asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 3 4 5 6 7 ... 12 13

про пожежну безпеку

в Збройних Силах України

АКТ

про пожежу

__________________________________________________________________

(найменування військової частини)

"___" __________ 20___ р.

Комісія у складі ____________________________________________

(прізвище та ініціали представника

__________________________________________________________________

пожежної безпеки ЗС України, військової частини (власника),

__________________________________________________________________

потерпілого, представника страхової організації (компанії),

інших спеціалістів)

на підставі _______________________ від "____" ________ 200__ року

(наказу, розпорядження)

у присутності ____________________________________________________

(посада, військове звання, прізвище та ініціали)

склала цей Акт про пожежу, що виникла "____"____________ 20__ року

о _____ год. _____ хв. (час орієнтовний або точний - підкреслити).

Адреса ______________________________________________________

Власник _____________________________________________________

Коротка будівельна характеристика об'єкта: __________________

__________________________________________________________________

(місцезнаходження об'єкта, дата будівництва, кількість

поверхів, розміри в плані, матеріал, з якого виготовлено стіни,

перегородки, покрівлю, опалення та освітлення, відповідність

будівлі діючим будівельним нормам і правилам. Для виробничих

будівель також коротка характеристика технологічного процесу)

Обставини, які передували виникненню пожежі: ________________

__________________________________________________________________

(обставини, які передували виникненню пожежі, які роботи

виконувалися, які нагрівальні прилади застосовувалися тощо, хто

останній залишив будівлю (приміщення), хто його оглядав до

зачинення (якщо пожежа виникла у неробочий час))

Динаміка розвитку і гасіння пожежі: _________________________

__________________________________________________________________

(місце виникнення пожежі, ким виявлено пожежу, час виявлення та сповіщення про пожежу пожежного підрозділу;

обстановка в будівлі (приміщенні) на момент виявлення пожежі. Місце виникнення пожежі;

дії осіб, які виявили пожежу, та особового складу військової частини із гасіння пожежі та евакуації майна;

час прибуття перших пожежних підрозділів, обстановка на час прибуття їх на пожежу. Робота перших та наступних пожежних підрозділів на пожежі;

наявність та стан джерел протипожежного водопостачання, які використовувалися для гасіння пожежі, технічний стан та відстань до них;

сили та засоби, що залучались до гасіння пожежі, загальна кількість пожежних підрозділів, пожежних автомобілів, особового складу та поданих пожежних стволів;

керівник гасіння пожежі, посада, прізвище та ініціали;

оцінка роботи пожежних підрозділів;

робота автоматичних установок виявлення та гасіння пожежі;

час локалізації та ліквідації пожежі)

Пожежею знищено _____________________________________________

(докладно описати, що знищено)

__________________________________________________________________

Пожежею пошкоджено __________________________________________

(докладно описати, що пошкоджено)

__________________________________________________________________

Прямі збитки від пожежі (вказати, встановлені чи орієнтовні) ___________ грн.

Побічні збитки від пожежі (вказати, встановлені чи орієнтовні) ___________ грн.

Виявлено загиблих на місці пожежі людей __________,

у тому числі дітей __________________________________________

(прізвища та ініціали, вік загиблих)

__________________________________________________________________

Отримали травми _____________________________________________

(прізвища та ініціали, вік травмованих)

Причина пожежі (вказати, встановлена або ймовірна) __________

__________________________________________________________________

(вказується та обґрунтовується найбільш ймовірна причина

виникнення пожежі. Що сприяло розвитку пожежі. Може вказуватися

одна або декілька причин виникнення пожежі)

Винуватці пожежі:____________________________________________

__________________________________________________________________

(безпосередні винуватці пожежі; посадові особи військової

частини, які не забезпечили заходи пожежної безпеки. Які конкретно

вимоги статутів, наказів, інструкцій та інших нормативних актів з

питань пожежної безпеки були порушені)

При гасінні пожежі врятовано:

людей ______,

матеріальних цінностей на суму ______________ тис. грн

__________________________________________________________________

(у разі необхідності описати детально, що врятовано)

Стан пожежної безпеки військової частини: ___________________

__________________________________________________________________

(основні недоліки стану пожежної безпеки військової частини;

перелік невиконаних заходів, які стали причиною пожежі, її

розповсюдження та що ускладнювало гасіння)

Висновки: ___________________________________________________

__________________________________________________________________

(вказати, які вимоги статутів Збройних Сил України, наказів

та інших нормативних актів щодо заходів пожежної безпеки

не виконано)

Пропозиції щодо поліпшення стану пожежної безпеки: __________

__________________________________________________________________

Підписи членів комісії

__________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали)

__________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали)

__________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали)

Особливі зауваження членів комісії __________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

З Актом ознайомлений.

Командир військової частини _________________________________

(військове звання і підпис)

"___" ___________ 200 __ року

Додатки:

1. План будівлі, приміщення, де виникла пожежа, на якому вказується розташування обладнання та майна.

2. Схема гасіння пожежі (розстановка сил та засобів).

3. Довідка про стан погоди.

4. Довідка про прямі та побічні збитки за підписом командира військової частини та фінансового органу.

5. Фотознімки місця пожежі.

Додаток 5

до пункту 2.6.4 Положення

про пожежну безпеку

в Збройних Силах України

НАРЯД-ДОПУСК

на виконання тимчасових вогневих робіт на об'єктах військової частини

Виданий _____________________________________________________

(посада або кваліфікація виконавця робіт,

__________________________________________________________________

прізвище та ініціали)

На виконання робіт __________________________________________

(вказати, які конкретно вогневі

__________________________________________________________________

роботи виконуватимуться, їх характер і зміст)

Місце проведення робіт ______________________________________

(ділянка або установка, апарат,

__________________________________________________________________

приміщення, територія тощо)

Час проведення робіт: початок _______________________________

(час, дата)

закінчення _______________________________________________________

(час, дата)

Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки робіт: ____________

__________________________________________________________________

(заходи, які необхідно виконувати під час підготовки об'єкта

__________________________________________________________________

до виконання робіт, під час їх проведення і після закінчення)

__________________________________________________________________

Особа, відповідальна за пожежну безпеку за місцем проведення

робіт ____________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали, підпис, дата)

Наряд видано ________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали, підпис особи,

__________________________________________________________________

яка видала наряд-допуск)

"___"________20__ року

Проведення робіт узгоджено: _________________________________

(дата, підпис, прізвище

__________________________________________________________________

та ініціали, за необхідності - додаткові вимоги)

Інструктаж щодо заходів пожежної безпеки отримав, з переліком

протипожежних заходів, що необхідно виконати, ознайомлений:

__________________________________________________________________

(підпис, прізвище та ініціали виконавця робіт, дата)

Роботи закінчені, робоче місце упорядковано до

пожежобезпечного стану:

__________________________________________________________________

(час, дата, підпис, прізвище та ініціали виконавця робіт)

Пожежобезпечний стан місця, де проводилися вогневі роботи,

перевірив:

__________________________________________________________________

(час, дата, підпис, прізвище та ініціали особи,

__________________________________________________________________

яка відповідає за пожежну безпеку

__________________________________________________________________

за місцем проведення робіт)

Примітки:

1. Наряд-допуск видається командиром військової частини (керівником підприємства), його заступником, головним інженером.

2. Дозвіл на проведення тимчасових вогневих робіт видається тільки на одну зміну. Якщо такі роботи будуть проводитися протягом декількох змін (днів), повторних дозволів не потрібно. В таких випадках на кожну наступну зміну після повторного огляду місця вказаних робіт підтверджується раніше виданий дозвіл, про що робиться запис.

3. Дозволи на проведення робіт повинні надходити начальнику служби пожежної безпеки перед їх виконанням.

4. Проведення робіт та їх продовження повинно узгоджуватися з начальником служби пожежної безпеки військової частини (підприємства).

5. На вихідні або святкові дні дозвіл на проведення тимчасових вогневих робіт оформляється окремо. Посадові особи частини повинні організувати контроль за проведенням робіт.

6. Постійні місця проведення вогневих робіт на відкритих майданчиках і в спеціальних майстернях, обладнаних відповідно до вимог пожежної безпеки, визначаються наказом командира військової частини.

7. До проведення зварювальних та інших вогневих робіт допускаються особи, які пройшли у встановленому порядку перевірочні іспити з питань пожежної безпеки з видачею спеціального посвідчення.

8. Перевірка впорядкування робочого місця до пожежобезпечного стану здійснюється особою, відповідальною за пожежну безпеку за місцем проведення тимчасових вогневих робіт.

Додаток 6

до пункту 3.1.1 Положення

про пожежну безпеку

в Збройних Силах України

ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________

(посада, військове звання,

прізвище та ініціали)

"___"____________20__ р.

ПЛАН

роботи ___________________________________________

(управління (служби) пожежної безпеки)

на ________________ 20__ року

(місяць)

N з/п

Найменування робіт

Термін вико- нання

Вико- навець

Відміт- ка про вико- нання

1

2

3

4

5

1

Перевірка діяльності служби пожежної безпеки армійського корпусу (повітряного командування), військової частини


2

Перевірка пожежної безпеки військових частин гарнізонів (військова частина (установа) перевіряється не рідше одного разу на рік, у місячному плані вказуються конкретні частини)


3

Підготовка і проведення пожежно- тактичних навчань на об'єктах (не рідше одного разу на квартал)


4

Агітаційно-масова робота (лекції, бесіди, доповіді, фільми, плакати, обладнання протипожежних кутків, вітрин тощо)


5

Перевірка бойової підготовки пожежних підрозділів (штатних, позаштатних, ДПД, ДПК підсумкові перевірки проводяться у 100% пожежних підрозділів)


6

Організація проведення змагань з пожежно-прикладного спорту


7

Організація та проведення зборів (конкретних категорій військовослужбовців)


8

Організаційні заходи


Начальник ____________________________

(посада, військове звання,

прізвище та ініціали)

Додаток 7

до пункту 4.5 Положення

про пожежну безпеку

в Збройних Силах України

ЖУРНАЛ

реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки _____________________________________________________ (назва військової частини, підприємства, організації, учбового закладу)

Розпочато "_____"________20___ р.

Закінчено "_____"________20___ р.

Пропозиції щодо ведення журналу

В журналі робляться записи про інструктаж осіб, які поступають на роботу, про проведення первинного, цільового, повторного та позапланового інструктажів, про всі проведені заняття і бесіди щодо заходів пожежної безпеки з особовим складом у підрозділах військової частини та особами, призначеними для супроводження транспортів з вогненебезпечним майном.

N з/п

Дата прове- дення

Вид інструктажу (вступний, первинний, цільовий, повторний, позаплановий) та назва або номер інструкції, з якої отримано інструктаж

Прізвище, ім'я та по батькові особи, яку інструктують

Посада (професія) особи, яку інструктують (для вступного інструктажу - найменування підрозділу, куди направляється особа)

1

2

3

4

5

1

Прізвище, ініціали, посада особи, яка інструктує

Підписи

Примітка

особи, яку інструктують

особи, яка інструктує
6

7

8

9

Додаток 8

до пункту 6.2 Положення

про пожежну безпеку

в Збройних Силах України

ЗРАЗОК

ЗАТВЕРДЖУЮ

Командир військової

частини ____________________

____________________________

(військове звання, прізвище

та ініціали)

"___"_____________20___ року

ПОГОДЖЕНО

1. Начальник Головного управління

(управління) МНС України

_________________________________________

(спеціальне звання, прізвище та ініціали)

2. Начальник служби пожежної безпеки

(назва населеного пункту)

Територіального управління пожежної

безпеки (назва населеного пункту)

_________________________________________

(військове звання, прізвище та ініціали)

3. Командир військової частини _____________

_________________________________________

(військове звання, прізвище та ініціали)

4. Начальник відділу воєнізованої

охорони _________________________________

залізниці _______________________________

(прізвище та ініціали)

ПЛАН

пожежної безпеки військової частини ________

1. Загальна інструкція щодо заходів пожежної безпеки у військовій частині

(В інструкції вказується порядок утримання території, доріг, під'їздів до будов, споруд та джерел протипожежного водопостачання, порядок зберігання речовин і матеріалів, порядок допуску і руху транспорту на території, режим куріння, порядок проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт, порядок утримання пожежного обладнання і інструменту, пожежного зв'язку і сигналізації, організація перевірки об'єктів перед закриттям після закінчення робочого дня, сигнали пожежної тривоги, порядок підйому сил і засобів за пожежною тривогою і сповіщення посадових осіб військової частини і гарнізону).

Керівництво гасінням пожежі здійснюється:

1. До прибуття штатного (позаштатного) пожежного підрозділу - старшим пожежного розрахунку на об'єкті, де виникла пожежа, або черговим частини.

2. Після прибуття штатного (позаштатного) пожежного підрозділу - старшим оперативним начальником, який прибув (позаштатним начальником служби пожежної безпеки).

3. Під час роботи кількох пожежних підрозділів - у кожному конкретному випадку залежно від професійної підготовки начальників підрозділів або служб (начальником служби пожежної безпеки частини, гарнізону, армійського корпусу (повітряного командування), служби пожежної безпеки Територіального управління пожежної безпеки, територіальних підрозділів МНС України).

4. Під час спільної роботи пожежних підрозділів військових частин, територіальних підрозділів МНС України та інших центральних органів виконавчої влади на арсеналах, базах, складах боєприпасів, полігонах, аеродромах - начальником служби пожежної безпеки гарнізону, арсеналу, бази, складу.

Загальне керівництво військовими підрозділами, силами і засобами, які залучені до гасіння пожежі та евакуації озброєння, техніки, майна, узгоджуючи свої дії з керівником гасіння пожежі, здійснює командир військової частини.

Втручатися будь-кому в дії керівника гасіння пожежі забороняється.

Начальник штабу військової частини _____

________________________________________

(військове звання, прізвище та ініціали)

Начальник служби пожежної безпеки

військової частини _____________________

________________________________________

(військове звання, прізвище та ініціали)

2. Порядок залучення сил та засобів для гасіння пожежі

N з/п

Найменування пожежних підрозділів

Кількість бойових розрахунків

Пожежні і технічні засоби

В яких випадках залучаються

1

2

3

4

5

1

Військовий штатний пожежний підрозділ військової частини _______

2 бойові розрахунки

Пожежні автоцистерни

Негайно при пожежі

2

Територіальні підрозділи МНС України

2 бойові розрахунки

Пожежні автоцистерни

Так само, тел. 01 або _______

3

Позаштатний пожежний підрозділ військової частини ________

1 бойовий розрахунок

Нейтралізаційна машина 8ТЗ11 - 1 од.

Так само за додатковим викликом керівника гасіння пожежі (КГП)

4

Територіальні підрозділи МНС України інших районів

Згідно з розкладом виїздів центрального пункту пожежного зв'язку

Пожежні автоцистерни, автонасоси та інша пожежна техніка

Так само

5

Найближчі пожежні підрозділи

Так само

Так само

Так само

6

Пожежний потяг залізниці

Так само

Так само

Так само

7

Добровільна пожежна дружина ДП МО України тощо
МП - 1600

Так само, тел. 223-54-84

Начальник служби пожежної безпеки

військової частини _____________________

________________________________________

(військове звання, прізвище та ініціали)

3. Порядок евакуації особового складу, бойової та іншої техніки і матеріальних засобів при пожежі на об'єктах військової частини

N з/п

Будівлі і споруди, з яких відбувається евакуація

Що евакуюється

Сили та засоби, що залучаються

Місце евакуації

Керівник

В яких випадках залу- чаються

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Штаб військової частини

1. Бойовий прапор

1. Варта

-

1. Вартове приміщення

1. Начальник варти

Негайно при пожежі2. Таємне діловодство

2. Рота зв'язку

-

2. Майданчик біля штабу

2. Начальник штабу

Так само3. Майно штабу

3. Черговий підрозділ

-

3. Майданчик біля штабу

3. Черговий військової частини

Так само

2

Сховище

1. Техніка з відсіку сховища, де пожежа

1. Технічна рота

1. Танковий тягач

1. Майданчик біля будівлі ПТО

1. Черговий по парку

Так само2. Техніка з суміжних відсіків сховища

2. Черговий підрозділ і особовий склад військової частини

2. Колісні тягачі і транс- портні машини

2. Майданчик пункту мийки

2. Заступник командира військової частини з логістики

Командир військової частини тел. 22-24

Примітка. Черговий частини здійснює організацію охорони озброєння, техніки та майна, що евакуюються.

Начальник штабу військової частини

________________________________________

(військове звання, прізвище та ініціали)

ПЕРЕЛІК

документів, які додаються до плану пожежної безпеки

1. Витяги з наказу командира військової частини щодо призначення позаштатного начальника служби пожежної безпеки (якщо відсутній штатний начальник служби), позаштатного пожежного підрозділу (добровільної пожежної дружини) (якщо відсутні штатні пожежні підрозділи), відповідальних за пожежну безпеку об'єктів, пожежно-технічної комісії, про організацію проведення вогненебезпечних робіт, про перелік приміщень, які підлягають обов'язковій перевірці в кінці робочого дня, про призначення пожежних постів, осіб, відповідальних за правильну експлуатацію блискавкозахисних пристроїв і установок автоматичної (електричної) пожежної сигналізації та пожежогасіння.

2. Табель пожежним постам.

3. Конкретні інструкції про заходи пожежної безпеки для всіх вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень (дільниць, складів, майстерень, лабораторій тощо) військової частини.

4. Інструкція дій особового складу арсеналів, баз і складів ракет та боєприпасів (центрів забезпечення пальним) Збройних Сил України за сигналом "Гроза".

5. На арсеналах, базах і складах ракет та боєприпасів Збройних Сил України до плану додається:

витяг із наказу командира військової частини щодо організації проведення вогненебезпечних робіт на технічній території і у пожежовибухонебезпечних приміщеннях;

схема залучення сил та засобів пожежогасіння у разі виникнення пожежі;

планшет до плану пожежної безпеки, який складається із схеми розподілу ділянок у забороненому районі, схеми закріплення технічної території за секторами, дій особового складу та чергового частини при виникненні пожежі.

6. Розрахунок нормативної потреби запасів води для зовнішнього пожежогасіння, вогнегасників і засобів протипожежного захисту для об'єктів частини.

7. Схема розташування доріг, джерел протипожежного водопостачання і засобів пожежогасіння.

8. Аркуш відміток про практичне відпрацювання плану пожежної безпеки.

9. Аркуш ознайомлення посадових осіб з планом пожежної безпеки.

10. Список телефонів службових осіб військової частини та аварійних служб.

Примітки:

1. План пожежної безпеки зберігати:

1-й примірник - у начальника служби пожежної безпеки військової частини;

2-й примірник - у стройовій частині.

2. У чергового військової частини має бути витяг з плану пожежної безпеки (загальна інструкція щодо заходів пожежної безпеки у військовій частині, порядок залучення сил і засобів для гасіння пожеж, а також витяг з порядку евакуації особового складу, бойової та іншої техніки і матеріальних засобів при пожежі у військовій частині).

3. План пожежної безпеки військової частини узгоджується з найближчими пожежними підрозділами військових частин, які розташовуються у районі їх виїзду.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Командир військової

частини ____________

____________________________

(військове звання, прізвище

та ініціали)

"___"________________20__ р.

ТАБЕЛЬ

пожежним постам

N з/п

Номер та характер поста

Розташування маршруту (поста)

Засоби зв'язку

Основні обов'язки постового

Засоби пожежо- гасіння

1

2

3

4

5

6

1

N 1, постійний, з періодичністю обходу 2 години

Казармена зона (цілодобово), паркова і складська зони (в робочий час)

Внутріш- ній телефон, селектор

Контроль за дотриманням заходів пожежної безпеки у підрозділах на пунктах і дільницях робіт з озброєнням, технікою, майном, призначенням пожежних розрахунків, наявністю та справним станом засобів пожежогасіння тощо. Оглядає в протипожежному відношенні об'єкти перед їх закриттям

Внутрішні пожежні крани, первинні засоби пожежога- сіння

2

N 2, тимчасовий, на період видачі пального

Пункт масової видачі пального

Телефон, радіо- станція

Проводить попереднє розгортання, доглядає за дотриманням заходів пожежної безпеки при видачі пального, наявністю заземлення, засобів гасіння

Пожежний автомо- біль АЦ - 40 (131)

3

N 3, тимчасовий, на період проведення вогневих робіт тощо
Внутріш- ній телефон

Проводить попереднє розгортання, доглядає за дотриманням заходів пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт

Пожежний автомо- біль АЦ - 40 (131)

Начальник штабу

військової частини

________________________________________

(військове звання, прізвище та ініціали)

Начальник служби пожежної

безпеки військової частини

________________________________________

(військове звання, прізвище та ініціали)

ПЛАН

оповіщення підрозділів, службових осіб та аварійних служб при пожежі у військовій частині

_____________________________________

N з/п

Хто сповіщається

Хто сповіщає

Адреса або телефон

1

2

3

4

1

Позаштатна пожежна команда

Черговий частини

Тел. 2-01

2

Черговий підрозділ

Так само

Тел. 1-15

3

Територіальні підрозділи МНС України

Так само

Тел. 01

4

Командир військової частини

Так само

Тел. 2-34

5

Начальник штабу військової частини

Помічник чергового

Тел.5-36-89

6

Заступник командира військової частини

Так само

Вказується адреса або телефон

7

Начальник служби пожежної безпеки

Так само

Так само

8

Командир пожежного підрозділу

Так само

Так само

9

Заступник командира військової частини з логістики

Так само

Так само

10

Начальники служб військової частини (включаються всі начальники служб)

Так само

Так само

11

Командири батальйонів і рот

Так само

Так само

12

Начальник гарнізону

Телефоністка комутатора

Так само

13

Начальник служби пожежної безпеки гарнізону

Так само

Так само

14

Начальник КЕВ (КЕЧ району)

Так само

Так само

15

Начальник територіального управління, служби пожежної безпеки (за підлеглістю)

Начальник служби пожежної безпеки

Так само

16

Начальник Зонального відділення ВСП ЗС України

Телефоністка комутатора

Так само

17

Міськводоканал

Так само

Так само

18

Енергетична, газова служби

Так само

Так само

Примітка. Командир військової частини, начальник штабу, начальник служби пожежної безпеки, командири підрозділів (де сталася пожежа), начальник гарнізону, начальники вищої служби пожежної безпеки, начальник Зонального відділення ВСП ЗС України викликаються в усіх випадках у разі виникнення пожежі.

РОЗРАХУНОК

нормативної потреби запасів води для зовнішнього пожежогасіння, вогнегасників та засобів протипожежного захисту для об'єктів військової частини

N з/п

Наймену- вання будівель та споруд

Запас води

Вогнегасники

Автоматичні установки пожежної сигналі- зації

Автоматичні установки пожежо- гасіння

Обладнано блискавко- захисними пристроями

необ- хідний

наявний

вуглекис- лотні

порошкові


необ- хідні

наяв- ні

необ- хідні

наяв- ні

необ- хідні

наяв- ні

необ- хідні

наяв- ні

необ- хідні

наяв- ні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Штаб

2 ПГ

2 ПГ

4

4

2

2

+

-

-

-

+

+

2

Магазин

2 ПГ

1 ПГ

2

2

-

-

+

-

-

-

+

-

3

Казарма

2 ПГ

2 ПГ

6

6

-

-

+

-

-

-

+

-

4

Клуб

2 ПГ

2 ПГ

1

1

4

4

+

-

-

-

+

-

5

ДЕС

2 ПВх50

2 ПВх50

2

2

-

-

+

+

-

-

+

-

6

Склад

1 ПВх100

2 ПВх100

4

4

-

-

+

-

-

-

+

+

Усього за військову частину

8 ПГ 4 ПВ 300куб.м

8 ПГ 4 ПВ 300куб.м

19

19

6

6

6

1

-

-

6

2
Начальник служби пожежної

безпеки військової частини

________________________________________

(військове звання, прізвище та ініціали)

^ АРКУШ ВІДМІТОК

практичного відпрацювання плану пожежної безпеки

N з/п

Дата і час

Вид відпрацювання

Назва об'єкта

Яку роботу виконували

Оцінка перевіряльного

1

2

3

4

5

6

1

22.04.2006 16 год. 00 хв.

Учбова пожежна тривога

Сховище N 2 з технікою

а) з гасіння: пожежні автомобілі, встановлені на водойми N 2 і 3, провели бойове розгортання, подали 3 стволи "А" на гасіння та 2 стволи "Б" на захист суміжних відсіків та забезпечення евакуації техніки; б) з евакуації: черговий підрозділ та особовий склад військової частини з використанням чергових тягачів і транспортних автомобілів провели евакуацію техніки з відсіку, що горить, на майданчик біля ПТО

Завдання виконали, воду подали через 5 хв. з часу оголошення тривоги, евакуацію провели за 15 хв. Недоліки: Особовий склад працював без засобів захисту органів дихання. Оцінка: "задовільно" Командир військової частини _________________

Примітки:

1. Відпрацювання плану із залученням усіх сил та засобів, передбачених планом пожежної безпеки, проводиться командиром військової частини не рідше двох разів на рік.

2. Практичне відпрацювання плану пожежної безпеки проводиться тільки після належної підготовки та узгодження з керівниками підрозділів, що беруть участь у навчанні.

АРКУШ

ознайомлення службових осіб військової частини

______________________________________________

N з/п

Посада, військове звання, прізвище та ініціали

Підпис про ознайомлення

200__ листопад

200__ травень

200__ листопад

200__ травень

200__ листопад

200__ травень

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Заступник командира частиниПримітка. Ознайомлення з планом пожежної безпеки проводиться начальником штабу військової частини під підпис два рази на рік.
<< предыдущая страница   следующая страница >>