asyan.org
добавить свой файл
1
ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник, командувача військами Західного оперативного командування з озброєння - нтамбніпИ^броенвя полковник ^^ ^^

д^^-^-З.В ПОПОВИЧ
Методичні рекомендації щодо прийому та передачі бронетанкового озброєння і техніки у військах та на базах

Нсчальвяк броветавкової службі упрааліввя озброєная Західного ОК

''^^''^^.^г^^

^^йзі^^—^^^п^^д^щ^

"^У "
Львів –2003

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ (ПЕР І;ДАЧІ)БТОТ В ВІЙСЬКАХ ТА НА БАЗАХ. |

її. ПІДГОТОВКА БТОТ ДО ПЕРЕДАЧІ. І Для якісної підготовки і своєчасної передачі БТОТ командир військової

частини відає наказ, в якому вказує :

підставу для передачі,

марки і номера машин, підрозділи, з яхих вони передаються;

екіпажі, закріплені за машинами на період підготовки їх до передкі і передачі (відправа, відвантаження);

особа, відповідальні за підготовку і передачу машин ;

порядок, підготовки та сроки готовності машин до передачі;

черговість, час та місце передачі, організація охорона передаваемих машви, виділяєм! ремонтні сялв і засобе;

склад комісії по перевірці ставу передаваемих машви.

Військова частина, яка передає машиня, повинна підготувати їх у повному обсязі діючих Технічних вимог на прийом та передачу бронетанкового озброєння і техніки в військах та на базах.

Машини, що підлягають передачі, повявві бути справні та повністю

укомплектовані. Передача несправної або иеухомпл&ктованоі БТОТ та підміна детале!, вузлів, агрегатів - ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

Відповідальність за підготовку до передачі, своєчасну передачу і відправку (відвантаження) машин несе особисто командир військової частини, яка передає техніку. • 1.2. ^соманл^ для прийому БТОТ.

Для прийому машин в частина» та — б«ж наказом комаидяра військової частини прхіяачаеться команда.

СКЛАД КОМАНДИ ПРИЙМАЛЬНИКІВ і

офіцери технічної частини і командири машин ( 1 ва 10 машин);

фатавпі РАО, зв"язку. спецобладнанню (поі ваЗОиапвв);

мехаиікв-водй (яе менше 1 на 2 машини) Склад команди у кожному окремому випадку уточнюється командиром

частини (з" єднання).

ОсоДоаиІ склад новиаеи твердо завгк устрі» і правили експлуатаай приймаємо! техніка, правіла та порядок їх прийому, навантаження, вивантаження і транспортування кашка, мірі безпека арі роботі на БТОТ

Начальник команда (приймальник) та <к»1»вжй склад иовюпгі нягя

припис про відрядження,

документи, що підтверджують особистість ,

посвідченая на право керування прибиваюю иашжвою;

наряд та довіреність на отримання машхв;

чек-вимогу на ПММ;

допуск по встаио&леніі формі до секретних машив,

сухі пайки на час слідування в дорозі та продовольчі атестат на

військовослужбовців строкової служби;

проіздяі та перевозочві документи.

^ 13. ОГГАШЗАШЯ ПРИЙОМУ ЯДПДАЧП БТОТ.

З прибуттям команди у військову частину, яка передає БТОТ, начальних команди оредставлясться командир)' частини, якиа перевіряє у приймальника —явність і правильність оформлення документів, дм вказівку на розміщення та постановку особового складу на продовольство та про здану зброї ва^берігання.

^ ЧАС НА ПРИЙОМ- ПЕРЕДАЧУ БТОТ (згідно наказу МОУ від 1993 р. №0*1):

до 5 машин - до 3 діб;

•Ід 5 до 15 машин - до 7 діб;

від 16 до ЗО машин -10-20 діб;

більше ЗО манви - до ЗО діб.

Заступник командира військової частини з озброеяня і приймальних повинні спільно розробити план оривому-передачі машин, котрий:

затверджує командир частини, яка передає техніку (з розрахунку завершення передачі зя 1-2 доби до встановленої дати навантаження машин на транспортні засоби).

Приймальник повинен закріпити особовий склад команди за кожною приймаємо» машиною до повного П поияому і організувати їх роботу в суворій відповідності з звгвердхеним плавом. Вижлеаиі недоліки записуються в карточку обліку недоліків в технічному стані і утриманні машин і по завершенню перевірки підписуються особою, яка проводив огляд, а також начальником команди приймальників і усуваються здавальниками до контрольного пробігу.

Повторяв перевірка машкн ішшшв особами з числа приймальників не допускається.

При пркйомш нашив перевіряється:

наявність і правильність оформлення індивідуальної документації, технічний став і працездатність налляв та П вузлів та агрегатів, укомплектованість машин ЗШ (згідно комплектовочної відомості) та додатковим обладнанням (згідно з записами ь формулярі), зарядженість балонів сістеші ППО, повітряних балонів і ручиях вогнегасників,

рівень і щільність електроліту в банках акумуляторних батарея та їх заряд;

стан ущільнень крншок люків, пробок заправочних горловин тощо, обсяг і якість внконаняя робіт по технічному обслуговуванню;

заправка експлуатаційними матеріалам!, стан брезентобих виробів, тенти, чохлів, обшивок сидінь .

Документація машини повинна повністю відображати хід П експлуатації і ремонту.

Стан машини иеиевіиясться зовнішнім оглядом без вскриття агрегаті» та порушення заводських пломб, з запуском двигуна, перевіркою працездатності і характеристик роботи озброєння.. зв'язку, спецобладнання та контрольним пробігом у три етапи ;

-на місці пре непрацюючому і працюючому деигуві;

- врусі;

після пробігу (гусеничних машин - до 5 км , колісних - до 15

При перевірці ставу машин військова частина, яка здає техніку. забезпечує приімальвиків необхідними засобами для перевірки.

В ході огляду машини дозволяється розбирати окремі вузли та агрегати, обслуговуваная яких передбачено Технічним описанням та інструкціоо во експлуатації машяни.

Організація контрольного пробігу. Вибір та рекогносцировка маршруту, відцача наказу на марш, організація його регулювання і опеплення, дотриманая

•ір безпеки, порядок огляду машин під час пробігу, тощо покладається аа командира частиии, яка здас техніку.

При контрольному пробігу командиром машиии (старшим колояи) ирязяачйеться представник. зда&альниід, а решта членів екіпажу (екіпажів) -представники пряймяльника.

Несправності, виявлені орк огляді машини в ході пробігу і після нього, якщхгкоео заносяться в карточку обліку недоліків в технгчиому стані і усуваються снламя і засобами здавальника. Після усунення несправностей, оов"язаиих з

•ерегрівоіі агрегатів, течією мастил через сполученні деталі, вузли та мехавізші, у тому числі і ходової частигнж, а також пря заміні неосновних агрегатів, вузлів (2 опорних катків і більше, торсіонів, балаисірів) назначається повторнин контрольний пробіг на 5 км.

На прийняту машину складається акт технічного стану в 3 примірниках, які підписуються приймальником, здавальником, затверджується командиром \ частини, яка здає техніку і завіряється гербовою печаткою.

Після оформлення акту передачі відповідальність <зи виявлені несправності несе частина-приймальник.

м тахшчш вимоги на прийом шврмачу^бтот в

^ ВІЙСЬКАХ ТА НА БАЗАХ.

Передаваемі машиви повинні маги вивірене І приведене до нормального

бою озброєння і ковтрольно-вивірочиі мішені

Запас строку служби АБ передаваемоі техніки - не менше 1 року. Регулювальні параметри приводів управління повииві відповідати

вимогам Технічного описання та інструкції по експлуатації машини. Системи ППО, ПАЗ, МЗ і АЗ повинні бути працездатні. Балони ППО, повітряної^ системи і гілроочистки (приладів

спостереження) повинні бути повністю заряджені і перевірені оргяяами

котлонагляду у встановлені терміни.

Допускається відсутюсті витратних запасвях частив з комплекту ЗШ не більше 50% по кожній номенклатурі.

^ НІ ДОГОЧЖАЮТЬСЯ:

Канвус та Саопга

> прогиб диіща, виражений & поршенві центровки агрегатів;

> самовідкривання та невадаие стопоріидя люків;

> поломка тораомв,

> заклинювання, тупій хід маховика МПБ,

> зрив гвяна стопорі баштв >

> тріщгав поговів, сколя зубців вевців поговів і шестерев МГЕБ.

Салимш устявевюі > тисі мкла в скстеш мащення лвтуна орв шшмальті частоті

обертів мевше допустимого, > наявність сторонніх стуків;

> пробяваиня газів, підтікання пального, масла або охолоджуючої

рідкнн з контрольного отвору палнвопідмчуючого, маслозакачуючого і

водяного насосів >

> набкраиня диігуиом обертів вюце допустимах, > тріщннн і руннуваина уіпільиіючнх прокладок.

Таавсмісія > иадмфнин нагрів агрегатів трансмісії, а також сторонні стука та шумя при їх

роботі;

> течії масла та мастил через ущільнення валів і кришок, механізмів включення,

через розщеми картерів, > ітробуксовка або неповне вкклгоченкя фрікціонів;

> відсутність повороту або гальмування машвнх;

> важкість різкого уводу або ривків в сторону при рушанні з місця, під час руху

або при переключевні передач , > тріщини, розшарувавші і руінуввиня ушільніючих прокладок.

1^ ^пту^рч ттп і^т^орупаншо бтот І БТМ

1.5.1 Категорувавня пужохиться: 1 при прняоиі - здачі БТОТ та БТМ військовими частинами,

вія ськово-навчальними закладами, установами, базами і складами;

по зякіяченню граничио встановлених термінів експлуагадЩ.)

гаравтовавого ресурсу або вироблення технічного (иезинжувадьного) ресурсу

(терміну служби);

у разі передчасного виходу БТОТ та БТМ із ладу, а також при

•н—маяяі бойових пошкоджень,

теля капітального ремонту БТОТ та БТМ, прв оцінка вартості БТОТ та БТМ, пра шветаризапії БТОТ та БТМ.

^ 1-5-2 Кятегаруважжя ороиетавковто азврфсяхя 1 тех—вв

У залежності від технічного ставу, технічного ресурсу, гарантованого е^рт зберіганая або напрацювавші зразки БТОТ поділяються ва п'ять

оерва категорія - нові41 зрази БТОТ, які ве були у використанні, сян—а, тривалість зберігання яких ве перевищує 5 років,

друга квтегарія - нові зразки БТОТ, тривалість зберігянвя якжх ірііііііч 5 років, а також зразки БТОТ теля капггальвого ремонту При цьому у.іги БТОТ повинні бути технічно справні і придатні до бокового використання,

•нгв ресурс не мешхіе незввжувального ресурсу до середнього ремонту, ; нстгаялеиого діючими керівіошн документами;

тиетя категорія - зразки БТОТ, які відпрацювали яезнкжувальнжя ресурс до середнього ремонту,** вставовленяи діючими керівявмв документами,

четверта категорія - зразки БТОТ, які за технічним станом «о'вебуюіь капітального ремонту,

п'ята катет—ія - зразки БТОТ технічно несправні, відяовлеіпія якжх техизяио неможливе або економічно недоцільне

^ 1.5,3. Категфвуважхя ороиетавкового мавпа

Бронетанкове майно витотовляеться і постачається згідно Основних умов востапаная продукті для військових організація.

За технічним (якісним) станом БТМ і майно загального призначення мдицається на п'ять категорія

перша категорія - майно нове, не вживане, яке відповідає вимогам тгхвчнкх умов, ДОТУ, ГОСТ і повністю придатне для вккорнстання за прямим

ЯрЕЗИКеИНЯМ,

друга категорія - майно, яке валяно зі складу для вякорястання. нввжваяе та придатне для використання за прямим призначенням, або таке, що яроишло капітальний ремонт

Маяно першої і другої категорії, яке має допустимі за технічними умовамя

•—мчві корозійні плями і нальоти, порушення фарбування, пофвівни і звбоінв 1—грісхуваяая мастикя, та інші иезіачн дефекти, пю, за необхідності, можуть йти усуневі технічними засобами складу (бази) або частини не моске бутв віднесене до маяна нижчої категорії,

третя категорії - майно, яке потребує ремонту із застосувавшім

ьостггного устаткування або замінн деталей з ваступним випробуьаявям на

ашашях стендах;

четвеата категаиія - майно, яке потребує капітального ремонту, я'ята категаяія - паяно непридатне для ввкорястання за

ауикягячевням та відновленая якого неможливе або економічно ведосцляе.

Нявчальяе маяяо в залежиосп від технічного ставу поділяється яа п'ять янигт'оріЯ-

•еаша категорія - нове, справне, яке знаходиться на зберіганні і не ювразювало гараятоваяях термінів зберігання;

Яруга категорія - справне, яке вякористовуеться за прязвяченням, а гяниж те, що ісае тертя зберігання більше гаравтоваиого;

третя категевія - таке, що відпрацювало вставовленяя строк служба та я своїм технічним станом потребує поточного ремонту,

четвевта категорія - таке, що зя технічним ставом потребує каот^ного ремонту,

я'ятя катет аяія - иепридатне для навчальних пілек, відновлення явого технічно неможливе або економічно недоцільне.

іСяслггжі аасумулят««в1 батареї поділяються на чотярн категорії:

иевіяа категевія - нові, сухозаряджені, які зберігаються в межах гяреятованото строку зберігання; *

яруга ісятегаяія - справні акумуляторні батареї, які знаходяться в

•сяду-гтяпа і мають номінальну ємність в межах технічного ресурсу (строку еясяяуїтаца),

третя категорія - справні акумуляторні батареї, які мають термін збеїтеяня або строк служба більше гарантованого; **

Акумуляторні батареї треті» категорії використовуються на БТОТ

—тльво-бойовоі (навчальво-строиової) групи експлуатації та для уаіц кктуваяня буферних груп.

ж'ятя категорія - акумуляторні батареї, які відпрацювали встаяо&ления техшчнив ресурс і після проведення повторного коитрольно-7рея\«адьного циклу (КТЦ) вищають менше ^0% номінальної ємності.

^ У іазежяосіі •4х техяічяога стану вакраяянх тешгів (брезенти&яа

1і1>и) воия поділяються на чотири категорії:

пейси а категорія - нові, справні, які знаходяться на зберіганях в

жак гаравтсжаного строку, ;

хр^та категфяія - вироби справні, придатні до використання, •' яннн—вься в а укомплектуваваі БТОТ і вякорястовуються у межи і ясгянмАхевого строку служби, і

третя категорія - покривні тенти (брезентові виробі), що

———кт«тютьсл ні БТОТ, відпрацювали встановлення строк служби і мають

———яя або пошкодження до 30% від загальної площі та потребують ремовту,

•'жте клегевія - ввробя, не придатні для вя&орвставнята ремонту.

^ Т———1 в«ломж поділяються на чотярв категорії:

оевіва ктег»«ія - шоломі нові, не вжяввні і повністю прядтш для

——фкпяи з* прямім пркяяченвям;

дуут< категорії - шоломж, які вядяш зі складу, вживаяі та придатні

————< і іііи • за прягм призначенням, або тахі, що провши ремовг,

третя категорія - шоломк, які потребують ремонту із застосуванням

'«те катег—йі - шоломи непридатні для використання за

——з———те відновлення яких иемохляве або економічно ведоїцльие.

^ Перелік

документів 9 які оформлюються при передачі ОВТ.

1. Формуляр(паспорт) виробу - Заповнюються та відпрацьовуються всі розділи , робляться записи про заміну окремих агрегатів,вузлів,елементів.

^ 2. Картка некомплектності (ф.46) - Уточнюється згідно опису обов'язкової комплектації виробу по кожній номенклатурі некомплекту .До картки додаються оправдовуючі документи.

^ 3. Акт технічного стану (ф. 12) - складається

післяперевірки технічного стану та комплектності призначеною комісією.

4. Заявка (форма довільна) - подається в довольчі служби для поповнення некомплектності виробу.

5. Телеграма про готовність ОВТ до передачі -надається здавачем після перевірки тех.стану та комплектності виробу комісією.Окремою телеграмою здійснюється виклик комісії частини приймача.

6. Наряд на передачу( ф.200) - оформляється здавачем після відправки ОВТ та надається в довольчу службу.

7. Акт прийому ( ф.4) - складається отримачем після прибуття ОВТ та надається в довольчу службу.

8. Уточнена заявка на залізничний транспорт -надається після остаточного вирішення питань передачі ОВТ.

Перелік

керівних документів , які регламентують питання передачі ракетно-артилерійського озброєння

1. Наказ ГК СВ № 056-87р.-Про введення в дію Інструкції по організації передачі РАО СВ при переозброєнні з'єднань та частин.

2. Наказ МО № 00100-86р. - Керівництво по організації накопичення , утримання, використання НЗ озброєння, боєприпасів, ВТМ.

^ 3. Наказ МО № 070 - 85р. - Керівництво по забезпеченню військово-учбовим майном.

4. Наказ МО № 025- 82 р. - Положення про порядок експлуатації БТОТ.

5. Наказ МО № 300 - 85 р. - Керівництво про норми напрацювання до ремонту та списанню автомобільної техніки.

6. Наказ МО № 5-85 р. - Керівництво поРТО,РРта доробки автомобільних засобів рухомості.

7. Наказ МО № 0250 - 85 р. - Керівництво по організації комплексного ТО та ремонту ОВТ.

8. Наказ МО № 260-79р. - Керівництво по обліку ОВТ майна та інших матеріальних засобів.

9. Наказ ГК СВ № 001 - 74 р. - Міжремонтні ресурси РАО.

10. Наказ МО X» 165 - 94 р. - Про порядок списання з обліку матеріальних засобів у ЗСУ.

11. Наказ М0№ 181 -2001 р. - Про внесення змін та доповнень до наказу МО № 165-94 р.