asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 7 8 9 10 11
^

НАУКОВІ ЗБІРНИКИ

11.

026 : 37(477)(082)

Н 34

Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського. вип.2 : Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку / АПН України; ДНПБУ ім. В.О. Сухомлинського; редкол.: Л.А. Дубровіна, В.А. Вергунов, Т.І. Ківшар та ін. – К. : Педагогічна думка, 2010. – 320с.


3

12.

027.7(082)

С 91

Сучасна бібліотека в інноваційному освітньому просторі : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17-18 березня 2011 року / редкол.; Ж.В. Марфіна, О.В. Бикова, К.О. Шарамет. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – 385с.


1

13.

159.9(082)

А 43

Актуальні проблеми психології / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2002

т.1 : Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. ч.5. – 250с.


1

14.

316(477)(082)

С 69

Соціологічна наука і освіта в Україні : зб. наук. праць. вип.1 : Концептуальні засади становлення та розвитку соціологічної науки і освіти. – К. : МАУП, 2000. – 380с.


1

15.

321.01(477)(082)

У 45

Україна і світ : зб. наук. праць / редкол.: Б.І. Андрусишин, В.Й. Борисенко, І.Д. Камчугова та ін. – Кривий Ріг : Видавнич. дім, 2005. – 240с.


3

16.

329(082)

М 75

Молодіжна політика в сучасній Україні: стан, проблеми, перспективи : зб. матер. Всеукр. студент. наук.-практич. конференції (24-25 квітня 2004 р.) / гол. ред. А.В. Козлов. – К.-Кривий Ріг : Твім інтер, 2004. – 168с.


1

17.

371.315.6:51:53:004(082)

І-66

Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики, фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-метод. конф. молодих науковців,17-18 лютого 2011р. вип.1 / редкол.: Жалдак М.І., Корольський В.В., Семеріков С.О., Крамаренко Т.Г. та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – 440с.


1

18.

373.3 : 811.161.2(082)

Т 33

Теорія і практика формування мовної особистості в умовах сучасних технологій навчання і виховання в загальноосвітніх закладах та вищій школі : зб. наук. праць. вип.3 / редкол.: О.А. Павлик, Л.Р. Шпачук, В.В. Пруняк. – Кривий Ріг : КДПУ, 2010. – 195с.


2

19.

378(082)

П 24

Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. вип.1 / гол. ред.: В.К. Буряк. – Кривий Ріг : КДПУ, 1999. – 74с.


1

20.

378(082)

П 24

Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. вип.26 : Мистецька освіта в Україні (теорія, методи, технології) / редкол.: В.К. Буряк, Л.В. Кондрашова, Г.Б. Штельмах. – Кривий Ріг : КДПУ, 2009. – 427с.


1

21.

378(082)

П 24

Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. вип.29 / редкол.: Буряк В.К., Кондрашова Л.В., Штельмах Г.Б. та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2010. – 487с.


1

22.

378(082)

П 24

Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. вип.31 / редкол.: Шелевицький І.В., Штельмах Г.Б., Козлов А.В. та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – 518с.


1

23.

378.147(082)

П 32

Підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності: теорія і практика : наук.-теоретич. посіб; ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція. вип.3 : Сучасні проблеми професійної підготовки майбутнього фахівця: інноваційний досвід і перспективи / редкол.: В.П. Коцур,О.І. Шапран, І.С. Булах та ін. – Переяслав-Хмельницький : Вид-во КСВ, 2010. – 324с.


1

24.

378.4(082)

У 59

Университеты и общество. Сотрудничество университетов на рубеже веков : материалы Первой международной конференции ун-тов стран СНГ и Балтии (23-24 марта 2000 г.) / редкол.: В.А. Садовничий, А.В. Сидорович, А.В. Михалев. – М. : МГУ, 2001. – 768с.


1

25.

7.01(082)

М 65

Місце художньої культури в процесі духовного збагачення молоді : зб. наук. і наук.-метод. праць / редкол.: А.В. Козлов, В.О. Комаров, А.П. Лащенко та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2003. – 243с.


1

26.

801.81.161.2(082)

Л 64

Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. вип.34 ч.1 / редкол.: Л.В. Бублейник, А.В. Козлов (відп. ред.), Г.Ф. Семенюк (гол. ред.) та ін. – К. : Твім інтер, 2009. – 472с.


1

27.

801.81.161.2(082)

Л 64

Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. вип.34 ч.2 / редкол.: Л.В.Бублейник, А.В. Козлов(від. ред.), Г.Ф. Семенюк(гол. ред.) та ін. – К. : Твім інтер, 2009. – 506с.


1

28.

81 : 39(477+439)(082)

У 45

Україна і Німеччина: етнокультурні, лінгводидактичні та мистецькодуховні обміни, взаємозв'язки та взаємовпливи : зб. наук. праць. вип.2 / редкол.: В.К Буряк, О.А. Галич, М.Б. Євтух та ін. – Кривий Ріг : Видав. дім, 2011. – 85с.

2

29.

811.161.2(082)

Р 89

Русский язык в поликультурном мире. ІІІ Международная научно-практическая конференция (6-9 июня 2009, г. Ялта) : сб. науч. работ / под. общ. ред. Л.А. Кудрявцевой. – К.-Ялта, 2010. – 320с.


1

30.

811.161.2(082)

У 45

Ucrainistica : зб. наук. праць / редрада: П.І. Білоусенко, В.К. Буряк, Д.Г. Бучко; гол. ред.: М.В. Вербовий. – Кривий Ріг : КДПУ, 2002. – 149с.


6

31.

811.161.2(082)

У 45

Ucrainistica : зб. наук. праць / редрада: П.І. Білоусенко, Д.Г. Бучко, А.В. Козлов; гол. ред.: М.В. Вербовий. – Кривий Ріг : КДПУ, 2003. – 144с.


4

32.

82.09(082)

П 78

Проблемы изучения жанров и жанровой системы литературного произведения : сб. научн. работ студ. магистратуры ин. яз. КГПУ / сост.: О.В. Мохначева, Т.А. Доронина. – Кривий Ріг : КДПУ, 2002. – 144с.


1

33.

94(100)(082)

Г 94

Гуманістичні цінності світових цивілізацій і проблеми сучасного світу : зб. наук. праць. вип.2 / редкол.: О.І.Кожухар, В.О. Вєтохіна, Т.В. Мак. – Кривий Ріг : КДПУ, 2004. – 170с.


4

34.

94(100)(082)

І-90

Історичні дослідження і розвідки з всесвітньої історії : зб. наук. праць. вип.3 / редкол.: О.І. Кожухар, Ю.І. Чирва, В.О. Яшин. – Кривий Ріг : КДПУ, 2005. – 129с.


2

35.

94(100)(082)

Д 70

Дослідження і розвідки з всесвітньої історії і правознавства : зб. наук. праць. вип. 8 / редкол.: О.І. Кожухар, Ю.І. Чирва, В.О. Яшин. – Кривий Ріг : КДПУ, 2010. – 209с.


1

36.

94(477.63)(082)

І-90

Історія Криворіжжя: сучасний погляд на історичні періоди, постаті та краєзнавчі дослідження : збірка статей / уклад.: А.А. Матрос. – Кривий Ріг : Видавнич. дім, 2001. – 160с.


3

37.

940(477)(082)

У 45

Україна: минуле і сучасність : зб. наук. праць / редкол.: Б.І. Андрусишин, В.Й. Борисенко, І.Д. Камчугова та ін. – Кривий Ріг : І.В.І., 2001. – 270с.

3


<< предыдущая страница   следующая страница >>