asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 7 8 9 10 11
^ Аналітичний опис

5 авторів і більше

  1. Нейтронні дослідження взаємодії молекул поверхнево-активних речовин в неполярному розчиннику [Текст] / В.І.Петренко, Л.А.Булавін, М.В.Авдєєв [та ін.] // Укр. фіз. журнал. – 2008. – № 3. – С. 229–234. – Резюме рос., англ. – Бібліогр.: с. 233

Газета

Урядовий кур’єр [Текст]: газ. центр. органів виконав. влади України / засн. Кабінет Міністрів України; голов. ред. Алла Ковтун. – 1990– К.: Преса України, 2008 – Виходить у вівт., сер., четв., п’ятн. та суботу. 2008, 25 листоп., № 221 (3881)
Журнал

Вища школа [Текст]: наук.-практ. журн. / засн. М-во освіти і науки України; голов. ред. І.О.Вакарчук. – 2001 – К.: Знання, 2008 – Щомісяч. – ISSN 1682-2366. 2008, № 8–10

Дисертація

1. Панчишин, Т. В. Інвестиційна діяльність в умовах ринкової трансформації економіки України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Панчишин Тарас Володимирович. – Львів, 2005. – 214 с. – Бібліогр.: с. 192–205

2. Мацевко, І. І. Неославізм у суспільнополітичному житті Галичини (1908–1914 рр.) [Текст]: дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Мацевко Ірина Іванівна. – Львів, 2001. – 200 с. – Бібліогр.: с. 171–200
Автореферат

1. Мацюк, Г. П. Кодифікація української мови в галицьких граматиках першої половини ХІХ ст. [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Мацюк Галина Петрівна ; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні НАН України. – К., 2002. – 32 с.

2. Авраменко, О. В. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Авраменко Олексій Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – 19 с.
Матеріали конференцій, з’їздів

1. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій [Текст]: праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. — К.: НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с.

2. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій [Текст]: зб. наук. пр. / наук. ред. В.І.Моссаковський. — Дніпропетровськ: Навч. кн., 1999. - 215 с. - ISBN 966-7056-81-3.Стандарти

Якість води. Словник термінів: ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. [Текст] — [Чинний від 2005—04—01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України)
Законодавчі та нормативні документи

1. Медична статистика [Текст]: зб. нормат док. / упоряд. та голов. ред. В.М.Заболотько. – К.: МНІАЦ мед. статистики: Медінформ.. 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи)

2. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій [Текст]: СОУ–Н ЕЕ 39.501: 2007. – Офіц. вид. – К.: ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України. 2007. – VI, 74 с. – (Нормативний локумент Мінпаливенерго України. Інструкція)
Електронні ресурси

1. Атлас мира [Электронный ресурс] : мощные тематич. карты регионов, истор. справки и путеводители, экономич. обзоры, масштабирование любой точки планеты. – 80 Min / 700 MB. – [К.] : Компроект / ТОВ “Фортресс Паблішинг”, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – (Master Soft ; Делаем знания доступными). – Систем. вимоги: Pentium 100 MHz ; 32 Mb RAM ; 8 Mb Video ; від 2-х до 32-х CD-ROM ; Windows 95/98/МЕ/ XP/2000. – Назва з контейнера

2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі [Електронний ресурс]: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: підсумки 10-ї Міжнар. конф. “Крим-2003” / Л.Й.Костенко, А.О.Чекмарьов, А.Г.Бровкін, І.А.Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.: http: // www.nbuv.gov.ua / articles / 2003 / 03klinko.htm
Картографічні видання

1. Історичний атлас Галичини [Карти] : карти, схеми, автентичні гравюри і печатки з праісторичних часів до ХХ ст. / уклад. Володимир Грабовецький. – Івано-Франківськ : [б. в.], 1996. – 49 с. : іл., карти, схеми. – ISBN –.

2. Львів [Карти]: панорама історичного центру: довідник-путівник / [Р.Атоян; відп. за вип. І.Чумак]. – 3-тє вид., випр. та допов. – 1: 80. – Львів: [Укрпол / М.Чумак], 2008. – 1 к.: кольор. мальов.; 48×69/12 см. – Тексти: Хронологія Львова : етапи. Площа Ринок
^ Опис з помилкою

Ценгелевич [має бути Ценглевич] Каспер // Довідник з історії України (А–Я) / Ін-т іст. дослідж. Львів. нац. ун-ту ім.І.Франка ; вид-во «Ґенеза»; [за заг. ред. І. Підкови і Р.Шуста]. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – К.: Генеза, 2001. – С. 1033. – ISBN 966-504-179-7.Примірна схема

картотеки краєзнавчої літератури

Ц Запорізька область в цілому. Район, село в цілому.

Загальні праці про область, район, село. Довідкові видання. Статистичні матеріали. Населення. Пам’ятники і пам’ятні місця.

^ Ц Історія району, сіл.

ЛС Архелогія. Ентнографія.

ЛС Край від найдавніших часів до ХХст.

ПС Національна визвольна війна українського народу проти польського панування (1648-1657р.р.). Гайдамаччина. Коліївщина 1768р. Край у ХІХст.

ЛС Край у ХХст.

ПС Революція 1905-1907р.р. Історія краю в радянський період. Голодомор 1932-1933р.р. політичні репресії 1937р.

^ ПС Велика Вітчизняна війна 1941-1945р.р.

ПС Край у 1946-1991р.р.

ПС Край у період розбудови суверенної незалежної Української держави (з 01.12.1991р.)

^ Ц Природа і природні ресурси краю.

ЛС Геофізична, геологічна, географічна характеристика краю. Рослинний і тваринний світ.

ПС Природні заповідники і заповідні місця.
Ц Народне господарство.
Ц Охорона здоров’я. Фізкультура і спорт.
Ц Релігія і церква.
Ц Наука і освіта.
Ц Культурне і мистецьке життя.

ЛС Бібліотеки. Музеї. Архітектура. Образотворче мистецтво. Музика. Театр. Край у творах мистецтва.
Ц Літературне життя.

ЛС Місцеві письменники, їх твори і література про них. Місцевий фольклор. Край у художній літературі.
^ Ц Видатні діячі, імена яких пов’язані з краєм.

ЛС Громадсько-політичні, історичні діячі, вчені діячі культури, письменники, які народилися в краї, але не живуть у ньому; діячі, які певний час жили у краї, або писали про край. Документи розміщуються за алфавітом прізвищ.


Примітка:

Ц

Центральний роздільник
ЛС

Лівосторонній роздільник
ПС

Правосторонній роздільник<< предыдущая страница   следующая страница >>