asyan.org
добавить свой файл
1
Лабораторна робота №1. Дослідження операцій над множинами
Зміст роботи
Частина 1
1. Створити дві множини А і В за допомогою будь-якого текстового редактора.

При цьому повинні виконуватися наступні умови:

а)Символьне представлення множини повинне бути наступним:

A={a1,a2,.......an},

де

{}-обмежники множини;

ai-елементи множини;

‘,’-роздільник між елементами множини;

число символів, що складають елементи множини, не повинне перевершувати MAX_SYM_NUMBER;

кількість елементів множини не повинне бути більше MAX_EL_NUMBER;

вякисти символів , що утворюють елементи множин, можуть використовуватися букви латинського алфавіту і цифри.

б)Записати множини А и В у два файли.

2. Записати ці файли в буфери, використовуючи при цьому визначення імен файлів за допомогою включення їхній имен, як параметри командного рядка. При цьому зробити аналіз:

на правильність завдання командного рядка;

на відповідність уведеного масиву обмеженням, приведеним у пункті 1 поточного завдання.

3. Реалізувати виконання наступних операцій над множинами:

операцію об'єднання;

перетинання;

вирахування;

диз'юнктивного додавання.

4. Вивести висновки результатів на термінал, при цьому повинні бути виконані наступні вимоги:

необхідно організувати інтерфейс із користувачем, який дозволяе оглядати результат виконання тієї чи іншої операції;

крім результату виконання операцій, необхітно відображати на тарміналіі множини А і В;

при виявленні помилки необхідно видавати відповідні повідомлення з указівкою, яким чином її можна виправити.
Частина 2

1. Створити дві множини А і В також як і в частині 1, але припустимими символами елементів можуть бути тільки цифри.

2. Виконати вимоги, перераховані в пункті 2 частини 1.

3. Реалізувати операції М1= “перетинання множин А и В” і М2= різниця цих множин.

4. Перетворити символьне представлення результатів приведених у пункті 3 операцій у число типу int.

5. Одержати результат поелементного ділення елементів множини М1 на М2. При цьому число операцій ділення визначається мінімальним числом елементів MIN (M1,M2). Результат повинен бути отриманий у виді числа з плавающею крапкою.

6. Результат необхідно привести з дотриманням вимог, викладеним у частині 1 пункті 4.
Звіт повинен містити
1. Короткі відомості про множини і операції, які можуть бути виконані над ними.

2. Блок-схему реалізованої програми і її опис.

3. Лістинг програми.

Лабораторна робота №2. “Дослідження методів мінімізації систем булевих функцій” за курсом “Основи дискретної математики”
Зміст роботи
1. Теоретична частина.

У цій частині необхідно розглянути наступні методи мінімізації:

а) метод Квайна-Мак-Класки;

б) метод карт Карно і діаграм Вейча;

в) особливості мінімізації системи булевых функцій;

г) провести їхню порівняльну оцінку й область доцільного іх використання.
2. ^ Практична частина.

1. Синтез схеми керування.

Синтезувати логічну схему керування семисегментним індикатором. На вхід схеми керування надходять сигнали у виді четирехразрядного двоїчно-десяткового коду. Значення коду для різних варіантів по-різному і визначається з приведеної в додатку таблиці. Так, наприклад, для першого варіанта задана послідовність: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Це означає, що при надходженні набору 3 ( код 0011) повинна відображатися цифра «0», набору 4 – цифра «1» і т.д. Варіант завдання вибирається відповідно до номера студента в списку групи.

Потім варто виконати наступне:

а) для обраного варіанта побудувати карти Карно для семи функцій, керуючих окремими сегментами;

б) одержати мінімальну форму, використовуючи роздільну мінімізацію кожної функції;

в) реалізувати ці функції в базисі І-НІ;

г) одержати мінімальну форму, використовуючи спільну мінімізацію функцій керування;

д) реалізувати ці функції в базисі І-НІ;

е) привести порівняльну оцінку отриманих схем.
3. Звіт по лабораторній роботі повинен містити:

  1. Опис методів мінімізації і їхня порівняльна оцінка.

  2. Опис процедури синтезу по пунктах, що викладені в розділі “Синтез схеми керування ”.

  3. Логічні схеми, отримані в результаті «ручного» і синтезу з використанням пакета.

  4. Висновки по роботі.


Література, що рекомендується

  1. Г.И.Пухальский. Логічне проектування цифрових пристроїв радіотехнічних систем, Изд-во “Ленінградського університету”, 1982 р.

  2. Методичні вказівки за курсом “Автоматизація проектування логічної структури ТС САПР”, Київ КПІ, 1984 р.


Примітка:

При виконанні роботи варто використовувати методичні вказівки за курсом “Автоматизація проектування логічної структури ТС САПР”, у якому розглянуті основні методи мінімізації і приведений приклад проектування пристрою керування семисегментним індикатором.
Додаток
^ Таблиця варіантів

Вари-

ант

Десяткові номери двоічних наборів послідовних десяткових цифр у даному двоїчно-десятковому коді

1.

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2.

0, 1, 2, 3, 5, 10, 12, 13, 14, 15

3.

0, 1, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15

4.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11

5.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

6.

0, 1, 2, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15

7.

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

8.

0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12

9.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11

10.

0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

11.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13

12.

0, 1, 2, 3, 7, 8, 12, 13, 14, 15

13.

0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12

14.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

15.

0, 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 15

16.

0, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13

17.

0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11

18.

0, 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14

19.

0, 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13

20.

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

21.

0, 2, 1, 3, 11, 4, 12, 14, 13, 15

22.

0, 1, 8, 2, 3, 5, 12, 13, 7, 14

23.

0, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 14

24.

0, 1, 2, 3, 8, 9, 4, 5, 6, 7

25.

0, 1, 8, 2, 3, 10, 6, 7, 14, 15

26.

0, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 3, 6

27.

0, 1, 9, 2, 3, 4, 5, 13, 6, 14

28.

0, 1, 2, 3, 10, 11, 4, 5, 6, 12

29.

0, 1, 3, 8, 9, 11, 7, 12, 14, 15

30.

0, 1, 2, 3, 10, 11, 5, 12, 13, 14