asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 5 6 7 8 9 ... 12 13

(цеху, майстерні,

__________________________________________________________________

установки тощо)

Установлено: ________________________________________________

(чітко та послідовно викласти характер порушень

__________________________________________________________________

норм та правил пожежної безпеки, які створюють

__________________________________________________________________

безпосередньо загрозу виникненню пожеж)

Указані порушення норм та правил пожежної безпеки створюють

безпосередню загрозу виникненню пожежі в _________________________

__________________________________________________________________

(указати найменування об'єкта, установки)

На підставі вимог статті 7 Закону України "Про пожежну

безпеку" подальша експлуатація ___________________________________

__________________________________________________________________

(указати найменування об'єкта, установки)

забороняється з "____" ________________20___ р.

Експлуатація __________________________________________ буде

дозволена тільки після усунення вказаних порушень вимог

протипожежних норм та правил.

Опечатування (опломбування) _________________________________

(указати найменування об'єкта,

установки)

проведено мною в присутності _____________________________________

(посада, військове звання,

__________________________________________________________________

прізвище та ініціали)

накладенням печатки (пломби) N ___________________________________

(найменування органу пожежної безпеки)

Відповідальному за __________________________________________

(указати найменування об'єкта, установки)

__________________________________________________________________

(кому саме)

оголошено, що за пошкоджену або зірвану печатку (пломбу) без

дозволу особи, яка провела опечатування, винні особи несуть

відповідальність, згідно з чинним законодавством _________________

__________________________________________________________________

(посада, військове звання та підпис особи,

__________________________________________________________________

що проводила опечатування)

__________________________________________________________________

(посада, військове звання, підпис відповідального за цех,

__________________________________________________________________

майстерню, приміщення, установки тощо)

З Актом ознайомлений:

Командир (начальник) ________________________________________

(військове звання, підпис)

"____" _________________20____ р.

Додаток 12

до пункту 7.1.18 Положення

про пожежну безпеку

в Збройних Силах України

___________________________________________________________

(найменування органу пожежної безпеки Збройних Сил України)

РІШЕННЯ

про можливість подальшої експлуатації ________________

(указати чого)

Мною, ______________________________________________________,

(посада, військове звання, прізвище та ініціали)

у присутності ____________________________________________________

(посада, військове звання, прізвище та ініціали)

проведена перевірка виконання заходів щодо усунення порушень вимог

протипожежних норм і правил у ____________________________________

__________________________________________________________________

(у цеху, будинку тощо)

У зв'язку з приведенням об'єкта в пожежобезпечний стан

подальша його експлуатація дозволяється з "___" __________20__ р.

Перевіряючий ________________________________________________

Командир військової частини _________________________________

__________________________________________________________________

(військове звання, підпис, прізвище та ініціали)

"___" ________________20___ р.

Додаток 13

до пункту 8.3 Положення

про пожежну безпеку

в Збройних Силах України

ЗРАЗОК

^ КНИГА ОБЛІКУ

перевірок пожежної безпеки військових частин і пожежно-профілактичної роботи ___________

Почато: "___"_______ 20__ р.

Закінчено: "__"______ 20_ р.

Розділи книги

1. Облік штатних пожежних підрозділів.

2. Облік перевірених військових частин.

3. Облік наявності автоматичної пожежної сигналізації, автоматичних установок пожежогасіння, джерел водопостачання та блискавкозахисних пристроїв у перевірених військових частинах.

4. Облік заборонених небезпечних у протипожежному відношенні об'єктів військових частин.

5. Облік пожежно-профілактичної роботи.

6. Облік масово-роз'яснювальної роботи та учбових зборів.

7. Облік перевірок діяльності служб пожежної безпеки.

1. Облік штатних пожежних підрозділів

N з/п

Найменування та номери пожежних підрозділів

Військова частина (гарнізон), при яких утримується пожежний підрозділ

Номер штату підроз- ділу

Особовий склад

Військове звання, прізвище, ім'я та по батькові начальників пожежних підрозділів

Пожежна техніка та час початку експлуатації

військово- службовці

працівники ЗС України
1

2

3

4

5

6

7

8

1

Пожежна рота

Миргородський гарнізон

20/20- 51

32

-

Капітан Єрошенко Андрій Олександрович

АЦ - 40 (131) 137 VI - 1997 р. АЦ - 40 (131) 137 V - 1999 р. АЦ - 40 (4320) X - 2001 р.
тощо2. Облік перевірених військових частин

N з/п

Наймену- вання військових частин, під- порядкова- ність

Дата перевірки, хто перевіряв, його реєстраційний номер

Оцінка стану пожежної безпеки

Забороне- но експлуа- тацію об'єктів

Проведено пожежно- тактичні навчання

Проведено заняття, інструк- тажі

Установле- ний термін для представ- лення доповіді

Відмітка про представ- лення доповіді

При- міт- ки

1

військова частина __ ВМС ЗС України

12.04.2006 - 15.04.2006 полковник Омель- ченко Ю.А. вх. N 40

незадов.

2

1

1 заняття- 25 чол., 2 інструк- тажі 10 та 9 чол.

15.07.2006

14.07. 2006 вх. N 395тощо

3. Облік наявності автоматичної пожежної сигналізації, автоматичних установок пожежогасіння, джерел водопостачання та блискавкозахисних пристроїв у перевірених військових частинах

N з/п

Най- ме- ну- ва- ння

Дата пе- ре- вір- ки

Відомості про протипожежне водозабезпечення

Автоматичні установки пожежної сигналізації

Автоматичні установки пожежогасіння

Обладнано блискавко- захисними пристоями об'єктів

Відомості про нештатний пожежний підрозділ

потреба

наявність

потреба

наявність

пот- реба

наявність

пот- реба

наяв- ність

чисе- льні- сть

зак- ріп- лена тех- ніка

боє- го- тов- ність

поже- жні водо- йми

поже- жні гід- ранти

поже- жні водо- йми

поже- жні гід- ранти

бу- дів- ля шта- бу

схо- вища, скла- ди

ви- роб- ниц- тва

бу- дів- ля шта- бу

схо- вища, скла- ди

ви- роб- ниц- тва

спра- вно

зіп- со- вано

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

11/200

6

1/100

4

1

4

1

-

2

1

2

-

2

15

10

5

МП 800

неза- дов.

24/200

6

2/250

4

1

4

1

1

3

1

2

2

-

15

15

10

МП 800

за- дов.

Примітки:

1. У графі 3 указати дату початку та закінчення перевірки пожежної безпеки військової частини.

2. На кожну військову частину відводиться 1/2 - 1 сторінка.

4. Облік заборонених небезпечних у протипожежному відношенні об'єктів військових частин

N з/п

Найменування військової частини

Який об'єкт заборонено, реєстраційний номер, дата заборони

Хто заборонив експлуатацію об'єкта

Номер документа, дата рішення на початок експлуатації об'єкта

Примітки

1

А3370

Акумуляторна парку Акт вх. N 346 від 19.05.2006 року

полковник Стеценко О.І.

Рішення вих. N 445 від 01.06.2006 рокутощо

5. Облік пожежно-профілактичної роботи (інспектування) службами пожежної безпеки за ______ місяць 200 __ року<< предыдущая страница   следующая страница >>