asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 6 7 8 9 10 ... 12 13

N з/п

Хто проводив перевірку

Усього переві- рено війсь- кових частин

Результати перевірки

кількість військових частин, які отримали оцінку "незадовільно"

кількість об'єктів, експлуата- цію яких заборонено

кількість представ- лених доповідей вищому командуванню

кількість осіб, притягнутих до відпові- дальності

витрачено днів

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Територіальне управління пожежної безпеки (м. Чернігів)

36

8

14

8

12

144

2

Служба пожежної безпеки (м. Харків)

24

4

9

4

7

92
тощо6. Облік масово-роз'яснювальної роботи та учбових зборів

N з/п

Дата проведення заходів, хто проводив

Місце проведення заходів

Вид та короткий зміст заходів, що проводяться

Кількість присутніх

1

10.06.2006 р. полковник Кошкарьов О.А.

А3370

Бесіда з завідувачами сховищами на тему "Заходи пожежної безпеки при зберіганні речового майна"

25 чол.

2

15-16. 08.2006 р. підполковник Яременко А.М.

Терито- ріальна КЕЧ району

Збори з начальниками позаштатних пожежних підрозділів за програмою, затвердженою начальником територіального управління пожежної безпеки

16 чол.
тощо


7. Облік перевірок діяльності служб пожежної безпеки

N з/п

Дата проведення перевірки, хто проводив

Прізвище та ініціали, військове звання начальника служби пожежної безпеки

З якого часу на посаді, за який період перевірявся

Оцінка службової діяльності

1

10.12.2006р. полковник Єфімчук Ю.І.

капітан Беспалов А.В. начальник служби пожежної безпеки військової частини А0203

З 24.01.2003 р. За період з 02.09.2005 р. до 09.12.2006 р.

"задовільно"
тощо


Додаток 14

до пункту 8.3 Положення

про пожежну безпеку

в Збройних Силах України

КНИГА

обліку пожеж

___________________________________________________

(найменування управління (служби) пожежної безпеки)

Почато: "___"________20__ р.

Закінчено: "___"_____20__ р.

N з/п

Дата та час ви- ник- нення поже- жі

Най- мену- вання в/ч, виду ЗС Украї- ни

Місце вини- кне- ння поже- жі

При- чина по- жежі

Що зго- ріло

Прямі збитки (тис. грн)

Сума всіх побі- чних збит- ків (тис. грн)

За- ги- нуло чо- ло- вік

Трав- мова- но чоло- вік

Урятовано

Ким лік- відо- вано поже- жу

Ким прове- дено розс- ліду вання

Вис- новок по пожежі, ужиті заходи до вину- ватця

по бу- ді- влі

по майну та тех- ніці

лю- дей

авто- трак- тор- ної та іншої техн.

мат. цін- но- стей (тис. грн)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

I півріччя 20___ р.
II півріччя 20___ р.
Додаток 15

до пункту 8.3 Положення

про пожежну безпеку

в Збройних Силах України

КНИГА

обліку проведення експертизи (перевірки) проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки

Почато: "___" ________20__ р.

Закінчено: "___"______20__ р.

N з/п

Дата експер- тизи проекту

Хто проводив експертизу

Назва проектного підприємс- тва

Шифр, склад проекту, стадія проекту- вання

Замовник проекту

Резуль- тати експер- тизи проекту

1

2

3

4

5

6

7


<< предыдущая страница   следующая страница >>