asyan.org
добавить свой файл
1
Міністерство освіти і науки України
Відділ освіти Жашківської райдержадміністрації

План – конспект уроку
Розв’язування задач з теми
«Електричний струм»
Зайцева Тетяна Степанівна,

учитель-методист фізики

загальноосвітньої школи

І – ІІІ ст. № 3 м. Жашкова

м. Жашків

Тема уроку: Розв’язування задач з теми «Електричний струм»
Мета уроку: Розв’язування задач на основі знань, отриманих при вивченні електричного струму в різних середовищах. Основну увагу звернути на електричний струм в металах.

Закріплення вміння розв’язування задач.

Підготовка до тематичної контрольної роботи.

^ Хід уроку.
І. Організаційне питання.
ІІ. Повторення та перевірка знань.
1). Фронтальне опитування:
1.Що таке електричний струм? Чим передається електричний струм в металах?

2. Якою буквою позначається сила струму? напруга? опір?

3. В яких одиницях вимірюється сила струму? напруга? опір?

4. Формула закону Ома для ділянки кола.

5. Формула опору через питомий опір.

6. Закони послідовного з’єднання.

7. Закони паралельного з’єднання.

8 Формули роботи електричного струму.

9. Формули потужності електричного струму

10. Формула закону Ома для ділянки кола

11. Чим передається електричний струм в електролітах?

12. Яка провідність в напівпровідниках? газах? вакуумі?

2). Розв’язування задач біля дошки з індивідуальних карток:
№1. Знайдіть силу струму в мідному провіднику довжиною 50 м і діаметром 1мм, якщо напруга на його кінцях становить 1,2 В. Питомий опір міді 1,7 10-8Ом м.
№2. Сила струму в провіднику дорівнює 0,8 А. Скільки електронів проходить через поперечний переріз провідника за 1 хв.?
№3. Два резистори опором 2 Ом і 3 Ом з’єднали паралельно і підключили до джерела постійної напруги 6 В. Знайдіть силу струму в колі та в кожному з резисторів.
№4. Батарея акумуляторів має ЕРС 12 В. Сила струму в колі дорівнює 4 А, напруга на клемах батареї 11 В. Визначте внутрішній опір батареї акумуляторів.
№5. Джерело струму з ЕРС 60 В і внутрішнім опором 2 Ом підключили до ділянки кола, що складається із двох послідовно з’єднаних резисторів. Сила струму в колі становить 2 А, опір одного із резисторів 20 Ом. Знайдіть опір іншого резистора.
№6. До джерела струму, ЕРС якого 4 В, підключили резистор з опором 3,5 Ом. Сила струму в колі становить 1 А. Знайдіть внутрішній опір джерела струму.
№7. Алюмінієвий провідник при 0оС має опір 20 Ом. Знайдіть опір цього провідника при температурі 300о С. Температурний коефіцієнт опору алюмінію 0,0042 1\к.
№8. За 10 хв. в електролітичній ванні виділилось 508 мг металу. Визначте, який це метал, якщо сила струму під час електролізу становила 2,5 А.
3). Під час розв’язування учнями задач біля дошки, клас фронтально розв’язує задачу № 9.48 збірника задач, ст. 75.
4).Перевірка та виставлення оцінок за розв’язування задач біля дошки та за № 9.48.
5). Дослідження залежності опору від температури та воль-амперної характеристики для різних середовищ:
1. Залежність опору від температури

2. вольт-амперна характеристика проходження струму
6). Розв’язування типових задач учнями біля дошки:
№1. В електронно-променевій трубці потік електронів з кінетичною енергією 8 кеВ рухається між пластинами плоского конденсатора завдовжки 4 см. Відстань між пластинами 2 см. Яку напругу потрібно подати на пластини конденсатора, щоб електронний пучок, вийшовши з конденсатора, змістився на 0,8 см?

Д.З. № 9.43 збірника
№ 2. Знайти ЕРС і внутрішній опір акумулятора, якщо при струмі 4 А він віддає в зовнішню мережу потужність 7,2 Вт, а при струмі 6 А потужність 9,6 Вт.

Д.З. № 8.27 збірника

7). Тести
1.Електричний струм – це

А. упорядкований рух заряджених частинок.

Б. хаотичний рух заряджених частинок.

В. упорядкований рух атомів і молекул.

Г. хаотичний рух атомів і молекул.

Д. хаотичний рух вільних електронів.
2. Лампочка електричного ліхтарика працює від акумулятора. Всередині акумулятора

А. сторонні та кулонівські сили виконують додатну роботу над зарядженими частинками.

Б. сторонні та кулонівські сили виконують від’ємну роботу над зарядженими частинками.

В. сторонні сили виконують додатну роботу над зарядженими частинками, а кулонівські сили – від’ємну.

Г. сторонні сили виконують від’ємну роботу над зарядженими частинками, а кулонівські сили – додатну.

Д. тільки кулонівські сили виконують від’ємну роботу над зарядженими частинками
3.Яке з математичних співвідношень є визначенням сили струму?

А. I = q|t Б. I = U|R В. I = P|U Г. I = envs в. I = E|R+r
4. Яка фізична величина завжди є однаковою для різних провідників у колі, з’єднаних послідовно?

А. сила струму. Б. напруга. В. опір. Г. потужність.
5. Через резистор опором 1 кОм проходить струм силою 10 мА. Яку напругу прикладено до резистора?

А. 10 В Б. 100 мВ. В. 100В. Г. 10-5 В. Д. 105 В.
6. Два резистори з опорами 20 і 50 Ом з’єднали паралельно і увімкнули в мережу. Визначте відношення сил струмів у резисторах.

А. 0,8 Б. 0,5 В. 1 Г. 2 Д. 2,5

7. Яка сила струму в електричній лампочці, якщо через її спіраль за 5 хв. проходить заряд 135 Кл?

А. 4,5 А. Б. 0,45 А. В. 9 А. Г. 0,9 А. Д. 100 А.
8. Яке значення зовнішнього опору, якщо генератор з ЕРС 230 В і внутрішнім опором 0,1 Ом подає в зовнішню частину кола напругу 220 В?

А. 2,2 Ом. Б. 3,3 Ом. В. 22 Ом Г. 33 Ом. Д. 0,2 Ом
9. В обмотці електричного двигуна, опір якої 0,75 Ом, сила струму 20 А. Яка кількість теплоти виділяється цією обмоткою за 1 хв. роботи двигуна?

А. 15 Дж Б. 300 Дж В. 18 кДж Г. 18 Дж Д. 30 кДж
10. Під час ремонту електроплитки її спіраль вкоротили вдвічі. Як змінилась потужність плитки, якщо напруга в мережі стала? Температуру розжарення спіралі вважати незмінною.

А. Збільшилась у 4 рази. Б. Зменшилась у 4 рази. В. Збільшилась у 2 рази.

Г. Зменшилась у 2 рази. Д. Не змінилась.
11. Електричний струм в електролітах створюють

А. вільні електрони Б. дірки і вільні електрони В. позитивні й негативні йони

Г. дірки Д. протони
12. Якими носіями електричних зарядів створюється струм у чистих напівпровідниках?

А. Тільки вільними електронами. Б. Тільки дірками.

В. Позитивними й негативними йонами. Г. Вільними електронами й дірками.

Д. Тільки позитивними йонами

8). Самостійне розв’язування задач
№1 Є 5 акумуляторів з електрорушійною силою 6 В і внутрішнім опором 0,6 Ом кожний. Яким повинен бути опір зовнішнього кола, щоб при послідовному з’єднанні акумуляторів сила струму дорівнювала 2 А?
№2. Електродвигун підйомного крана працює при напрузі 380 В і силі струму 20 А. Який ККД має установка, якщо вантаж масою 1 т кран піднімає на висоту 19 м за 50 с ?
ІІІ. Домашнє завдання: письмово №№ 9.43; 8.27 збірника