asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 8 9 10 11

АВТОРЕФЕРАТИ

38.

159.9 : 378.147(043.2)

М 79

Моргунова, Н. С. Психологічні чинники організації самостійної роботи в навчальній діяльності студентів : автореф. дис.... канд. псих. наук: 19.00.07 / Н.С. Моргунова ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2011. – 20с.


1

39.

159.922.76(043.2)

К 49

Клименко, Ю. О. Психологічні особливості орієнтації у часі підлітків з різними проявами агресивності : автореф. дис.... канд. псих. наук: 19.00.07 / Ю.О. Клименко ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2011. – 20с.


1

40.

159.922.7 : 377(043.2)

М 84

Моськін, С. І. Психологічні умови професійного становлення особистості учнів закладів профтехосвіти : автореф. дис.... канд. психол. наук: 19.00.07 / С.І. Моськін ; Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – 20с.


1

41.

159.942 : 159.923(043.2)

Г 85

Грисенко, Н. В. Особистісні детермінанти запобігання емоційного вигорання педагога в аспекті досліджень позитивної психології : автореф. дис....канд. пед. наук:19.00.01 /  Н.В. Грисенко ; Ін-т психології ім. Костюка НАПН України. – К., 2011. – 20с.


1

42.

159.942 : 81'253(043.2)

Д 81

Дудоладова, А. В. Формування емоційної культури майбутніх перекладачів у фаховій підготовці : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.04 / А.В. Дудоладова ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2011. – 20с.


1

43.

261.5(430)(043.2)

А 86

Артерчук, Т. О. Релігійне виховання в закладах загальної середньої освіти ФРН: 1945-2005 рр. : автореф. дис.... канд. пед.наук: 13.00.01 / Т.О. Артерчук ; Рівенський ДГУ. – Рівне, 2011. – 20с.


1

44.

316.6:355.232(477)(043.2)

П 76

Примак, В. П. Формування громадянської відповідальності у курсантів вищих навчальних закладів МВС України : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.07 / В.П. Примак ; Східноукраїнський НУ ім. В. Даля. – Луганськ, 2011. – 20с.


1

45.

327(477+470)(043.2)

Д 53

Дмитрук, А. Ю. Російсько-українські відносини у політичній сфері у 90-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / А.Ю. Дмитрук ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2011. – 20с.


1

46.

355.23 : 37.035.6(043.2)

Б 56

Бец, Ю. І. Формування національної свідомості у майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис.... канд. пед наук: 13.00.07 /  Ю.І. Бец ; Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка. – 2011. – 20с.


1

47.

37(09)(043.2)

П 88

Пугач, А. В. Проблеми підготовки вчителя до професійної діяльності в українській педагогічній періодиці (20-ті-початок 30-х років ХХ ст.) : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.01 / А.В. Пугач ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2008. – 20с.


1

48.

37(09):271(477.83/86)(043.2)

Д 53

Дмитришина, Н. М. Національне виховання в освітньо-виховних закладах українського чернецтва Галичини (кінець ХІХ-30-ті роки ХХ століття) : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.01 / Н.М. Дмитришина ; Рівенський ДГУ. – Рівне, 2011. – 20с.


1

49.

37.01(73+410)(043.2)

Л 38

Левчик, Н. С. Підготовка учнівської молоді до виконання батьківських обов'язків у США та Великій Британії : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.07 / Н.С. Левчик ; Тернопільський НПУ ім. В. Винниченка. – Тернопіль, 2011. – 20с.


1

50.

37.018.3(043.2)

Н 21

Наказний, М. О. Теорія і практика проектування діяльності дитячого закладу оздоровлення та відпочинку : автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.07 / М.О. Наказний ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – К., 2011. – 42с.


1

51.

37.018.1(477)(043.2)

Ф 35

Федяєва, В. Л. Теорія та практика виховання дітей у сім'ї в Україні (друга половина ХІХ-початок ХХІ ст.) : автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / В.Л. Федяєва ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2011. – 40с.


1

52.

37.025 : 371.381(043.2)

Н 16

Нагайчук, О. В. Інтелектуальний розвиток учнів 5-9 класів засобами : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.02 /  О.В. Нагайчук ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2011. – 20с.


1

53.

37.025 : 51(043.2)

П 35

Пихтар, М. П. Розвиток математичних здібностей школярів у діяльності Малої академії наук : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / М.П. Пихтар ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2011. – 20с.


1

54..

37.035.6 : 374(043.2)

К 67

Корнієнко, А. В. Виховання національної самосвідомості підлітків у позашкільних навчальних закладах : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.07 / А.В. Корнієнко ; Ін-т проблем виховання АПН України. – К., 2008. – 19с.


1

55.

37.036 : 374(477)(043.2)

Г 93

Гудовсек, О. А. Становлення і розвиток естетичного виховання учнів у позашкільних закладах України (1954-1991 р.р.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / О.А. Гудовсек ; Рівненський ДГУ. – Рівне, 2011. – 20с.


1

56.

37.043.1(043.2)

П 12

Павлущенко, Н. М. Гендерне виховання дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.07 / Н.М. Павлущенко ; Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20с.


1

57.

37.064.2(043.2)

Ц 61

Цимбалюк, О. М. Професійна комунікативна діяльність учителя загальноосвітньої школи у вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ століття) : автореф. дис....канд. пед. наук: 13.00.01 / О.М. Цимбалюк ; Рівенський НГУ. – Рівне, 2011. – 20с.


1

58.

371.13(73)(043.2)

С 14

Садовець, О. В. Особливості професійного розвитку вчителів середніх шкіл в об'єднаннях працівників освіти США : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.04 /  О.В. Садовець ; Тернопольський НПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 22с.


1

59.

371.132(043.2)

Д 71

Доценко, О. Г. Формування в майбутніх учителів пізнавального інтересу до освітньо-виховного досвіду козацької доби : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.04 / О.Г. Доценко ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2008. – 18с.


1

60.

371.132(043.2)

Д 69

Дорогих, Р. В. Формування професійних якостей майбутніх учителів у процесі педагогічної взаємодії : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.04 / Р.В. Дорогих ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2011. – 20с.


1

61.

371.132 : 009(043.2)

Є27

Євтушенко, Н. І. Формування пізнавальної самостійності майбутніх учителів у процесі навчання гуманітарних дисциплін : автореф.дис.... канд. пед. наук:13.00.09 /  Н.І. Євтушенко ; КДПУ. – Кривий Ріг, 2011. – 20с.


2

62.

371.132 : 5(07)(043.2)

П 30

Петрова, Н. М. Формування інтелектуальної культури майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі професійної підготовки : автореф. дис.... канд пед. наук: 13.00.04 / Н.М. Петрова ; Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 21с.


1

63.

371.132(043.2)

Ч-75

Чорній, М. М. Підготовка майбутніх учителів до формування міжособистісних взаємин в учнівському колективі підлітків : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / М.М. Чорній ; Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20с.


1

64.

371.134 : 373.3(043.2)

К 63

Комар, О. А. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивної технології : автореф. дис.... д-ра пед. наук: 13.00.04 / О.А. Комар ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2011. – 40с.


1

65.

371.134 : 504(043.2)

К 14

Казанішена, Н. В. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до екологічного виховання молодших школярів : автореф. дис.... канд. пед. наук:13.00.04 /  Н.В. Казанішена ; Вінницький ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 20с.


1

66.

371.134 : 78(043.2)

Д 58

Довгань, О. З. Формування художньо-епістемологічного досвіду майбутнього вчителя музики у процесі професійної підготовки : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.04. /  О.З. Довгань ; Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 22с.


1

67.

371.134 : 81'243(73)(043.2)

Ч-49

Черній, Л. В. Компетентнісний підхід у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземної мови в університетах США : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.04 / Л.В. Черній ; Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20с.


1

68.

371.134 : 811(043.2)

М 30

Марчій-Дмитраш, Т. М. Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до організації навчальної діяльності у початковій школі : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.04 / Т.М. Марчій-Дмитраш ; Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20с.


1

69.

371.212.3(477)(043.2)

Б 20

Балацинова, А. Д. Педагогічна підтримка обдарованих учнів загальноосвітніх шкіл України другої половини ХХ століття : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 /  А.Д. Балацинова ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2011. – 22с.


1

70.

371.3(477)(09)(043.2)

П 50

Поліщук, Г. П. Методи навчання в українській школі (20-30-ті роки ХХ століття) : автореф. дис.... канд. пед наук: 13.00.01 / Г.П. Поліщук ; Кіровоградський ДПУ ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2010. – 20с.


1

71.

371.315.6(043.2)

К 66

Корецька, В. О. Розвиток лекційно-практичної системи навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / В.О. Корецька ; Кіровоградський ДПУ ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2011. – 20с.


1

72.

371.315.6(043.2)

М 24

Манько, В. А. Формування пізнавальної ініціативності старшокласників у процесі навчання предметів гуманітарного циклу : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.09 /  В.А. Манько ; ХНПУ. – Х., 2011. – 20с.


1

73.

371.322.9 : 004(07)(043.2)

К 21

Карасіков, В. В. Активізація пізнавальної діяльності старшокласників у навчанні інформатики з використанням програмно-навчального комплексу : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.02 / В.В. Карасіков ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2011. – 16с.


1

74.

371.385.1(07)(043.2)

Т 48

Ткачов, А. С. Формування інформативної компетентності старшокласників у процесі навчання : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.09 / А.С. Ткачов ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2011. – 20с.


1

75.

371.7 : 613.7(043.2)

Г 77

Грановський, В. Г. Формування здорового способу життя підлітків в умовах оздоровчого табору : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.07 / В.Г. Грановський ; Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка. – Луцьк, 2011. – 20с.


1

76.

373.5(477.72)(09)(043.2)

Л 64

Литвиненко, О. М. Жіноча середня освіта в Херсонській губернії (кінець ХІХ-початок ХХ століття) : автореф. дис.... канд. пед. наук / О.М. Литвиненко ; Кіровоградський ДПУ ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2011. – 21с.


1

77.

376.1(430)(043.2)

П 32

Пивовар, Ю. О. Організація навчання обдарованої молоді у Німеччині другої половини ХХ століття : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.01 / Ю.О. Пивовар ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2011. – 20с.


1

78.

377.35(043,2)

К 59

Козак, Т. Б. Професійна підготовка старшокласників у закладах середньої освіти другого ступеня Німеччини : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.04 / Т.Б. Козак ; Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20с.


1

79.

378.126(410+73)(043.2)

Б 44

Бельмаз, Я. М. Професійний розвиток викладачів вищої школи у Великій Британії та США, : автореф. дис. ... д-ра пед наук:13.00.01 / Я.М. Бельмаз ; Східноукраїнський НУ ім. В. Даля. – Луганськ, 2011. – 40с.


1

80.

378.14(043.2)

Р 69

Романовська, О. О. Організаційно-педагогічні умови підготовки конкурентноздатного фахівця в інженерно-педагогічних навчальних закладах : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.04 / О.О. Романовська ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2011. – 20с.


1

81.

378.147(043.2)

Д 64

Долженко, М. В. Виховання світоглядної культури у студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.07 /  М.В. Долженко ; Східноукраїнський НУ ім. В. Даля. – Луганськ, 2011. – 20с.


1

82.

378.147(043.2)

І-24

Іващенко, М. В. Формування готовності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до діяльності тьютора : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.04 / М.В. Іващенко ; ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. – Х., 2011. – 20с.


1

83.

378.147 : 004(043.2)

Г 67

Горбатюк, Р. М. Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного профілю : автореф. дис.... д-ра пед. наук: 13.00.04 /  Р.М. Горбатюк ; Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 46с.


1

84.

378.147(043.2)

Ч-43

Чєн, Н. В. Дидактичні умови організації інноваційного навчання у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Н.В. Чєн ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2011. – 20с.


1

85.

378.147(043.2)

Я 76

Ярославська, Л. І. Дидактичні умови подолання педагогічних бар'єрів у процесі навчального співробітництва викладачів і студентів : автореф. дис ... канд. пед. наук: 13.00.09 / Л.І. Ярославська ; Харківський НПУ ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2011. – 20с.

1

86.

378.147 : 004(07)(043.2)

Р 69

Романишина, Ю. Л. Формування готовності майбутніх документознавців-менеджерів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис... канд. пед наук: 13.00.04 / Ю.Л. Романишина ; Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20с.


1

87.

378.147 : 008(043.2)

Ш 37

Шевнюк, О. Л. Теорія і практика культурологічної освіти майбутніх учителів у вищій школі : автореф. дис.... д-ра пед. наук: 13.00.04 / О.Л. Шевнюк ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2004. – 44с.


1

88.

378.147 : 008(477)(043.2)

Ж 81

Жорнова, О. І. Теоретико-методологічні засади формування культуротворчості студентів університетів : автореф.дис.... д-ра пед. наук: 13.00.04 / О.І. Жорнова ; Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – 40с.


1

89.

378.147 : 159.947.5(043.2)

Т 17

Тамаркіна, О. Л. Дидактичні умови розвитку самостійності студентів вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 / О.Л. Тамаркіна ; КДПУ. – Кривий Ріг, 2011. – 20с.


2

90.

378.147 : 33(043.2)

М 20

Малихіна, С. В. Формування пізнавальної самостійності студентів у процесі навчання економічних дисциплін : автореф. дис....канд. пед. наук: 13.00.09 / С.В. Малихіна ; КДПУ. – Кривий Ріг, 2010. – 20с.


1

91.

378.147 : 371.15(043.2)

Л 33

Лебедєва, В. В. Формування професійного статусу майбутнього вчителя в процесі навчально-пізнавальної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 /  В.В. Лебедєва ; Харківський НПУ ім.Г.С. Сковороди. – Х., 2011. – 20с.


1

92.

378.147 : 371.15(043.2)

С 34

Сидоренко, Т. Д. Дидактичні основи формування педагогічної культури майбутнього вчителя : автореф. дис.... канд....пед. наук: 13.00.09 / Т.Д. Сидоренко ; КДПУ. – Кривий Ріг, 2011. – 20с.


2

93.

378.147 : 372.4(043.2)

Б 48

Беркита, З. Є. Підготовка майбутнього вчителя до організації : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.04 /  З.Є. Беркита ; Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20с.


1

94.

378.147 : 373.6(043.2)

Ч-68

Чистякова, Л. О. Підготовка майбутніх учителів технологій до організації позаурочної діяльності учнів : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.04 / Л.О. Чистякова ; Кіровоградський ДПУ ім. В. Винниченка. – Кіровград, 2011. – 20с.


1

95.

378.147 : 504(043.2)

Т 82

Тульська, О. Л. Формування професійної культури майбутніх екологів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / О.Л. Тульська ; Нац. академ. Держ. прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2010. – 20с.


1

96.

378.147 : 796.5(043.2)

Ш 30

Шафранський, В. В. Формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.04 / В.В. Шафранський ; Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20с.


1

97.

378.147 : 81'243(043.2)

Р 49

Рідель, Т. М. Формування мотивації учіння студентів аграрних університетів у процесі вивчення іноземних мов : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.09 / Т.М. Рідель ; КДПУ. – Кривий Ріг, 2011. – 20с.


1

98.

378.147 : 81'243(043.2)

В 55

Вишневська, К. Г. Педагогічні умови професійно-орієнтованого навчання іноземних мов майбутніх фахівців економічного профілю : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.04 / К.Г. Вишневська ; Південноукраїнський НПУ ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2011. – 21с.


1

99.

378.147 : 81'243(043.2)

І-20

Іванова, І. В. Конструювання змісту підручника з іноземної мови для студентів вищих немовних навчальних закладів на основі культурологічного підходу : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.09 / І.В. Іванова ; КДПУ. – Кривий Ріг, 2010. – 21с.


1

100.

378.147 : 811.111(043.2)

Ш 50

Шерстюк, Л. В. Диференціація навчання іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 /  Л.В. Шерстюк ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2010. – 20с.


1

101.

378.147 : 930.1(043.2)

К 61

Коломієць, А. А. Формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей засобами історіографії : автореф. дис.... канд. пед наук: 13.00.04 / А.А. Коломієць ; Вінницький ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 20с.


1

102.

378.17(470)(043.2)

В 19

Василюк, В. М. Тенденції розвитку фізичного виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах Російської Федерації : автореф. дис.... канд. пед. наук: 013.00.01 /  В.М. Василюк ; Рівненський ДГУ. – Рівне, 2011. – 20с.


1

103.

378.22(73) : 004(043.2)

Ш 25

Шаран, Р. В.Професійна підготовка магістрів інформаційних технологій в системі дистанційної освіти США : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Р.В. Шаран ; Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20с.

1

104.

504.05(477.63)(043.2)

О-76

Остапчук, І. О. Оцінка геоекологічних ризиків території Криворізького природничо-господарського району : автореф. дис.... канд. географ. наук:11.00.11 / І.О. Остапчук ; Таврійський НУ ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2010. – 16с.


1

105.

514.116(07)(043.2)

Г 85

Грицик, Т. А.Диференційоване вивчення тригонометричного матеріалу у профільній школі : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т.А. Грицик ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2011. – 22с.


1

106.

519.876 : 504(07)(043.2)

Г 82

Гриб'юк, О. О. Математичне моделювання як засіб екологічного виховання учнів у процесі навчання математики в класах хіміко-біологічного профілю : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.02 / О.О. Гриб'юк ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2011. – 24с.


1

107.

53(07) : 004(043.2)

П 32

Пінчук, О. П. Формування предметних компетентностей учнів основної школи в процесі навчання фізики засобами мультимедійних технологій : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.02 / О.П. Пінчук ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2011. – 20с.


1

108.

91(07)(043.2)

Т 58

Топузов, О. М. Методичні основи проблемного навчання географії в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис.... д-ра пед. наук: 13.00.02 / О.М. Топузов ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2008. – 39с.


1

109.

911.3(07)(043.2)

Я 47

Яковлева, В. А. Формування пізнавальної самостійності учнів у процесі вивчення соціально-економічної географії світу : автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.02 /  В.А. Яковлева ; Ін-т педагогіки НАПН України. – К., 2011. – 20с.


1

110.

930.1 : 94(477).06(043.2)

Б 91

Буряк, Л. І. Українська фемінологія в історіографічному процесі другої половини ХІХ-першої половини ХХ ст. : автореф дис.... д-ра іст. наук: 07.00.06 / Л.І. Буряк ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2011. – 30с.

1ДИСЕРТАЦІЇ

111.

371.132 : 009(043.2)

Є 27

Євтушенко, Н. І. Формування пізнавальної самостійності майбутніх учителів у процесі навчання гуманітарних дисциплін : дис.... канд. пед. наук: 13.00.09 / Н.І. Євтушенко ; КДПУ. – Кривий Ріг, 2011. – 274с.


2

112.

378.147 : 81'243(043.2)

І-20

Іванова, І. В. Конструювання змісту підручника з іноземної мови для студентів вищих немовних навчальних закладів на основі культурологічного підходу : дис.... канд. пед. наук: 13.00.09 / І.В. Іванова ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2010. – 228с.


1

113.

378.147 : 811.111(07)(043.2)

К 29

Катеруша, О. В. Дидактичні умови активізації навчальної діяльності студентів у процесі вивчення іноземних мов : дис.... канд. пед наук: 13.00.09 / О.В. Катеруша ; КДПУ. – Кривий Ріг, 2010. – 181с.


1

114.

378.147 : 33(043.2)

М 20

Малихіна, С. В. Формування пізнавальної самостійності студентів у процесі навчання економічних дисциплін : дис.... канд. пед. наук: 13.00.09 / С.В. Малихіна ; КДПУ. – Кривий Ріг, 2010. – 237с.


1

115.

378.147 : 81'243(043.2)

Р 49

Рідель, Т. М. Формування мотивації учіння студентів аграрних університетів у процесі вивчення іноземних мов : дис.... канд. пед. наук: 13.00.09 / Т.М. Рідель ; КДПУ. – Кривий Ріг, 2011. – 271с.


1

116.

378.147 : 371.15(043.2)

С 34

Сидоренко, Т. Д. Дидактичні основи формування педагогічної культури майбутнього вчителя : дис....канд. пед. наук: 13.00.09 / Т.Д. Сидоренко ; КДПУ. – Кривий Ріг, 2011. – 233с.


1

117.

378.147 : 159.947.5(043.2)

Т 17

Тамаркіна, О. Л. Дидактичні умови розвитку самостійності студентів вищого навчального закладу : дис.... канд. пед. наук: 13.00.09 / О.Л. Тамаркіна ; КДПУ. – 2011. – 211с.


1

118.

378.147 : 811.111(043.2)

Ш 50

Шерстюк, Л. В. Диференціація навчання іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів : дис.... канд. пед. наук: 13.00.09 / Л.В. Шерстюк ; Чорноморський ДУ ім. П. Могили. – Миколаїв, 2011. – 232с.


1

<< предыдущая страница