asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Національний університет внутрішніх справ

==========================================================


Волобуєв А.Ф., Осика І.М., Степанюк Р.Л.


Розслідування економічних злочинів

(спеціальний курс з криміналістики)
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І МЕТОДИЧНІ

МАТЕРІАЛИ ДО НИХ


© Волобуєв А.Ф., Осика І.М, Степанюк Р.Л., 2002

© Національний університет внутрішніх справ, 2002
1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Практичні заняття з спецкурсу "Розслідування економічних злочинів" проводяться у формі ділових ігор за окремою темою на основі моделювання типових слідчих ситуацій з використанням фабул конкретних кримінальних справ про економічні злочини. Виконання практичних завдань потребує акумулювання курсантами знань з економічної теорії, підприємницького, ба­нківського, податкового законодавства, одержаних на попередніх курсах.

Навчання проходить у формі лекцій, самостійної роботи курсантів і групових аудиторних заняттях під керівництвом викладача.

^ Лекційний курс має своєю метою висвітлення найбільш проблемних пи­тань досудового розслідування злочинів, що вчиняються з використанням і під прикриттям форм легальної господарської діяльності. Конспект лекцій є для курсантів вихідним матеріалом для самостійної роботи і підготовки до практичних занять.

^ Самостійна робота курсантів по кожній темі полягає:

- в опрацюванні навчального матеріалу (контрольних питань) за конс­пектом лекції, рекомендованою літературою і нормативними актами;

- в аналізі запропонованого первинного матеріалу і визначенні наявно­сті в ньому ознак економічних злочинів (з посиланням на відповідні статті Кримінального кодексу України) та його достатності для обґрунтованого по­рушення кримінальної справи;

- складанні детального письмового плану розслідування з формулю­ванням версій, визначенням тактичних завдань розслідування, слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (ОРЗ), їх виконавців і строків проведення.

^ Групові аудиторні заняття під керівництвом викладача проводяться у формі ділової гри, у якій курсанти, виконуючи роль слідчого:

- доповідають свої рішення керівникові органу внутрішніх справ" ("прокуророві") і обґрунтовують їх з посиланням на відповідні статті кримі­нального і кримінально-процесуального кодексів, законів, інших норматив­них актів;

- відповідають на контрольні запитання;

- приймають участь в обговоренні проблемних запитань і знаходженні їх правильних рішень;

- вносять корективи в письмові плани розслідування у відповідності з результатами обговорення і визначенням правильних рішень;

- одержують завдання для самостійної роботи до наступного заняття.

Письмові роботи курсантів (плани розслідування) перевіряються викла­дачем і виконують функцію контрольних робіт. Усні доповіді курсантів оці­нюються викладачем в кінці аудиторного заняття з виставленням оцінки у журнал. У випадку пропуску занять курсант повинен відпрацювати пропу­щений матеріал у час, визначений викладачем, з виставленням оцінки.

В результаті вивчення спецкурсу кожний курсант повинен

знати:

- механізм вчинення економічних злочинів окремих видів організова­ними злочинними групами;

- взаємний зв'язок між предикатними і вторинними злочинами, особ­ливості їх доказування;

- способи протидії розслідуванню і засоби їх подолання;

уміти:

- аналізувати первинний матеріал про економічний злочин і приймати обґрунтоване рішення про порушення кримінальної справи;

- кваліфіковано планувати розслідування комплексу взаємопов'язаних економічних злочинів;

- аргументовано доповідати свої рішення.

Підсумковою формою контролю є залік. При наявності всіх письмових робіт, відпрацюванні пропущених занять і позитивних оцінок у журналі кур­сант одержує залік без його окремого складання (автоматично). При відсут­ності окремих письмових (контрольних) робіт, наявності невідпрацьованих пропусків занять чи незадовільних оцінок курсант здає залік у час, визначе­ний викладачем.
^ 2. ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИННИХ ТЕХНОЛО­ГІЙ ЗБАГАЧЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛЕГАЛЬНИХ ФОРМ ГОС­ПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Аудиторні заняття — 4 год.следующая страница >>