asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5
ЗМІСТ

ВСТУП ....................................................................................................................3

Розділ 1. Теоретичні засади аудиту в системі управління зобов'язаннями з оплати праці.............................................................5

1.1. Економічна характеристика зобов'язань з оплати праці підприємства........................................................................................5

1.2. Огляд нормативної бази та огляд спеціальної літератури з аудиту зобов'язань з оплати праці підприємства ............................8

Розділ 2. Організація та методика аудиту зобов'язань за розрахунками з оплати праці .............................................................16

2.1. Організаційно-економічна характеристика ПП ВАТ "ЖЦПК".............................................................................................16

2.2. Планування аудиту зобов'язань з оплати праці підприємства......................................................................................19

2.3. Оцінка надійності та ефективності внутрішнього контролю підприємства......................................................................................20

2.4. Методика аудиту з оплати праці підприємства .....................23

2.5. Формування висновків за результатами аудиту зобов'язань з оплати праці ......................................................................................33

Розділ 3. Методика аудиту зобов'язань з оплати праці в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем ...............................................................................................................37

3.1. Інформаційні системи обліку в аудиті ....................................37

3.2. Програма "1С:Зарплата и кадры" ............................................40

3.3. Програма «Бест - Звіт» .............................................................45

ВИСНОВКИ ..........................................................................................................48

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ............................................................50

ДОДАТКИ .............................................................................................................53

^ ВСТУП
Тема курсової роботи — «Аудит зобов'язань за розрахунками з оплати праці».

Актуальність теми дослідження. В умовах переходу нашої економіки на ринковий механізм функціонування найважливішими задачами є прискорення науково-технічного прогресу, зниження витрат живої праці, механізація трудомістких робіт, поліпшення використання трудових ресурсів, зменшення витрат робочого часу. Тому досить важливим питанням на будь-якому великому підприємстві є правильне ведення бухгалтерського обліку витрат на оплату праці та його автоматизація.

Заробітна плата є основним джерелом прибутків робітників підприємства. Законом визначено, що заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Заробітна плата є найважливішим засобом підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту.
______________________________________________________
^ Предметом дослідження є предметом дослідження є теоретичні засади та існуюча практика обліку і аудиту заробітної плати на підприємстві ВАТ "ЖЦПК", її вдосконалення в умовах ринкових відносин.

^ Метою курсової роботи є виявлення шляхів удосконалення обліку розрахунків з оплати праці на основі проведеного аналізу сучасного стану розрахунків на підприємстві ВАТ "ЖЦПК".

Для досягнення мети дослідження були поставлені такі завдання:

  • проведення дослідження нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку, аудиту і аналізу розрахунків з оплати праці;

  • визначення економічної сутності розрахунків з оплати праці;

  • дослідження порядку документального оформлення розрахунків з оплати праці;

  • аналіз організації обліку оплати праці та розрахунків з працівниками на ВАТ "ЖЦПК";

  • дослідження методики ведення обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві;

  • дослідження методики аудиту розрахунків з оплати праці на підприємстві.


______________________________________________________
^ Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновку і списку використаної літератури.
Розділ 1

Теоретичні засади аудиту в системі управління зобов'язаннями з оплати праці.
^ 1.1. Економічна характеристика зобов'язань з оплати праці підприємства

Заробітна плата як соціально-економічна категорія, з одного боку, є основним джерелом грошових доходів працівників, тому її величина значною мірою характеризує рівень добробуту всіх членів суспільства. З іншого боку, її правильна організація зацікавлює працівників підвищувати ефективність виробництва, а відтак безпосередньо впливає на темпи й масштаби соціально-економічного розвитку країни.

Заробітна плата як елемент ринку праці є ціною робочої сили, а також статтею витрат на виробництво, що включається до собівартості продукції, робіт (послуг) на окремому підприємстві [17, с. 50].
______________________________________________________
Організація оплати праці – це приведення складових елементів її механізму в певну систему й встановлення між ними взаємозалежності, завдяки чому забезпечується додержання принципів організації заробітної плати та реалізація її функцій.

Для оцінки розміру заробітної плати найманих працівників застосовують показник фонду оплати праці. До фонду оплати праці належать нарахування найманим працівникам у грошовій та натуральній формах за відпрацьований та невідпрацьований час, який підлягає оплаті, або за виконану роботу незалежно від джерела фінансування цих виплат.

Структура фонду заробітної плати, згідно зі статтею 2 Закону України "Про оплату праці", наведена на рис. 1.1 [11, с. 109].


Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадових обов’язків)

Винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи,

винахідливість і за особливі умови праці
Виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові та матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства, або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми

^ Рис. 1.1. Структура фонду заробітної плати [19, с. 12]
______________________________________________________
Основою організації оплати праці є тарифна система оплати праці, яка використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників – залежно від їхньої кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Тарифна система включає: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники). Основні форми тарифної системи оплати праці наведено на рис. 1.2 [26, с. 119].


Рис. 1.2. Різновиди форм та систем оплати праці [26, с. 119]
Погодинна оплата праці передбачає нарахування заробітної плати працівникам на підставі годинної тарифної ставки, яка встановлюється за домовленістю сторін або в колективному договорі, і фактичної кількості відпрацьованих ними годин за розрахунковий період. Чинним законодавством передбачено у разі застосування погодинної оплати праці встановлення працівникам нормованих завдань. Нормоване завдання за погодинної системи оплати праці – це той обсяг робіт, що його працівник повинен виконати за годину праці [23, с. 107].
______________________________________________________

^ 1.2. Огляд нормативної бази та огляд спеціальної літератури з аудиту зобов'язань з оплати праці підприємства
Трудові відносини в Україні регулюються численними законодавчими та нормативними актами. Основним законодавчим актом є Конституція України, на якій базується все законодавство, у тому числі і законодавство про працю. Облік розрахунків з оплати праці є досить складною ділянкою бухгалтерського обліку, яка вимагає досить ретельного організаційного забезпечення [28, с. 108].

Економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання, а також з окремими громадянами та сфери державного і договірного регулювання оплати праці визначені Законом України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. №108/95-ВР. Перелік виплат працівникам, що включаються до конкретних видів заробітної плати наведений в Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженій наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. №5 [8].

Питання розрахунків з оплати праці регулюються досить широким колом нормативних документів, основні з яких наведені в табл. 1.1.

______________________________________________________
Вказаною нормативною базою, яка регулює розрахунки та їх відображення у обліку та звітності має бути забезпечено кожне робоче місце бухгалтера, відповідального за певну ділянку обліку розрахунків. Нормативна база на робочому місці може бути представлена як у документальному, так і в електронному вигляді. Наявність такої бази у документальному вигляді є обов’язковою, що полегшує роботу працівників бухгалтерії по розрахункам з оплати праці.

Аспекти організаційної роботи з систематизації інформації щодо поняття економічної системи з обліку, аналізу, аудиту розрахунків з оплати праці розкривається в працях провідних науковців (табл. 1.2).
^ Таблиця 1.2.

Огляд спеціальної літератури з питань обліку, аналізу та аудиту розрахунків з оплати праціДжерело

Короткий зміст

Використання для удосконалення обліково-аналітичного (аудиторського) процесу

1 Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В. та ін. Організація бухгалтерського обліку. Житомир, 2001. – 576 с.

Методологічні та практичні аспекти організації обліку розрахунків з оплати праці

Розробка документообігу, планування перспективного розвитку організації бухгалтерського обліку

2 Веріга Ю.А. Звітність підприємства. Навчальний посібник. – К.: "ЦНЛ", 2007. – 656 с.

Висвітлено законодавче та нормативно-правове забезпечення звітності, її мета, інформаційні потреби

Складання та подання фінансової звітності

3 Ганін В.І. Основи теорії економічного аналізу. – Харків: АТЗТ ""Самміт-Харків", 2002. – 105 с.

Розкриті основні теоретичні положення економічного аналізу системи господарювання

Аналіз продуктивності праці, фонду оплати праці

4 Завгородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики. Київ, 2003. – 327 с.

Систематизація, організація та методологія бухгалтерського фінансового обліку на основі узагальнення роботи підприємств різних галузей

Відображення на рахунках бухгалтерського обліку відрахувань та нарахувань за податками, зборами та обов’язковими платежами

5 Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту. Київ, 2002. – 495 с.

Відображення нових законодавчих та нормативних актів з аудиту

Складання робочої аудиторської документації та звітів аудитора

6 Лень В.С. Організація бухгалтерського обліку. Київ, 2008. – 695 с.

Організація бухгалтерського обліку на підприємствах всіх форм власності

Удосконалення організації бухгалтерського обліку при плануванні перспективного розвитку підприємства

7 Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні. Київ, 2008. – 556 с.

Методика і техніка ведення аналітичного та синтетичного обліку

Характеристика синтетичних рахунків з оплати праці, розробка робочого плану рахунків

8 Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту. Київ, 2008. – 560 с.

Методологічні аспекти організації і проведення аудиту

Методика і організація проведення аудиту розрахунків з оплати праці

9 Петряєва З.Ф., Хмеленко Г.Г., Азаренков Г.В., Ганін В.І. Економічний аналіз діяльності підприємства. – Харків: АТЗТ "Самміт-Харків", 2001. – 302 с.

Розкриті основні теоретичні положення економічного аналізу системи господарювання

Аналіз продуктивності праці, фонду оплати праці

10 Прокопенко І.Ф., Ганін В.І. та ін. Комп’ютеризація економічного аналізу. Київ, 2007. – 340 с.

Теоретичні положення автоматизації економічного аналізу та практичні рекомендації щодо аналізу системи господарювання з використанням сучасних за-собів обчислювальної техніки

Аналіз витрат на оплату праці, аналіз використання робочого часу, аналіз формування та використання фонду заробітної плати

11 Пушкар М.С. Фінансовий облік. Тернопіль, 2002. – 628 с.

Методологія відображення в системі рахунків і регістрів бухгалтерського обліку з урахуванням вимог Національних стандартів бухгалтерського обліку

Оформлення господарських операцій та методика їх відображення в системі рахунків і регістрів

12 Сопко В.В., Шило В.П. Організація і методика проведення аудиту. Київ, 2007. – 575 с.

Практичні та методологічні аспекти проведення аудиту, згідно міжнародних стандартів аудиту

Проведення аудиторської перевірки згідно міжнародних стандартів аудиту. Методика аудиту розрахунків з оплати праці на підприємстві

13 Тарасенко Н.В. Економічний аналіз. Львів, 2004. – 344 с.

Теоретичні основи економічного аналізу, технічні прийоми і методи аналітичних досліджень. Методика аналізу трудових ресурсів, предметів та засобів праці

Оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективність їх використання

14 Усач Б.Ф. Аудит. Київ, 2002. – 220 с.

Законодавчі та нормативні акти, пов’язані з організацією і методикою проведення аудиту фінансово-господарської та виробничої діяльності

Узагальнення результатів аудиторської перевірки

15 Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз. Навчальний посібник. – К.: "ЦУЛ", 2002. – 360 с.

Нормативно-аналітичне дослідження методики складання і аналізу фінансової звітності підприємства

Аналіз і оцінка показників фінансової звітності


За результатами дослідження нормативної бази встановлено, що публікації вітчизняних авторів обґрунтовано та повно розкривають сутність методики проведення організації обліку, аналізу та аудиту розрахунків з оплати праці та ефективності її використання.

Таким чином, як соціальна-економічна категорія, заробітна плата служить основним засобом задоволення особистих потреб працюючих, економічним важелем, що стимулює розвиток виробництва, ріст продуктивності праці, скорочення витрат на виробництво, є засобом перерозподілу кадрів.
______________________________________________________


следующая страница >>