевченка «Тополя»; б) С. Руданського «Козак і король»;

в) М. Вороного «Євшан-зілля».

11. Балади героїчного змісту писав:

а) А. Малишко; б) О. Довженко; в) В. Симоненко.

12. У соціально-побутових баладах зображується:

а) взаємостосунки між свекрухою і невісткою;

б) події війни, її наслідки;

в) трагічне становище українців у турецькому полоні.

Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал.

2. Робота на картках.

Картка № 1

1. Доведіть, що балада — один із видів народних пісень. Свою думку обгрунтуйте, посилаючись на приклади.

2. Вмотивуйте, з чим пов'язано широке поширення балади як фоль­клорного жанру на початку XIX ст.

3. Слова «балада» утворене від латинскоюго, що означає:

а) «рухатися»; б) «кружлятися»; в) танцювати».

Картка № 2

1. Дослідіть, який зв'язок мають балади народні та літературні. Свої спостереження аргументуйте.

2. Чим, на вашу думку, балади близькі до історичних пісень? Відповідь обгрунтуйте.

3. Балада – це твір:

а) прозаїчний; б) драматичний; в) ліроепічний.

Картка №З

   1. Поміркуйте, яким чином каро

й розвиток нової української літератури.

   1. Порівняйте жанрові особливості балади з казкою. Відповідь узагальніть.

   2. Народні балади близькі до пісень:

а) жниварських; б) історичних; в) чумацьких.

^ VІ. Підсумок уроку.

Виховне значення балад.

Українські балади характеризуються яскраво виявленим навчальним змістом. Вони вчать, що зло не минається безкарно, а кожний аморальний учинок обов'язково має обернутися проти його виконавця: через злочин дороги до щастя нема. Чимало балад утверджують ідею: кохання, гармонійне подружнє життя дужчі за смерть.

VІІ. Оголошення результатів навчальної діяльності

VІІІ. Домашнє завдання

Знати зміст народної балади «Ой був в Січі старий козак...», дібрати

історичний матеріал про С. Чалого, Г. Голого.