asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 3 4 5 6
^

Список використаних джерел:

 1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Голос України. – 1996.- 7 серпня

 2. Бачило И. Л. Функции органов управления: Правовиє вопроси оформления и реализации . - М., 1976. - С. 103

 3. Бисага Ю. М., Палінчак М. М. Конституційне право. – Ужгород.: Ліра, 2001. – С. 60

 4. Вебер М. Обрані добутки. - М., 1990. - С. 47

 5. Гетьман В. П., Килимник Ю. В. Влада: бесіди про Конституцію. – К.: Вен турі, 1997. – 32 с.

 6. Копейчиков В. В. Загальна теорія держави і права. – К., 1997. – С. 318

 7. Крутоголов М. А. Президент Французькой республики: Правовое иследование. – М., 1980.

 8. Лемак В. В. Теорія держави і права. – Ужгород, 1998. – С. 136

 9. Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права. – М., 1999. – С. 65 - 6

 10. Монтеск’є Ш.Л. О духе законов. – М., 1955.

 11. Нерсесянс В. С. Гегелівська філософія права. – М., 1974.

 12. Нерсесянс В. С. История буржуазного конституционализма XVII – XVIII в.в. – М.

 13. Глушко Е. К., Степанов І. М., Шульженко Ю. Л. Разделения властей і парламентаризм. – М., 1992 – С. 18 – 19

 14. Кислий П., Чарльз В. Становлення парламентаризму в Україні. – К.: Абріз, 2000. – 415 с.

 15. Любашій В.Я., Мордовцев А.Ю., Тимошенко И.В. Теорія держави і права. - Ростов на Дону., 2002. - С. 208 - 209

 16. Маркс К., Енгельс Ф. Сочинения. – Т. 6. М., 1954.- С. 167

 17. Мишин А. А., Власихин В. А. Канституция США: Политико правовой коментарий. – М., 1985. – С.10

 18. Безверхий В. Із двох зол вибираю менше? //Віче. – 1993. - №3.- С.21 – 24

 19. Веніславський Ф. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України// Право України. – 1998. - №1. – С. 34 – 38

 20. Журавльва Г. Поділ влади в сучасній Україні//Право України. – 1998. - № 11. – С. 23 – 25

 21. Камко В. Проблеми еволюції урядової влади //Українське Право. – 1995. - №1 – С.51 - 60

 22. Кампо В. Проблеми еволюції урядової влади // Українське Право. – 1995. - №1. – С. 44 – 51

 23. Кампо В. Проблеми еволюції урядової влади // Українське Право.-1995. -№1- С. 65 – 70

 24. Коваленко А. Відповідальність виконавчої влади: порівняльно – політологічний аспект// Віче. –2001. - №5. – С. 59 – 60

 25. Козюбра М. Державна влада: межі здійснення та форми організації// Українське Право. – 1995. - № 1. – С. 5 – 13

 26. Крищенко Л. Конституційна відповідальність глави держави// Віче. – 2001. - № 10. – С. 11 - 16

 27. Крищенко Л. Розподіл влади і процесуальні права парламентаризму// Віче. – 1998. - №3. – С. 14 – 16

 28. Лазарев Б.М.Разделения властей и опит Советского государства //Социалистіческоє правовоє государство: проблеми и суждениє. - М., 1986. – С. 151

 29. Мацюк А. Громадянське суспільство – соціальна основа держави, влади і демократії// Право України. – 1995, № 1. – С. 24 - 23

 30. Медведчук В. В. Соціальна злагода у суспільстві і державна влада//Право України – 1997. - №1.-С. 39 - 40

 31. Мельник О. Державна влада в контексті конституційної відповідальності// Віче. - 2001. - №6. – С. 60 - 61

 32. Ришелюк А. Перспективи судової влади в Україні //Українське Право. – 1995. -№ 1. – С. 63 - 65

 33. Силенно Л. М. Система “стримань і противаг” та закріплення її складових в Конституції України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 1998. - № 3. – С. 37 - 38

 34. Силенно Л. М. Система стримувань і противаг: теоретичні аспекти // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 1999. - № 4. – С. 51 - 52

 35. Скоромоха В. Окремі питання поділу влади і юрисдикція Конституційного Суду України// Право України. – 1998. - №5. – С. 12

 36. Тацій В. Тодика Ю. Формування державної влади в аспекті конфліктології// Право України. – 1997. - №8. – С. 29 - 30

 37. Федоренко Г. Розподіл влади та їх єдність: місце законодавчої гілки влади на етапі державно – правової реформи// Право України.1998. - №11. – С. 7 - 10

 38. Федчишен М. Право законодавчої ініціативи і право вето// Віче. – 2001. - № 10. – С. 44 – 45

 39. Чиркин В. С. Президентская власть // Советское государство и право. – 1997. - №5. – С. 22 - 27

 40. Шаповал В. Конституційний механізм державної влади в незалежній Україні: політико-правові проблеми організації виконавчої влади.// Право України. – 1997., № 1.-С. 36

 41. Шаповал В. Конституційний механізм державної влади в незалежній Україні: політико правові проблеми організації виконавчої влади//Право України. – 1997. - №1. - С. 32 -35

 42. Шемшученко Ю. Проблема розбудови української державності // Право України – 1997. - №1 – С.27 -30

 43. Шемшученко Ю. Сила демократії – у силі влади ? //Віче. – 1995. - №6. –С.6 – 7

 44. Веніславський Ф.В. Конституційні основи взаємовідносин законодавчої та виконавчої влади в Україні: Автореф. Дис. ... канд.юрид.наук: 06.05.13. – Харків, 2000. – 43 с.

 45. Дашковська О. Р. Теоретичні аспекти розподілу влади в Україні: Автореф. Дис. ... канд. юр. наук: 9.04.02. – Харків, 1997. – 32

 46. Лациченко В. В. Теоретико – правові засади поділу влади: Автореф. Дис. ... канд.юрид.наук: 06.01.04. – Київ, 1998. – 37 с.

 47. Медвечук В. В. Конституційний процес в Україні і організація державної влади і місцевого самоврядування: Автореф. Дис. ... Канд.. юр. наук: 11.10.04. – Київ, 1996. – 17 с.

 48. Силенно Л. М. Конституційні основи механізму стримувань та противаг, як засіб організації та функціонування державної влади в Україні: Автореф. Дис. ... канд.юрид.наук: 12.01.04. – Київ, 2000. – 32 с.1 Монтеск’є Ш.Л. О духе законов. – М., 1955. – С. 288

1 Любашій В.Я., Мордовцев А.Ю., Тимошенко И.В. Теорія держави і права. - Ростов на Дону., 2002. - С. 208 - 2091 Любашій В.Я., Мордовцев А.Ю., Тимошенко И.В. Теорія держави і права. - Ростов на Дону., 2002. - С. 208 - 211


1 Вебер М. Обрані добутки. - М., 1990. - С. 47

2 Любашій В.Я., Мордовцев А.Ю., Тимошенко И.В. Теорія держави і права. - Ростов на Дону., 2002. - С. 213 - 214

1 Тут варто врахувати багатий досвід двох англійських революцій XVIIст. — “великого заколоту” і “славної революції”.


1 Нерсесянс В. С. История буржуазного конституционализма XVII – XVIII в.в. – М., 1983. – С. 65 - 66

2 Монтеск’є Ш.Л. О духе законов. – М., 1955. – С. 287

1 Монтеск’є Ш.Л. О духе законов. – М., 1955. – С. 288 - 290

1 Разделения властей и парламентаризм. – М., 1992. – С. 9 - 11

2 История политических ученый. М., 1955. – С. 246

3 История политических ученый. М., 1955. – С. 7

1 Там само. -С.79

2 Там само.-С.80

3 Нерсесянс В. С. История буржуазного конституционализма XVII – XVIII в.в. – М., 1983. – С. 127

4 Монтеск’є Ш. Избранные произведения.-М.,1955.-С. 290

1 Нерсесянс В. С. Гегелівська філософія права. – М., 1974. – С. 48 - 51

1 Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права. – М., 1999. – С. 65 - 66

2 Там само. – С. 86

1 Мишин А. А., Власихин В. А. Канституция США: Политико правовой коментарий. – М., 1985. – С.10

2 Крутоголов М. А. Президент Французькой республики: Правовое иследование. – М., 1980. – С. 103

1 Промульгація (лат. Promuigatio, від Promuigo – оголошую, обнародую) – обнародування, опублікування якого не будь державного акта.


1 Маркс К., Енгельс Ф. Сочинения. – Т. 6. М., 1954.- С. 167

1 Ленин В.И. Полний зборник сочинения. 33 Т. М., 1982.-С. 46

2 Так само.-С.46

1 Лазарев Б.М.Разделения властей и опит Советского государства //Социалистіческоє правовоє государство: проблеми и суждениє. - М., 1986. – С. 151

2 Там само.-С.156

1 Бачило И. Л. Функции органов управления: Правовиє вопроси оформления и реализации . - М., 1976. - С. 103

2 там само.-С. 107

1 Глушко Е. К., Степанов І. М., Шульженко Ю. Л. Разделения властей і парламентаризм. – М., 1992 – С. 18 - 19

1 Чиркин В. С. Президентская власть // Советское государство и право. – 1997. - №5. – С. 22

1 Шаповал В. Конституційний механізм державної влади в незалежній Україні: політико-правові проблеми організації виконавчої влади.// Право України. – 1997., № 1.-С. 36

1 Шемшученко Ю. Сила демократії – у силі влади ? //Віче. - 1995, №6. –С.6

1 Шемшученко Ю. Проблема розбудови української державності // Право України – 1997, №1 –С.27

1 Лемак В. В. Теорія держави і права. - Ужгород, 1998.- С. 58-59

1 Кампо В. Проблеми еволюції урядової влади // Українське Право-1995, -№1-С.48

2 Лемак В. В. Теорія держави і права. - Ужгород, 1998.- С. 57 - 58

3 Там само – С. 56

1 Скоромоха В. Окремі питання поділу влади і юрисдикція Конституційного Суду України// Право України. – 1998, №5. – С. 12

1 Лемак В. В. Теорія держави і права – Ужгород , 1998 – С. 60 –61

1 Медведчук В. В. Соціальна злагода у суспільстві і державна влада//Право України – 1997, №1.-С. 39

1


Шаповал В. Конституційний механізм державної влади в незалежній Україні: політико правові проблеми організації виконавчої влади//Право України. – 1997. - №1. - С. 32

1 Камко В. Проблеми еволюції урядової влади. //Українське Право. – 1995. - №1 – С.51

1 Ришелюк А. Перспективи судової влади в Україні //Українське Право – 1995. -№1 – С. 63

1 Лемак В. В. Теорія держави і права. – Ужгород, 1998. – С.55 - 56

1 Силенно Л. М. Система “стримань і противаг” та закріплення її складових в Конституції України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 1998. - № 3. – С. 37

2 Силенно Л. М. Система стримувань і противаг: теоретичні аспекти // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 1999. - № 4. – С. 51 - 52
<< предыдущая страница